Czech Newsletters | Page 6 | World Challenge

Czech Newsletters

Křesťan jen podle jména

David WilkersonMarch 29, 2004

Prorok Izaiáš řekl o Izraeli: „Hřích zajisté svůj jako Sodomští ohlašují, a netají“ (Izaiáš 3:9). Tato slova popisují právě teď také Ameriku. Náš národ zhřešil zrovna tak jako Sodoma. Stali jsme se společností, kde lze provádět jakýkoliv bezbožný skutek beze stopy studu. Věřím, že se Amerika ocitla na úplném okraji propasti.

Download PDF

Bůh našich monster

David WilkersonMarch 8, 2004

Každá diskuse o utrpení a zkouškách musí začínat u nejustaranějšího, nejvíce trápeného, nejzoufalejšího a nejsklíčenějšího věřícího všech dob. Muž, o kterém mluvím, byl spravedlivý, věrný, Boha milující služebník, horlivý v modlitbě a uctívání. Ale když jeho život zaplavil smutek a trápení, začala znít slova téhož muže jako slova nějakého ateisty.

Na úplném vrcholu svého trápení usoudil tento služebník následující: „Ač bych pak i volal, a on (Bůh) mi se ozval, neuvěřím, aby vyslyšel hlas můj, poněvadž vichřicí setřel mne, rozmnožil rány mé bez příčiny.“

Download PDF

Kristus, zpytatel lidských srdcí

David WilkersonFebruary 16, 2004

Kristus miluje svou církev. Dal za ní svůj život a řekl, že brány pekel ji nepřemohou. Ježíš sám je základním kamenem této církve. Písmo nám říká, že v ní přebývá jeho sláva a moudrost. O Letnicích poslal svého Ducha svatého, aby církev uvedl do chodu. A obdařil ji pomazanými služebníky – pastory, učiteli, apoštoly, proroky a evangelisty – za účelem vybudovat ji.

Download PDF

Boží zázračná hora

David WilkersonJanuary 26, 2004

Ve 25. kapitole Izaiáše je popsána neuvěřitelná vize. V ní je prorok Izaiáš přenesen do budoucnosti, do úplně posledních dní. Bibličtí komentátoři se shodují, že tohle je jeden z nejjasnějších obrázků v Písmu, který se týká konce časů. Není to žádná mystická, mlhavá předpověď. Izaiáš nám přesně ukazuje, co Bůh zamýšlí pro národy a pro církev těsně před koncem. A právě teď žijeme přesně v té hodině, kterou Izaiáš popisuje.

Download PDF

Hospodin bude bojovat za tebe

David WilkersonJanuary 5, 2004

Celá kniha Deuteronomium se skládá z jediné Mojžíšovy řeči, kterou pronesl těsně před svou smrtí. Tato řeč byla zpětným pohledem na čtyřicet let, které Izrael strávil putováním po poušti. A Mojžíš ji přináší nové generaci Izraelců.

Download PDF

Bůh činí ve své církvi novou věc

David WilkersonDecember 15, 2003

Jak často jste slyšeli křesťany říkat: „Bůh ve své církvi dělá novou věc“? Ta „nová věc,“ o které se zmiňují, se může nazývat probuzení, vylití, navštívení nebo Boží hnutí.

Ale velice často tato „nová věc“ rychle zanikne. A jak se jednou ztratí, nelze ji znovu nalézt. Tím se ověřuje, že to vůbec není Boží hnutí. Po pravdě řečeno, křesťanští sociologové šli po stopách mnoha z těchto takzvaných navštívení a zjistili, že průměrná délka těchto událostí je kolem pěti let.

Download PDF

Utváření uctívače

David WilkersonNovember 25, 2003

V Exodu ve 14. kapitole je popisován neuvěřitelný moment v historii Izraele. Izraelci právě opustili za Božího nadpřirozeného vedení Egypt. Teď byli pronásledováni faraónovou armádou. Izraelci byli vedeni do údolí, které bylo z obou stran obklopeno strmými horami, a před nimi bylo hrůzu nahánějící moře. Ještě to nevěděli, ale měli zažít nejtemnější, nejbouřlivější noc svých duší. Stáli tváří v tvář bolestné noci plné paniky, zoufalství a beznaděje, která je otestuje až do krajnosti.

Download PDF

Válka v nebi

David WilkersonNovember 3, 2003

„I stal se boj na nebi“ (Zjevení 12:7).

Slyšíme dnes hodně hovořit o boji s terorismem. Slyšíme o válce zvané džihád, o boji v Palestině, o vyhrožování válkou ze Severní Koreje. Nikdy v historii nebyl takový čas válek po celé zemi. A tyto konflikty jsou široce uváděny v obecnou známost díky možnosti bezprostředního přenosu informací, který teď máme. Téměř okamžitě získáváme zprávy o bombardování, přepadání, smrtelných obětech.

Download PDF

Kde si stojím u Boha?

David WilkersonOctober 13, 2003

Exodus 33 předkládá paradox. Verš 11 nám říká: „A mluvíval Hospodin k Mojžíšovi tváří v tvář, tak jako mluví člověk s přítelem svým.“ Potom, jen o pár veršů dále, čteme: „Řekl také: Nebudeš moci viděti tváři mé; neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal“ (33:20). To doslova znamená: „Mou tvář nelze spatřit.“

Co si o tom máme myslet? Jeden verš nám říká, že Mojžíš viděl Hospodinovu tvář. Ale další jasně říká, že nikdo nemůže spatřit Hospodinovu tvář a přežít.

Download PDF

Víra v nadpřirozené

David WilkersonSeptember 22, 2003

Evangelium Jana nám říká: „Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle… Nebyl on to Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle. Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět“ (Jan 1:6–9).

Ježíš je to světlo, které je tu popisováno. Bylo nám řečeno, že Kristus je světlo světa, „aby všickni uvěřili skrze něho“ (1:7). Ale dál čteme: „A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly… Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho“ (1:5,11).

Download PDF