Hungarian Newsletters | Page 6 | World Challenge

Hungarian Newsletters

Lélek szerint járni

David WilkersonJuly 4, 2005

Fordítói megjegyzés: az angol nyelv - csakúgy, mint az eredeti - különbséget tesz a "lélek" és a "szellem" szavak között. Mivel a magyar bibliafordítások legnagyobbrészt mindkét esetben a "lélek" szót használják, a fordítás során mi is ennél a gyakorlatnál maradtunk.

"Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint járunk" (Galát.5:25) Pál Apostol tárta elénk ezt az egyszerûen kifejezett feladatot. Egyszerû módon mondja, "Ha a Szent Szellem él benned, engedd, hogy teljes befolyása alatt élj. Mindannyiunkat a Szent Lélek kell, hogy vezessen".

Download PDF

Megrepedt nádat nem tör el

David WilkersonJune 13, 2005

"Imé az én szolgám akit gyámolítok, az én választottam akit szívem kedvel, lelkemet adtam ôbelé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyerta belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped míg a földön tövényt tanít és a szigetek várnak tanítására." (Ézsaiás 42 1:4)

Download PDF

Isten nem felejtett el téged

David WilkersonMarch 21, 2005

Voltál valaha is depresszióban, levertségben? Voltál valaha is olyan aggódásban, olyan levert hangulatban, hogy alvás nélkül szenvedtél egész éjjel? Voltál olyan helyzetben amikor úgy érezted, hogy képtelen vagy nyugalmat találni mélységes gyötrôdésedben, és ebben az állapotban mindent fel akartál adni, mert úgy érezted, hogy az életed teljes kudarcot vallott?

Download PDF

A hit végsô próbája

David WilkersonDecember 6, 2004

"De Izráel fiai szárazon menének át a tenger közepén... Orrod leheletétôl feltorlódtak a vizek. és a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében." (2 Mózes 14:29, 15:8)

Milyen csodálatos tanú vallomása volt ez az Izráelitáknak! Isten megmentette választott népét úgy hogy a Veres Tengert szétválasztotta és a vizeket falként tartotta vissza. Az Izráeliták biztonságban és szárazon haladtak keresztül a tengeren, míg az egyiptomi hadseregre rászakadt a hullám és ott pusztúltak.

Download PDF

A Krisztusban lakozók áldásai

David WilkersonAugust 23, 2004

Pál azt írja, "Áldott legyen az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban" (Efézusbel. 1: 3). Pál lényegében azt mondja nekünk, hogy Mindazok, akik Krisztust követik, minden szellemi áldással meg vannak áldva a mennyekben ahol Krisztus is lakozik. Micsoda hihetetlen ígéret Isten népének!

De az ígéret csak üres szavak, ha nem tudjuk, hogy melyek azok a szellemi áldások. Hogyan leszünk képesek élvezni az Isten által adott áldásokat, ha képtelenek vagyunk felfogni, hogy mit jelentenek?

Download PDF

Az állandóan jelen lévô segítség a szükség idején

David WilkersonJune 21, 2004

Fontold meg Isten egyik, a szentírásban található legerôteljesebb ígéretét:

"Isten a mi oltalmunk és erôsségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha a hegyek omlanának is a tenger közepébe! Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától...

Download PDF

Tűz a csontjaimban

David WilkersonMay 31, 2004

Jeremiás 19-ik fejezetében Isten elküldi a prófétát, hogy közvetítse üzenetét Izráelhez. Miután Jeremiás a templom udvarában prófétált, a következô szavakat mondta, "Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Imé ráhozom e városra és ennek minden városára mindama veszedelmet amelyrôl szóltam ô ellene; mert megkeményítették nyakukat, hogy ne hallják az én beszédemet." (Jer. 19:15)

Download PDF

Ördög, többé nem tudsz átsétálni rajtam

David WilkersonApril 19, 2004

Ézsaiás 51-ik fejezetében az Úr egy erôteljes üzenetet küldött azoknak akik igazságban éltek. Így kiáltott, "Hallgassatok rám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek,."(Ézsaiás 51:1) Egy pár verssel késôbb megint szólt, ".kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem." (51:7)

Download PDF

Szörnyetegeink Istene

David WilkersonMarch 8, 2004

Ha szenvedésekrôl és megpróbáltatásokról beszélünk, valószínûleg a korok legnyomorultabb, legkétségbeesettebb és a legnagyobb csapásokkal súlytott hívôjére fogunk emlékezni. Ez az ember igazságos, hûséges, Istent szeretô szolga volt, imádságra és dicsôítésre szánta életét, mégis mikor szomorúság és baj áradt rá, mint egy ateista, úgy beszélt.

Download PDF

Krisztus az emberi szívek kutatója

David WilkersonFebruary 16, 2004

Krisztus szereti Egyházát. Életét adta érte és megígérte, hogy a "pokol kapúi sem vesznek rajta diadalmat." Jézus maga az alapköve ennek az Egyháznak. A szentírás azt írja, hogy dicsôség és bölcsesség lakozik benne. Pünkösdkor Szent Lelkét küldte Egyházának megalapozására és szolgáit - pásztorait, tanítóit, apostolait, prófétáit - kente fel ajándékaival, hogy felépítse.

Download PDF