Czech Newsletters | World Challenge

Czech Newsletters

Vidíme Ježíše

David WilkersonApril 5, 2010

Bůh nám říká, že všechno, co bylo stvořeno, položil k nohám člověka. Podívejme se na tuto pasáž z epištoly Židům:

"Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše. Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci!" (Židům 2:6-8).

Download PDF

Odpočívání v Ježíši v nebezpečných časech

David WilkersonOctober 27, 2008

Po léta jsem věrně varoval, že brzy přijde celosvětová ekonomická pohroma. Právě teď vidíme, že k ní na celém světě dochází. Upozorňoval jsem, že křesťané budou trpět, že dojde k velkým ztrátám a strádáním, a to se již děje. Na velké množství drahých svatých na celém světě teď dopadá velký finanční a duševní stres.

Jakkoli jsou tyto věci strašné, na žádnou z nich bychom neměli zaměřovat svou energii a službu. Přesněji řečeno, měli bychom dál hlásat lásku Boha Otce a milost našeho Spasitele Ježíše k nám.

Download PDF

Příprava na konec všech věcí

David WilkersonOctober 6, 2008

Ve svém prvním listu Petr mluví k církvi o posledních dnech. Píše: "Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů" (1Pt 4,7-8).

Download PDF

Nové vylití Ducha svatého

David WilkersonSeptember 15, 2008

Když zavane Boží Duch, každý pozná, že se něco děje. Lukáš, autor knihy Skutků, píše: „Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr“ (Sk 2,2). Podle tohoto verše na Letnice přišel Boží Duch jako „hukot z nebe“. Byl mocný, rychlý a změnil celou atmosféru: „naplnil celý dům, kde byli“ (Sk 2,2).

Download PDF

Vysoká cena milosti

David WilkersonAugust 4, 2008

„Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,35-36).

Celou biblí se táhne mocné poselství: „Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný (Dt 4,31). Čteme o tom stále znovu a znovu v páté Mojžíšově, v knihách letopisů, u Nehemjáše, v Žalmech – Hospodin je plný milosti a slitování. Podobně i v Novém Zákoně se setkáváme s tématem milosrdenství: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36).

Download PDF

Osobní boj jednoho svatého

David WilkersonOctober 15, 2007

Kniha Zjevení nám říká, že v posledních dnech povstane Satan ve velikém hněvu a povede „boj s ostatkem svatých.“ Tímto ostatkem je samozřejmě tělo Kristovo, které zahrnuje všechny, „kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista“ (Zjevení 12:17).

My v Kristově církvi často mluvíme o duchovním boji. Boj, který je popisován ve Zjevení, je univerzální celosvětový útok, který Satan zahájil proti tělu Kristovu: „Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými“ (13:7).

Download PDF

V jediné hodině se všechno změní

David WilkersonSeptember 3, 2007

Prorok Izaiáš nás varuje, že v posledních dnech Bůh „obrátí svět vzhůru nohama.“ Prohlásil: „Aj, Hospodin vyprázdní zemi, a pustou učiní; promění zajisté způsob její, a rozptýlí obyvatele její“ (Izaiáš 24:1).

Podle tohoto proroctví přichází na zem náhlý soud, a v jediné hodině se všechno změní. Během této krátké chvilky bude celý svět svědkem rychle dopadající zkázy na město a národ, a celý svět už nikdy nebude tentýž.

Download PDF

Žít beze strachu

David WilkersonJune 11, 2007

„Požehnaný Pán, Bůh Izraele, neboť nás navštívil a svému lidu způsobil vykoupení. Vyzdvihl nám roh spasení ... jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků, kteří byli od věků, o vysvobození od našich nepřátel ... aby prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu“

„Na přísahu, kterou přísahal Abrahamovi, našemu otci – že nám dá, abychom vysvobozeni z ruky svých nepřátel beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života“ (Lukáš 1:68–75).

Download PDF

Nebe

David WilkersonApril 30, 2007

Neslyšíme v těchto dnech mnoho kázání o nebi. Může se to zdát divné, protože každému křesťanovi dělá radost, když přemítá o životě s Pánem po celou věčnost. Zaslíbení nebe je skutečným jádrem evangelia, které kážeme.

Ale má to důvod, proč o tomto radostném tématu moc neslyšíme. Skutečnost je taková, že Bible o tom, jak vypadá nebe, moc neříká. Ježíš se nikdy s učedníky neposadil a nevysvětloval jim slávu a velkolepost nebe. Řekl zloději na kříži: „Dnes budeš se mnou v ráji,“ ale neřekl, jak bude vypadat.

Download PDF

Terčem Satanovy závisti

David WilkersonMarch 19, 2007

Jestliže jsi křesťan, který hledá Boha celým svým srdcem, jsi terčem.

Toto poselství je pro věřící, kteří zažívají období krutého zkoušení. Mluvím k těm, kdo trpělivě snášejí hluboká utrpení a jsou zmožení duševně, fyzicky a duchovně. Žijeme v čase velikého stresu, kdy na nás zčistajasna mohou přijít zkoušky a trápení a zanechat nás zdrcené, vyčerpané a zmatené.

Download PDF