ZTRÁPENÉ SRDCE | World Challenge

ZTRÁPENÉ SRDCE

David WilkersonMarch 10, 2015

Už jsem si myslel, že vím, co to je mít ztrápené srdce. Myslel jsem si, že jsem zažil hodně krušných chvil – dokud mi Duch svatý neotevřel oči, abych lépe porozuměl významu tohoto slova.

David řekl: „Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání“ (Žalm 34:19, B21).

Ztrápenost je hlubší než pláč, zármutek, i než pokora. Mnozí plačící vskutku nejsou ztrápení. Mnozí, kteří leží před Bohem a sténají, nejsou ztrápení v duchu. Opravdová ztrápenost dává v srdci průchod největší moci, jakou může Bůh svěřit člověku – a to moci větší než kříšení mrtvých, větší než uzdravování!

Duch svatý řekl mému srdci: „Ukážu ti, co Bůh považuje za ztrápené srdce, aby v tobě mohl působit mocí potřebnou v době úpadku.“ Tato ztrápenost s sebou přináší moc obnovit zbořené – moc poskytující v těžkých časech zvláštní druh slávy a cti našemu Pánu!

Ztrápenost musí jednat se strženými a rozpadajícími se zdmi. „Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Ztrápený duch, to je oběť Bohu … Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hrady“ (Žalm 51:18-20). Jeruzalémské hradby Bůh ztotožnil se ztrápeností.

Ukážu vám příklad skutečně ztrápeného člověka: „Vstal jsem v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem s sebou žádné zvíře kromě toho, na němž jsem jel. … Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem Údolní branou a vrátil se zpět“ (Nehemjáš 2:12, 15).

V temné noci si Nehemjáš „pozorně všímal hradeb.“ Je zde užito hebrejské slovo shabar – stejné slovo jako v Žalmu 51:18 pro výraz „ztrápený duch.“

Někdo by si mohl myslet, že byl Nehemjáš ztrápený, když „usedl a plakal, truchlil několik dní, postil se před Bohem nebes a modlil se k němu“ (Nehemjáš 1:4). A přece byly tento pláč a toto vyznávání pouze počátkem ztrápenosti. Nehemjášovo srdce nebylo zcela ztrápené, dokud nepřijel do Jeruzaléma a neuviděl ruiny – a nerozhodl se s tím něco udělat!
 

Download PDF