Polish Newsletters | Page 11 | World Challenge

Polish Newsletters

Czy jesteś zły na Boga?

David WilkersonFebruary 16, 1998

Wierzę, że najniebezpieczniejszą rzeczą dla chrześcijanina jest noszenie w sobie złości na Boga. Dlatego jestem zaszokowany wzrastającą liczbą wierzących, z którymi się spotykam, a którzy są zirytowani na Pana. Mogą się do tego nie przyznawać, ale głęboko w sercu noszą pewnego rodzaju urazę do Niego. Dlaczego? Myślą, że Bóg nie jest zainteresowany ich życiem, czy też ich problemami! Przekonani są, że Jemu jest wszystko jedno, ponieważ nie odpowiedział na ich szczególną modlitwę albo nie zadziałał w ich sprawie.

Download PDF

Nie mieczem człowieka!

David WilkersonAugust 11, 1997

Nowe Przymierze Boga z nami może zostać podsumowane w jednym, pełnym mocy stwierdzeniu: Bóg nieodwołalnie przyrzekł wyzwolić swój lud spod panowania grzechu poprzez moc Ducha Świętego!

Nowe Przymierze rozprawia się ostatecznie z wszelkimi żałosnymi wysiłkami przypodobania się Bogu ciałem. Jest ono końcem wszystkich naszych wysiłków zapanowania nad grzechem naszą determinacją, siłami, rozumowaniem czy jakimkolwiek innym działaniem naszego ciała. Krótko mówiąc, Nowe Przymierze Boże uwalnia nas od tego ciężaru i przenosi go w całości na Boga.

Download PDF

Spisek przeszkadzania!

David WilkersonApril 28, 1997

Wiele mówi się w ostatnich latach o wielkich spiskach, intrygach mających rzekomo na celu zniszczenie w Ameryce zarówno demokracji jak i chrześcijaństwa. W te podstępne działania włączona była Komisja Trójstronna, komunizm, ruch New Age, świecki humanizm, Zakon Iluminatów i różne sekty. Wierzę jednak, że żaden z tych spisków nie niepokoił nigdy serca Bożego. Jednym maleńkim dmuchnięciem Swego Boskiego tchnienia, mógłby zdmuchnąć ich wszystkich w zapomnienie!

Download PDF

Oni odrzucili krzyż!

David WilkersonDecember 23, 1996

"Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata" (Galacjan 6:14).

Żyjąc w tym wyrafinowanym świecie, często trudno nam zrozumieć bałwochwalstwo Starego Testamentu. Z niedowierzaniem czyta się o inteligentnych ludziach tak zaślepionych, że oddają cześć podobiznom z drzewa, kamienia czy cennych metali, uczynionych ręką ludzką.

Download PDF

Czy jesteś miłosiernym chrześcijaninem?

David WilkersonDecember 2, 1996

"Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.

Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia" (Łukasza 6,35-37).

Download PDF

Straszne skutki odstępstwa!

David WilkersonSeptember 30, 1996

Kiedyś słyszałem jak pewien kaznodzieja mówił: "Biblia nigdy nic nie mówi o odstępstwie". Ten człowiek nie zna swojej Biblii! Pismo Święte dużo mówi na temat odstępstwa, ponieważ jest to bardzo poważne zagadnienie, które pociąga za sobą surowe konsekwencje!

Download PDF

Chrystus w Twoim kryzysie!

David WilkersonJanuary 1, 1996

Wybierzcie się ze mną na równinę Dura w pobliżu Babilonu, gdzie król Nabuchodonozor zgromadził pewnego dnia wszystkich dostojników - urzędników, książęta i naczelników - ze swojego rozległego imperium. Wyobraźcie sobie tą scenę - tłum różnorodnie ubranych ludzi, w narodowych strojach, mówiących wieloma językami. A wszyscy zgromadzeni w jednym celu - by uczcić królewskiego boga!

Download PDF

Opowiadanie się po stronie Antychrysta!

David WilkersonJune 26, 1995

Apostoł Paweł mówi o dwóch przeraźliwych rzeczach, które uderzą w kościół tuż przed przyjściem Jezusa. Rzeczywiście, Pan nie powróci, dopóki nie wypełnią się te dwie okropne rzeczy. Pragnę pokazać wam, że obie te rzeczy mają miejsce właśnie teraz - tuż przed naszymi oczami!

Po pierwsze Paweł mówi nam, że w dniach ostatecznych nastąpi wielkie odstępstwo. Po drugie, ostrzega, że zły duch antychrysta ogarnie wielu wierzących, którzy odwracają się od prawdy!

Download PDF

Ból Boga

David WilkersonJune 5, 1995

Biorąc pod uwagę to, co mówi Pismo Święte, nigdy nie mamy myśleć o Bogu jak o chłodnym, nieczułym Ojcu. Nasz Bóg odczuwa bardzo głęboko! Można dotknąć Jego uczuć. Jego serce może zostać poruszone. Doprawdy, współczuje, czy też cierpi z nami, w naszych niemocach (zob. Hebrajczyków 4:15 BG).

Bóg nie tylko odczuwa ból, ale też martwi się. Pamiętacie, jak Jezus płakał nad grobem Łazarza. To jest obraz płaczącego Boga w ciele! Pokazuje to nam, że Pan odczuwa razem z nami i płacze. Jezus powiedział „... kto mnie widział, widział Ojca...” (Jana 14:9).

Download PDF

Kościół Salomona!

David WilkersonDecember 19, 1994

Jestem przekonany, że Salomon jest obrazem ducha i natury współczesnego, laodycejskiego kościoła dni ostatecznych. A ten kościół - tutaj w Ameryce i na całym świecie - zmierza do tej samej ruiny, która spotkała Salomona.

Pismo mówi nam:

"I Salomon, syn Dawida został umocniony w królestwie swoim, a Pan jego Bóg był z nim i powiększył go niezmiernie..." (2 Kron. 1:1).

Download PDF