Czech Newsletters | Page 7 | World Challenge

Czech Newsletters

Uplatňování moci, která je v Kristu

David WilkersonSeptember 1, 2003

Když trávil Ježíš poslední hodiny se svými učedníky, řekl jim: „Amen, amen pravím vám: Že zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dáť vám“ (Jan 16:23). Potom jim řekl: „Až dosavad za nic jste neprosili ve jménu mém. Prostež, a vezmete, aby radost vaše doplněna byla“ (16:24).

Jak neuvěřitelné prohlášení. Když došlo k této scéně, Kristus své následovníky varoval, že bude vzat pryč a krátkou dobu je neuvidí. Ale jedním dechem je ujistil, že mají přístup ke každému požehnání z nebe. Všechno, co měli udělat, bylo žádat v jeho jménu.

Download PDF

Kdo prodlouží Jeho dny?

David WilkersonAugust 11, 2003

Když v Jeruzalémě propuklo probuzení, mluvil anděl k apoštolu Filipovi. Přikázal mu, aby šel do pouště v Gaze. Tam Filip potkal etiopského komorníka, který seděl na svém voze a nahlas četl z knihy Izaiáše. Tak se ho Filip otázal: „Rozumíš-liž, co čteš? “ (Skutky 8:30).

Download PDF

Lidé jiného druhu

David WilkersonJuly 21, 2003

Když čtu o hrdinských činech Božích mužů ve Starém zákoně, mé srdce hoří. Tito služebníci byli tak zatíženi břemenem pro Boží jméno, činili mocné skutky, které jsou pro myšlení většiny dnešních křesťanů záhadou.

Tito dávní svatí byli pevní jako skála ve svém odmítnutí pohnout se vpřed bez slova od Boha. A ronili slzy, truchlili a naříkali celé dny nad odpadlickým stavem v jeho domě. Nechtěli jíst, pít nebo mýt svá těla. Rvali si chomáče vlasů a vousů. Prorok Jeremiáš dokonce ležel na ulicích Jeruzaléma 365 dní a neustále varoval před blížícím se Božím soudem.

Download PDF

Jak zachránit svou rodinu před zkázou a zničením

David WilkersonJune 30, 2003

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral“ (1. Petr 5:8). Bible nám říká velice jasně, že v těchto posledních dnech bude církev Ježíše Krista čelit hněvu nepříčetně vzteklého ďábla. Satan ví, že jeho čas je krátký a je rozhodnutý zahubit Boží lid. „Běda těm, jenž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má“ (Zjevení 12:12).

Download PDF

Absurdnost víry

David WilkersonJune 9, 2003

Když Bůh říká lidstvu: „Věřte,“ přikazuje něco, co je úplně mimo rozumové chápání. Víra je naprosto nelogická. Sama její definice má co dělat s něčím zcela absurdním. Přemýšlej o tom: v epištole Židům se říká, že víra je podstata věcí nadějných a důkaz neviditelného. Bylo nám zkrátka řečeno: „Neexistuje hmatatelná podstata. Neexistuje vůbec žádný důkaz.“ Přesto se od nás žádá, abychom věřili. Vzpomeneš si na nějaký příkaz, který by byl absurdnější, nesmyslnější něž tento? Jednoduše říká: „Přijmi to bez průkazného svědectví.

Download PDF

Velká zodpovědnost těch, kterým bylo odpuštěno

David WilkersonMay 19, 2003

V 18. kapitole Matoušova evangelia Ježíš vypráví podobenství, aby vyučil své učedníky, čemu je podobné nebeské království. Jako v mnoha jeho podobenstvích se všechno, čeho se týkají, vztahuje ke Kristu a jeho církvi.

Ježíš začíná popisem krále, který volá své služebníky k odpovědnosti. Písmo říká: „A když počal počtu klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven“ (Matouš 18:24). Zde byl služebník, který se hluboce zadlužil. Dlužil králi protihodnotu odpovídající stu milionů dolarů, částku, kterou nemohl nikdy splatit.

Download PDF

Cena za vlastnění Krista

David WilkersonApril 28, 2003

Matouš nám říká, že Ježíš mluvil k zástupům v podobenství: „Toto všecko mluvil Ježíš v podobenstvích k zástupům, a bez podobenství nemluvil jim, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu skryté věci od založení světa“ (Matouš 13:34–35).

Mnoha křesťanům znějí podobenství velice prostě. Ale podle Krista skrývá každé podobenství neuvěřitelné tajemství. V každém podobenství, které Ježíš řekl, existuje skrytá pravda o Božím království. A tato pravda se odkrývá jen těm, kdo ji pilně vyhledávají.

Download PDF

Neumdlévající Boží láska

David WilkersonApril 7, 2003

Chci vám povídat o slově neumdlévající. Znamená nezmenšený v intenzitě nebo vypětí – neústupný, nekompromisní, nesmlouvavý, neschopný být změněn nebo přesvědčen argumenty. Být neumdlévající je houževnatě lpět na určeném postupu, kurzu.

Download PDF

Služba upřeného pohledu na Jeho tvář

David WilkersonMarch 17, 2003

Každý křesťan je povolán ke službě. Bible to velice jasně objasňuje. Pavel píše: „[My všichni] máme tuto službu“ (2. Korintským 4:1).

Přesto dnes křesťanské představy o službě většinou nejsou moc biblické. Často chápeme službu jako něco, co je vykonáváno jen ustanovenými kazateli nebo misionáři. Považujeme za služebníky absolventy seminářů, kteří oddávají a pohřbívají lidi, budují církve, vedou chválící shromáždění a vyučují doktrínám. Díváme se na ně jako na duchovní doktory, kteří jsou určení ke službě, aby uzdravili rány nemocným a zraněným.

Download PDF

Kořist duchovního boje

David WilkersonFebruary 24, 2003

„Nebo z bojů a z kořistí obětovávali k opravě domu Hospodinova“ (1. Paralipomenon 26:27). Tento verš pro nás otevírá hlubokomyslnou, život měnící pravdu. Hovoří o kořisti, která se dá vyhrát pouze v bitvě. A když už je jednou tato kořist získána, je z vděčnosti věnována na budování Božího domu.

Download PDF