Dutch Devotionals | World Challenge

Dutch Devotionals

BÓG CHCE WYPRÓBOWANYCH W WALCE WOJOWNIKÓW

David Wilkerson (1931-2011)May 17, 2019

Pokusa, to zaproszenie lub chęć popełnienia niemoralnego czynu. Teraz szatan krąży ponad ziemią jak ryczący lew, próbując zwieść chrześcijan do niemoralności. Nikt nie jest od tego wolny i czym bliżej Boga będziesz, tym bardziej szatan pragnie cię przesiewać.

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie” (Jak 1:2). Pan mówi nam byśmy się radowali, kiedy popadamy w przeróżne doświadczenia, ponieważ doświadczamy czegoś szczególnego. Pokusa jest „stanem treningowym do walki” i dotyczy to tylko dojrzałych chrześcijan. Bóg chce doświadczonych w walce wojowników, którzy mogą zaświadczyć, „Byłem w ogniu! Byłem na wojnie! Nieprzyjaciel był wszędzie wokoło mnie, próbował mnie zabić, ale Bóg pokazał mi, jak sobie poradzić i nie bać się.”

Tylko prawdziwe dzieci Boże mogą być kuszone - grzesznicy nie. Deszcz nie może zmoczyć ciała, które już jest pod wodą, a grzesznicy są już pogrążeni w potępieniu. Jako dzieci szatana, postępują tak jak on im dyktuje i pogrąża ich w coraz głębszą otchłań niemoralności.

Pokusa nie jest znakiem słabości czy skłaniania się do świata. Raczej jest to sygnał, że Bóg nam ufa. Duch poprowadził Jezusa na arenę pokus na pustyni, by mógł się nauczyć tajemnicy mocy nad pokusami. Bóg właściwie mówił do Jezusa, „Synu, dałem ci mojego Ducha bez miary i potwierdziłem to przed światem. Teraz pozwolę szatanowi by cię kusił, byś zobaczył, jaki on jest bezsilny. Ani raz nie przestraszysz się jego dominacji i pójdziesz głosić królestwo z wiarą, że szatan jest pokonany i nie może cię w żaden sposób dotknąć.”

 Nie jesteśmy kuszeni, by dowiedzieć się o sobie, ani by pokazać siłę diabła. Nie! Pokuszenie jest dozwolone, by nas nauczyć ograniczeń szatana - by go zdemaskować i ujawnić jego słabość. I by pokazać moc Bożą, która uwalnia! Zacznij uwielbiać Pana i użyj swojej tarczy wiary przeciwko pokusom w twoim życiu.

Download PDF

DUCH BOŻY NIGDY SIĘ NIE WYCZERPIE

David Wilkerson (1931-2011)May 16, 2019

Jeżeli żyjemy wiarą, to nigdy nie będziemy się martwić o przyszłość kościoła Bożego. „Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mat 16:18). To zapewnienie od Jezusa umocniło wiarę wielu generacji i jest po to, by podtrzymać nas w naszej generacji.

Tymoteusz ostrzegał, „W późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary” (1 Tm 4:1). W trudnych czasach, takich jak nasze, powstaną liderzy „którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy” (2 Tm 3:5). Pod wpływem tych fałszywych liderów, wielu wierzących oziębnie lub staną się letni, a inni całkiem stracą wiarę i odpadną od Chrystusa.

Jednak, według Joela, Bóg wyleje w tym samym czasie swojego Ducha: „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha” (Joel 3:1-2)

Psalmista pisze, „Posyłasz Ducha. .  i odnawiasz oblicze ziemi” (Psalm 104:30). Duch Boży nigdy się nie wyczerpał; on może być wylany kiedy sam chce. W czasach nieszczęść będzie wielkie żniwo. Niezbawieni będą zwracać się do wierzących i wołać, „Zaprawdę Bóg jest z wami. Powiedzcie mi, jak mogę znaleźć ten pokój?” Nasz Bóg zna nazwisko i adres każdej dumnej i zgubionej osoby i wyciąga rękę w miłosierdziu i miłości do każdego.

Zachęcam was, jako wierzących, byście pozwolili Bogu ogłosić jego obietnice tak, by wszyscy widzieli wasze świadectwo i zostali pociągnięci do niego.. Zaufaj pewnemu Słowu Bożemu: „Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny” (Przyp. Sal. 18:10).

Download PDF

SAMO-WYSTARCZALNI LUDZIE

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2019

Apostoł Paweł pisał: „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rzymian 8:16). Wyrażenie „dzieci Boże” jest często używane do określenia wierzących, ale te słowa mogą też być użyte zbyt nonszalancko, z niewielkim zrozumieniem mocy i głębi ich prawdziwego znaczenia.

Być dzieckiem Bożym oznacza po prostu, być zależnym od Boga; czyli „kimś, kto nie jest w stanie egzystować lub funkcjonować bez pomocy.” Dziecko Boże wie, że nie może kontrolować swojego życia bez codziennej pomocy Pana.

Wielu grzeszników, to ludzie samo-wystarczalni, którzy widzą siebie, jako zdobywcy -- ludzie, którzy wszystko mogą. Głoszą, że cokolwiek umysł może zrodzić, to też może osiągnąć, -- że przy prawidłowym nastawieniu umysłu człowiek może wszystko.

Kościół został zalany książkami o samopomocy wszelkiego rodzaju, o osiąganiu zwycięstwa nad sobą, nad wątpliwościami, strachem i samotnością. Wielu w kościele wierzy, że jeżeli masz właściwą formułę, to możesz zrobić wszystko sam i rozwiązać swój własny problem. To nastawienie mówi, „Boże, Ty dałeś mi zdrowy rozum, więc pomyślę i sam to załatwię.”

Kiedyś Jezus usłyszał, że jego uczniowie sprzeczali się, kto z nich będzie największy w królestwie Bożym i dał im lekcję. „Jezus, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mat 18:2-3).

Jezus mówił, „Zapomnijcie o tym, kto jest największy. Musicie inaczej pomyśleć o relacjach ze mną i nauczyć się, jak chodzić w tym życiu.” To dziecko reprezentowało życie w totalnej zależności, ponieważ dziecko nie może odpowiednio zatroszczyć się o siebie.

Czy nauczyłeś się być całkowicie zależnym od prowadzenia przez Ducha Świętego? Przyjdź do niego jak małe dziecko, a on zrewolucjonizuje twoje myślenie!

Download PDF

ZAMKNIJ DRZWI

David Wilkerson (1931-2011)May 14, 2019

W czasie zmian i rozchwiania, jak mają reagować ludzie Boży? Jeżeli wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, nie musisz się bać. Ci, którzy są w Chrystusie, są na wieki skryci w krwi, którą Jezus przelał za nich i ta prawda jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Ona determinuje to, o czym myślimy i co robimy, bez względu na to, co dzieje się wokół nas.

Paweł zapewniał wierzących w Rzymie, „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu” (Rzymian 5:8-9).

Co mają robić ludzie Boży, kiedy świat jest zalewany złymi wiadomościami. Kiedy rynki powstają i upadają, a świat jest paraliżowany strachem? Bóg daje swoim dzieciom miejsce schronienia: „Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!” (Izajasz 26:20).

Kiedy jesteś zrozpaczony - przygnieciony, przytłoczony cierpieniami, martwisz się o przyszłość -- Bóg mówi, że jest miejsce pocieszenia, gdzie znajdziemy uciszenie naszej duszy. To tajne miejsce schronienia, to komora w twoim umyśle, która Izajasz opisuje tak: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (26:3).

Kiedy Pan mówi nam, „zamknij drzwi”, to pokazuje nam potrzebę, by zamknąć się na wiele kłopotliwych głosów w naszych głowach. Mamy zamknąć drzwi na wszystkie myśli o jutro i o losy świata. Pan, który nas wiernie doprowadził aż dotąd, nie zawiedzie nas w przyszłych dniach.

Chwała Bogu! On jest naszym miejscem schronienia w czasach kryzysu i jego wierne obietnice są naszą tarczą ochronną. Trzymaj się ich!

Download PDF

NAWET W TWÓJ NAJGORSZY DZIEŃ

Gary WilkersonMay 13, 2019

Święty i namaszczony --te dwa elementy życia Jezusa powinny być również częścią naszego życia. Jesteśmy powołani, by być świętymi i namaszczonymi, ale niektórzy chrześcijanie mogą tym być zakłopotani. „Prowadzę moralne życie i robię co mogę, by być pobożny -- ale święty? I namaszczony? Jak to możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie moje upadki?”

Spod pióra Piotra przychodzi instrukcja: „Napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 Piotra 1:16). Jedyny sposób, w jaki to można osiągnąć, to kiedy Jezus da nam swoją własną świętość i namaszczenie. Dokładnie to zrobił poprzez swoją doskonałą ofiarę za nas!

Przez trzydzieści trzy lata Chrystus żył na ziemi, pokazując doskonałe motywy, mowę i działanie. Gdyby był winien choćby jednego grzechu, nie mógłby zapłacić za wszystkie nasze grzechy. Ale poprzez jego doskonałe życie na ziemi, jego zapłata za grzechy całego świata jest dokonana i stała.

Dzieło Chrystusa dla nas -- jego ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie -- dokonały dla nas więcej, niż tylko oczyszczenie z grzechu. On również włożył w nas swoją sprawiedliwość. Pomyśl, jakie to zdumiewające: Wszystkie nasze grzechy są na nim, a cała jego sprawiedliwość jest na nas. Jednym z grzechów, z których musimy być oczyszczeni, jest wierzenie, że nasze zachowanie uczyni nas sprawiedliwymi. Nigdy nie potrafimy zasłużyć sobie na wyższy poziom sprawiedliwości; jesteśmy sprawiedliwi tylko przez niego.

Paweł świadczy, „Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary” (Filipian 3:9).

Może czasem, kiedy czynisz dobrze, czujesz się święty; chwalisz Boga i jesteś Go świadom w każdy sposób. Nie myl tego ze świętością, gdyż nigdy nie możesz być bardziej święty, niż może oczyścić cię nawet w twój najgorszy dzień krew Jezusa. Przez jego moc jesteś jego godnym świadkiem nie tylko w chwilach dobrych, ale i w złych. Jego ofiara uwalnia cię od grzechu i czyni cię sprawiedliwym.

Download PDF

EEN LES VAN DE VIJGENBOOM

David Wilkerson (1931-2011)April 26, 2019

In de laatste dagen van Zijn bediening bracht Jezus tijd door met Zijn discipelen en bereidde hen voor om de pilaren van Zijn toekomstige Kerk te worden. Ze waren nog steeds ‘traag tot geloof’, mannen van klein geloof, en Jezus had hen soms voor hun ongeloof berispt. Hij zag dat er een belemmering in hun hart was die moest worden verwijderd, omdat dat ze nooit in de openbaring zouden komen die nodig was om de Kerk te leiden.

Terwijl ze langs een onvruchtbare vijgenboom liepen, vervloekte Jezus die: "En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het." (Marcus 11:14). Later, toen de groep voor de tweede keer langs de vijgenboom kwam, wees Petrus erop: " En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord." (Markus 11:21). Jezus gaf Peter een geweldig antwoord. Eigenlijk, zonder een echt antwoord te geven, zei Hij eenvoudig: "Heb geloof in God" (Markus 11:22).

Deze uitgedroogde boom was een geïllustreerde preek van Christus. Wat betekent die? Het betekende Gods verwerping van het oude religieuze systeem van werken in Israël, dat er helemaal op gericht was om redding en Gods gunst te verdienen door menselijke inspanning en wilskracht.

Iets nieuws stond op het punt geboren te worden in Israël: een kerk waarin redding en het eeuwige leven alleen door geloof zouden komen; inderdaad, dagelijks met de Heere wandelen zou een kwestie van geloof zijn. Maar tot nu toe wist Gods volk niets van het leven door geloof. Hun religie had alles te maken met prestaties en het houden van uitgebreide regels. Nu zei Jezus: "Dat oude systeem is voorbij en er komen nieuwe dagen aan." De kerk van geloof werd geboren en Christus' discipelen werden opgeleid voor leiderschap.

In de passage over de vijgenboom verwijst Jezus naar een niet bij name genoemde berg: "Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt." (Markus 11:23).

Je berg kan een besmettelijke zonde, ziekte, angst of ontmoediging zijn. Jezus zegt tegen je: "Ongeloof is als een belemmerende berg in je hart, maar Ik wil het onmogelijke doen in je leven. Vertrouw eenvoudigweg op Mij."

Download PDF

HIJ VERLAAT DE NEGENENNEGENTIG

David Wilkerson (1931-2011)April 25, 2019

"Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?" (Lukas 15:4). Jezus spreekt hier over een schaap dat in de schaapskooi is geweest. Het is duidelijk dat dit een lid van de kudde van Christus vertegenwoordigt, een kudde die goed is gevoed en geleid door een liefhebbende Herder. Toch was dit schaap verloren gegaan, dus de herder is erop uit gaan om het te zoeken.

Merk op wat Jezus hier over de herder zegt: “Hij gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt." God geeft nooit iemand op die Hem toebehoort en is afgedwaald. In plaats daarvan gaat de Herder erop uit om dat schaap te vinden, omhelst het en brengt het terug naar de schuilplaats.

David getuigde: "Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar." (Psalm 139:8). Simpel gezegd, je kunt zo ver gaan in zonde dat je helemaal tot aan de rand van de hel komt, en Hij zal je nog steeds achtervolgen.

We hebben allemaal de uitdrukking "hel op aarde" gehoord. Dat is hoe het leven is voor hen die van God wegrennen; hun "bed in de hel" is een vreselijke toestand. Het betekent geboeid zijn door de zonde, steeds verder van de Heere afdrijven en uiteindelijk vervallen in een zeurende angst om voor altijd verloren te zijn.

Je hebt je bed misschien in de hel gemaakt, maar je bent niet zo diep in de zonde of Jezus kan je bereiken en je met open armen ontvangen. "En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders." (Lukas 15:5). Wanneer de herder het verloren en gewonde schaap vindt, neemt Hij het niet direct mee naar de kudde. Volgens de gelijkenis draagt ​​Hij het gewonde schepsel Zijn huis in. Dan roept Hij al zijn vrienden en buren bij elkaar en roept Hij uit: "Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was." (Lukas 15:6).

Het maakt niet uit wat je hebt gedaan en hoe ver je bent afgedwaald. Zodra de Herder je terugbrengt, ben je volledig verlost en verheugt Hij zich over jou!

Download PDF

IN DIT LAATSTE UUR

David Wilkerson (1931-2011)April 24, 2019

Toen Petrus en de discipelen zagen wat er op Pinksteren plaatsvond, stond Petrus onmiddellijk op en verklaarde: "Dit is wat de profeet Joël zei ... 'Ik zal in die dagen Mijn Geest uitstorten'" (zie Handelingen 2:16, 18) . Evenzo kunnen we in de Schrift zien wat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen - inderdaad, in dit late uur.

De profeet Maleachi biedt een tweevoudige profetie: ten eerste spreekt hij tot de goddeloze, materialistische, seculiere, genotgekke wereld. En ten tweede spreekt Hij tot degenen die de Heere liefhebben en vrezen.

Maleachi waarschuwde de goddeloze naties: "Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden." (Maleachi 4:1). Als er ooit een dag was als een brandende oven, wanneer alles van over de hele wereld "heet" is - economisch, sociaal, geestelijk - dan is het vandaag. Deze grote natie duwt God langzamerhand volledig uit onze rechtbanken, onze scholen, onze maatschappij en zegt: "Wij zijn de grootste, machtigste, rijkste natie op aarde, en we hebben het allemaal alleen bereikt."

Wat een arrogantie! Maar onder al dit bravour zit een onderliggende angst en somberheid. Zelfs Gods kinderen beven voor wat ze zien. Maleachi had echter een tweede profetie voor degenen die de Heere vrezen, de overwinnende kerk, een boodschap van blijdschap en hoop. Christenen zullen nevenschade ervaren van deze ‘brandende dag’. Dat kan niet worden voorkomen. Maar God heeft een woord gezonden dat Zijn volk door de moeilijke tijden heen zal helpen.

Ons is verteld: "Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal." (Maleachi 4:2). In het donkerste uur, wanneer de dingen hopeloos lijken, zal Jezus in grotere openbaring verschijnen dan ooit in de geschiedenis. En de wereld zal getuige zijn van Zijn reddende en bewarende kracht in al Zijn heerlijkheid. Jezus Christus zal opstaan ​​en Hij zal schijnen als een helende zon, helderder dan in alle voorgaande generaties, en Gods volk zal een nieuwe doop van de Heilige Geest ervaren - met tekenen en wonderen (zie Handelingen 4:29-30) .

Bemoedig jezelf vandaag in de Heere en dank Hem voor Zijn zalving in je leven.

Download PDF

ONMOGELIJKE SITUATIES

David Wilkerson (1931-2011)April 23, 2019

Jezus diende een grote schare, toen de mensen honger begonnen te krijgen. Hij nam Zijn leerling Filippus terzijde en stelde hem een ​​belangrijke vraag: "Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen." ( Johannes 6:5-6).

Jezus zei: "Kijk, er zijn hier duizenden hongerige mensen. Hoe gaan we hen voeden? Wat denk je dat we moeten doen?" Wat een ongelofelijke liefde van de Heer. Hij wist altijd al wat Hij zou doen; het vers vertelt ons dat. Toch probeerde hij Philip iets belangrijks te leren en de les die Hij wilde overbrengen, is vandaag van grote betekenis voor ons.

Onze wereld balanceert op een afgrond zoals nooit tevoren. De huidige ontreddering komt in een tijd waarin christenen overal worden geconfronteerd met verdrukkingen als nooit tevoren. Massa’s liggen ’s nachts wakker en proberen antwoorden op hun problemen te vinden: "Misschien werkt dit wel. Nee wacht. Misschien lost dat het op. Nee, dat zal ook niet werken. Wat ga ik doen?"

Toen Jezus Zijn vraag aan Filippus stelde, hadden de discipelen niet alleen een broodprobleem, ze hadden een bakkerijprobleem, een geldprobleem, een distributieprobleem, een transportprobleem en een tijdsprobleem. Tel alles op en ze hadden problemen die ze zich niet eens konden voorstellen. In feite was hun situatie absoluut onmogelijk.

Geliefden, bedenk dat Jezus te midden van jouw onmogelijke situatie naar je toekomt met de vraag: "Wat gaan we hieraan doen?" Hij weet precies wat Hij gaat doen; Hij heeft een plan. Maar Hij wil ook weten hoe jij, Zijn dienaar, je moeilijkheden tegemoet zult treden.

Philippus’ juiste antwoord zou zijn geweest: "Heer Jezus, bent God! Niets is voor U onmogelijk, dus ik geef dit probleem nu aan U. Het is niet meer van mij, maar van U.”

Dat is het antwoord dat Jezus van ons zoekt. Ik bid dat je het soort geloof hebt dat vertrouwt op de zorg van de Vader en erop vertrouwt dat Hij op Zijn eigen tijd en wijze voor je zal werken. Hij is absoluut te vertrouwen!

Download PDF

GODS AANWEZIGHEID IS HET VERSCHIL

Gary WilkersonApril 22, 2019

Wanneer we naar Abraham in het Oude Testament kijken, zijn we getuige van een man wiens leven zo vervuld was met de aanwezigheid van God, dat zelfs de heidenen om hem heen het verschil tussen hun leven en het zijne herkenden: Abimelech sprak tot Abraham en zei: “God is met u bij alles wat u doet.” (Genesis 21:22). Deze heidense koning zei: "Er is iets anders aan je, Abraham. Zeker, God is met u, waar u ook gaat."

In een ander voorbeeld van de aanwezigheid van God, vertelde een engel Gideon: "Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!" (Richteren 6:12). En de Heere zelf zei tegen Gideon: "Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:14). Gideon beschouwde zichzelf als een lafaard, maar God noemde hem een ​​"strijdbare held" De Heere wilde bewijzen wat iemand kan doen als Zijn aanwezigheid bij die persoon is - zelfs als de persoon zichzelf als onbeduidend beschouwt.

God doet een speciale belofte aan degenen van wie Hij houdt, zoals we in dit woord aan Jesaja zien: "Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats." (Jesaja 43:1-3).

Wat een geweldige belofte. Wanneer de aanwezigheid van de Heere op je blijft, kun je door de vuren van het leven gaan en niet alleen overleven, maar je zult door alles heen bewaard en beschermd worden.

Deze verhalen uit het Oude Testament zijn niet alleen verhalen met een dode letter. Ze zijn bedoeld om ons aan te moedigen om te allen tijde op God te vertrouwen. Zoals Abraham, Gideon, Jesaja en vele anderen, hebben we een krachtig getuigenis van wat Gods aanwezigheid voor ons heeft gedaan.

Ik moedig je vandaag aan om de aanwezigheid van de Heere te zoeken en Hem toe te staan ​​je stappen te leiden, deuren te openen, obstakels te verplaatsen en je zorgen en angsten op te heffen.

Download PDF