VLNA POKÁNÍ | World Challenge

VLNA POKÁNÍ

David WilkersonMay 14, 2015

Půl dne Ezdrášova učení hladovým Izraelcům nestačilo. Chtěli ještě daleko víc Božího slova a tak vytvořili skupiny a dalších 17 starších kromě Ezdráše je vyučovalo až do večera. "...vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět." (Nehemiáš 8:7-8)

Jak tito lidé Boží zákon pochopili, začali naříkat nad svým hříchem. "Když lid uslyšel slovo Zákona, všichni plakali." (8:9) Představte si tu scénu: padesát tisíc lidí leží na zemi a dohromady pláčou nad svými hříchy. Jako kladivo roztříštilo Boží slovo jejich pýchu. A teď se jejich pláč rozléhal mezi horami na míle daleko.

Není probuzení právě o tom? Není Slovo tak ostré, že lidí s pláčem padají na kolena a činí před Bohem pokání?

Sám jsem taková svatá shromáždění zažil. Když jsem byl dítě, naše rodina navštěvovala "stanová setkání" v Living Water Campground v Pennsylvánii. Druhý příchod Ježíše se tam vyučoval s takovou mocí a autoritou, že byli lidé přesvědčeni, že Pán je do hodiny tady. Padl na ně svatý strach a oni padali na tvář. Někteří naříkali, jako by viseli nad peklem jen na niti - plakali, úplně zlomení, nad svým hříchem.

Často se Boží slovo kázalo celý den až do noci. Brzy ráno někteří lidé stále leželi na zemi v modlitebně a truchlili nad svými hříchy. Občas museli být i vyneseni.

Jedné takové noci mi Bůh řekl, ve věku 8 let, ať kážu. Byl jsem v Duchu celé hodiny, zlomený, plačící, a Boží Slovo ve mně ožívalo. Kristův příchod ve mně hořel jako nevyhnutelná realita a já ten úžasný zážitek nikdy nezapomenu.

Boží svědectví nikdy není to, že Jeho lid leží zhroucený v slzách na zemi. Ne, On chce svým dětem přinést svědectví radosti - opravdové a trvalé radosti. "..vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" (Neh 8:10) Tato radost, která vychází z biblického vyučování a upřímného pokání, přináší pravou sílu Božímu lidu a vtahuje hříšníky do Jeho domu.

Většina křesťanů si radost nespojuje s pokáním. Ale pokání je ve skutečnosti matkou vší radosti v Ježíši. Bez pokání nemůže být radost. Ale každý věřící, který prochází pokáním, bude zaplaven radostí v Pánu.
 

Download PDF