Swahili Devotionals | World Challenge

Swahili Devotionals

KUSHIKILIA USHINDI

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2019

Mungu hadharau watoto wake wakati anaahidi, "Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale ambao wameitwa kulingana na kusudi lake" (Warumi 8:28). Na yeye sio mwongo wakati anaahidi, "Macho ya BWANA yako juu ya wenye haki, na masikio yake hukielekea kilio chao ... Wenye haki walilia, naye Bwana akasikia, na kuwaokoa katika shida zao zote" (Zaburi. 34:15, 17).

Tunapomlilia Mungu kwa rehema na msaada, mbingu zote zinaenda kwa ushirika wa niaba yetu. Itakuwa ajabu kwa macho yetu ya kibinadamu kwamba Bwana angetuacha tuangalie ulimwengu wa kiroho; kuona vitu vizuri ambavyo huwaandaa kwa wale wanaomwita na kumtumainia.

Walakini, tunapozidiwa na hali ambazo hatuwezi kuzidhibiti, sisi mara nyingi pia tunatengana na Chanzo chetu cha kweli cha amani na ushindi. Tunakimbilia kufunga mioyo yetu kwa marafiki, wachungaji, washauri, na wanafamilia, tukitafuta kila mahali ushauri wa huruma badala ya kukimbilia chumbani cha maombi.

Kwa sababu hatuna uvumilivu; kwa sababu tunaishi na kutenda kulingana na hisia zetu; kwa sababu mwili wetu hauwezi kuvumilia kuchelewa; Kwa sababu hatuwezi kuona uthibitisho unaoonekana kwa kazi za siri za Mungu - tunafanya kama Waisraeli na tunageuka nyuma ili tufanye mambo yafanyike kwa kufurahisha miili yetu.

Lo, neema isiyo na kifani ya Mungu - kuchagua asiyefaa zaidi, dhaifu kabisa kuliko zote - kuwa vyombo vyake. Ahadi za Mungu kwetu ni kubwa na za thamani: "Jicho halikuyaona wala sikio halijasikia, wala hayakuingia katika moyoni wa mwanadamu, mambo ambavyo Mungu amewaandalia wale wampendao" (1 Wakorintho 2: 9).

Mungu bado yuko kwenye kiti cha enzi akisubiri wewe uite kwa jina lake, kwa hivyo usidharau ukuu na uaminifu wa Baba mwenye upendo. Neno linatuambia ambapo ushindi umelala, kwa hivyo amini na ulishikilie.

Download PDF

NYOKA KATIKA BUSTANI YAKO

Gary WilkersonAugust 19, 2019

"Mungu akaona kila kitu ambacho alichokifanya, na tazama, kilikuwa kzuri sana" (Mwanzo 1:31). Kwenye Mwanzo sura ya 1 na 2, tunasoma juu ya uumbaji mzuri wa Mungu. Adamu na Eva walishiriki ushirika mtamu na baba yao katika bustani ya Edeni - lakini pia kulikuwa na nyoka kwenye Bustani. "Basi nyoka alikuwa mjanja zaidi kuliko mnyama mwingine yeyote wa shamba ambalo BWANA Mungu alikuwa ameumba" (Mwanzo 3:1). Kiumbe hiki chenye ujanja na chenye uwongo kilimjaribu Hawa, ambaye aliletea mumewe katika mpango huo, nao wakakubali sauti yake.

Wakati dhambi na aibu ziliingia ulimwenguni, ushirika na Baba ulivunjika (ona Mwanzo 3:1-19). Na kutoka wakati huo hadi hivi, kila wakati kumekuwa na "nyoka katika bustani" - aina fulani ya changamoto, upinzani au kesi iliyoundwa kututenganisha na Baba yetu. Mungu angeweza kukataza hayo tangu mwanzo lakini ilikuwa sehemu ya mpango wake. Maneno yanayofahamika "kupima bidi yako" inamaanisha kuona kile umefanywa, kuonyesha tabia yako ya kweli. Isipokuwa upimaji unapokuja, hautajua jinsi unavyokomaa katika Yesu Kristo, ni nguvu ngani amezitoa ndani yako, na mamlaka unayo katika jina lake.

Tunaona hii ilionyeshwa wakati Mungu aliacha maadui katika nchi ya Israeli ili wawajaribu. “Basi  haya ndiyo mataifa ambayo BWANA alioacha, ili awajaribu wa Israeli hao, yaani, awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani. Ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule” (Waamuzi 3:1-2). Mungu angeweza kuwapa nguvu Waisraeli kuwaangamiza Wakanaani ili maadui wengine wasije kuwashambulia, lakini aliwacha wale watesi katika nchi hiyo awape changamoto.

Adui ni nani maishani mwako - nyoka ndani ya bustani yako? Wasiwasi na woga? Maana ya kukataliwa? Upweke na kutengwa? Dhambi ya siri? Mungu anataka kukuponya vitu hivi vyote kupitia upendo wake usio na masharti. Dhoruba zinaweza kuja, maadui wanaweza kukupinga, nyoka zinaweza kuwa kwenye bustani yako, lakini Yesu atakujaza na upendo wake, amani yake, furaha yake, maisha yake na ushindi wake!

Download PDF

KUELEKEZA MACHO KWA YESU

David Wilkerson (1931-2011)August 16, 2019

"Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng’ambo, wakati yeye alipokuwa akiaaga mkutano. Naye alipokwishwa kuwaaga mkutano, alipanda mlimani faraghani, kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi; maana upepo ulikuwa wa mbisho.” (Mathayo 14:22-24).

Kufuatia muujiza wa kuwalisha wale elfu tano, Yesu aliwacha watu waende zao na kuwaambia wanafunzi wake waende pia. Ilikuwa siku ngumu na Mwalimu alitaka kupumzika kidogo. Lakini mashua ya wanafunzi ilishikwa na dhoruba, na ingawa walikuwa mabaharia wenye uzoefu, ukali wa dhoruba hiyo ulisababisha kelele. Walizani kama wangepata faraja kwa sababu Yesu alikuwa karibu, lakini hawakutarajia kitakachofuata.

"Yesu akawaendea kwao, akitembea juu ya bahari. Na wanafunzi walipomwona akitembea juu ya bahari, walifadhaika, wakisema, "Ni pepo!" (Mathayo 14:25-26). Kwa kweli, wanafunzi waliogopa, lakini Petro alichukua hatua ya ujasiri wa imani na kuacha mashua. Mawono kwa Mwokozi wake yalitosha kwake! "[Petro] akasema, 'Bwana, ikiwa ni Wewe, niamuru nije kwako juu ya maji'” (14:28). Kwa hivyo, akielekeza macho yake wazi kwa Yesu, Petro alichukua hatua hiyo kutoka kwenye mashua. Hakuwa anaonyesha imani yake au kujaribu kudharau mtu yeyote, alitaka tu kuwa karibu na Bwana wake.

Wakati ni kweli kwamba Petro alizama wakati alipoondoa macho yake kwa Bwana, aligundua mahali pa Kristo juu ya bahari ya dhoruba na ya mawimbi. Alikuwa akitembea juu ya kile kilichomtishia kufika kwa Yesu. Imani ambayo ilimfanya awe juu ya yote kwa muda ingeweza kumuweka milele. Lakini aliondoa macho yake kwa Kristo na aliruhusu machafuko yaliyokuwa yakimzunguka kutuliza ujasiri wake.

Hadithi ya Petro inatukumbusha kwamba hali mbaya zaidi, Mkristo anahitaji sana kufuata Kristo. Naomba uangalie usoni mwake katikati ya shida yako na uombe, "Nitenge karibu nawe, Bwana. Acha kila kitu maishani mwangu kinielekeze kwako!”

Download PDF

TUNAKUWA KILE TUNACHOKIONA

David Wilkerson (1931-2011)August 15, 2019

Stefano aliona mbingu zikiwa wazi na Mtu aliyetukuzwa kwenye kiti cha enzi ambaye utukufu wake ulionekana ndani yake kwa wote waliosimama karibu. "Lakini yeye, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akatazama mbinguni na kuona utukufu wa Mungu, na Yesu amesimama mkono wa kulia wa Mungu, akasema, Tazama! Naona mbingu zimefunguliwa na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa Mungu!'” (Matendo 7:55-56).

Stefano anawakilisha kile Mkristo wa kweli anayostahili kuwa: mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu na macho yaliyowekwa juu ya Mtu huyo kwa utukufu. Mtu anayeangalia utukufu huo kwa njia ambayo wote wanaouona watashangaa na kujazwa na mshangao.

Stefano alikuwa katika hali isiyo na tumaini, amezungukwa na wazimu wa kidini, ushirikina, ubaguzi, na wivu. Umati wa watu uliokasirika ukamsongezea, mwenye macho na mwenye damu, na kifo kilikuwa mbele yake. Hali gani kama hiyo isiyowezekana! Lakini akiangalia mbinguni, Stefano aliona Bwana wake katika utukufu na ghafla kukataliwa kwake hapa duniani hakukumufanya chochote. Sasa alikuwa juu ya yote.

Ujumbe mmoja wa utukufu wa Bwana, maono moja ya utakatifu wake, na Stefano hakuweza kuumizwa tena. Mawe, laana ya hasira, yote hayakuwa na madhara kwake kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake. Vivyo hivyo, maelezo mafupi ya utukufu wa Kristo hukuweka juu ya hali zako zote. Kuweka macho yako kwa Kristo, kumfikia kila wakati wa kuamka, hutoa amani na utulivu kwani hakuna kitu kingine kinachoweza.

Stefano alichukua mionzi ya Mtu aliyetukuzwa mbinguni na kuionyesha kwa jamii inayokataa Kristo - "Kwa uso uliofunuliwa, wakiona kama kwenye kioo utukufu wa Bwana ... ukibadilishwa kuwa mfano huo kutoka kwa utukufu hadi utukufu, kama vile Roho wa Bwana” (2 Wakorintho 3:18).

Ni kweli kuwa tunakuwa kile tunachokiona. Stefano alikua kioo hai ambamo watu wangeweza kuona utukufu wa Yesu ulioonyeshwa. Kwa hivyo, tunapaswa! Wakati adui anakuja kama mafuriko, tunahitaji kushangaa na kulaani ulimwengu unaotuzunguka kwa sifa yetu tamu na nyororo ya Kristo. Hii inafanikiwa kwa kuweka akili zetu juu ya Mwokozi wetu.

Download PDF

SAUTI KATIKA JANGWANI

David Wilkerson (1931-2011)August 14, 2019

Yohana Mbatizaji alielezea huduma yake waziwazi na kwa urahisi aliposema, "Mimi ni sauti ya mtu aliaye jangwani" (Yohana 1:23). Mtumishi huyu wa yule Aliye Juu zaidi ambaye, kulingana na Maandiko, alikuwa mkubwa zaidi "kati ya wale waliozaliwa na wanawake" (Mathayo 11:11), alikuwa mtu bora zaidi, aliyebarikiwa sana na manabii wote na mhubiri aliyeheshimiwa wa haki.

Umati wa watu walikusanyika ili kusikia ujumbe mkali wa Yohana, na wengi walibatizwa na wakawa wanafunzi wake. Wengine walidhani alikuwa Kristo na wengine walimwona kama Eliya amefufuka kutoka kwa wafu. Lakini kupitia haya yote, Yohana alikataa kuinuliwa au kupandishwa cheo. Alikuwa amepewa dhamana ya kujishughulisha na alijiondoa kutoka kiwango cha katikati.

Kwa macho yake mwenyewe, huyu mkubwa zaidi ya manabii wote hakustahili kuitwa mtu wa Mungu - sauti tu. Sauti ya jangwani, kwa kweli, ya wastani, ya kustaafu na isiyojali juu ya heshima. Alijiona hafai hata kugusa viatu vya Mwalimu wake. Maisha yake yote yalikuwa yametengwa kwa "Mwanakondoo wa Mungu ambaye huondoa dhambi za ulimwengu" (Yohana 1:29). Ni nguvu gani zinazo tuadhibu, katika enzi hii ya kukuza haiba, ushawishi wa kunyakua, kujikusaniya nguvu, na heshima ya kutafuta Yohana angekuwa nayo yote, lakini akapaza sauti, "Lazima yeye aendelee kuwa juu, lakini lazima mimi nipungue" (Yohana 3:30).

Siri ya furaha ya Yohana ilikuwa kwamba furaha yake haikuwa katika huduma yake au kazi yake, wala kwa faida yake binafsi au ushawishi mkubwa. Furaha yake safi ilikuwa kusimama mbele ya Bwana harusi, akishangilia kwa sauti yake.

Wakristo wote wanaosema, "Nataka Mungu anitumie. Nataka maisha yangu yawe hesabu kwa Bwana. Ninataka kumtumikia katika hali ya wakati wote.” Wakati hilo linaamliwa, lazima lijitokeze kwa hamu ya kupata furaha na utimilifu katika ushirika uliojitolea na Bwana na vile vile katika huduma.

Jitoe kwa wito wa juu wa Mungu katika Kristo juu ya maisha yako, uishi kwa uaminifu kwa ajili yake na uwaambie wengine juu ya Mwanakondoo wa Mungu. Tuzo kubwa Zaidi, labda litaenda kwa wale ambao wamefichwa na wasiojulikana, wakimtukuza Bwana kwa ushahidi wao rahisi kwa uaminifu wake.

Download PDF

ACHIA VITA MIKONONI MWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)August 13, 2019

"Avikomesha vita" (Zaburi 46:9). Habari gani ya kukaribisha kwa ajili ya mtoto wa Mungu ambaye anapungukiwa na kung'olewa na vita. Vita katika roho yetu ni vita vyake, na yeye tu ndiye anayeweza kuimaliza. Baba yetu mwenye upendo hataruhusu mwili au ibilisi kutunyanyasa ili tushindwe.

Neno la Kiebrania la vita lililotumiwa na Daudi katika Zaburi 46:9 ni milchamah, ambalo linamaanisha "kulisha, kuteketeza, kuangamiza, kula, kushinda." Ni kutoka kwa mzizi wa neon linalopendekeza chakula au mkate wa mnyama. Matumizi yake hapa ni ya kushangaza tu, sababu ya kufurahi sana. Inamaanisha kwamba Mungu hatamwacha adui atuteketeze na kutuangamiza.

Habari njema ya injili ni kwamba tunamtumikia Mungu wa upendo kamili - Mungu wa rehema ambaye anatamani kuleta wapenzi wake mahali pa juu ya msukosuko wote. Kusudi la mwisho la Mungu kwa watoto wake wote ni maisha tele. Hajawahi kuwa na kusudi kwetu la kupitia maisha  yenye welekeo wa dhambi zetu na kushindwa kwetu. Lakini hatuwezi kuchukua nafasi yetu, tukaketi na Kristo mbinguni, mpaka tutakapotambuliwa kikamilifu na kifo chake na ufufuo wake.

Roho Mtakatifu ameweka ndani yetu maarifa ambayo hatuwezi kamwe kuishi kweli hadi tufe. Tunayo tarehe pamoja na kifo, umilele unaohusiana na msalaba wa Kristo. Angalia ni wapi ulipo, na hofu yako yote, utupu, upweke, kushindwa, na maelewano. Umetokea mbali kidogo juu ya kile unachojua anachopaswa kuwa Mkristo anayeshinda. Bado unajua Neno la Mungu linazungumza wazi juu ya ushindi, kupumzika na amani, ya uhuru kutoka kwa uweza wa dhambi.

Baada ya Neno kutuambia kuwa ni Mungu anayekomesha vita, tunaona hii inaongezewa: "Acheni, mujue ya kuwa mimi ni Mungu" (Zaburi 46:10). Namna gani kupitia Neno la Mungu linabaki kuwa na mahusiano kabisa! Yeye hukomesha vita na mpaka atakapomaliza kazi yake, tunapaswa kumaliza juhudi zetu wenyewe na kuziacha mikononi mwake.

Jinsi ya kushangaza kujua kwamba tunaweza kutumaini maisha yetu ya baadaye na marejesho katika mikono ya Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. "Nyamaza" leo na ruhusu ukweli huu ulete amani kwa roho yako.

Download PDF

KUJIANDAA KWA AJILI YA VITA

Gary WilkersonAugust 12, 2019

"Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kupitana hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya ufalme na mamlaka, juu yawa kuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ... Kwa sala zote na maombi mkiomba kila wakati katika Roho" (Waefeso 6:10-12, 18).

Katika sura tano za kwanza za barua yake kwa kanisa la Efeso, Paulo aligundua vitu vya ajabu ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa amekamilisha na alifurahiya ukuaji wa kiroho ambao ulifanyika maishani mwao. Katika sura hii ya kumalizia, anawapa neno la tahadhari kwao juu ya upinzani unaowakujia - na mahitaji yao ilikuwa kujiandaa.

Akiongozwa na Roho Mtakatifu, Paulo aliwafundisha Waefeso kwa uangalifu katika vita vya kiroho. Kwanza, aliwaonya kwamba nguvu za giza zitakuja juu ya dhidi yao ili kuwaibia urithi wao - na alirudilia neno juu mara kadhaa. Haikuwa kama adui angekuja juu yao, lakini ni lini na mara nyingi na ningumu kiasi gani. Kwa hivyo, aliwaambia kuwa na nguvu katika Bwana na kumtegemea, kwa sababu kujaribu kupigana kwa nguvu za mtu mwenyewe haitoshi.

Kwenye Waefeso 6:14-17, Paulo anafafanua silaha zote za Mungu ambazo zingewaandaa kikamilifu:

  • Ukanda wa ukweli
  • Kinga la kifuani la haki
  • Viatu vya Mungu kwa miguu yako
  • Ngao ya Imani
  •  Kofia ya wokovu
  • Upanga wa Roho

Unahitaji kuelewa kuwa unapigana na nguvu za uovu za kiroho. Wewe ni raia wa mbinguni, Mkristo anayeamini ukweli, na anapigania ukweli. Kwa kuishi maisha ya mshindi, Vaa “silaha yote ya Mungu” na jitayarishe kwa ajili ya migogoro. Soma Neno la Mungu, omba kwa roho, na utaweza kusimama kama mshindi baada ya vita, ukimpa Mungu utukufu wote.

Download PDF

MAHITAJI YA USHILIKIANO WA KIKRISTO

Jim CymbalaAugust 10, 2019

"Wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi yaw engine; bali tuonyane; na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia" (Waebrania 10:25).

Ni baraka kufanya ibada pamoja na waumini wengine. Kuimba nyimbo za Bwana, kusikia Neno lake la thamani linafafanuliwa, kuinua sauti zetu kwa sala pamoja na Wakristo wengine, kwa upendo na kupendwa - hizi ni njia ambazo Bwana hutumia kuimarisha mioyo yetu.

Katika siku za Paulo, kuna watu waliokataa ibada ya umma kwa sababu moja au nyingine. Vivyo hivyo, wenzao wa kisasa wana hamu ndogo ya kuwa katika nyumba ya Mungu na watu wake. Hii ni jambo baya, bila kujali mawazo mabaya. Wakati muumini anaanza kuhudhuria kanisa mara kwa mara au mara kwa mara tu, inaweza kuwa ishara ya shida ya kiroho. Kuna maozo mengi mabaya ya kujieleza; "Ninafanya kazi kwa bidii sana nakukalibia kuchoka sana." "Tunahitaji muda zaidi wa familia." "Ninaweza kumwabudu Mungu jikoni mwangu." Au liliyejulikana sana, "Kanisa limejaa wanafiki."

Usiruhusu tamaa au siasa za kanisa zikuzuie kutoka kwa uamsho wa kiroho. Wale ambao hawana hamu ya kuwa pamoja na waumini wengine, kwa kweli, wanahamu kidogo ya Kristo. Kuwa sehemu nzuri ya mwili wa kanisa mara zote inamaanisha mambo mawili: tamaa ya kukaa na uhusiano na unyenyekevu wa kukubali haja yetu kwa waumini wengine. Ikiwa mtume Paulo aliomba sala na alitamani ushirika na waumini, tunapaswa kufanya hivo pia. Sisi wote tunahitaji faraja ya ndugu na dada katika Kristo kutusaidia njiani yetu.

Kuhudhuria kanisa mara kwa mara si suala la uhalali lakini mantiki ya kiroho, hasa kama tunavyoona "Siku" inakaribia. Hivi karibuni Yesu atakuja tena na masuala yote ya maisha yanayotupiga chini yatatoweka katika sekunde chache. Mambo muhimu zaidi ni imani yetu ndani ya Kristo, ukuaji wetu katika neema, matunda tunayozalisha kwa ajili ya utukufu wake, na kutimiza mapenzi yake kwa maisha yetu. Mengi ya maendeleo yetu ya kiroho hutokea tunapozungumza na wajumbe wengine wa mwili wa Kristo mara kwa mara, hivyo kuwa na bidii kukusanyika pamoja na waumini wenzetu.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na waumini wasio zidi ishirini katika jengo la chini katikati ya sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF

KUHIFADHIWA NA NGUVU YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)August 9, 2019

Kuna hadithi ya Agano la Kale ya kufurahisha ambayo inaonyesha vizuri nini inamaanisha kutunzwa na nguvu ya Mungu. Tunaipata katika 1 Wafalme 6.

Benhadad, mfalme wa Shamu, alitangaza vita juu ya Israeli na kuandamana dhidi yao na jeshi kubwa. Vikosi vyake vikiendelea, mara nyingi aliita wa shauri waake wake wa vita ndani ya vyumba vyake vya kibinafsi ili kupanga mkakati wa siku iliyofuata. Lakini nabii Elisha, akiongozwa na Roho Mtakatifu, aliendelea kutuma ujumbe kwa mfalme wa Israeli, akielezea kila hatua ya askari wa maadui. Mara kadhaa, Waisraeli walitoroka kushindwa kwa sababu ya maonyo ya Elisha.

Benhadad alikasirika na aliwaita watumishi wake pamoja. "Nionyeshe msaliti huyu! Nani anafichua mipango yetu kwa mfalme wa Israeli? "" Mmoja wa watumishi wake akasema, 'Hapana, bwana wangu, mfalme; lakini Elisha, yule nabii aliye katika Israeli, humwambia mfalme wa Israeli maneno unayosema” (2 Wafalme 6:12).

Mara moja Benhadad alituma vikosi kumkamata Elisha. Wakaenda Dothani usiku na kuzunguka mji, wakakusudia kumshangaza nabii huyo mzee. Lakini mtumishi wa Elisha akaamka mapema na kuona kwamba "kulikuwa na jeshi, likizunguka mji na farasi na magari." Alishtuka, akakimbilia kwa Elisha na kuuliza wafanye nini. "[Elisha] akajibu, 'Usiogope, kwa maana wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao.' 'Ndipo Elisha akasali, akasema,' Bwana naomba ufungue macho yake ili apate kuona. ' Bwana akafungua macho ya yule kijana, na akaona. Na akatazama, mlima ulikuwa umejaa farasi na magari ya moto karibu na Elisha” (2 Wafalme 6:16-17).

Elisha, kama mtunga-zaburi, angeweza kusimama katikati ya shida na akasema kwa uhakika, "Sitawaogopa maelfu ya watu ambao wamejipanga dhidi yangu pande zote" (Zaburi 3:6).

Acha ombi lako liwe la Elisha: "Bwana, fungua macho yangu ili nione milima imejaa farasi na mikokote ya moto - Bwana wa majeshi!" Mpendwa, kuna tumaini! Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi. Yeye pekee ndiye mchungaji wetu. Hatawacha watoto wake wateleze au kuanguka. Tunashikiliwa katika kiganja cha mikononi mwake. Hakikisha kuwa yuko pamoja nawe kwa kukulinda, kukuongoza, na kukuburudisha leo katika njia mpya.

Download PDF

UNAPENDWA NA UNAKUBALIWA

David Wilkerson (1931-2011)August 8, 2019

Yeremia alikuwa nabii mwenye moto mkubwa wa Agano la Kale. Kila neno alilohubiri lilikuwa kama upanga unaokata mwili. Alikasirisha wanasiasa na viongozi wa kanisa kiasi kwamba walimtupa gerezani.

Lakini wakati wote, nabii huyu analia alitazamia siku ambayo Mungu atatembelea watu wake na kubadili mioyo yao. Yeremia alijua ya kuwa Mungu alihurumia watu wake na aliwapenda kwa upendo wa milele.

Kama ilivyotabiriwa katika Yeremia 24, Kristo alitumwa na Baba kutimiza Agano Jipya. Akafunga makubaliano na damu Yake mwenyewe na akaitekeleza siku aliyokufa. Hii inamaanisha Mungu hajishughulishi na kizazi chetu kama alivyofanya na Yeremia. Tunayo makubaliano mapya kulingana na ahadi bora. Ujumbe wa Sheria wa Yeremia umekamilika sasa katika kazi iliyokamilishwa ya Yesu Kristo. Na ni tofauti gani kati ya radi ya Yeremia, na rehema ya Yesu.

Katika saa ya mwisho ya Bwana wetu, kwenye Bustani ya Gethsemane, Yesu aliomba kwa Baba yake wa mbinguni kuhusu wanafunzi wake. Kumbuka, Petro angemsaliti ndani ya masaa machache, Tomasi angemwasi, na wanafunzi wote wangemwacha na kurudi majumbani kwao. Lakini Yesu hakuwalaani, kama tunavyoona katika haya yenye kushangaza katika Yohana 17:

"[Baba], ulinipa mimi, na neno lako wamelishika ... nimewapa wawo maneno ambayo umenipa; na wameyapokea… Wawo siyo wa ulimwengu huu… Nimewapa utukufu ambao ulinipa mimi … Umenituma, na nimewapenda kama vile ulivyonipenda mimi” (Yohana 17:6, 8, 16, 22- 23).

Tunasema, "Lakini, Yesu, Je! Hakuona kile ambacho kilicho kilikua moyoni mwa Petro? Anaenda  kukusaliti! Na Thomas amejaa woga na kutetemeka. Unawezaje kuwaombea wapendwa wanapokuwa dhaifu?”

Eee, dhambi yao ilimuumiza Yesu lakini Agano Jipya lilikuwa linaingizwa ndani na lingeonyesha msamaha, rehema na neema. Nitasamehe maovu yao; Sitakumbuka tena dhambi zao. ”Yeremia, chini ya Agano la Kale, alihubiri," Dhambi zako zimemkatiza kutoka kwako, "lakini Yesu alisema," Wala mimi sikuhukumu. Nenda usitende dhambi tena."

Mambo ni tofauti sasa. Dhambi bado inachukiwa na Mungu, lakini tuna Mwokozi aliye hai, aliyeketi mkono wa kulia wa Baba, bado anatuombea. Yesu anajaribu kutuambia, "Huna haja ya radi ya Yeremia kukuzuia dhambi na ulimwengu. Unahitaji kunikubali tu, kutubu, na kunikaribia. Hakuna kulaaniwa. Hakuna woga. Nipende kabisa na utaacha dhambi zako zote.

Download PDF