Swahili Devotionals | World Challenge

Swahili Devotionals

KUMPENDA MUNGU NI KUMTUMAINI

David Wilkerson (1931-2011)June 14, 2019

"Mmoja wa [Mafarisayo], mwanasheria, akamwuliza swali, akamjaribu, akisema, 'Mwalimu, katika torati ni amri ipi iliyo kuu?' Yesu akamwambia, Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza na kubwa. Na ya pili ya fanana nayo, nayo ni hii, Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe." Katika amri hizi mbili hutegemea Torati na manabii." (Mathayo 22:35-40).

Yesu alikuwa akimwambia, "Yote nitakayekuuliza kwako inatokana na kufanya mambo haya mawili." Ikiwa upendo kamili kwa Mungu ni muhimu sana, lazima tuonyeshe jinsi tunampenda. Waumini wengi wa kweli wamelia, "Mimi sijui jinsi ya kumpenda."

Mara nyingi tunadhani upendo wetu kwa Mungu ni kitu tunachomfanyia, kama kusifu au kuabudu au kwenda kwenye chumbani ya siri ili kuzungumza naye. Au tunadhani kuwa kumpenda kunamaanisha kuwa mtakatifu, mwenye fadhili, kushuhudiya kwa wasiookoka. Lakini, hapana, kumpenda Mungu ni kumruhusu kuwa Mungu ndani yetu na kupitia kwetu - ni kitu anachotenda kwa ajili yetu. Tunakimbia kutoka mfumo huu kama ni ubinafsi, lakini sivyo. Tunampenda zaidi na ni bora wakati tunamruhusu amwangike kupitia kwetu, akifanya na kuwa yote anayosema.

Wakristo wanamlilia, kufunga na kuomba kwa machozi makubwa. "Bwana, nakupenda! Ninakupenda! "Lakini upendo hauzungumzii Mungu tu kama mwenye kuwa mahali pa upweke, Mtu asiyeweza kuguswa anaetaka sifa. Mungu anataka kutupenda! Anahitaji watoto wake kuwa karibu na nguvu zake na kutumia rasilimali zake.

Shiliya ahadi za thamani kutoka kwa Mungu, na uziache zifanye kazi katika maisha yako ya kila siku. Sio upendo unaopuuza kwa yote aliyoahidi kwa kuwa na kufanya kupitia kwako. Sio upendo unaoenda kupitia maisha yanayojishughulisha, upweke, huzuni, na kubeba mizigo yako mwenyewe. Kwa hiyo ingiza katika maisha ya Mungu yenye ushindi, kushinda mapumziko. Yesu tayari amekwisha shinda shetani msalabani!

Download PDF

TATIZO KWA SIKU MOJA

David Wilkerson (1931-2011)June 13, 2019

Mojawapo ya maneno mabaya zaidi katika lugha yoyote ni siku moja. Inasisitiza kutotimzwa kwa matumainii na ndoto ya kizazi hiki chote. Wengi wamefungwa, upekwe, huzuni, wamevunjika moyo, wamekataliwa, wakisubiri muujiza kutokea. Lakini hakuna kitu kitatokea isipokuwa kuchukua hatua za kufanya hivyo hicho kutokeya.

Watu wanne wenye ukoma waliketi nje ya jiji la Samaria lililozingirwa na jeshi la Washami lilioamua kuwapiga ili wawaondowe nje. Wanaume hawa wangekufa na njaa, lakini waliamua kufanya kitu kuhusu hali yao isiyo na matumaini. Waliuliza, "Kwa nini tumekaa hapa mpaka tufe? ... Ikiwa watatuua, tutakufa tu. Basi wakaondoka asubuhi mapema kwenda kambini ya Washami na ... hakuna mtu aliyekuwa pale "(2 Wafalme 7:3-5). Walipoingia kambini, waligundua chakula, dhahabu, nguo - mioyo yao yote ingeweza kutamani, kwa kuwa Bwana aliingilia kati (tazama mistari 7-8).

Kuna kitu kibaya ya jinsi wengi wetu tunavyoishi maisha ya Kikristo. Hatuishi kama Mungu anavyotaka wakati wote! Fikiria vigezo ambazo Mungu anatumia kuelezea maisha anayowapa waumini wote: wingi na kushinda; kuridhisha, furaha; amani ya Mungu na nuru bila giza; uhuru, hekima, moyo mzuri na baraka; nguvu, utulivu, uhakika na ushindi!

Sasa fikiria kuhusu vigezo vibaya vinavyopigwa na Wakristo leo: kushughulika, huzuni, na hofu; wasiwasi, usingizi, upweke; chuki, utupu, kutopumzika, kutofaa; udhaifu, kuwa na hatia, kuhukumiwa; kulazimishwa, kushikilia, hofu, kushangazwa, na kuchomwa.

Mungu kamwe hakutaka watoto wake waweze kuishi kama ni ngumu kwamba ameacha dunia na kupewa udhibiti kwa Shetani. Waaminifu kati yetu wanakuwa kwa hupoteza na hata wenye nguvu zaidi hupoteza wakati mwingine. Lakini hii haipaswi kuruhusiwa kuendelea!

Kristo anarudi kwa ushindi, kuwezesha kanisa kushinda juu ya nguvu zote za adui. "Sasa shukrani kwa Mungu ambaye daima anatuongoza kushinda katika Kristo" (2 Wakorintho 2:14).

Wapendwa, simameni imala leo na muende katika ushindi kwa sababu "katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia Yeye ambaye alitupenda" (Waroma 8:37).

Download PDF

NJAA YA KUKATISHA TAMAA KWA AJILI YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2019

Tunaona changamoto kamili kwa upeo wetu katika mstari mmoja wakati Yesu anatuita sisi kuacha mduara wetu mdogo na kubadilishwa kuwa ufalme wa utukufu wa uhuru na manufaa. "Yeye ayependaye maisha yake atayapoteza, naye anayechukia maisha yake katika ulimwengu huu atayasalimisha kwa uzima wa milele" (Yohana 12:25). Kwa mara nyingi Yesu anatuita, "Dunia yako ni ndogo mno; kuomba maisha makubwa zaidi na yenye maana zaidi."

Ukweli niupi! Chukia maisha yako ili kuyapata; kuyachukia ili uyagundue. Hiyo haifai kuwa nzuri na, hata hivyo, ufunguo wa maisha mengi ni sawa hapo katika maneno ya Yesu. Hii ni changamoto yake kwa ulimwengu wetu mdogo!

Yesu pia alisema, "Kama mtu anakuja kwangu na asimchukie baba yake na mama yake, mkewe na watoto, ndugu na dada, ndiyo, na maisha yake pia, hawezi kuwa mwanafunzi wangu" (Luka 14:26). Hakika Kristo hawezi maanisha chuki kulingana na ufafanuzi wa kamusi: kuchukia au kukataa.

Sio maisha au watu tunaowachukia, kwa hiyo sio Maandiko. La, ni lazima tujifunze kuchukia jinsi tunavyoishi maisha yetu, wasiwasi wetu kwa ajili ya mambo mabaya. Hakika maisha ni zaidi ya nyumba, mashuka, pesa, elimu ya watoto, ustawi wa wazazi,na  uhusiano wa kifamilia.

Fikiria juu ya mtu wa kiroho zaidi unayemjua, huyo mtu mkuu wa kiroho ambaye hajawahi kuwa na wasiwasi, ambaye mara zote huonekana kuwa mwenye fadhili na salama, hivyo amejitolea kwa Mungu, hivyo ni safi na mtakatifu. Atakuambia wakati alipokumbana na mgogoro na akachukia dunia yake na udhaifu wake, wivu wake, utumwa wake. Alijifunza kuchukia kile alichokuwa nacho; sana kwamba aliamua kubadilika. Alipata njaa ya kukatisha tamaa kwa ajili ya maisha ya Mungu.

Huwezi kukua hadi uchukie ukomavu wako wa sasa. Ninakuhimiza kumlilia Mungu, "Bwana, nitafasiri mimi katika ufalme wako wa utukufu wa nguvu na ushindi. Nipe uhai wa manufaa na furaha ambayo wengine wengi wanafurahia!"

"Naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, na kutupeleka katika ufalme wa Mwana wa upendo Wake" (Wakolosai 1:13).

Download PDF

KULINDWA KUTOKA KUANGUKIA NJE

David Wilkerson (1931-2011)June 11, 2019

Mtume Paulo anazungumzia uasi mkubwa unaokuja duniani katika siku za mwisho. Je, uasi ni nini? Ni "kukataa ukweli ilioaminiwa na kutangazwa."Kwa ufupi, ni kuangukia mbali na ukweli wa Mungu. Paulo anaandika juu ya uasi unaokuja: "Basi, ndugu, tunakusii kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe, kwa roho, wala kwa neno ... kwamba siku ya Kristo imekwisha kufika. Mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote; kwa maana Siku hiyo haitakuja isipokuwa kuanguka ndio kukuja kwanza" (2 Wathesalonike 2:1-3).

Baba zetu wa kiroho katika kanisa la Agano Jipya walikuwa watumishi ambao walitoa maisha yao kwa kuyilinda injili. Kutoka mwanzo, wanafunzi na mitume walihubiri mashauri yote kutoka kwa Mungu, wakimtangaza Kristo kama Masihi kwenye siku zao za kufa. Bwana alimimina zawadi na baraka zake juu yao na kanisa lilikua linafanikiwa katika roho na kwa kweli.

Kati ya mizizi ya kanisa hilo la kwanza lilipanda mti na matawi mengi tunayoiita miundo, madhehebu, mashirika, ushirika - kama Wabatisti, Methodisti, Presbyterian, Lutheran, Wapentekoste, Episcopaliana na wengine. Wengi wa matawi haya yalikuwa moto kwa watumishi watakatifu wa Kristo, ambao baadhi yao waliuawa kwa kujitolea kwa Neno la Mungu lilio safi.

Mungu huchukia injili isiokuwa joto au baridi kwa kuwa nusu ya ukweli ambayo sasa inaenea duniani kote. Yesu alikuja ulimwenguni ambao ulikuwa katika uasi wa jumla, na kuja kwake kulikuwa ni tendo safi la huruma, lisilopendezwa kwa mtu yeyote. Mavuno mazuri ya roho bado yanakuja katika umri huu wa kisasa na waumini wenye njaa kutoka kila taifa watatambua sauti ya Bwana. Mioyo yao iliyoamka itasema, "Bwana, narudi kwenye upendo wangu wa kwanza kwa ajili yako."

Ikiwa umetembea na Mwalimu kwa muda mrefu, huenda unahitaji mtu wa kukumbusha kumkaribia na kupata upya upendo wake wa kwanza, usije "kuanguka" na kuwa sehemu ya uasi mkubwa huu. Mpendwa, anakusubiri kukumbatia na kukupeleka kwenye mahali mapya pamoja naye.

Download PDF

MAPIGANO YENYE MANA

Gary WilkersonJune 10, 2019

Kitabu cha Ayubu kinashughulikia maswali mengi ambayo haya mateso ya mtakatifu aliyopewa Baba yake wa mbinguni wakati wa dhiki kuu. Kwa nini alipitia mateso mengi? Kwa nini uhai wake ulikuwa usio wamaana wakati ulikuwa wenye matunda na ustawi? Nini iliokuwa na lengo gani ndani yake yote? Jibu la Mungu kwa Ayubu ni la ubunifu na la pekee kama anajibu na swali hili: "Je! Waweza wewe kumuvuwa mamba kwa ndoana?" (Yobu 41:1). Katika nyakati za kale, mamba ilikuwa kiumbe mkubwa wa baharini, au kama nyoka kubwa ya ajabu inayo inayo ishi majini, na hapa inaashiria mapambano ya idadi ya nadharia.

Mungu anawaita watu kupigana na machafuko, na shida ambayo imeteeka hata miji yote. Vita hivi ni vikubwa, kina, na vipo kwa sababu mwanamume au mwanamke wa Mungu asimame na kusema, "Hii ina maanisha kushindana na. Hii ina maanisha kupigana. Hatuwezi kukubali hili kama mamba ina utawala wa bure bila vita."

Biblia imejazwa na mahusiano ya vita. Mungu anatuahidi ushindi, maana yake kuna kitu cha kushinda - na kushinda maana yake kuna uwezekano wa kushindwa. Lakini tunapaswa kuwa tayari kujiandaa vita vikali, tukiwa na silaha nzuri. "Kwa sababu hiyo, chukueni silaha zote za Mungu, ili muweze ... kusimama" (Waefeso 6:13).

Unaweza kuwa na mamba katika maisha yako, awo katika moyo wako na akili, au katika familia yako. Unamwamini Mungu kwa muujiza lakini unakuwa mzito kwa kupigana na hajui jinsi ya kushinda. Unapofadhaika, usiache; unapovuja damu, usiche; unapokata tamaa, usiache. Na unapoanguka chini, usiendeleye kuwa chini - lakini endelea kwa uwezo wake. "Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi" (Zekaria 4:6).

Bwana ni mwenye nguvu katika vita, na hakuna giza la Jahannamu linaweza kusimama dhidi yake. Ni heri kujua kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yako na wewe si peke yako - hivyo simama imara katika Bwana!

Download PDF

YULE ANAESIKIA MAOMBI

Jim CymbalaJune 8, 2019

Nyongeza ya kumfafanua Mungu kama Muumbaji, Msaidizi na Mfalme, Biblia pia humwita "Msikilizaji wa Maombi." Hii ni mojawapo ya maelezo mazuri sana ambayo kwa kweli nikama ya mwisho kwa kujulikana ya Bwana katika Maandiko: " Wewe usikiaye kuomba, wote wenye mwili watakulia." Au, zaidi ya kweli wa maandiko, "Msikilizaji wa Maombi, kwa wewe watu wote watakuja" (Zaburi 65:2).

Ikiwa Mungu hakusikia kilio na maombi yetu, je, dunia yetu hatakuwa yenye upweke na huzuni? Kwa bahati nzuri, Bwana si Muumbaji aliye mbali kwa kuweka dunia kwa shauku na kisha akaipuuza. Yeye ni "Msikilizaji wa Maombi" ambaye alifanya utoaji wa gharama kubwa ili watu wake "wapate kukikaribia kiti chake cha neema kwa ujasiri" (Waebrania 4:16).

Mungu anapenda kujibu maombi yetu, lakini Biblia inazungumzia kanuni za uhakika ambazo zinatawala njia za mafanikio yake. Kama vile Mungu alivyoumba ulimwengu kwa mpangilio na sheria za kimwili zinazoongoza, hivyo ni pamoja na maombi. Maombi sio kazi isiyo eneza, au ya ajali.

Mrekebishiji mkuu Martin Luther alitangaza kwa ujasiri kwamba Mungu hafanyi kitu lakini jibu tu kutoka kwa maombi. Hilo labda liko karibu sana na ukweli ya yale Maandiko yanathibitisha. Mara kwa mara, kama Mungu anavyohusika na watu wake, tunaona mzunguko huu:

Kusudi – Ahadi – Maombi

Mtunga Zaburi anasema kuwa ukombozi wa Bwana umekaribia kwa sababu "majira yalioamriwa yamewadia" na kisha anaongeza kwa haraka kwamba Mungu "ataitikia maombi ya masikini; hatayadharau maombi yao" (Zaburi 102:13, 17).

Tunahitaji kutambua kwamba ahadi zinazomwangika katika Biblia zetu, zitamwangika katika maisha yetu pia kama tunavyofaa kupitia maombi. Mungu anataka tujisikie salama kuhusiana na uhusiano wetu naye. Anataka tujue kwa hakika kwamba tuna uzima wa milele kama sehemu ya familia yake. Kwa sababu sisi ni watoto wake, basi, tunaweza kumletea mahitaji yetu kwa uhakika kupitia maombi. Tunaweza kuwa na uwaminifu huyo huyo katika kuomba vitu kama vile kama tunavyo kuhusu wokovu wetu. 

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na wanachama wasio zidi  ishirini katika jengo la chini katika sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF

AMINI USHINDI WA AHADI YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)June 7, 2019

Mungu ameamua kukamilisha malengo yake hapa duniani kupitia watu tu. Mojawapo ya maandiko yenye kuhimiza zaidi katika Biblia yako katika 2 Wakorintho 4:7: "Lakini tunahazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwa kwetu." Tena Paulo anaendelea kuelezea hivyo vyombo kutoka kwa udongo - watu waliokufa, vulugu kila upande, wasiwasi, kuteswa, kutengwa.

Mungu hawatumii waliye juu na wenye nguvu lakini, badala yake, anatumia mambo dhaifu ya dunia hii ili kuharibu wenye hekima. "Maana, ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima kulingana ya mwili, si wengi wenye nguvu, wala wengi wenye cheo nzuri walioitwa. Bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya ulimwengu ili aibishe wenye hekima; tena Mungu amechagua vitu dhaifu vya ulimwengu ili aviabishe vitu vyenye nguvu ngu ... mwenye mwili yeyote asije akajisifu mbele zake" (1 Wakorintho 1:26-29).

Udhaifu ambao Mungu anaongea juu yake, ni ubunadamu wetu wa kukosa kutii amri zake kwa nguvu zetu wenyewe. Neno hurekodi orodha ndefu ya wanaume waliompenda Mungu na walitumiwa sana na yeye, lakini walikuwa karibu kuelekea kuhanguka chini kwa ajili ya udhaifu wao:

  • Isaya, shujaa mkuu wa maombi, alikuwa mtu kama sisi wengine, kuwa dhaifu na kuumizwa.
  • Daudi, mtu ambaye alikuwa cha roho yenyewe ya Mungu, alikuwa mzinzi aliyeuawa ambaye hakuwa na maadili ya baraka zozote za Mungu.
  • Petro alimkana Bwana Mungu wa mbinguni - akimlaani Yeye aliyempenda sana.
  • Abrahamu, baba wa mataifa, alisema uongo, akitumia mkewe kama kipaombele ili kuokoa muili wake mwenyewe.
  • Yusufu aliwatania ndugu zake waliopotea furaha changa - mpaka karibu kumruhusu.

Je! Umeshindwa? Acha moyo wako ukubali ahadi zote za ushindi katika Yesu. Kisha acha imani yako iambie roho yako, "Bado siwezi kuwa kile ninachotaka kuwa, lakini Mungu anafanya kazi ndani yangu nami nitakuja kama dhahabu safi. Ninaweka kila kitu kwa yule anayeweza kunizuia kuanguka na kunitambulisha kamwe mwenye kutokuwa na hatia mbele ya kiti cha enzi cha Mungu - kwa furaha kubwa sana inaopita kipimo! "

Download PDF

KUBURI KILICHOJERUHIWA

David Wilkerson (1931-2011)June 6, 2019

Kwa majadiliano yote katika kanisa kuhusu msamaha, kurejeshwa, na uponyaji, kidogo sana inaonekana kuwa imeonyeshwa kweli na Wakristo. Sisi sote tunapenda kufikiria wenyewe kama watu wa amani, wainuwaji wa walioanguka, daima kusamehe na kusahau. Lakini hata wale wenye wanaingiya kiroho wana hatia ya kutoonyesha roho ya msamaha.

Tunaona kama ni vigumu kuwasamehe wale ambao wamejeruhi kiburi chetu; au mtu asiye toa shukrani; au mtu yeyote anayetudanganya. Na wengi wa Wakristo hawajui jambo la kwanza kuhusu kushughulikia upinzani. Tunatumia mbinu zote za kuficha chuki zetu, kuwa na uwezo wa kuimarisha ulinzi wetu kwa ujasiri. Ndiyo, kiburi kilichojeruhiwa ni jambo lenye kutisha.

Mara nyingi, kabla ya kuwasamehe wengine, tunapaswa kujifunza kumsamehe Mungu. Ingawa Mungu hajawahi kutenda dhambi kwa mtu yeyote, hilo halituzuia kushikilia chuki dhidi yake. Tunakuja mbele yake kwa kuomba, lakini tunaendeleya kushikilia hisia mbaya kwa yeye kwa sababu tunadhani kwamba hakufanya chenye tunafikiria kama lazima angekifanya. Sala inaweza kuwa haijajibiwa kwa wiki, miezi - hata miaka. Au ugonjwa usiyotarajiwa hutokea au msiba kubeba mtu mpendwa - na hapo hapo imani huanza kuyumba yumba.

Kumbuka, Neno la Mungu linaeleza wazi kwamba mtu mwenye kuyumba yumba hawezi kamwe kupokea kitu chochote kutoka kwa Mungu: "Ila aombe kwa imani, pasipo na shaka yoyote; maana mwenye shaka ni kama wimbi la baharini linalochukuliwa na upepo, na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu huyo asithani kwamba atapokea kitu chochote kutoka kwa Bwana. Mtu mwenye nia mbili husita-sita katika njia zake zote" (Yakobo 1:6-8).

Yesu alielewa tabia hii yenye kuwa ndani ya watoto wake ya kushikilia chuki dhidi ya mbinguni wakati milima haiondolewe kwenye ratiba. Alimuonya Petro asiulize kitu chochote akiwa amesimama mbele ya Mungu mpaka isipokukuwa amesamehe. "Kila msimamapo na kuomba, mkiwa na neno dhidi ya mtu yeyote, mumsamehe; ili Baba yako aliye mbinguni awasamehe makosa yenu" (Marko 11:25).

Ikiwa una chuki yenye siri katika moyo wako dhidi ya mtu mwingine au dhidi ya mbinguni, basi acha Roho wa msamaha amiminike kupitia kwako. Mungu ni mwaminifu!

Download PDF

NI NINI KINACHOZUIA KAZI YA MUNGU NDANI YETU?

David Wilkerson (1931-2011)June 5, 2019

"Basi nitasifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili nguvu za Kristo ziwe juu yangu" (2 Wakorintho 12:9). Mtume Paulo alikua dhaifu kwa sababu ya shida na dhiki lakini wakati alipotiwa chini, hakukata tamaa. Alifurahi katika mchakato wa kuwa dhaifu kwa sababu ilikuwa ni siri ya nguvu zake na Kristo, na kutokana na udhaifu huo akawa na nguvu.

Baadhi wanaweza kuwa na kazi isiyokamilika, ugonjwa, hali ya upweke sana au talaka. Mambo hayo ni sababu nzuri za kukata tamaa lakini jambo moja ambalo linazuia kazi ya Mungu katika maisha yetu ni uenyewe tu. Wakati Yesu alisema tunapaswa kuchukua msalaba wake na kumfuata, alikuwa anatuomba sisi kujikataa wenyewe (tazama Luka 9:23). Kiburi chetu kinasema, "Ninaweza kufanya hivyo mimi mwenyewe." Lakini Yesu anasema, "Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, yeye akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huzaa matunda mengi; kwa maana pasipo mimi humwezi kufanya chochote" (Yohana 15:5).

Yesu anaangalia ulimwengu huu, iliojazwa na watoto waliochanganyikiwa wanaendelea kwenda kwa kujaribu kueka haki yao wenyewe, wakijaribu kumpendeza kwa njia yao wenyewe, na anaita misalaba. Msalaba unamaanisha kutuvunja na kutotesha jitihada zote za kibinadamu. Hawezi kuzibiti yote mpaka tunajikana na kumlilia, "Baba, siwezi kwenda kwenye hatua nyingine! Nguvu zangu zimeisha! Nisaidie!"

Wapenzi, usifikiri kwamba kesi yako ni hukumu kutoka kwa Mungu na usijihukumu mwenyewe. Kwa kweli, unachotumia ni ushahidi wa upendo wake kwako, huku kukuletea ushindi mkubwa na ukomavu. Wewe uko katika shule yenyewe ya ufwasi wa Kristo, basi shangilia kuwa kama unapofaulu na kumtii, utapata nguvu zake zenye kushinda zaidi!

Download PDF

WAKATI MSALABA NI MZITO SANA

David Wilkerson (1931-2011)June 4, 2019

Ni kweli kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mtu yeyote akitaka kunifata, na ajikane mwenyewe, na ajitwike msalaba wake kila siku, na anifuate" (Luka 9:23). Lakini Yesu akaanguka chini ya mzigo wa msalaba wake, kwa kuchoka, na hakuweza kubeba hatua nyingine. Yohana alisema, "Naye, akibeba msalaba wake, akatoka mahali paitwa ... Golgotha" (Yohana 19:17). Biblia haituambia ulefu wa mahali ambapoYesu alibeba msalaba wake, lakini tunajua kwamba Simoni, Mkirene, alilazimika kuichukua na kuichukua mahali pa kusulubiwa (ona Mathayo 27:32).

Yesu alikuwa amefikia mwisho wa uvumilivu wake; baada ya yote, kuna mtu mmoja tu anayeweza kuchukua kabla ya kufika kwenye hatua ya mwisho, na msalaba wa Yesu ulikuwa mzito sana kwa kubeba. Kwa hiyo, hii ina maana gani kwetu? Je, Mbwana wetu angetaka sisi tufanye kitu ambacho yeye hakuwezi kufanya?

Yesu anajua hasa anachosema wakati anatuita "kuchukua msalaba wetu na kumfuata." Anaelewa uchungu, kutowez, mzigo ambao misalaba inaounda. Anakumbuka msalaba wake mwenyewe na anajua hatuwezi kubeba msalaba wetu njia yote kwa nguvu zetu wenyewe.

Kuna ukweli uliofichika hapa ambao ni wenye nguvu sana na unajenga, unaweza kubadilisha jinsi tunavyoona matatizo yetu yote na maumivu yetu. Na ingawa inaonekana karibu ya kutoeshimu mambo matakatifu kwa kufikiri kuwa Yesu hakuwa na msalaba wake mwenyewe, hiyo ndiyo kweli. Nini hii inamaanisha kwetu leo ​​ni kwamba Yesu, ambaye huguswa na hisia za udhaifu wetu, alipitia kwa kile kinachokuwa udhaifu, akakata tamaa na hakuweza kuendelea bila msaada. Alijaribiwa pande zote tu kama sisi.

Jaribu kwa ajili yetu sio kushindwa, si kwa kuweka msalaba kwa sababu ya udhaifu; majaribu halisi ni katika kujaribu kuchukua msalaba huo na kuubeba kwa nguvu zetu zenyewe. Yesu alisema, "Neema yangu yakutosha, kwa maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu" (2 Wakorintho 12:9)

Download PDF