Czech Newsletters | Page 2 | World Challenge

Czech Newsletters

Ten strašlivý den, o kterém nikdo nechce mluvit

David WilkersonFebruary 5, 2007

„Pánův den však přijde jako zloděj v noci. V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny.“

„Když se tedy všechno má rozplynout, jací musíte být ve svatém chování a zbožnosti vy, kdo očekáváte a spěcháte k příchodu Božího dne, pro nějž se nebesa rozplynou ohněm a živly roztaví žárem?“

„Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekávejte tyto věci a snažte se, abyste jím byli shledáni v pokoji jako neposkvrnění a bezúhonní“ (2. Petr 3:10–14).

Download PDF

Co se stalo s kázáním o pokání?

David WilkersonJanuary 15, 2007

V New York City můžete navštěvovat jednu církev za druhou, od majestátních katedrál po malé kongregace a zřídka uslyšíte kázat slovo o pokání. Totéž je pravdou o mnoha církvích hlásajících evangelium napříč Amerikou a po celém světě. Můžete navštěvovat jeden sbor za druhým, celé měsíce, a nikdy neuslyšíte ani zmínku o pokání.

Samozřejmě že dnes existují církve, které v tomto biblickém učení neslevují a nedělají kompromisy. Ale v obrovském počtu církví usoudili, že pokání je příliš nepříjemné poselství. Opravdu, celé denominace ho zeslabily, odstranily jeho důraz.

Download PDF

Modlitba vskrytu

David WilkersonOctober 23, 2006

Mám na vás otázku: Co mohou Boží lidé v čase hrozícího soudu dělat, aby pohnuli Božím srdcem?

Vidíme přírodní katastrofy v takovém stupni jako nikdy předtím: přílivové vlny, hurikány, ohně, povodně, suchopáry. Myslím na strašlivou spoušť způsobenou tsunami, která otřásla světem, na hurikán Katrinu, na zemětřesení v Indii a Pákistánu.

Download PDF

Satanův hněv musí chválit Boha

David WilkersonSeptember 1, 2006

Žalmista píše: „Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí“ (Žalm 76:10). Podle tohoto verše bude jednoho dne hněv hříšných proměněn v chválu Všemohoucího Boha. Jak nádherná to bude chvíle: jazyky zlých škůdců budou muset uznávat a uctívat Hospodina!

Moje otázka ohledně tohoto verše zní: odkud „hněv člověka“ přichází? Právě teď přikrývá celou zemi silný, zuřivý hněv, něco, čeho člověk sám o sobě není schopen. A tento hněv se projevuje stále se množícími způsoby. Přemýšlejte o tom:

Download PDF

Nespustí vrabce z očí

David WilkersonAugust 21, 2006

Právě teď se celý svět třese, neboť všude na zemi dochází k výbuchu teroru a katastrof. Každý den se probouzíme, abychom se dozvěděli o další pohromě. Někteří pozorovatelé říkají, že jsme svědky začátků třetí světové války.

Nejprve teroristé vyhodili do vzduchu vlaky ve Španělsku, potom zemřely masy lidí při explozi vlaků v Indii. V Pákistánu zničilo katastrofální zemětřesení celá města a zanechalo za sebou tisíce lidí bez domova, tisíce hladových a zraněných. Množství lidí na Dálném východě stále trpí na následky tsunami.

Download PDF

Přítel hříšníků

David WilkersonJune 12, 2006

„Přišel Syn člověka…přítel celníků a hříšníků!“ (Matouš 11:19). V 7. kapitole Lukáše čteme příběh o farizeovi jménem Šimon, který pozval Ježíše do svého domu povečeřet. Tento zbožný muž pozval také vybranou skupinu náboženských vůdců, jako byl on sám, aby usedli k témuž stolu. Tito hosté byli s největší pravděpodobností také farizeové.

Download PDF

Cena chození celou cestou za Bohem

David WilkersonJune 11, 2006

Jednou z nejlepších cest, jak ztratit přátele a být odmítnutý, je jít celou cestou za Bohem. Brát vážně duchovní záležitosti, zavrhnout všechny své modly, obrátit se k Pánu celým svým srdcem a stát se posedlý po Ježíši, sundat své oči ze všech věcí tohoto světa – a náhle se staneš náboženským fanatikem! A jsi v nejhorším odmítnutí celého svého života.

Download PDF

Svěřit všechny své zítřky Bohu

David WilkersonMay 22, 2006

Jednoho dne se Bůh zjevil Abrahamovi a dal mu neuvěřitelný příkaz: „Vyjdi z země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě“ (Genesis 12:1).

Jak úžasná věc. Bůh si zčistajasna vybral člověka a řekl mu: „Chci, aby ses sebral a šel, všechno tu nech: svůj domov, své příbuzné, i svou vlast. Chci tě někam poslat a ukážu ti cestu, jak se tam dostaneš.“

Jak Abraham na toto slovo od Boha reagoval? „Vírou Abraham uposlechl, když byl Bohem volán, aby odešel na místo, které měl přijmout za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde“ (Židům 11:8).

Download PDF

Služba posilňování druhých

David WilkersonMay 1, 2006

Někteří křesťané mají tendenci přemýšlet o apoštolu Pavlovi, vzhledem k jeho mocným dopisům a jeho úžasné službě, jako o super člověku. Ale kdyby Pavel nebyl ze stejného masa a krve jako my – kdyby nebyl předmětem stejných pokušení a zkoušek – neměl by církvi co říci. Všechny jeho epištoly by byly napsány zbytečně.

Download PDF

Bůh slíbil, že tě vysvobodí

David WilkersonApril 10, 2006

Na tajném obřadu, který naplánoval Hospodin, pomazal Samuel Davida za krále v Izraeli. Samuel tomuto zbožnému mladíkovi řekl: „Teď jsi Bohem pomazaný, abys vládnul jeho lidu.“ Ale bude to pro Davida ještě dlouhá cesta k trůnu. Než se slib jeho pomazání naplní, bude tento oddaný a věrný Pánův služebník čelit mnoha zkouškám a testování.

Download PDF