crisis | World Challenge

crisis

مغطى بدم المسيح

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

لا أحد يستطيع أن يحصي كل مراحم المسيح الحنانة والبركات المتنوعة لدمه المسفوك.  لكن دعونا نركز على انتصار واحد على وجه الخصوص: غفران كل الذنوب الماضية.

" وَلَكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي ٱلنُّورِ كَمَا هُوَ فِي ٱلنُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضٍ، وَدَمُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ…إِنِ ٱعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ."(1 يوحنا 1: 7 ، 9).

Download PDF

Bedek deur die Bloed van Christus

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Niemand kan al Christus se teen goedertierenheid en die veelvuldige seëninge van sy gestorte bloed tel nie. Maar laat ons in die besonder op een oorwinning fokus: die vergifnis van alle vorige sonde.

“Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde ... As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Johannes 1:7,9).

Download PDF

Acoperit de sângele lui Hristos

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Nimeni nu poate număra toate îndurările bunătății lui Hristos împreună cu varietatea binecuvântărilor sângelui vărsat.

„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios se drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.“ (1 Ioan 1: 7, 9)

Download PDF

PŘIKRYTÍ KRISTOVOU KRVÍ

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Nikdo nemůže spočítat všechna Kristova slitování a požehnání plynoucí z jeho prolité krve. Zaměřme se na jedno vítězství: odpuštění hříchů.

„Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu … Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janův 1:7, 9).

Download PDF

蒙主宝血遮盖

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

没有人能数算主的温柔怜悯,和祂流血所带来绪般的祝福。但是,请集中在一种胜利上:罪恶过犯得蒙赦免。

「我们若在光明中行走,如同神在光明中,就彼此有团契,他儿子耶稣的血就洗净我们一切的罪。…我们若认自己的罪,神是信实的,是公义的,必要赦免我们的罪,洗净我们一切的不义。」 (约一1:7, 9).

跟随主的人务必持定这荣耀的真理。将之应用攸关我们在严峻患难中能以持守得胜的信心。的确, 在不明朗的时期里, 因主的赦罪之恩而得安息非常要紧。

多年来忠心侍主的人许多都因认为自己的信心能经得起火炼而自满。他们像门徒们一般见證说:「主啊,如今我看见,我相信。」他们因灵眼蒙主开启,得见祂永恒的旨意而感恩。

忽然间,他们又面对力不可支,极大的困境。他们发现自己进入了前所未有炽热的火窑。他们面对了如此痛苦的战役、如此耗力的挣扎,以致开始受摇撼。不久後,他们更被重担和恐惧感压倒。

请听听保罗使徒说:「如今却蒙神的恩典,藉著在基督耶稣裏的救赎,就白白地得称为义。神设立耶稣作赎罪祭,是凭耶稣的血,藉著信,要显明神的义;因为祂用忍耐的心宽容人先前所犯的罪,」(罗3:24-25).

Download PDF

蒙主寶血遮蓋

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

沒有人能數算主的温柔憐憫,和祂流血所帶來緒般的祝福。但是,請集中在一種勝利上:罪惡過犯得蒙赦免。

「我們若在光明中行走,如同神在光明中,就彼此有團契,他兒子耶穌的血就洗淨我們一切的罪。…我們若認自己的罪,神是信實的,是公義的,必要赦免我們的罪,洗淨我們一切的不義。」 (約一1:7, 9).

跟隨主的人務必持定這榮耀的真理。將之應用攸關我們在嚴峻患難中能以持守得勝的信心。的確, 在不明朗的時期裡, 因主的赦罪之恩而得安息非常要緊。

多年來忠心侍主的人許多都因認為自己的信心能經得起火煉而自滿。他們像門徒們一般見證說:「主啊,如今我看見,我相信。」他們因靈眼蒙主開啟,得見祂永恆的旨意而感恩。

忽然間,他們又面對力不可支,極大的困境。他們發現自己進入了前所未有熾熱的火窯。他們面對了如此痛苦的戰役、如此耗力的掙扎,以致開始受摇撼。不久後,他們更被重擔和恐懼感壓倒。

請聽聽保羅使徒說:「如今卻蒙神的恩典,藉著在基督耶穌裏的救贖,就白白地得稱為義。神設立耶穌作贖罪祭,是憑耶穌的血,藉著信,要顯明神的義;因為祂用忍耐的心寬容人先前所犯的罪,」(羅3:24-25).

Download PDF

KUFUNIKWA NA DAMU YA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Hakuna mtu anayeweza kuhesabu rehema nyororo zote za Kristo na baraka nyingi za damu yake iliyomwagika. Lakini wacha tuangalie ushindi mmoja haswa: msamaha wa dhambi zote za zamani.

"Tukitembea katika nuru kama yeye alivyo nuruni, tuna ushirika sisi kwa sisi, na damu ya Yesu Kristo Mwanawe hututakasa na dhambi zote… Tukikiri dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote” (1 Yohana 1:7, 9).

Download PDF

Couvert par le sang du Christ

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Personne ne peut dénombrer toutes les tendres miséricordes et les nombreuses bénédictions de Son sang versé. Mais concentrons-nous sur une victoire en particulier ! Le pardon de tous nos péchés passés.

“Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché… Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal” (1 Jean 1:7-9).

Download PDF

Cubiertos Por la Sangre de Cristo

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Nadie puede contar todas las tiernas misericordias de Cristo y las múltiples bendiciones de su sangre derramada. Pero enfoquémonos en una victoria en particular: el perdón de todos los pecados pasados.

“Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado… Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:7, 9).

Download PDF

Covered by the Blood of Christ

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

No one can number all of Christ’s tender mercies and the manifold blessings of his shed blood. But let’s focus on one victory in particular: the forgiveness of all past sins.

“If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin … If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:7, 9).

Download PDF