Hungarian Newsletters | Page 4 | World Challenge

Hungarian Newsletters

A jelen óra legfontosabb kérdése

David WilkersonMay 12, 2008

Keresztény hívők világszerte úgy érzik, hogy az utolsó napokban élünk. A növekvő válság és félelem, egy hatalmas megrázkódtatás jelei - még a világi kommentátorok számára is egyértelműek. Ezért most Jézus összes követője számára a jelen óra kérdése a következő: “Kitart-e a hitem mindazon keresztül ami még jönni fog?”

Download PDF

Bizalommal és reménységgel telve mindvégig

David WilkersonMay 12, 2008

"Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet negyven éven át..."

Download PDF

A pohár, amelytől reszketsz

David WilkersonMarch 10, 2008

“Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején! Hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet!...Ébredj már, ébredj már, kelj föl Jeruzsálem! Kiittad már a harag poharát, melyet az Úr keze tartott eléd, az öblös poharat, amelytől tántorogsz, kiittad, kiürítetted..."

“Ezt mondja Urad, az Úr, Istened, aki népéért perel: kivettem már kezedből a poharat,, melytől tántorogsz, nem kell tovább innod haragom öblös poharából.“ (Ézsaiás 51:9,17, 22, kiemelés tőlem)

Download PDF

Az utolsó ébredés

David WilkersonJanuary 28, 2008

Mi vár Jézus Krisztus egyházára? Ez a kérdés az egész világon érdekli a hívők sokaságát . Amint megrendítő eseményekről hallunk a föld minden részéről, sokan csodálkoznak: “Fel fogja-e ébreszteni a Szent Szellem a keresztény egyházat Jézus jövetele előtt? Krisztus teste győzelmi kiáltással vagy csak valamiféle nyafogással fogja itthagyni a földet?”

Download PDF

Ezek az idők különleges bizalmat kövelenek

David WilkersonDecember 17, 2007

Minden keresztény hívő azt állítja, hogy bízik az Úrban. De az igazság az, hogy Isten sok gyermeke nincs arra felkészülve , hogy szembenézzen a világunkban bekövetkező sötét viharokkal. Hacsak nem ragadunk meg egy különleges, rendíthetetlen bizalmat az Úrban, nem leszünk készek a jelenlegi és jövőbeli nehéz időkre.

Download PDF

A Szent Szellem megismerésének kezdete

David WilkersonNovember 5, 2007

Gyülekezetünkben, (Times Square Church-ben) egyik énekünk így szól:

Küldd le, Uram, küldd le. Uram, engedd a Szent Szellemet leszállni Szükségünk van Reá, küldd Őt le.

Hasonló énekekkel könyörögve kérjük a Szent Szellemet hogy szálljon le hozzánk. Az igazság azonban az, hogy a Szent Szellem már itt van. Lejött a mennyekből pünkösdkor Jeruzsálembe a felső szobába, és soha nem ment el!

Download PDF

A kiközösítettek evangéliuma

David WilkersonAugust 3, 2007

Lukács 15-ik fejezetét sokan „A számkivetettek evangéliumának” hívják. Századokon keresztül ez a fejezet az elesettek számára Isten szava volt, azok számára akik messze vándoroltak Krisztustól, akik vele jártak a múltban, de a régi bűnök újra megkötözték életüket.

Kit nevezhetünk „kiközösítettnek” vagy „elvetettnek”? Lukács 15-ik fejezetében az elvetettek azok voltak akiket a társadalom és az egyház visszautasított, mint elbukottakat, kudarcot vallottakat. Ezek magukat is Isten által kivetetteknek érzik az erkölcsi kudarcaik miatt.

Download PDF

Bátorság az Isten jelenlétébe való belépéshez

David WilkersonMay 21, 2007

„Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet Ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az Ő teste által…járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel…” (Zsid. 10: 19-20, 22)

Krisztus Kálvárián végzett munkájának két része van; az egyik az ember hasznára van, a másik Istenére. Az egyik a bűnös emberért történt, míg a másik az Atyára vonatkozik.

Download PDF

Sátán irigységének célpontja

David WilkersonMarch 19, 2007

Ha te keresztény hívő vagy, aki teljes szívből Istent keresi, célpont leszel.

Ez az üzenet azokhoz a hívőkhöz szól, akik nehéz megpróbáltatás időszakán mennek keresztül. Akik kimerülten szenvednek szellemileg, fizikailag és lelkileg. Mindannyian feszültséggel telt időkben élünk és amikor a megpróbáltatások hirtelen ránk szakadnak, kifáradtan, felzaklatva, lelkileg nyomottan találjuk magunkat.

Download PDF

A szörnyű nap, amelyről senki nem akar beszélni

David WilkersonFebruary 5, 2007

„De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint egy tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomolnak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve, megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.

Download PDF