Czech Newsletters | Page 9 | World Challenge

Czech Newsletters

Boží způsob jednání

David WilkersonJuly 8, 2002

Zatímco tohle píši, vybuchla v Izraeli další bomba a zabila čtrnáct lidí. Na tisíce islamistů se sešikovalo, aby se náloží na svém těle vyhodili do věčnosti pouze proto, aby sužovali Izraelce. Avšak islám nevyhlásil válku jen Izraeli, ale i křesťanství. Amerika teď žije v totálním strachu. Bojíme se dalších sebevražedných atentátníků, bakteriologické války i atomového útoku. Nad národem visí pallium strachu.

Download PDF

Boží způsob jednání

David WilkersonJune 17, 2002

Chci pro vás učinit tři prohlášení o Božím způsobu jednání. Tyto tři body jsou podstatou mého poselství:

Download PDF

Boží způsob jednání

David WilkersonMay 27, 2002

Když se Bůh někoho dotkne, vede to tohoto člověka na kolena. Potom se stane intimní s Ježíšem. A z této intimity (důvěrnosti) přijímá čerstvé zjevení z nebe. Tento člověk touží přinášet své zakořeněné hříchy Duchu svatému, aby je měl umrtvené. Jeho duše je obnovena a on vstupuje na místo odpočinku. A začíná sloužit Kristu s novou horlivostí a větší láskou.

Download PDF

Břicho pekla

David WilkersonMay 6, 2002

„I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi … řkoucí: Vstaň, jdi do Ninive města toho velikého, a volej proti němu; neboť jest vstoupila nešlechetnost jejich před oblíčej můj. Ale Jonáš vstal, aby utekl do Tarsu od tváři Hospodinovy“ (Jonáš 1:1–3). Známe Jonášův příběh. Je to muž, který se snažil utéci od Boha. Hospodin dal Jonášovi mandát, aby kázal soud ve městě Ninive. Ale místo,aby varoval Ninive, Jonáš prchnul.

Download PDF

Manifestace Ježíše

David WilkersonApril 15, 2002

„Neoblevujeme … ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím“ (2. Korintským 4:1–2). Apoštol Pavel zde oznamuje, že jsme byli povoláni, abychom manifestovali pravdu. Samozřejmě víme, že Ježíš je tato pravda. Takže, co tu Pavel v podstatě míní svým rčením, že máme manifestovat Ježíše?

Download PDF

Víra bez intimnosti není vůbec víra

David WilkersonMarch 25, 2002

Často jsem se divil otázce, kterou Ježíš pokládá v Lukáši 18:8: „Ale když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?“ Co tím mohl Pán mínit? Když se dnes dívám kolem po církvi Ježíše Krista, myslím, že žádná jiná generace nebyla tak zaměřena na víru jako naše.

Každý, zdá se, mluví o víře. Hemží se tu kázání na toto téma. Po celé zemi se pořádají semináře a konference o víře. Knihy o tomto předmětu zaplňují police křesťanských knihoven. Množství křesťanů se shromažďují na shromážděních, aby se podepřeli a povzbudili poselstvím o víře.

Download PDF

Zvuk Jeho hlasu

David WilkersonMarch 4, 2002

Když Ježíš žil svůj život na zemi, byl zcela závislý na nebeském Otci. Náš Spasitel neudělal ani neřekl nic, dokud se nejprve neporadil se svým Otcem ve slávě. A neprovedl žádné zázraky kromě těch, které mu Otec přikázal udělat. Prohlásil: „Sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, takť mluvím. A … neopustil mne samého Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky“ (Jan 8:28–29).

Download PDF

„Krmení Krista“

David WilkersonFebruary 11, 2002

Když byl Ježíš na cestě do Galileje, přišel k Jákobově studni v Samaří. Unavený z cesty se zastavil, aby si tu odpočinul, zatímco učedníci šli nakoupit jídlo. Mezitím přišla ke studni samařská žena, aby nabrala vodu. Ježíš se k ní obrátil s upřímnou prosbou: „Dej mi píti“ (Jan 4:7).

Download PDF

Vydaný život

David WilkersonJanuary 23, 2002

„Vzdát se, kapitulovat.“ Co ti tohle slovo říká? Slovo kapitulovat znamená doslova vzdát se něčeho pro jinou osobu. Také znamená zříci se něčeho, co je pro tebe samozřejmé. To by mělo zahrnovat tvé bohatství, majetek, moc, tvé záměry a cíle, dokonce tvůj život.

Download PDF

Zachovaný pro záměr

David WilkersonDecember 31, 2001

David se modlil: „Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám“ (Žalm 16:1). Hebrejské slovo, které David používá pro „ostříhej (zachovej)“ v tomto verši, je přeplněné významem. V podstatě říká: „Postav kolem mě plot, zeď z ochranného trní. Střež mě a uchovej mě. Pozoruj každý můj pohyb, všechna moje vcházení a vycházení.“

Download PDF