Prayer | Page 6 | World Challenge

Prayer

SLUŽBA POVZBUZOVÁNÍ

Jim Cymbala21-12-19

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v  souladu s vírou … Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje.“ (Římanům 12,6)

Download PDF

Le ministère d’exhortation

Jim Cymbala21-12-19

“Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon la proportion de la foi… et celui qui exhorte à l’exhortation” (Romains 12:6,8).

Download PDF

HUDUMA YENYE KUTIA MOYO

Jim Cymbala21-12-19

"Tuna karama tofauti, kwa kadiri ya neema tuliyopewa. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani … ikiwa ni ya kutia moyo, na awatie moyo” (Warumi 12:6, 8).

Download PDF

خدمات التعزية التشجيع

Jim Cymbala21-12-19

“"وَلَكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَنَا: أَنُبُوَّةٌ فَبِٱلنِّسْبَةِ إِلَى ٱلْإِيمَانِ… ٱلرَّاحِمُ فَبِسُرُورٍ."

Download PDF

劝化的事奉

Jim Cymbala21-12-19

「按我们所得的恩赐,各有不同。或说预言,就当照著信心的程度说预言…或作劝化的,就当专一劝化…」(罗12:6, 8).

在圣灵各恩赐中, 劝化(或作鼓励人)的事奉多半最鲜被人欣赏。我们不断听到有关教会需要纯正的教导和式当的领导才能, 但「劝化的恩赐」何常被人认许呢? 我们切切有此需要,以致圣灵赐下特殊的恩惠给我们某些人,好让他们能专注的造就人的信心。我们大家既没有同得恩赐去教导或传道,不是每个人都特特得蒙膏抹去劝化人。

「…因你我彼此的信心而同得安慰。」 (罗1:12). 因主而刚强帮助我们去服事软弱的人。尤其是鼓励且坚固别人的信心。我们信心刚强,就能扶持有所挣扎的人。对於远离神的人, 充满信心的言行能纾解他们的绝望感。

往往,劝化是透过我们的话语而传达的。请思量保罗对帖撒罗尼迦的信徒说:「 所以,你们当用这些话彼此劝勉。」(帖上4:18). 我们像保罗一般, 能分享圣经的教导,而论到主的救恩,从而鼓励别人。请谨记, 「信道是从听道来的。」 (罗10:17). 我们说及神的道,听的人就能产生信心.

Download PDF

勸化的事奉

Jim Cymbala21-12-19

「按我們所得的恩賜,各有不同。或說預言,就當照著信心的程度說預言…或作勸化的,就當專一勸化…」(羅12:6, 8).

在聖靈各恩賜中, 勸化(或作鼓勵人)的事奉多半最鮮被人欣賞。我們不斷聽到有關教會需要純正的教導和式當的領導才能, 但「勸化的恩賜」何常被人認許呢? 我們切切有此需要,以致聖靈賜下特殊的恩惠給我們某些人,好讓他們能專注的造就人的信心。我們大家既沒有同得恩賜去教導或傳道,不是每個人都特特得蒙膏抹去勸化人。

「…因你我彼此的信心而同得安慰。」 (羅1:12). 因主而剛強幫助我們去服事軟弱的人。尤其是鼓勵且堅固別人的信心。我們信心剛強,就能扶持有所掙扎的人。對於遠離神的人, 充滿信心的言行能紓解他們的絕望感。

往往,勸化是透過我們的話語而傳達的。請思量保羅對帖撒羅尼迦的信徒說:「 所以,你們當用這些話彼此勸勉。」(帖上4:18). 我們像保羅一般, 能分享聖經的教導,而論到主的救恩,從而鼓勵別人。請謹記, 「信道是從聽道來的。」 (羅10:17). 我們說及神的道,聽的人就能產生信心.

Download PDF

Die Bediening van Bemoediging

Jim Cymbala21-12-19

“Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely ... As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig” (Romeine 12:6,8, AFR83).

Download PDF

El Ministerio de Animar

Jim Cymbala21-12-19

“Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe… si es el de animar a otros, que los anime” (Romanos 12:6, 8, NVI).

Download PDF

The Ministry of Encouragement

Jim Cymbala21-12-19

“We have different gifts, according to the grace given us. If a man’s gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith … if it is encouraging, let him encourage” (Romans 12:6, 8).

Download PDF

Aproximando-se de Deus em oração

David Wilkerson (1931-2011)04-12-19

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam” (Hebreus 11:6).

Download PDF