VYPLATÍ SE POSLOUCHAT | World Challenge

VYPLATÍ SE POSLOUCHAT

David WilkersonFebruary 27, 2015

„Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu; a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.“ (Židům 11:24-27)

Mojžíš mohl mít všechno to zlato a stříbro, koně, harém, veškerý luxus a rozkoše materialistického Egypta! Byl v Egyptě princem, pocházel z vladařského dvoru Faraona. Ale on „odepřel nazývat se synem faraónovy dcery“. A toto rozhodnutí ho stálo vše. Považoval Kristovo pohanění za větší bohatství než všechny poklady Egypta, preferujíc utrpení s Božím lidem.

Mojžíš měl své oči upřené na Ježíše jeho Pána a ne na věci tohoto světa.
Vyplatí se poslouchat? Vyplatí se dbát na Boží poselství? Porovnejme si tyto dva muže Bible: Šalomoun, hledíc zpět na svůj život, řekl. „V ničem, co si žádaly mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem; a žádný užitek z toho pod sluncem není.“ (Kazatel 2:10-11) Dále Šalomoun v Kazateli řekl:

„Pojal jsem nenávist k životu…“ (2:17)

„…(moje) srdce mi nedá spát ani v noci.“ (2:23)

„Vychvaloval jsem mrtvé,…více nežli živé...“ (4:2)

„Je zlý neduh,…vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží.“ (5:12)

„A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen.“ (7:26)

Ovšem podívej se na Mojžíše: Ve svých 120 letech byly jeho oči rozzářené a veškerá jeho fyzická síla byla v plné formě, když ho Bůh povolal domů. Bůh osobně nesl tělo Mojžíše!

Zde je Boží svědectví určeno člověku ohledně Mojžíše: „Nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář, se všemi znameními a zázraky, jež ho poslal Hospodin konat v egyptské zemi na faraónovi…“ (Deuteronomium 34:10-11)

Vyplatí se poslouchat!
 

Download PDF