Czech Newsletters | Page 4 | World Challenge

Czech Newsletters

Třtiny nalomené nedolomí

David WilkersonJune 13, 2005

„Aj, služebník můj, na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu, onť soud národům vynášeti bude.“

„Nebude křičeti, ani se vyvyšovati, ani slyšán bude vně hlas jeho. Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude."

„Nebude neochotný, ani přísný, dokudž soudu na zemi nevykoná, a učení jeho ostrovové očekávati budou“ (Izaiáš 42:1–4).

Download PDF

Vzdát se reputace, abychom se stali služebníky Krista a Jeho církve

David WilkersonMay 23, 2005

„Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši“ (Filipským 2:5).

„My pak mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2:16).

„Obnovujte se pak duchem své mysli“ (Efezským 4:23).

Tohle všechno jsou nabádání od apoštola Pavla. Říká Božím lidem: „Ať mysl, která je v Kristu – skutečné Ježíšovo myšlení – je také vaším myšlením. Jeho úmysly, postoje myšlení a rozhodování je tím, o co my všichni máme usilovat.“

Download PDF

Je čas sklizně

David WilkersonMay 2, 2005

„A když viděl zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli zesláblí a rozptýlení jako ovce nemající pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: ‚Žeň je jistě veliká, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň‘“ (Matouš 9:36–38).

Ježíš říkal: „Pole jsou zralá, a žeň vydatná. Je čas začít sklízet.“ V tu chvíli ta veliká, poslední duchovní sklizeň začala. Zpočátku to byla sklizeň mezi Židy a pohany Ježíšovy generace. A ta samá sklizeň potrvá tak dlouho, dokud se Kristus nevrátí.

Download PDF

Jsme povolaní být jako Kristus

David WilkersonApril 11, 2005

Nedávno mi jedna milá křesťanka řekla: „Učím se smyslu života z přednášek, které navštěvuji.“ Končila osmitýdenní kurz, který měl lidem pomoci objevit jejich povolání. Řekla, že každý ve třídě touží najít smysl svého života.

Slyšel jsem pastora, jak v rádiu propaguje něco podobného. Nabízel, že pomůže posluchačům objevit jejich duchovní dary. Jestliže si vyžádáte jeho dotazník, vyplníte ho a zašlete, jeho sbor určí vaše konkrétní dary. Potom vám řeknou, jak najdete své místo v těle Kristově.

Download PDF

Bůh na tebe nezapomněl

David WilkersonMarch 21, 2005

Víte, co je to deprese, zažili jste ji někdy? Byli jste tak ustaraní, tak plní úzkosti a zmatku, že jste prožívali noci beze spánku? Byly ve vašem životě časy, kdy jste byli tak sklíčení, tak zneklidnění, že vás nikdo nedokázal utěšit? Byli jste někdy tak na dně, že jste měli chuť to vzdát, přesvědčení, že váš život je naprostá prohra?

Download PDF

Proč svět nenávidí křesťany

David WilkersonFebruary 28, 2005

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce.“ Pak rychle dodal tato vážná slova: „A vaše ovoce aby zůstalo“ (Jan 15:16).

Tato Kristova slova se týkají všech Jeho učedníků, v každé době. V podstatě nám říká: „Ujistěte se, že vaše ovoce přetrvá v den Soudu.“

Slovo „ovoce“ znamená konat Kristovo dílo a Jeho službu zde na zemi. Jako věřící jsem byl vyvolen a ustanoven, abych šel do celého světa a kázal Kristovo evangelium. Navíc jsem, jako služebník tohoto evangelia, povolán, abych činil a trénoval pravé učedníky.

Download PDF

Pohoršený v Kristu

David WilkersonFebruary 7, 2005

V 11. kapitole Matouše zjišťujeme, že Jan Křtitel je ve vězení. Jeho mocná, pomazaná služba zástupům v Izraeli byla neočekávaně přerušena králem Herodem. Davy, které Jana vášnivě následovaly, byly pryč. „Hlas volajícího na poušti“ byl umlčen

Download PDF

Co se stane církvi, když už kazatelé nekážou proti hříchu

David WilkersonJanuary 17, 2005

Asi znáte dobře příběh krále Davida a jeho jednorázovou cizoložnou aféru s Betsabé. Tato událost skončila těhotenstvím Betsabé. A jakmile to zjistila, poslala Davidovi zprávu a oznámila: „Těhotná jsem.“

Když si to David přečetl, zděsil se. Jeho reputace zbožného, spravedlivého muže byla ohrožena. Tady byl muž, který napsal více než 3000 žalmů a duchovních písní. Byl Božím nástrojem v pobíjení nepřátel Izraele. A byl pro svět názorným příkladem, co to znamená mít veliké srdce pro Boha.

Download PDF

Připomínání si svých vysvobození

David WilkersonDecember 27, 2004

Jak rychle zapomínáme na Boží veliká vysvobození v našich životech. Jak snadno bereme za samozřejmé zázraky, které pro nás Bůh v minulosti udělal. Přesto nám Bible znovu a znovu říká: „Rozpomínejte se na svá vysvobození.“

Jsme tak podobní učedníkům. Nerozuměli Kristovým zázrakům, když nadpřirozeně nakrmil tisíce lidí pouhými několika chleby a rybami. Ježíš předvedl tento zázrak dvakrát, jednou nakrmil 5000 lidí a podruhé zástup 4000 lidí. Přesto jen o pár dnů později vypustili učedníci tyto události z paměti.

Download PDF

Poslední zkouška víry

David WilkersonDecember 6, 2004

„Synové Izraelští šli po suchu prostředkem moře … a … shromážděny jsou vody, stály tekuté vody jako hromada, ssedly se propasti u prostřed moře“ (Exodus 14:29,15:8).

Jak mocné a děsivé svědectví Izrael měl. Bůh vysvobodil svůj vyvolený lid tím, že nahromadil vody Rudého moře po obou stranách. Izraelité prošli bezpečně, ale mocná egyptská armáda byla zničena, když se vlny s rachotem zřítily zpátky dolů.

Download PDF