Czech Newsletters | Page 8 | World Challenge

Czech Newsletters

Dosažení plnosti Kristova požehnání

David WilkersonFebruary 3, 2003

„A vímť, že přijda k vám, v hojnosti požehnání evangelium Kristova přijdu“ (Římanům 15:29). Pavel napsal tato slova křesťanům v Římě. Říkal jim: „Vůbec nepochybuji, že až se s vámi setkám, budu v nejplnější míře Kristova požehnání.“

Apoštolova slova tady v sobě obsahují něco, co by měl každý věřící vědět. To je, že existují různé stupně, nebo míry, Kristova požehnání. Někteří věřící dosáhnou plné míry tohoto požehnání, což je cíl. Všichni máme přijít do plné míry Pánova požehnání. Ale jiní křesťané vstoupí jen do malé míry Kristova požehnání.

Download PDF

Řeka života

David WilkersonJanuary 13, 2003

Prorok Ezechiel dostal neuvěřitelnou vizi. Písmo říká, že Boží ruka přenesla Ezechiele na vysokou horu a zjevil se mu muž „kterýž na pohledění byl jako měď“ (Ezechiel 40:3). Jan popisuje podobnou vizi muže, který se mu zjevil na ostrově Patmos: „Jeho nohy byly podobné bronzu rozžhavenému v peci“ (Zjevení 1:15).

Ovšemže muž v obou pasážích není nikdo jiný než sám Kristus. Uvedl Ezechiele ke dveřím Božího domu, kde dal prorokovi úžasnou vizi. Byla to vize budoucnosti Božího lidu, zjevovala, jaké bude tělo Kristovo, až se bude blížit konec časů. Ezechiel píše:

Download PDF

Modlitba nevíry

David WilkersonDecember 23, 2002

Slyšeli jste o modlitbě víry. Věřím, že existuje zrcadlová podoba této modlitby. Je to modlitba založená na tělesnosti. Nazývám ji modlitbou nevíry.

Pán ví, že se dostatečně nemodlíme. Nenaříkáme před ním, jak bychom měli. A je smutné, že když se mnoho křesťanů modlí, jsou jejich modlitby modlitbami nevíry. Taková modlitba je pro Boha naprosto nepřijatelná. Písmo říká, že je v jeho očích hříchem.

Download PDF

Boží způsob jednání

David WilkersonDecember 2, 2002

Daniel svědčí: "V tom aj, ruka dotkla se mne, a pozdvihla mne na kolena má a na dlaně rukou mých" (Daniel 10:10). Slovo pro "dotkla" tu znamená silně se chopit. Daniel říkal: "Když na mě Bůh položil svou ruku, srazilo mě to na tvář. Jeho dotyk ve mně probudil naléhavost, abych ho hledal vším, co je ve mně."

Tohle se stane, kdykoliv se Bůh dotkne něčího života. Takový člověk padne na kolena. A stane se mužem nebo ženou modlitby, je veden, aby hledal Pána.

Download PDF

Uzdravující moc radosti

David WilkersonNovember 11, 2002

Izaiáš 16 živě popisuje, co se stane pyšnému národu, který se dostane pod Boží soud. Izaiáš tu prorokuje o Moábovi, nepříteli Izraele: "Ale slýchaliť jsme o pýše Moábově, že velmi pyšný jest, o pýše jeho, a chloubě jeho i spouzení se jeho, ale nepřijdouť k vykonání myšlénky jeho" (Izaiáš 16:6).

Download PDF

Rozboření Bálových oltářů

David WilkersonOctober 21, 2002

Všimněte si pozorně úvodního verše 6. kapitoly Soudců: „Činili pak synové Izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, i vydal je Hospodin v ruku Madianským za sedm let“ (Soudců 6:1). Tato slova popisují nekonečný cyklus, který se v Izraeli opakoval po generace.

V předcházejících kapitolách nacházíme tato slova, jak se opakují znovu a znovu. Říkají v podstatě: „A děti Izraele činili, co je zlé v očích Hospodinových, a sloužili Bálům… a Bůh je ve svém hněvu vydal do rukou jejich nepřátel.“

Download PDF

Služba na plný úvazek

David WilkersonSeptember 30, 2002

V raných letech církve existovalo velké pronásledování. Během tohoto strašného období byl zajat apoštol Jan a poslán do Říma. Římský císař (buď Nero nebo Dioklecián) poslal Jana do vyhnanství na ostrov Patmos. Tento ostrov byl malé, zpustošené, neobyvatelné místo. Jedinou populací bylo několik vězňů, kteří byli vyhnáni, aby zde dožili své dny. Podobně jako oni, byl i Jan poslán na Patmos, aby tu zemřel.

Download PDF

Polnice troubí, ale nikoho to neznepokojuje

David WilkersonSeptember 9, 2002

Ze všech starozákonních proroků promlouvá Amos k našim časům nejjasněji. Proroctví, které přináší, se zaměřuje na naši generaci, jako by bylo vytrženo z dnešního přehledu zpráv. Skutečně, Amosovo poselství je dvojí proroctví. Nebylo míněno jen pro Boží lid v jeho době, ale také pro církev právě teď, v našich časech.

Download PDF

Volání bez hlasu

David WilkersonAugust 19, 2002

V 7. kapitole Markova evangelia Ježíš předvádí veliký zázrak. Celý dramatický výjev je popsán v pěti verších:

„Tedy odšed zase z končin Tyrských a Sidonských, přišel k moři Galilejskému, prostředkem krajin Desíti měst. I přivedli jemu hluchého a zajíkavého, a prosili ho, aby na něj ruku vzložil. A pojav jej soukromí ven z zástupu, vložil prsty své v uši jeho, a plinuv, dotekl se jazyka jeho. A vzezřev k nebi, vzdechl, a řekl jemu: Effata, to jest, otevři se. A hned otevříny jsou uši jeho, a rozvázán jest svazek jazyka jeho, i mluvil právě“ (Marek 7:31–35).

Download PDF

Tělo Kristovo

David WilkersonJuly 29, 2002

Apoštol Pavel nás vyučuje: „Vy pak jste tělo Kristovo, a údové z částky“ (1. Korintským 12:27). Potom ještě detailněji říká: „Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus“ (12:12).

Pavel nám vlastně říká: „Podívej se na své vlastní tělo. Máš ruce, nohy, oči, uši. Nejsi jen izolovaný mozek, nezávislý na ostatních údech. Stejné je to i s Kristem. Není pouze hlavou. Má tělo, a my jsme zahrnuti jako jeho údy.“

Download PDF