Czech Newsletters | Page 11 | World Challenge

Czech Newsletters

Lidská milost

David WilkersonMay 14, 2001

Pisatel Židům nám říká: „Nebo nemáme nejvyššího kněze, kterýž by nemohl čitedlen býti mdlob našich, ale zkušeného ve všem nám podobně, kromě hříchu“ (Židům 4:15).

Většina křesťanů je obeznámena s tímto veršem. Říká nám, že náš nejvyšší kněz Ježíš pociťuje naše trápení spolu s námi. Slovo pro cítit (kralický překlad čitedlen) tu znamená „soucit, způsobený prožitím stejného trápení“. Jinými slovy náš Pán je osobně dotčen každou katastrofou, pohromou, bolestí, zmatkem nebo zoufalstvím, které nás postihlo. Neexistuje nic, co jsme zažili, co by také nesnášel ať tím či oním způsobem.

Download PDF

Sedm tisíc se nesklonilo

David WilkersonApril 23, 2001

Chci vás vzít k hoře Oréb v Izraeli, do temné jeskyně. Uvnitř jeskyně sedí smutný osamělý Boží prorok. Tento zbožný muž je teď starý, pravděpodobně osmdesátiletý. A cítí se úplně sám. Absolutně se vzdal společnosti.

Asi před čtyřiceti dny prosil Boha, aby ho usmrtil. Byl přesvědčen: „Tento národ zašel příliš daleko. A církev je příliš odpadlá, než aby se mohla navrátit. Každý vedoucí je loutkou ďábla. Probuzení je teď prostě nemožné. Nezůstala žádná naděje, kterou jsem měl, Pane. Prosím, vezmi si můj život“ (viz 1. Královská 19:4).

Download PDF

Pochybnost – hřích, který Bůh nejvíc nenávidí

David WilkersonApril 2, 2001

Ze všech hříchů, které můžeme spáchat, je pochybnost tím, který Bůh nejvíc nenávidí. Podle Starého i Nového zákona naše pochybování Hospodina zarmucuje, popuzuje, působí mu mnoho bolesti. Vidíme toho nejlepší příklad ve starodávném Izraeli poté, co Bůh vysvobodil svůj lid z rukou faraóna.

Žalmista běduje: „Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme činili, a bezbožnost páchali. Otcové naši v Egyptě nerozuměli předivným skutkům tvým, aniž pamatovali na množství milosrdenství tvých, ale odporni byli při moři, při moři Rudém“ (Žalm 106:6–7).

Download PDF

Moc skrytého člověka

David WilkersonMarch 12, 2001

Poté co Ježíš pronesl své kázání na hoře, byli jeho posluchači naplněni posvátnou hrůzou. Písmo říká: „Převelmi se divili zástupové učení jeho. Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci“ (Matouš 7:28–29). Řecké slovo pro moc, autoritu v tomto verši znamená „s rutinou, s dokonalým ovládnutím, jako ten, kdo ovládá.“ Ježíšovi posluchači v podstatě říkali: „Tento muž mluví, jako když ví, o čem povídá.“

Download PDF

Neposuzuj svůj duchovní stav podle pocitů

David WilkersonFebruary 19, 2001

Apoštol Pavel ujistil Tesalonické, že se naučili, jak líbivě chodit před Bohem. Řekl jim: „Jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se Bohu“ (1. Tesalonickým 4:1). Potom Pavel přidal toto nabádání: „V tom abyste se rozhojnili více“ (4:1) [anglický překlad: „Tak abyste oplývali více a více“].

Oplývat znamená vzrůstat. Pavel říkal: „Slyšeli jste kázat zdravé evangelium. Tak teď máte pevný základ své důstojnosti. Proto byste měli růst v milosti ve všech směrech – ve své víře, svých znalostech, své lásce.“

Download PDF

Tajemství duchovní síly

David WilkersonJanuary 29, 2001

Prorok Izaiáš prorokoval Izraeli strast a hoře: „Běda synům zpurným, dí Hospodin“ (Izaiáš 30:1). Hebrejské slovo pro běda tu má význam hluboký žal a zármutek. Co Boží lidé udělali, že ho tak hluboce zranili? A proč je nazývá vzpurnými? Přece jen, oni nebyli pohané, ale jeho vlastní děti. Jak strašný hřích spáchali, že ho to přimělo, aby o nich řekl, že jsou vzpurní?

Slovo, které Izaiáš v tomto verši používá pro vzpouru, znamená odpadnutí, svéhlavost, odvrácení. Od čeho přesně se Boží lid odvrátil? A co způsobilo jejich odpadnutí?

Download PDF

Neomezený přístup k Otci

David WilkersonJanuary 8, 2001

„Podle předuložení věčného, kteréž jest uložil v Kristu Ježíši Pánu našem, v němžto máme smělost a přístup s doufáním skrze víru jeho“ (Efezským 3:11–12).

Boží děti mají jedno z největších privilegií, které kdy byly lidstvu poskytnuty. Máme právo, smělost a svobodu dostat se kdykoliv k našemu Pánu.

Download PDF

Peklem otřásající modlitba

David WilkersonDecember 18, 2000

Když byla psaná kniha Daniel, byl Izrael v zajetí v Babylonu. A podle 6. kapitoly byl Daniel po dlouholetém životě ve službě stár 80 let. Zbožný prorok a kazatel přežil dva babylonské krále – Nabuchodonozora a jeho syna Balsazara. Nyní slouží Daniel králi Dariovi.

Download PDF

Překážky pro přemáhající modlitbu

David WilkersonNovember 27, 2000

Všude v Bibli Je Božím lidem přikazováno, aby se stále modlili. Máme se modlit, když jsme nahoře a když jsme dole, v dobrých i špatných časech. Máme se modlit v každé době – v období radosti a zdraví stejně jako v nemoci nebo depresi, v období klidu a prosperity stejně jako sklíčenosti a smutku. Nezáleží na tom, jaká je naše situace nebo kondice, bez přestání se máme modlit.

Download PDF

Nemusíš rozumět svým strádáním – máš milost

David WilkersonNovember 6, 2000

Drahá křesťanka nám naší e-mailovou poštou napsala srdcervoucí dopis:

„V roce 1972 jsme ztratili syna s Downovým syndromem na zánět plic. Bylo mu jen sedmnáct měsíců. O sedm let později v roce 1979 jsme ztratili našeho patnáctiletého syna. Byl zabit elektrickým proudem na naší zahrádce za domem, když lezl na strom.“

„Nyní má náš 24-letý syn cukrovku. A já mám rakovinu a podstupuji chemoterapii. Upřímně se vás ptám – je to hřích ptát se Boha: ‚Proč?‘ Rozumí naší lidskosti?“

Download PDF