Czech Newsletters | Page 10 | World Challenge

Czech Newsletters

Den kobylek

David WilkersonDecember 10, 2001

Ve Zjevení v 8. kapitole čteme, jak sedm andělů troubí na trumpety. Tato mocná troubení varují celé lidstvo před děsivými katastrofami, které přicházejí na zem.

První čtyři troubení varují před neuvěřitelným znečištěním, které otravuje stromy, trávu, řeky a moře, stejně tak jako vzduch. Vody zhořknou, nebesa se zatmí nad třetinou země.

Potom v 9. kapitole přichází páté varování. Je popsané jako celosvětová invaze kobylek: „A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jimžto dána jest moc taková, jakouž moc mají štírové zemští“ (Zjevení 9:3).

Download PDF

Nedotýkej se mého pomazaného

David WilkersonNovember 13, 2001

„Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého“ (Žalm 105:15). Tento krátký verš obsahuje mocné varování od Hospodina. A každé slovo v něm znamená: Běda každému národu nebo jednotlivci, který vloží ruku na ty, kdo jsou Boží vyvolení. A běda každému, kdo ublíží jeho prorokům.

Toto vážné varování se dá aplikovat dvojím způsobem. Především se tu „pomazaný“ a „proroci“ týkají přirozeného Izraele. Božího lidu Starého zákona. Přesto platnost Božího varování neubližovat jeho vyvoleným trvá dodnes. Zahrnuje také Jeho duchovní Izrael, to je Jeho církev.

Download PDF

Výlučnost Krista

David WilkersonOctober 29, 2001

V úterý 20. září 2001 přednesl president Spojených států mocnou řeč na společném zasedání Kongresu. Varoval Ameriku, že jsme teď ve válce proti celosvětovému terorismu. Prezident nazval tuto válku bitvou mezi svobodou a náboženským terorismem. Teroristé, proti kterým válčíme, se snaží vnutit celému světu svou náboženskou víru.

Toto je skutečně přiznaný cíl všech islámských extremistů. Chtějí nahradit Bibli Koránem. A snaží se vnutit zemi jediné náboženství: islám.

Download PDF

Mrakodrapy spadly - ale poselství nám uniklo!

David WilkersonOctober 8, 2001

V úterý 11. zárí 2001 byla znicena dvojcata Svetového obchodního centra v New Yorku.

Pet dní potom, když jsem pripravoval toto kázání, díval jsem se z okna své pracovny ve tricátém patre. Velké mraky koure se stále ješte valily z trosek. Zdvihaly se ze sutin a byly unášeny vetrem kolem sochy Svobody nad Hudson River.

Download PDF

Tito muži byli s Ježíšem

David WilkersonSeptember 17, 2001

Ve 3. kapitole Skutků krátce po vzkříšení nacházíme Petra a Jana, jak jdou do chrámu v čas modlitby. Přímo před chrámovou bránou seděl žebrák, který byl od dětství chromý. Tento muž nikdy v životě neušel ani krok. Denně ho přinášeli k bráně, aby si vyžebral na živobytí.

Download PDF

Převracení Boží milosti v chlípnost

David WilkersonAugust 27, 2001

Ve svém dopise církvi uvádí Juda strašlivé varování: „Posvěceným v Bohu Otci, a Kristu Ježíši zachovaným a k němu povolaným … musil jsem psáti, vás napomínaje, abyste statečně bojovali o víru, kteráž jest jednou dána svatým. Neboť jsou podešli někteří lidé bezbožní … kteřížto milost Boha našeho přenášejí v chlípnost, a toho, kterýž jest sám Hospodin, Boha a Pána našeho Jezukrista zapírají“ (Juda 1–4).

Download PDF

Stále vzrůstající víra

David WilkersonAugust 6, 2001

„I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám víry“ (Lukáš 17:5). Muži, kteří patřili do Kristova úzkého kruhu žádají na svém mistru něco důležitého. Chtěli větší porozumění významu a působení víry. V podstatě říkali: „Pane, jakou víru (jaký druh víry) si od nás žádáš? Dej nám zjevení toho druhu, který tě těší. Chceme uchopit víru v jejím nejplnějším významu.“

Download PDF

Proces tříbení

David WilkersonJuly 16, 2001

Večer před svou smrtí se Ježíš posadil se svými učedníky, aby se sdíleli u velikonoční večeře. Skupina měla intimní čas společného přijímání. Potom když dojedli, řekl Ježíš slavnostně: „Ale aj, ruka zrádce mého se mnou jest za stolem“ (Lukáš 22:21). Jak strašlivá pravda se zjevila v tak intimní chvíli. Satan drze vstoupil do jednoho z Ježíšových učedníků, Jidáše.

Download PDF

U Boha není nic nemožné

David WilkersonJune 25, 2001

Znám jistého mladého muže, který žije v neustálé hrůze a strachu. Tyto strašné pocity u něj začaly ten den, kdy odešel od Pána.

Mladík byl slavně spasen a naplněn Božím duchem. Svědčil o moci Boží milosti ve svém životě. A byl skutečným svědkem pro evangelium. Radil mnoha lidem ve své církvi, sloužil jim Kristovou láskou. Potom jednoho dne zčistajasna řekl: „Mám toho dost. Nechci už tenhle život.“

Download PDF

Nemusíš zemřít na své poušti

David WilkersonJune 4, 2001

Přednedávnem jsem začal plánovat knihu o utrpení Božích svatých. Chtěl jsem povzbudit křesťany o Pánově věrnosti k jeho lidu uprostřed jejich zkoušek. Od té doby mi mnoho čtenářů píše a svědčí o tom, jak jim dal Bůh milost v jejich čase trápení. Jedna žena napsala o snášení fyzické zkoušky:

Download PDF