Hungarian Newsletters | Page 7 | World Challenge

Hungarian Newsletters

Felhívás Krisztus természetfeletti Világosságában való hitre

David WilkersonSeptember 22, 2003

János Evangéliuma azt mondja, "Vala egy Istentôl küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a Világosságról, hogy mindenki higyjen Ô általa .. Nem ô vala a Világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a Világosságról. Az igazi Világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert." (János 1:6-9)

Download PDF

Krisztus erejének igénylése

David WilkersonSeptember 1, 2003

Jézus utolsó óráiban így szólt tanítványaihoz, " Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és magkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen." (János 16: 23-24)

Micsoda hihetetlen állítás. Míg ezeket mondta, Krisztus figyelmeztette követôit, hogy hamarosan elmegy, és egy rövid ideig nem fogják Ôt látni. De ugyanakkor ígéretet adott, hogy a mennyek minden áldásához hozzáférnek. Csak kérniök kell az Ô nevében.

Download PDF

Másfajta emberek

David WilkersonJuly 21, 2003

Amikor Istenfélô emberek tetteirôl olvasok az Ó Testamentumban, szívem tûzben ég. Az Úristennek ezek a szolgái annyira le voltak terhelve Isten nevének érdekében, még ma is csak ámulunk ha visszagondolunk óriási tetteikre.

Azok a szentek mint egy szikla, meg sem mozdultak míg nem hallottak Istentôl. És hanyatlóban lévô népük, családjuk miatt napokig sírtak. Visszautasítottak ételt, italt és még csak nem is mosakodtak. Fájdalmukban szakállukat és hajukat tépték. Jeremiás próféta Jeruzsálem utcáin feküdt egyik oldalán 365 napig, állandóan figyelmeztetve Isten közelgô ítéletére.

Download PDF

Hogyan mentheted meg családodat a romlástól és pusztulástól

David WilkersonJune 30, 2003

"Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen" (1 Péter 5, 8). A Biblia világosan elmondja nekünk, hogy ezekben az utolsó napokban Jézus Krisztus egyháza egy dühöngô ôrült ördög haragjával fog szembe nézni. Sátán tudja, hogy rövidre van szabva az ideje, és eltökélten törekszik arra, hogy elnyelje Isten népét. "Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban.

Download PDF

"Szemlélve az Ô arcát" szolgálat

David WilkersonMarch 17, 2003

Minden keresztény hívô szolgálatra van elhívva. A Biblia világosan beszél errôl. Pál így írja, "... mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk." (II Korint.4:1)

Download PDF

A szellemi hadviselés zsákmányai

David WilkersonFebruary 24, 2003

"Amelyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére" (Krónika I. Könyve 26:27) Ez a vers egy mélyreható, életet megváltoztató igazságot nyit meg elôttünk. Olyan zsákmányról beszél amit csakis harcban lehet elnyerni. Ha pedig egyszer elnyertük, Isten házának építésére kell felajánlani.

Download PDF

A krisztusi áldás teljességének megszerzése

David WilkersonFebruary 3, 2003

Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek"(Róm. 15:29). Pál ezeket a szavakat a római keresztényeknek írta. Azt mondta," Nincs kétségem afelôl, hogy mikor találkozunk Krisztus áldásának teljességével lesztek eltelve."

Download PDF

Az élet folyója

David WilkersonJanuary 13, 2003

Ezékiel próféta hihetetlen látomást kapott. Az Ige azt mondja, hogy Isten egy nagyon magas hegyre vitte, ahol egy férfi jelent meg neki, akinek "tekintete mint az ércznek tekintete" (Ezékiel 40, 3). János egy hasonló látomást ír le, amint megjelent neki Patmos szigetén: És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg" (Jelenések 1, 15).

Download PDF

Isten érintése

David WilkersonDecember 2, 2002

Dániel tanúskodott, "És íme egy kéz illetett meg engem és felsegített térdeimre és tenyereimre ."

(Dániel 10:10) Egy kéz illetett . Ez egy igazában eros megragadást jelent, Dániel azt mondja, hogy "Mikor Isten a kezét reám helyezte ez arcomra kényszerített. Érintése eroteljes sürgetéssel töltött el, hogy teljes létemmel és szívemmel keressem Ot."

Ez így történik mindenkivel akiket Isten megérint. Az az ember térdre esik és egy imádkozó emberré válik, Isten keresésére sürgetve.

Download PDF

Az Öröm gyógyító ereje

David WilkersonNovember 11, 2002

Ézsaiás Könyvének 16-ik fejezetében, a próféta leírja egy Isten bírálata alá esett büszke nemzet sorsát. Próféciája Moábról szól, Izráel ellenségérol, "Hallottuk Moáb kevélységét, a felettébb kevélyét, gogjét, kevélységét, dühét és üres kérkedését." (Ézsaiás 16:6)

Download PDF