Polish Newsletters | Page 6 | World Challenge

Polish Newsletters

Pan będzie walczył za ciebie

David WilkersonJanuary 5, 2004

Cała V Księga Mojżeszowa składa się z jednej mowy wygłoszonej przez Mojżesza tuż przed śmiercią. Ta mowa była przeglądem czterdziestu lat wędrówki Izraela po pustyni, zaś Mojżesz wygłosił ją do nowego pokolenia Izraelitów.

Download PDF

Wiara w ponad-naturalność

David WilkersonSeptember 22, 2003

Ewangelia Jana mówi nam: “Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości (...). Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat” [Jan 1:6-9].

Jezus jest światłością opisywaną powyżej. Napisane jest, że jest On światłością świata “by wszyscy przezeń uwierzyli” [1:7]. Dalej jednak czytamy: “A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” [1:5 BT]. “Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” [1:11].

Download PDF

Ludzie innego gatunku

David WilkersonJuly 21, 2003

Ilekroć czytam o dokonaniach Bożych mężów Starego Testamentu, moje serce płonie. Ci słudzy nieśli tak wielkie brzemię względem Bożego imienia, wykonywali tak potężne dzieła, że nadal zadziwiają większość chrześcijan w obecnej dobie.

Download PDF

Jak ocalić rodzinę od zniszczenia

David WilkersonJune 30, 2003

“Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” [I Piotra 5:8]. Biblia mówi wyraźnie, że w obecnych, ostatecznych czasach, Kościół Jezusa Chrystusa doświadcza wielkiego gniewu diabła. On wie, że ma niewiele czasu i dlatego za wszelką cenę chce pochłonąć jak najwięcej dzieci Bożych. “Biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” [Obj. 12:12].

Download PDF

Irracjonalność wiary

David WilkersonJune 9, 2003

Kiedy Bóg mówi do ludzkości: “Uwierz”, wówczas żąda On czegoś, co leży w zupełności poza rozumem. Wiara jest całkowicie sprzeczna z logiką. Sama jej definicja ma coś wspólnego z tym, co nieracjonalne. Pomyśl o tym: List do Hebrajczyków mówi, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, dowodem na to, co niewidzialne. Krótko mówiąc, dowiadujemy się, że nie istnieje żadna namacalna materia, że nie ma żadnego dowodu. Mimo to, jesteśmy wezwani do uwierzenia. Czy przychodzi ci na myśl żądanie równie niedorzeczne jak to? Słyszymy w tym wezwaniu: “Przyjmij to na słowo.

Download PDF

Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono

David WilkersonMay 19, 2003

W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiedział pewną przypowieść, aby pokazać Swoim uczniom do czego podobne jest królestwo Boże. Tak jak w przypadku wielu Jego podobieństw również i w tej historii wszystko odnosi się do Chrystusa i Jego kościoła.

Download PDF

Cena posiadania Chrystusa

David WilkersonApril 28, 2003

Ewangelista Mateusz pisze, że Jezus przemawiał do tłumów w przypowieściach: “To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata” [Mat. 13:34-35].

Download PDF

Służba oglądania Jego oblicza

David WilkersonMarch 17, 2003

Każdy chrześcijanin jest powołany do służby. Biblia pokazuje to bardzo wyraźnie. Apostoł Paweł pisze: “[My wszyscy tedy] mając tę służbę (...) nie upadamy na duchu” [II Kor. 4:1].

Download PDF

Łupy zdobyte w duchowej walce

David WilkersonFebruary 24, 2003

“Ze zdobyczy wojennych i z łupów ofiarowali na utrzymanie świątyni Pana” [I Kron. 26:27]. Werset ten przybliża nam pewną donośną prawdę, która odmienia życie. Mówi o łupach, które można zdobyć jedynie w walce. A gdy już zostaną zdobyte, poświęcamy je na utrzymanie świątyni Pańskiej.

Download PDF

Rzeka życia

David WilkersonJanuary 13, 2003

"Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa.

Download PDF