Czech Newsletters | Page 12 | World Challenge

Czech Newsletters

Měřená Boží sláva

David WilkersonOctober 16, 2000

„I mluvil k nim: Vizte, co slyšíte. Kterou měrou budete měřiti, touť vám bude odměřeno, a přidáno bude vám poslouchajícím. Nebo kdožť má, tomu bude dáno; a kdo nemá, i to, což má, bude od něho odjato“ (Marek 4:24–25).

Ježíš věděl, že tato slova mohou znít neduchovním uších podivně. Tak své sdělení uvedl slovy: „Jestliže kdo má uši k slyšení, slyš.“ (Marek 4:23). Říkal nám v podstatě: „Je-li tvé srdce otevřené pro Božího ducha, budeš rozumět, co ti musím říci.“

Download PDF

Pokušení spravedlivého

David WilkersonSeptember 25, 2000

„Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla“ (Matouš 4:1). Jak neuvěřitelný verš. Matouš směle prohlašuje, že Boží Duch vedl Krista na poušť, kde bude muset snášet krutá pokušení.

Ještě překvapivější je, že tento verš přímo následuje po scéně velké slávy. Ježíš byl právě pokřtěn v Jordánu. Jakmile vystoupil z vody, otevřelo se nebe a sestoupil Duch svatý jako holubice a spočinul na jeho rameni. „A aj, hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo“ (Matouš 3:17).

Download PDF

Boží příbytek

David WilkersonSeptember 4, 2000

„Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém“ (Efezským 2:22). Příbytek je místo k bydlení. Řecké slovo pro příbytek v tomto verši znamená „trvalý pobyt“.

Každý křesťan ví, že Bůh nepřebývá v chrámech ani budovách vyrobených člověkem. Místo toho si zvolil žít v lidských nádobách – to znamená v srdcích a tělech svého lidu. Každý, kdo je v Kristu, tvoří dohromady jeho chrám – jeho příbytek, trvalé bydliště. Každý věřící se může s jistotou chlubit: „Bůh žije ve mně.“

Download PDF

Rostete v milosti?

David WilkersonAugust 14, 2000

Po několik nedávných týdnů byla v popředí mé mysli jedna otázka. Věřím, že je to otázka, kterou si každý upřímný věřící musí stále klást: Dorůstám (rostu) v milosti?

Pro mě milost znamená zplnomocnění Duchem svatým stávat se víc jako Ježíš. Proto dorůstat v milosti znamená růst do Ježíšovy podoby skrze nezaslouženou moc Božího Ducha. Teď zformulujme mou otázku jinak: „Spoléhám na Ducha svatého, že mě učiní být víc jako Ježíš – v mém domě, v mé službě, v mých vztazích?“

Download PDF

Udržuj si Hospodinovu radost

David WilkersonJuly 24, 2000

„Radost Hospodinova budiž síla vaše“ (Nehemiáš 8:10). V době, kdy byla tato slova provolána, se Izraelité právě vrátili ze zajetí v Babylonu. Pod vedením Ezdráše a Nehemiáše lidé znovu vystavěli rozpadlé Jeruzalémské zdi. A nyní upřeli svůj pohled na znovuzřízení chrámu a obnovení národa.

Download PDF

Je důležité, abys miloval své nepřátele

David WilkersonJuly 3, 2000

Jestliže prohlašuješ, že nemáš žádné nepřátele, rád bych ti učinil nabídku. Chci s tebou uzavřít smlouvu na napsání knihy, kde vysvětlíš, jak se ti podařilo dostat se v životě tak daleko, aniž by se ti jediná osoba postavila na odpor. Tvá kniha by byla jistě bestsellerem.

Download PDF

Čas nedělat nic – jen důvěřovat

David WilkersonJune 12, 2000

Po léta Izraelité dychtili, aby jim vládl lidský král. A nakonec to Bůh dovolil. Řekl proroku Samuelovi, aby pomazal Saula na vládce nad Izraelem. Tak se prorok setkal se Saulem, vylil na jeho hlavu nádobku s olejem a políbil ho. Potom Saulovi řekl: „Aj, teď pomazal tě Hospodin nad dědictvím svým za vůdce“ (1. Samuelova 10:1).

Download PDF

Podřídit se Božímu slovu - 2. část

David WilkersonMay 22, 2000

Chci vám ukázat, co se stane národu, když jeho čelní představitelé – stejně jako Boží lid v té zemi – odmítnou Bibli jako Pánův Boží hlas. Všude tam, kde je odstraněna autorita Písma, následuje brzy chaos – a ve dveřích se objeví soud.

Nevím o žádném národu dnes na zemi, který je řízen Božím svatým slovem. V mnoha muslimských zemích se lidé podřizují autoritě koránu, a Mohamedovo slovo je zákon. Ale národy, u nichž se předpokládá, že jsou křesťanské, neexistuje takové podrobení se svatému písmu.

Download PDF

Podřídit se Božímu slovu - 1. část

David WilkersonMay 1, 2000

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje“ (Izaiáš 9:6).

Izaiáš zde mluví o spasiteli – nádherném knížeti (princi) míru přicházejícím vládnout do svého království. Toto království bude tvořeno lidmi, kteří se zcela podvolí princově nejvyšší autoritě. A princ sám bude poskytovat milující radu všem, kterým bude vládnout, bude vést a řídit jejich životy.

Download PDF

Co je duchovní, je nenapodobitelné

David WilkersonApril 10, 2000

Tady na ulicích New Yorku můžete koupit hodinky Rolex za patnáct dolarů. Prodavač vyvolává: „Kupte si u mě své Rolexy,“ a okatě nabízí blýskavé hodinky s nápisem Rolex na ciferníku. Když si hodinky prohlédnete, všechno na nich vypadá jako na Rolexech. Ale každý obyvatel New Yorku ví, že tyto hodinky nejsou pravé Rolexy. Jsou to pouhé napodobeniny – laciné kopie originálu.

Download PDF