faith | Page 5 | World Challenge

faith

تعريف الله للإيمان

David Wilkerson (1931-2011)27-05-20

فَقَالَ ٱلرُّسُلُ لِلرَّبِّ: «زِدْ إِيمَانَنَا!»."(لوقا 17: 5).  حاول الرجال الذين  في دائرة المسيح القريبة ان يساومونه ويطلبون شيئًا مهمًا لهم من سيدهم.  كانوا يرغبون في فهم أكبر لمعنى الإيمان وعمله ، وكانوا يقولون ، "يا رب ، ما هو نوع الإيمان الذي تريده منا؟  قدم لنا اعلانا عن ما يسرك حتى نتمكن من ان نحوز على الإيمان بمعناه الكامل ".

Download PDF

God se Definisie van Geloof

David Wilkerson (1931-2011)27-05-20

“Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof” (Lukas 17:5). Die manne wat uit Christus se innige vriendekring bestaan het, het iets belangriks van hulle Meester gevra. Hulle wou ‘n groter begrip van die betekenis en die werkinge van geloof hê en het in wese gesê, “Here, watter soort geloof begeer U van ons? Gee ons ‘n openbaring van die soort geloof wat U behaag sodat ons hierdie geloof in sy volste betekenis kan begryp.”

Download PDF

神对信心的定义

David Wilkerson (1931-2011)27-05-20

使徒对主说:「请加增我们的信心。」 (路17:5). 主密圈里的人都向夫子问及一些要紧的事情. 他们渴望能更加明瞭信心的意义和功用, 便实在说: 「主啊, 你渴望我们有何等样的信心呢? 请你启示甚麽能讨你喜悦, 好让我们能充份领会信心的意义. 」

从表面看来, 这要求彷彿可圈可点. 然而, 门徒们这样发问, 是因为他们困惑. 前一章书记载, 神令他们大惑不解, 说: 「人在最小的事上忠心,在大事上也忠心…若是你们在不义的钱财上不忠心,谁还把那真实的钱财託付你们呢?」 (16:10-11).

主识透衪跟随者的肉体会希望避开所认为信心上的小事情, 所以衪对他们说: 「人在小事(即信心上基要性的事情) 上忠心, 在大事上也会忠心. 所以, 你要在信心基本的要求上證实自己可靠. 否则, 你怎能更深切的被人信任呢? 」

我们若诚实, 就承认自己像主的门徒一般. 我们宁可直接行出信心上的大事, 也就是说, 得著能移山的那种信心. 而且, 我们像门徒一般, 往往会以肉眼可见的结果(宏伟的建築物, 大人群, 畅销的书籍) 来判断信心. 聪明才智的人都为神成就大事, 但他们不一定代表神在信心上的定义. 的确, 对主而言, 除非我们顾及信心上隐藏的小事情, 否则, 无论多麽伟大的工作都毫无价值.

Download PDF

神對信心的定義

David Wilkerson (1931-2011)27-05-20

使徒對主說:「請加增我們的信心。」 (路17:5). 主密圈裡的人都向夫子問及一些要緊的事情. 他們渴望能更加明瞭信心的意義和功用, 便實在說: 「主啊, 你渴望我們有何等樣的信心呢? 請你啟示甚麼能討你喜悅, 好讓我們能充份領會信心的意義. 」

從表面看來, 這要求彷彿可圈可點. 然而, 門徒們這樣發問, 是因為他們困惑. 前一章書記載, 神令他們大惑不解, 說: 「人在最小的事上忠心,在大事上也忠心…若是你們在不義的錢財上不忠心,誰還把那真實的錢財託付你們呢?」 (16:10-11).

主識透衪跟隨者的肉體會希望避開所認為信心上的小事情, 所以衪對他們說: 「人在小事(即信心上基要性的事情) 上忠心, 在大事上也會忠心. 所以, 你要在信心基本的要求上證實自己可靠. 否則, 你怎能更深切的被人信任呢? 」

我們若誠實, 就承認自己像主的門徒一般. 我們寧可直接行出信心上的大事, 也就是說, 得著能移山的那種信心. 而且, 我們像門徒一般, 往往會以肉眼可見的結果(宏偉的建築物, 大人群, 暢銷的書籍) 來判斷信心. 聰明才智的人都為神成就大事, 但他們不一定代表神在信心上的定義. 的確, 對主而言, 除非我們顧及信心上隱藏的小事情, 否則, 無論多麼偉大的工作都毫無價值.

Download PDF

Cómo Define Dios la Fe

David Wilkerson (1931-2011)27-05-20

“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe” (Lucas 17:5). Los hombres que formaban parte del círculo cercano de Cristo le preguntaban algo importante a su maestro. Deseando una mayor comprensión del significado y del funcionamiento de la fe, decían, en esencia: “Señor, ¿qué tipo de fe deseas de nosotros? Danos una revelación de lo que te agrada para que podamos captar la fe en su significado más completo”.

Download PDF

God’s Definition of Faith

David Wilkerson (1931-2011)27-05-20

“The apostles said to the Lord, ‘Increase our faith’” (Luke 17:5). The men who comprised Christ’s close circle were asking something important of their Master. Desiring a greater understanding of the meaning and working of faith, they were saying, in essence, “Lord, what sort of faith do you desire from us? Give us a revelation of what pleases you so that we may grasp faith in its fullest meaning.”

Download PDF

Дерзновенный Доступ к Богу

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

«По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него»(Еф.3:11,12).          

Божьи дети имеют право и свободу в любой момент подключаться в дела нашего Господа - это одна из величайших привилегий предоставленных человечеству.

Download PDF

Nous approcher de Dieu en tout confiance

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

“Selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance” (Éphésiens 3:11-12). Les enfants de Dieu ont le droit et la liberté de s’approcher de notre Seigneur à n’importe quel moment – un des plus grands privilèges jamais accordé à l’humanité.

Download PDF

Apropierea de Dumnezeu cu încredere

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

„După planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” (Efeseni 3:11-12) Copiii lui Dumnezeu au dreptul și libertatea să intre oricând în prezența Domnului – acesta este unul dintre cele mai mărețe privilegii acordate vreodată omenirii.

Download PDF

SMĚLE PŘISTUPOVAT K BOHU

David Wilkerson (1931-2011)19-05-20

„Svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou“ (Efezským 3, 11-12).

Boží děti mají právo svobodně přicházet k Pánu kdykoliv – je to jedna z největších výsad, které máme.

Download PDF