Slovak Newsletters | World Challenge

Slovak Newsletters

Zotrvávaj v Božej láske

David Wilkerson
March 7, 2011

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život“ (Júd 20 – 21).

Ako tak čítam tieto verše Júdovho listu, vnímam, ako mi Duch jemne šepká: „David, chcem, aby si vstúpil do plnosti radosti mojej lásky. Máš správnu teológiu; ale ešte si nezakúsil ten pravý odpočinok duše, ktorý prichádza so zotrvávaním v mojej láske. Až doteraz si v tom bol len po členky – no je tu celý oceán mojej lásky, v ktorom môžeš plávať.“

Download PDF

Boh obvinený zo zanedbávania svojich detí

David Wilkerson
January 24, 2011

Jedným zo spôsobov, akým Boh hovorí k svojim deťom, je kladenie otázok. Môžeme to vidieť v oboch zmluvách Písma. Spôsob, akým kladie svoje otázky, odhaľuje myšlienky srdca. Napríklad:

Download PDF

Boh nikdy neopustí svoj ľud

David Wilkerson
January 11, 2010

For the Lord loves justice, and does not forsake his godly ones; they are preserved forever; but the descendants of the wicked will be cut off” (Psalm 37:28).

In Luke 22, Jesus delivered a serious warning to perhaps his most devoted follower. Christ called the apostle Peter aside and told him the following in no uncertain terms: “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; but I have prayed for you, that your faith may not fail” (Luke 22:31–32).

Download PDF

Nádej - očakávanie niečoho dobrého

David Wilkerson
July 27, 2009

We hear a lot about hope — from politicians, from numerous books, from tapes and other media. But what is offered in each of these messages doesn’t seem to last.

We may get fired up and encouraged by what we hear in such messages. Indeed, we may find ourselves refreshed and hopeful for a season. But what is offered isn’t a fixed, experienced hope, and soon it fades away.

The whole world yearns for a steadfast hope. The inner cry of multitudes around the globe right now is, “Somebody, somewhere, please, give me some hope, something that will last.”

Download PDF

Slová potešenia a nádeje

David Wilkerson
May 4, 2009

Keď Ježiš slúžil veľkému zástupu, začali byť ľudia v tomto zástupe hladní. A tak zobral svojho učeníka Filipa bokom a položil mu dôležitú otázku: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal; lebo sám vedel, čo urobí“ (Jn 6:5-6 SEP).

Download PDF

Čo znamená žiť vierou

David Wilkerson
February 9, 2009

„Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!“ (Ab 2:4; autorova kurzíva). Frázu, ktorú tu chcem zdôrazniť, poznajú kresťania po celom svete. Po stáročia „žitie vierou“ motivovalo každodenné rozhodnutia veriacich v každej generácii.

Download PDF

Čas plakať a čas bojovať

David Wilkerson
November 17, 2008

Ako tak listujem stránkami Starej zmluvy, som povzbudený príkladom kráľa Dávida. Dopadla naňho desivá pohroma, ktorá spôsobila, že i jeho nabližší ohrozovali jeho vlastný život. Obdivujem Dávidovo rozhodnutie počuť slovo od Boha uprostred tohto nebezpečného času.

Tu je príbeh: Dávid a jeho skupina šesť stoviek lojálnych mužov sú na úteku pred kráľom Saulom, ktorý sa ich snaží zabiť. V jednej chvíli sa táto malá armáda utáborí v meste Ciklag, kde si muži založili svoje rodiny. A práve z tohot miesta vychádzajú do boja a svoje manželky a deti zanechávajú v bezpečí.

Download PDF

Poznanie Ducha Svätého

David Wilkerson
November 5, 2007

V našej cirkvi Times Square Church spievame a pritom tlieskame túto pieseň:

Zošli ho, Pane, zošli ho k nám, Pane, nech Tvoj Duch zostúpi! Potrebujeme ho, Pane, zošli svojho Ducha.

Spievame aj iné, podobné piesne, ktorými vzývame Svätého Ducha, aby zostúpil.

Ale pravdou je, že Svätý Duch je už tu. Zostúpil z neba do hornej miestnosti počas Letníc. A nikdy neodišiel!

Download PDF

Diablov posledný termín!

David Wilkerson
May 10, 1999

“Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.” (Zjavenie svätého Jána 12,12)

Ako učeníci Ježiša Krista majme sa neustále napozore pred úmyslami Satana, ktorý sa snaží zničiť nás. Preto Pavel hovorí, že musíme spoznať stratégiu a taktiku diabla: len aby sa nestalo, žeby Satan získal nad nami prevahu práve preto, že sme nepoznali jeho prostriedky. (Druhý list Korintským 2, 11)

Download PDF

Pokúšanie Pána

David Wilkerson
April 19, 1999

"Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého ako aj oni žiadali.

Download PDF