Czech Newsletters | Page 3 | World Challenge

Czech Newsletters

Zůstávat pevně v Kristu

David WilkersonMarch 20, 2006

Poselství, které vám dnes píši, je poselství, které dal Duch svatý mně. Skutečně je považuji za své vlastní, osobní volání k probuzení. Jsem si vědom, že mnozí čtenáři možná nepotřebují stejné popíchnutí jako já. Ale vyburcování Duchem svatým se mě tak hluboce dotklo, že chci mít tyto poznámky neustále před sebou na svém pracovním stole, abych je mohl v příštích dnech číst znovu a znovu.

Download PDF

Bůh tě nepřehlédnul

David WilkersonFebruary 27, 2006

Chci vás vzít zpět do jednoho z nejtemnějších dnů v historii Izraele. Právě v tento den stála jedna vdova před třemi rakvemi, obklopená naříkajícím davem. V tomto truchlícím davu byly stovky plačících vdov, právě tak jako spousta raněných vojáků, některým jejich zranění stále krvácela.

Uprostřed této scény byla bezejmenná vdova, která stěží dokázala stát před třemi rakvemi. Těhotná a v bolestech, na pokraji zhroucení, musela být podpírána dvěma služkami. Tato žena byla duchovně i duševně mrtvá, žádný život v ní nezůstal, byla zcela přemožena svým zármutkem a bolestí.

Download PDF

Nebezpečnost nevíry

David WilkersonFebruary 6, 2006

Málo věrných křesťanů by o sobě přemýšlelo jako o někom, kdo má nevíru. Po léta jsem si nevěděl rady s něčím, co Ježíš řekl: „Když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ (Lukáš 18:8). Tahle otázka vede k závěru, že jde o nedostatek víry nejen na zemi, ale mezi Božím lidem.

Download PDF

Opravdu věříš v zázraky?

David WilkersonJanuary 16, 2006

Ve 14. kapitole Matouše nacházíme Ježíše, jak nastupuje do loďky, aby se odebral na „pusté místo,“ kde by mohl být sám. Právě se dozvěděl, že Janu Křtitelovi setli hlavu a že byl pohřben. Byl touto zprávou tak pohnut, že cítil potřebu být sám a modlit se.

Download PDF

Pracoval jsem nadarmo

David WilkersonDecember 19, 2005

Toto je poselství pro každého, kdo žije pod břemenem skleslosti, kdo se nechal odradit a ztrácí odvahu. Když se podíváš na svůj život, zoufáš si a klesáš na mysli pro nesplněná očekávání. Cítíš, že jsi v životě mnoho nedokázal, a jak míjí čas, vidíš, že se mnohá zaslíbení nenaplnila. Po léta ses modlil a modlil, ale věci, o nichž jsi věřil, že k tobě promluvil Bůh, se nestaly. Zdá se, že jiní lidé kolem tebe jsou klidní, vyrovnaní, radují se z naplnění mnoha zaslíbení, ale ty si neseš pocit selhání.

Download PDF

Hledání Boží tváře

David WilkersonNovember 7, 2005

V Žalmu 27 David úpěnlivě prosí Boha v naléhavé, horlivé modlitbě. Ve verši 7 prosí: „Slyš mne, Hospodine, hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i vyslyš mne.“ Jeho modlitba je zaměřená na jedinou touhu, jediný cíl, něco, co ho zcela stravovalo: „Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu“ (Žalm 27:4).

David dosvědčuje: „Mám jednu modlitbu, Hospodine, jednu prosbu. Je to můj jediný, nejdůležitější cíl v životě, moje ustavičná modlitba, jediná věc, po které toužím. A budu o ni usilovat vším, co je ve mně. Tato jediná věc mě stravuje jako můj ustavičný cíl.“

Download PDF

Ne každá zkouška je test

David WilkersonOctober 17, 2005

Bůh nemá žádné potěšení z testování Jeho dětí. Bible říká, že Kristus s námi soucítí ve všech našich zkouškách, že je dotčen pocity naší slabosti. Ve Zjevení 2:9 říká církvi: „Znám tvé… soužení a chudobu…“ Říká v podstatě: „Vím, čím procházíš. Možná tomu nerozumíš, ale já o tom vím všechno.“

Je nezbytné, abychom této pravdě porozuměli, protože Pán opravdu testuje a zkouší svůj lid. Písmo říká: „Nebo jsi nás zpruboval, tak jako přečištěno bývá stříbro“ (Žalm 66:10). „…pravost vaší víry… se zkouší ohněm“ (1. Petr 1:7). „Hospodin zkušuje spravedlivého“ (Žalm 11:5).

Download PDF

Schopnost být vyburcován

David WilkersonAugust 15, 2005

Ve 2. a 3. kapitole knihy Zjevení mluví Ježíš o církvi, která zemřela. Tato milovaná církev kdysi překypovala životem a měla dobrou pověst, ale teď je všechno pryč. Viděl jsem takové „církve stojanů lamp“ na svých cestách kolem světa: sbory od Evropy k Jižní Americe, k New York City, kdysi plné Ducha svatého, vzkvétající, které získávaly mnoho duší, ale teď v nich není žádný život.

Download PDF

Moc odpuštění

David WilkersonJuly 25, 2005

Odpuštění není jen jednorázový skutek, ale způsob života, který nás má dovést do všech požehnání v Kristu: „Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích“ (Matouš 5:44–45).

Download PDF

Chození v Duchu

David WilkersonJuly 4, 2005

„Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme“ (Galatským 5:25). Tady máme velice jednoduchý příkaz od apoštola Pavla. Otevřeně nám říká: „Jestliže v tobě žije Duch svatý, ať úplně ovládá tvůj život. My všichni máme být vedeni Duchem.“

Duch svatý byl poslán, aby byl naším věrným, spolehlivým, neomylným průvodcem, a On setrvává v každém, kdo vyzná Krista jako Pána a Spasitele. Duch svatý si nárokuje naše těla jako svůj příbytek, jeho vládnoucí sídlo je v našich srdcích.

Download PDF