Swahili Devotionals | World Challenge

Swahili Devotionals

VITA VYA KILA NYUSO ZA MTAKATIFU​

Carter ConlonFebruary 16, 2019

Kama mfuasi wa kweli wa Kristo katika saa hii, utahitaji kushindana na kila aina ya sauti karibu na wewe - na utapigana katika akili yako. Kila mtakatifu, bila ubaguzi, atashiriki katika vita hivi vya siri. Tunaona katika Maandiko kwamba hata Mfalme Daudi alipata vita hivi vya akili.

"Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, ni wengi wanaonishambulia. Wao ni wengi wanaoinuka ... Lakini wewe, Ee Bwana, U ngao yangu pande zote, utukufu wangu na yule anayeinua kichwa changu. Nililia Bwana kwa sauti yangu, Naye alinisikia kutoka katika mlima wake mtakatifu. Sela.

"Nililaza chini na kusinzia; Nikaamka, kwa maana Bwana aliniunga mkono. Sitaogopa makumi elfu kumi ya watu ambao wamejipanga dhidi yangu pande zote. Simama, Bwana, uinuke, Mungu wangu, uniokoe ... Wokovu ni wa BWANA. Baraka yako iko juu ya watu wako" (Zaburi 3:1, 3, 5, 6 na 8).

Daudi aliandika Zaburi hii wakati wa kukabiliana na hali ya zamani ya kushindwa na udhaifu wa sasa. Alifanya kosa kubwa katika maisha yake - uzinzi na hata mauaji - na matokeo yalikuwa mabaya. Ilikuwa vigumu sana kwa Daudi kukubali kikamilifu ukweli kwamba alikuwa bado katika upande wa ushindi - kwakuwa Mungu alikuwa anamfurahia juu yake na ukoo wa Kristo ingekuwa bado utaapita kwaake.

Tunaweza wote kuangalia nyuma juu ya maisha yetu na kuona mambo tunayotaka tumefanya vizuri. Kushindwa na udhaifu wetu mara nyingi huweza kututia ndani hisia kwamba sisi tuko mbali ya mahari tunapaswa kuwa, na adui atatutukana kwa sababu la hilo.

Mtume Paulo alielezea msimu maalum katika safari yake wakati hii ilitokea: "Tulikuwa na wasiwasi kila upande. Nje palikuwa na vita, ndani palikuwa na hofu" (2 Wakorintho 7:5). Kwa maneno mengine, sauti za kumdhihaki na kulaani zilikuwa zimezalisha hofu ndani ya moyo wake.

Mungu alikuita kuwa zaidi ya mshindi - kwa kweli, unapaswa kuwa wimbo wa sifa kwa jina lake duniani.

Carter Conlon alijiunga na wafugaji wa Times Square Church mwaka wa 1994 kwa mwaliko wa mchungaji aliyeanzisha Kanisa hilo, David Wilkerson, na akachaguliwa Mchungaji Mkuu mwaka 2001.

Download PDF

MAHUBIRI ANAYOONYESHA

David Wilkerson (1931-2011)February 15, 2019

Kama ulimwengu unavyoshuhudia msiba mmoja baada ya mwingine na machafuko huongezeka, "nyoyo" za watu zinawashindwa kwa ajili ya hofu na matarajio ya mambo yanayokuja duniani" (Luka 21:26). Kumekuwa na onyo nyingi za unabii kuhusu maafa kama hayo - matetemeko ya ardhi, njaa, maafa - na riba katika nyakati za kunyakuliwa na mwisho zimeongezeka. Hata hivyo, kwa wengi, Mungu ameachwa kabisa nje ya mtihani huyo. Waumini wamekuwa wakiongozwa kuomba na kujiandaa, lakini wenye dhambi zanaonekana kupiga mabega yao. Watu wasiomcha Mungu hawana kusikiliza.

Yesu alituambia kwamba tunapoanza kuona mambo haya yanatokea, tunapaswa kuangalia juu na kufurahi, kwa kuwa ukombozi wetu unakaribia (tazama Luka 21:28). Kama Wakristo, tunapaswa "kuweka" imani yetu, ambayo ina maana ya "kuimarisha, kuyifanya kutotingishika." Maandiko anasema ni ndani ya uwezo wetu kufanya hivi: "Ila aombe kwa imani, pasipo shaka yo yote; maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari liliochukuliwa na upepo, na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana" (Yakobo 1:6-7).

Mungu anatuambia, kwa kweli, "Wakati dunia inawaangalia watu wangu katika siku hizi za kutetemeka na wasiwasi, lazima waweze kuona imani ambayo inabaki imara na isiyoweza kutingishika. Kwa hiyo, mwamini, weka imani yako! Chukua nafasi ya kudumu na usiiache kamwe."

Dunia haina haja ya mahubiri mengi juu ya imani. Wasioamini wanahitaji kuona mahubiri anaoeleza: maisha ya wanaume na wanawake ambao wanaishi kwa imani yao mbele ya ulimwengu. Wanahitaji kuona watumishi wa Mungu wanaopitiya msiba huo huo ambao mengine wanaopitia, na wasitingishwe na hayo.

"Maana kwa hiyo [imani] wazee wetu walishuhudiwa" (Waebrania 11:2). Tunaposimama ndani ya nafasi yetu ya imani kupitia nyakati ngumu, tuna uthibitisho sawa kutoka kwa Roho Mtakatifu: "Umefanya vizuri. Wewe ni ushuhuda wa Mungu kwa ulimwengu. Wengine wanaweza kukutazama na kutangaza kwamba kuna matumaini."

Download PDF

KRISTO ANATUJALI KATIKA MAJARIBU YETU

David Wilkerson (1931-2011)February 14, 2019

Mungu hafurahishwi na kujalibiwa kwa watoto wake. Biblia inasema Kristo ana huruma kwa ajili yetu katika majaribu yetu yote, akiguswa na hisia za udhaifu wetu. Katika Ufunuo 2:9 anaiambia kanisa, "Najua matendo yako, dhiki, na umasikini." Anasema, kwa kweli, "Najua unachotenda. Huenda usiielewe, lakini najua yote kuhusu hilo."

Ni muhimu kuelewa ukweli huu, kwa sababu Bwana anajaribu watu wake. Andiko linasema, "Kwa maana umetupima, Ee Mungu Umetufanya kama fedha iliyosafishwa" (Zaburi 66:10). Mtunga Zaburi anasema, "Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote" (Zaburi 34:19).

Biblia inasema mengi juu ya mateso na majaribu katika maisha ya waumini. Lakini ni muhimu kwa kila Mkristo kujua na kukubali kwamba Mungu ana lengo katika mateso yote. Hakuna mtihani unaokuja katika maisha yetu bila kuwuruhusu, na mojawapo ya madhumuni ya Mungu nyuma ya majaribu yetu ni kuzalisha ndani yetu imani isiyo timgisika. Petro anaandika, "Ili kwamba kujaribiwa kwa Imana yenu, ambayo in thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujjaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa ma utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo" (1 Petro 1:7). Petro anaita uzoefu huu "majaribio ya moto" (angalia 4:12).

Habari njema ni kwamba tunaweza kushinda mtihani wa imani! Paulo aliandika hivi: "Nimevipigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, Imani nimeilinda" (2 Timotheo 4:7). Bila shaka, Paulo alijua bado alikuwa na kazi kubwa ya kufanya, lakini alikuwa na uwezo wa kusema kwa uaminifu, "Si kuweza kumshika Kristo kama nilivyotaka, na sijakuwa mkamilifu. Lakini inapokuja imani na kumtegemea Mungu kupitia kila jaribio, napita najua nani niliyemwamini."

Rekebisha macho yako juu ya Yesu na kumsifu Mungu kupitia kila shida. Moyo wako utajazwa na furaha kama unavyojitahidi kusifu na kufurahi juu ya furaha inayotutarajia.

Download PDF

FURAHA YA KUTAFUTA USO WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)February 13, 2019

"Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana, nakutafakari hekaruni mwake" (Zaburi 27:4).

Daudi anashuhudia, "Nina sala moja, Bwana, ombi moja. Ni lengo langu moja muhimu zaidi katika maisha; linanitumia mimi na nitalitafuta kwa kila kitu kilicho ndani yangu. "Usifanye makosa, Daudi hakuwa mwenye kujipenda, akiangaa katika ulimwengu wa nje, pengine na kujificha mahali penye jangwa. Hapana, Daudi alikuwa mtu mwenye shauku wa kutenda kazi, shujaa mkuu, akiimba kwa wingi wa kushinda kwake katika vita. Pia alikuwa na shauku katika sala yake na kujitolea, kwa moyo uliotamani baada ya Mungu. Bwana alikuwa amebariki Daudi kwa matumaini mengi ya moyo wake na alikuwa amekwisha kunusa kila kitu ambacho mtu angeweza kutaka katika maisha: utajiri, nguvu na mamlaka, heshima na kusemwa vizuli. Juu ya yote haya, alikuwa akizungukwa na wanaume waliojitolea ambao walikuwa tayari kufa kwa ajili yake.

Zaidi ya yote, Daudi alikuwa muimbaji, mtu mwenye kusifu ambaye alishukuru Mungu kwa baraka zake zote. Wakati Daudi aliomba ili aweze kukaa katika nyumba ya Bwana siku zote za maisha yake, hakuwa akizungumzia juu ya kuondoka kiti chake ili aende kuingia katika hekalu la kimwili la Mungu. Hapana, moyo wake ulitamani kitu fulani alichoona katika roho. Alisema, kwa kifupi, "Kuna uzuri, utukufu,  na msisimko juu ya Bwana sijawahi kuona katika maisha yangu. Ninataka kujua nini kinachotokeya wakati hakuna kukatishwa ushirika na Mungu wangu. Nataka maisha yangu kuwa sala ya hai."

Daudi alipomwuliza Bwana na kumwomba, "Nipate huruma juu yangu, nijibu mimi" (Zaburi 27:7), Mungu akajibu kwa maneno haya rahisi, "Tafuta uso wangu" (27:8). Hiyo ndiyo ufunguo! Unapotafuta uso wa Mungu, atakuleta katika ushirika unaoendelea, usiokatishwa pamoja na Kristo wa utukufu.

Download PDF

ROHO INAENDELEZA KAZI KUWA HAI

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

"Petro, mtume wa Yesu Kristo, Kwa wale wateule wa Utawanyiko  wakaao hali ya ugeni katika  Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia, na Bithynia, kama vile Mungu Baba, alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kununyiziwa damu ya Yesu Kristo. Neema na: Neema na amani ziongezwe kwenu.

"Ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi ilituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lililo lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo kutoka kwa wafu; tupate na uruthi usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya Imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho" (1 Petro 1:2-5).

Petro alikuwa na msisimko wa kuwasiliana na makanisa ya miji ambayo alipitia ikisafiri. Walikuwa wakimbizi, baada ya kulazimishwa kutoka nje ya nchi yao, lakini Petro alikuwa anaonyesha picha nzuri kwa ajili yao. Roho yake ilikuwa yenye kusisimuwa kama alivyosema kwamba alikuwa akitakaswa kwa Roho, ya kumtii Yesu, na ujuzi wa Baba. Alikuwa akisema jinsi Mungu angevyowaweka na kuwapa urithi katika Mwokozi ambaye angefunuliwa "wakati wa mwisho." Wangelizaliwa tena kwa tumaini lililo hai katika Yesu.

Utakaso huwawezesha waamini kupitia kazi ya Roho Mtakatifu kwa kuwa mtiifu; anaendeleza kazi hiyo kuwa hai. Unaweza kumfanya ashindwe wakati mwingine, lakini ikiwa umekoshwa na damu ya Yesu, nguvu zake bado zinafanya kazi ndani yako, hivyo usitembee ndani ya hukumu na aibu.

Kama vile hawa "wateule waliokuwa ukimbizini" kwa kuwa walihamishwa kutoka makazi yao, na wewe unaweza kukabiliana na mambo katika maisha yako ambayo yanaonekana kuwa mabadiliko na vikwazo, lakini unaweza kuwa na uhakika kwamba kila wakati Mungu anasema hapana, ni kwa sababu anaandaa kitu bora zaidi, kitu ambacho kitakuweka mahali ambapo utafikia malengo ambayo amekuwekea. Yeye ni hai na anafanya kazi - na ahadi zake ni kwa ajili yako!

Download PDF

HUFANYA UDHAIFU KUWA UJASIRI KAMA SIMBA

Jim CymbalaFebruary 9, 2019

Mfalme Daudi alitaka kujenga hekalu huko Yerusalemu na kujenga jengo la ajabu kwa ajili ya Mungu, lakini Bwana akamwambia kuwa hawezi kuwa yeye atakalofanya hilo. Badala yake, Bwana akachagua mtoto wake Sulemani. Maafisa wote wa Israeli walikusanyika Yerusalemu na Daudi alitangaza mpango wa Mungu. "[Mungu] akaniambia: 'Sulemani mwana wako ndiye atakayeijenga nyumba yangu na nyua zangu'" (1 Mambo ya Nyakati 28:6).

Uchaguzi wa Mungu ulikuwa wazi. Je! Ikuwa rahisi, na wenye kuwa sawa? Daudi alikuwa tayari amepokea mipango ya ujenzi kutoka kwa Mungu mwenyewe na kukusanya vifaa kama vyote vya ujenzi. Sulemani yote alipaswa kufanya ilikuwa ni kuanza tu. Lakini mara nyingi kuna mahali pa kushindwa. Daudi alielewa shida inayokabiliwa mwanawe. Sulemani: "Uwe hodari kwa kutenda hivyo" (mstari wa 10). Na "kuwa na nguvu na ujasiri, na kufanya kazi. Usiogope au ukate tamaa, kwa kuwa Bwana Mungu, Mungu wangu, yu pamoja nawe. Hatakukupungukia au kukuacha kufikia kazi itakapomalizika" (mstari wa 20).

Licha ya ukweli kwamba Sulemani alikuwa chaguo la Mungu na kwamba alikuwa na maagizo kamili na vifaa vyote muhimu, bado aliendelea kuwa na woga wazamani uliotufanya kuwa viwete kwa kutokufanya kazi. Ujumbe, tafsiri ya kisasa ya Bibilia, hutafusiri msitali wa 10, "Na ufanye hivyo!" Hakuna mtu anasema kwamba hapatakuwa pengamizi au shida, lakini ni kwa njia ya Roho kwa imani na ujasiri ambao tunaweza kuwa na ujasiri na kuendelea na kazi ambayo Mungu ametuita kufanya.

Mungu ametuita sisi sote kuwa kitu fulani. Yesu alisema kuhusu wakati atakaporudi: "Jitahadharini! Kuwa macho! Kwa kuwa hamujui wakati huo utakapofika" (Marko 13:33). Lakini kwa sababu ya hofu, hatukuenda nje na kulifanya hilo.

Roho Mtakatifu ni mkuu zaidi kuliko nguvu zetu au aibu na ni mkubwa zaidi kuliko hofu yetu au kukataa au kushindwa. Nguvu zake hufanya mtu dhaifu sana kuwa shujaa kama simba (angalia Methali 28:1).

Jim Cymbala alianza Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na wanachama wasio zidi  ishirini katika jengo la chini katika sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF

KUKUMBUKA HURUMA YA YESU

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2019

Inawezekana kusema, "Ninaamini Mungu anaweza kufanya jambo lisilowezekana," na tena unakuwa hauwezi kukubali miujiza ya Bwana kwa ajili yetu wenyewe kwa sababu ya moyo yenye kuwa na mashaka. Katika Mathayo tunaona Yesu akiingia ndani ya mashua akaenda "mahali pasipo watu" (14:13). Alikuwa amekwisha kupokea neno ambalo Yohana Mbatizaji kama alikuwa amekatwa kichwa, na alivutiwa sana na habari kwamba alihisi haja ya kuwa peke yake ili aomba. Hata hivyo, watu waliposikia kwamba Yesu alikuwa anaondoka, "wakamfuata kwa miguu kutoka mijini" (aya hiyo).

Maelfu ya watu alikuja akitoka pande zote katika aina zote za hali ya kimwili. Walemavu walichukuliwa juu ya watetezi au magurudumu kuelekea kwake katika mikokote yenye kuwa na nyumba. Wanaume kwa wanawake wenye kuwa vipofu waliongozwa kupitia umati wa watu, na walemavu walijitokeza kenda mbele wakiwa kwenye vitu vyakuwasayidia kutembea. Wote walikuwa na lengo moja lililokuwa linaloendelea: la kuwa karibu na Yesu na kupokeya uponyaji!

Na ni majibu gani kutoka kwa Kristo kwenye hali hiyi ya ajabu? "Akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao" (Mathayo 14:14). Kisha, mwishoni mwa siku hiyo ya ajabu na baada ya kufanya miujiza yote ya uponyaji, Yesu aliamua kulisha umati mkubwa (ona Mathayo 14:16-21).

Baadaye, kwenye mashua kuelekea Magdala, wanafunzi walikuwa wamechoka kutokana na kutumika siku nzima na wakaanza kuzozana kwa sababu walikuwa na mkate mmoja kati yao (tazama Marko 8:14). Fikiria! Petro, Yakobo, Yohana na wengine walikuwa na wasiwasi juu ya mkate wakati walikuwa wamemaliza kutoka kwenye malisho makubwa zaidi katika historia! Yesu hakuamini hayo na akawakemea, "Je! Hamjafahamu bado?" (8:21).

Ujumbe huu ni kwa wote walio kwenye ukingo wa uchovu, wewe mwenye kuzidiwa na hali yako ya sasa. Umekuwa mtumishi mwaminifu, ukiwalisha wengine chakula, ukiamini kuwa Mungu anaweza kufanya mambo yasiyowezekana kwa watu wake, lakini unashikilia kuwa na mashaka juu ya nia yake ya kuingilia kati katika mapambano yako mwenyewe.

Roho Mtakatifu anakuita kukumbuka huruma ya Yesu, kumbuka gisi alifanya mikate na samaki kuwa vingi, na ujue kwamba hataki hata mmoja wenu akate tamaa.

Download PDF

WEKA YOTE CHINI NA USHIKILIE MUNGU KWA IMANI

David Wilkerson (1931-2011)February 7, 2019

"Wakati Mwana wa Adamu atakapokuja, j! kwa kweli ataiona imani duniani?" (Luka 18:8). Kwa nini Yesu anauliza swali hilo? Inamaanisha ukosefu wa imani, si tu juu ya mambo ya kidunia lakini kati ya watu wa Mungu.

Imani ni mojawapo ya masuala yaliyozungumzwa zaidi kanisani. Kazi kubwa zinafanywa na miradi mikubwa iliyofanywa, yote kwa jina la imani. Kwa hiyo, Yesu anazungomzia nini hapa kwa kuwuliza, "Wakati tarumbeta ya mwisho italia, je! Nitaona imani yoyote?" Tunaona kidokezo kikubwa katika Waebrania: "Jihadharini, ndugu zangu, msiwe na yeyote kati yenu mwenye kuwa na moyo mbaya wa kutoamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai" (Waebrania 3:12).

Mojawapo ya matukio yanayojulikana zaidi ya kutoamini hupatikana katika hadithi ya Zakaria, baba wa Yohana Mbatizaji. Hapa kulikuwa na kuhani aliyejitolea, aliyemcha Mungu ambaye aliteseka kwa sababu ya sehemu moja ya kutoamini. Andiko linasema Zakaria alikuwa "mwenye haki mbele za Mungu, akiendlea katika amri zote na amri za Bwana asiye na maagizo yake bila lawama" (Luka 1:6). Alihudumu kwa uaminifu na alikuwa mtumishi aliyeheshimiwa, mwaminifu, lakini malaika Gabrieli alipokuwa akileta ujumbe kwamba angekuwa na mtoto, Zakaria alijazwa na shaka na kujitolea kwa kutoamini. Mungu hakuchulia hayo kwa mashaka yaa Zakaria na akampiga kwa kuwa kimya: "Na tazama, utakuwa bubu na usiwezi kusemaa mpaka siku ile yatakapotokea hayo , kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu; nayo yatatimizwa kwa wakati wake" (Luka 1:20).

Dhambi moja tu, iliweka Israeli nje ya Nchi ya Ahadi - kutokuamini! "Kwa nini hawakuingia? Kwa sababu ya kutokuamini kwao" (Waebrania 3:19, Living Bible). "Basi, na tufanye  bidi kuingia katika raha hilo, ili kwamba mtu ye yote asije akaanguka kwa mfano uo huo wa kuasi" (Waebrania 4:11).

Mungu wetu amefanya ahadi za ajabu kwa sisi, na anataka tumshikilie kwa ajili ya ahadi hizo. Ninakuhimiza kushikilia Neno lake la ajabu na kuingia katika mapumziko yake ya ahadi. Kisha maisha yako atakuwa ushahidi mkali kwa kizazi hiki.

Download PDF

WAKATI PETRO ALISHINDWA MAMBO YAYESU

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2019

Wakati fulani unaweza kujipata uhusiano wako na Mwokozi uko baridi na kuwa mbali. Kuangalia maisha ya mtume Petro hufunua kwamba alikanusha Kristo mara tatu, hata kufika mbali kwa kuwaambia waasi wake, "Simjui Yeye" (Luka 22:57). Mwanafunzi huyo alikuwa na uhakika wa uhusiano wake na Yesu na alikuwa amesema mwenyewe pamoja na wengine, "Sitawezi kukua nikwa baridi katika upendo wangu kwa Kristo. Wengine wanaweza kutembea mbali, lakini nitakufa kwa ajili ya Bwana wangu" (angalia Mathayo 26:35).

Kwa hiyo, nini kilichomleta Petro kwa hatua hii? Ilikuwa kiburi, matokeo ya kujivunia kujitegemea, na alikuwa wa kwanza kuacha mapambano kati ya wanafunzi. Aliacha wito wake na kurudi kwenye kazi yake ya zamani, akiwaambia wengine, "Naenda kuvuwa." Kitu Petro alikuwa akisema ilikuwa "Siwezi kuvumilia hili. Nilifikiri siwezi kushindwa lakini nimeshindwa vibaya na mambo ya Mungu kuliko mtu yeyote kwa kumkana Yesu. Siwezi kukabiliana na mapambano tena."

Kwa wakati huu huu Petro akatubu kwa kumkana Yesu na hapo hapo akarejeshwa kikamilifu katika upendo wa Mwokozi. Alisamehewa, akaponywa na kupumziwa Roho, hata hivyo bado alikuwa ni mtu aliekuwa na vita ndani yake, na kutokuwa na uhakika. Alikuwa bado akiwa na ushirika pamoja na Yesu na wanafunzi, kwa kweli, baada ya muda wa uvuvi na marafiki zake, alimwona Yesu kwenye pwani na kubadilishana mambo muhimu.

"Simoni, mwana wa Yona, unanipenda kuliko haya?" Akamwambia, "Naam, Bwana! Unajua kwamba ninakupenda." Akamwambia," Lisha wana wana kondoo wangu" (Yohana 21:15). Kumbuka kwamba wakati huo Yesu hakumkumbusha kuangalia na kuomba au kufanya bidii katika kujifunza Neno la Mungu. Hapana, Petro aliagizwa "kuwalisha wana-kondoo" Maneno haya rahisi ni muhimu kulinda dhidi ya kupuuza katika maisha yetu ya kiroho. Yesu alikuwa akisema, "Nataka uisahau kuhusu kushindwa kwako na kuwahudumia mahitaji ya watu wangu. Kama Baba amenituma Mimi, ninawapeleka."

Unapojitahidi kuomba, kujifunza Neno, kuishi maisha takatifu, na kumpenda Kristo kwa shauku, hakikisha usipuuzi wale wanaoumizwa katika Mwili wa Kristo - kondoo.

Download PDF

KUJILINDA DHIDI YA KURUDI NYUMA KUTOKA KWA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)February 5, 2019

Inawezekana kwa Wakristo kuwa wanazarawu mambo ya kiroho, kushikiliwa nakutokuomba, kupitia siku yote bila kutafuta Neno la Mungu. Naam, Biblia inaonya kwa wazi kwamba inawezekana kwa waumini wenye kujitolea kujitowa kwa Kristo na inatoa maonyo yenye nguvu juu ya kujilinda usingizi katika saa ya usiku wa manane: "Kwa hiyo imetupasa kuyaangilia zaidi ya hayo yaliosikiwa tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa uasi ulipata ujira wa haki, sisi je! Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii?" (Waebrania 2:1-3).

Kuna mifano ya kibiblia ya makanisa ya mara moja yenye nguvu ambayo yalimalizikia kwa kurudi nyuma. Katika Ufunuo, tunasoma juu ya kanisa la Efeso likiumiza Kristo kwa kujiweka mbali na upendo wao wa kwanza (Ufunuo 2:4). Vilevile, kanisa la Laodikia liliporudi nyuma kwa kujiweka katika hali ya joto (3:15), na kanisa la Sarde likageuka kifo cha kiroho (3:2). Paulo anawaonya waumini wa Galatia kwamba walikuwa wamepotea kutoka ushindi wa msalaba wa Kristo na walikuwa wamegeuka nyuma kwa kazi za mwili (tazama Wagalatia 1:6-7).

Paulo anaonya hivi, "Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima" (Waefeso 5:15).

Unawezaje kujilinda dhidi ya kuludi nyuma kutoka kwa Kristo na kukataa "wokovu mkubwa"? Paulo anatuambia "tujali" kwa mambo tuliyoyasikia. Kusoma kasi kwa njia ya Neno la Mungu kunaweza kuwa na hisia moja ya kufanikiwa, lakini jambo muhimu zaidi ni kwamba "kusikia" yale unayosoma na masikio ya kiroho. Fikiria juu ya Neno ili ulisikie moyoni mwako.

Paulo anasema, "Jitathmini wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jaribu mwenyewe. Je, hamjui wenyewe, kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu?" (2 Wakorintho 13:5). Anawahimiza, "Kama wapenzi wa Kristo, jijaribuni mwenyewe; chukua muda wakufanya hesabu ya kiroho ya kutembea kwako na Yesu." Ninakuhimiza kufanya hivyo. Jinsi ya ushirika wako na Kristo? Je, unalinda kwa bidii yote?

Download PDF