Czech Newsletters | Page 5 | World Challenge

Czech Newsletters

Ochraňování ovcí

David WilkersonNovember 15, 2004

Když byl Pavel, ve 20. kapitole Skutků, na své cestě do Jeruzaléma, zastavil se v Efezu. Svolal zde výjimečné shromáždění všech církevních vedoucích. S vážnou tváří řekl těmto Efezským věřícím: „A hle, já nyní vím, že vy všichni, mezi kterými jsem chodil a kázal o Božím království, již nikdy nespatříte mou tvář“ (Skutky 20:25).

Download PDF

Duchu svatý, vrať se do své církve

David WilkersonOctober 25, 2004

Když Bůh stvořil svou církev, vylil na ni svého Ducha svatého. Pokřtil ji Duchem svatým, naplnil ji Duchem a pomazal ji Duchem. A kdekoli je Duch svatý přítomný, tam jsou toho jasné důkazy nebo svědectví. Ale jestliže tato svědectví nejsou, potom tam Duch svatý není.

Mou otázkou je, projevují se v novodobé církvi tato svědectví? A ve tvé církvi? Pohybuje se v moci Ducha svatého? Navíc, projevují se tyto důkazy ve tvém životě? Žiješ a chodíš v plnosti Ducha?

Download PDF

Příchod Pána

David WilkersonOctober 4, 2004

Když jsem byl chlapec, voláním církve bylo: „Ježíš přichází! Vrátí se jako zloděj v noci, až ho budete nejméně očekávat. Přijde v mžiku za zvuku trumpet. Buďte neustále připraveni.“

Během let mého dospívání bylo tohle volání slyšet na každém nedělním shromáždění. Každý evangelista, který přišel kázat do církve mého otce, měl poselství o brzkém návratu Krista. Jejich volání se mi vrylo do paměti. A jejich poselství ve mně formovalo Boží bázeň a očekávání. Učil jsem se žít v očekávání, že se Pán každou chvíli vrátí.

Download PDF

Přijetí Ducha svatého

David WilkersonSeptember 13, 2004

„Tak jako nám jeho božská moc darovala všechno, co patří k životu a zbožnosti, skrze poznání Toho, který nás povolal svou slávou a ctností“ (2. Petr 1:3).

Po léta jsem prohlašoval, že jsem naplněn Duchem, svědčil jsem, že jsem pokřtěn Duchem. Kázal jsem, že mě Duch svatý zmocňuje, abych svědčil, a že mě posvěcuje. Modlil jsem se v Duchu, rozmlouval s Duchem, chodil v Duchu a slyšel Jeho hlas. Opravdu věřím, že Duch svatý je Boží moc.

Download PDF

Požehnání ze života v Kristu

David WilkersonAugust 23, 2004

Pavel říká: „Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu“ (Efezským 1:3). Pavel nám v podstatě říká: „Všichni, kdo následují Ježíše, jsou požehnáni duchovním požehnáním v nebesích, kde je Kristus.“ Jak neuvěřitelné zaslíbení pro Boží lid.

Přesto se toto zaslíbení stává pouhým slovem, jestliže nevíme, co tato duchovní požehnání jsou. Jak se můžeme radovat z požehnání, která nám Bůh zaslíbil, když je nechápeme, když jim nerozumíme.

Download PDF

Cesta k trůnu

David WilkersonAugust 2, 2004

Podle Pavla jsme byli my, kdo věříme v Ježíše, vzkříšeni z duchovní smrti a jsme spolu s Ním posazeni na nebesích. „Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás [Bůh] spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni, a spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši“ (Efezským 2:5–6).

Download PDF

Větší než Šalomoun je zde

David WilkersonJuly 12, 2004

Podle Ježíše se v Soudný den objeví jistý svědek a přednese odsuzující svědectví proti této současné generaci. Královna ze Sáby se postaví na místě pro svědky a její slova budou odsuzovat: „Královna od poledne povstane k soudu s pokolením tímto, a odsoudí je; nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, víceť jest tuto nežli Šalomoun“ (Matouš 12:42).

Download PDF

Pomoc vždy přítomná v čase potřeby

David WilkersonJune 21, 2004

Uvažujme o jednom z nejmocnějších zaslíbení ze všech v Božím slově:

„Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho.“

Download PDF

Oheň v mých kostech

David WilkersonMay 31, 2004

V 19. kapitole Jeremiáše dal Bůh svému prorokovi slovo, aby je promluvil k Izraeli. Potom ho poslal do síně chrámu prorokovat. Jeremiáš promluvil tato slova: „Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Aj, já uvedu na město toto i na všecka města jeho všecko to zlé, kteréž jsem vyřkl proti němu; nebo zatvrdili šíji svou, aby neposlouchali slov mých“ (Jeremiáš 19:15).

Download PDF

Ďáble, po mně už nikdy nepřejdeš

David WilkersonApril 19, 2004

V 51. kapitole Izaiáše přináší Pán mocné poselství pro všechny, kdo následují spravedlnost. Prohlašuje: „Poslouchejte mne, následovníci spravedlnosti, kteříž hledáte Hospodina“ (Izaiáš 51:1). O několik veršů dál opět volá k těm, „kteříž znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci jest zákon můj“ (51:7).

Download PDF