Dutch Devotionals | World Challenge

Dutch Devotionals

GEÏLLUSTREERDE PREKEN

David Wilkerson (1931-2011)February 15, 2019

Terwijl de wereld getuige is van de ene ramp na de andere en de onrust toeneemt, bezwijken de harten van mensen [...] door angst en de verwachting van de dingen die op aarde komen" (zie Lukas 21:26). Er zijn veel profetische waarschuwingen geweest over dergelijke calamiteiten - aardbevingen, hongersnoden, plagen - en de belangstelling voor de opname en eindtijd is toegenomen. Maar voor velen is God volledig buiten de vergelijking gelaten. Gelovigen zijn geneigd om te bidden en zich voor te bereiden, maar zondaars lijken hun schouders op te halen. De goddelozen luisteren eenvoudigweg niet.

Jezus vertelde ons dat wanneer we deze dingen gaan zien gebeuren, we moeten opkijken en ons verheugen, want onze verlossing nadert (zie Lucas 21:28). Als christenen moeten we ons geloof "vestigen", wat betekent "stabiliseren, onwrikbaar maken". De Schrift zegt dat het in onze macht ligt om dit te doen: "Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere." (Jakobus 1:6-7).

God vertelt ons in wezen: "Wanneer de wereld in deze dagen van angst en beven naar Mijn mensen kijkt, moeten ze een geloof kunnen zien dat solide en onwrikbaar blijft. Geloof dus, veranker jouw geloof! Bezet een ​​vaste positie en geef het nooit op."

De wereld zit niet te wachten op meer preken over geloof. Ongelovigen moeten een geïllustreerde preek zien: het leven van mannen en vrouwen die hun geloof voor het oog van de wereld leven. Ze moeten zien dat dienstknechten van God door dezelfde rampen gaan als waar zij zelf voor staan, maar er niet door heen en weer worden bewogen.

"Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen." (Hebreeën 11:2). Wanneer wij onze geloofspositie door moeilijke tijden heen behouden, hebben we dezelfde bevestiging van de Heilige Geest: "Goed gedaan. Jullie zijn immers het getuigenis van God voor de wereld. Anderen kunnen naar je kijken en verkondigen dat er hoop is.”

Download PDF

​CHRISTUS’ ZORG GEDURENDE ONZE BEPROEVINGEN

David Wilkerson (1931-2011)February 14, 2019

God wordt niet blij van het testen van Zijn kinderen. De Bijbel zegt dat Christus sympathiek tegenover ons staat in al onze beproevingen, geraakt door de gevoelens van onze zwakheden. In Openbaring 2:9 vertelt Hij de Gemeente: "Ik ken uw werken, verdrukking en armoede." Hij zegt in wezen: "Ik weet wat je doormaakt. Je begrijpt het misschien niet, maar Ik weet er alles van.”

Het is essentieel dat we deze waarheid begrijpen, omdat de Heere Zijn mensen test en beproeft. De Schrift zegt: "Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert."(Psalm 66:10). De Psalmist zegt: "De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem." (Psalm 34:19).

De Bijbel zegt veel over lijden en beproevingen in het leven van gelovigen. Maar het is belangrijk voor elke christen om te weten en te accepteren dat God een doel heeft met dit lijden. Er komt geen enkele beproeving in ons leven zonder dat Hij die toestaat. Eén van Gods doelen achter onze beproevingen is om in ons een niet-aflatend geloof te produceren. Petrus schrijft: "Opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus." (1 Petrus 1:7) ). Petrus noemt deze ervaringen "vurige beproevingen" (zie 1 Petrus 4:12).

Het goede nieuws is dat we kunnen slagen voor deze geloofstest! Paulus schreef: "Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden." (2 Timotheüs 4:7). Natuurlijk wist Paulus dat hij nog veel werk te doen had, maar hij kon eerlijk zeggen: "Ik heb Christus misschien niet begrepen zoals ik wilde, en ik ben niet perfect. Maar als het gaat om geloof en God te vertrouwen in elke beproeving, Ik weet in Wie ik geloofd heb."

Richt je ogen op Jezus en loof God in elke beproeving. Je hart zal vervuld zijn van blijdschap als je je bezighoudt met prijzen en je verblijden over de vreugde die ons te wachten staat.

Download PDF

DE VREUGDE VAN HET ZOEKEN VAN GODS AANGEZICHT

David Wilkerson (1931-2011)February 13, 2019

"Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel." (Psalm 27:4).

David getuigt: "Ik heb één gebed, Heere, één verzoek. Het is mijn allerbelangrijkste doel in het leven; het eet me op en ik zal ernaar streven met alles wat in mij is." Vergis je niet, David was niet ascetisch, schuw van de buitenwereld en verstopt in een eenzaam plekje in de woestijn. Nee, David was een gepassioneerd man van actie, een groot krijger, met een enorme menigte die zong over zijn overwinningen in de strijd. Hij was ook gepassioneerd in zijn gebed en toewijding, met een hart dat naar God verlangde. De Heere had David gezegend met veel van de dingen waar zijn hart naar verlangde en hij had geproefd van alles wat een man in het leven zou willen: rijkdom, macht en autoriteit, respect en bewondering. Bovendien was hij omringd door toegewijde mannen die bereid waren voor hem te sterven.

Maar bovenal was David een aanbidder, een prijzende man die God dankte voor al zijn zegeningen. Toen David bad dat hij al de dagen van zijn leven in het huis van de Heere zou verblijven, had hij het er niet over dat hij zijn troon verliet om naar de fysieke woonplaats van God te gaan. Nee, zijn hart verlangde naar iets dat hij in de geest zag. Hij zei kort gezegd: "Er is een schoonheid, een heerlijkheid, een enthousiasme rondom de Heere die ik gedurende mijn leven nog niet heb meegemaakt. Ik wil weten hoe het is om een ​​ononderbroken gemeenschap met mijn God te hebben. Ik wil dat mijn leven een levend gebed is.”

Toen David de Heere vroeg en bad: "Wees mij genadig en antwoord mij" (Psalm 27:7), antwoordde God met deze eenvoudige woorden: "Zoek mijn aangezicht" (Psalm 27:8). Dat is de sleutel! Als je Gods aangezicht zoekt, zal Hij je brengen in een voortdurende, ononderbroken gemeenschap met de Christus der heerlijkheid.

Download PDF

GELOVEN IN EEN LEUGEN

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2019

Als je naar je leven kijkt, ben je dan ontmoedigd vanwege mislukte verwachtingen? Je hebt misschien jarenlang gebeden, maar de dingen waarvoor je op God vertrouwde zijn niet gekomen. De vijand fluistert misschien: "Je bent helemaal niet effectief geweest; in feite heeft je leven geen enkel verschil gemaakt in deze wereld.”

Als je dergelijke gevoelens ondergaat, vat moed, want je bent in goed gezelschap. Vele grote dienaren van God door de geschiedenis heen, eindigden met het gevoel dat ze faalden in hun roeping. Toen de profeet Elia naar zijn leven keek, voelde hij zich zo'n mislukkeling dat hij uitriep: "Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen." (1 Koningen 19:4). Hij voelde zich alsof alles wat hij voor de Heere had gedaan tevergeefs was geweest.

Koning David werd zo moedeloos over wat hij geloofde dat een verspilde zalving in zijn leven was, dat hij weg wilde vliegen als een vogel naar een afgelegen plek: "Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon." (Psalm 55:7).

Zelfs de grote apostel Paulus beefde van angst bij de gedachte dat hij zijn leven als een nutteloze arbeider had doorgebracht. Hij schreef aan de Galaten: "Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen." (Galaten 4:11).

Geliefde, de duivel liegt tegen je en zegt dat alles wat je hebt gedaan tevergeefs is. We weten van Jesaja dat de Heere jouw strijd kent omdat Hij deze strijd al ver voor jou vocht. Maar Jezus toonde ons de weg uit deze moedeloosheid met deze verklaring: "Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God. " (Jesaja 49:4).

Luister niet naar de leugens van de vijand; in plaats daarvan, rust in de Heilige Geest, erop vertrouwend dat Hij jou meer en meer als Christus maakt. Sta op en sta op dit woord: "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korintiërs 15:58).

Download PDF

DE GEEST HOUDT HET WERK LEVEND

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

"Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd." (1 Petrus 1: 2-5).

Petrus was enthousiast om met de kerken van de steden waar hij doorheen gereisd had te communiceren. Ze waren buitenstaanders, gedwongen om hun thuisland te verlaten, maar Petrus schilderde hen een prachtig tafereel. Hij was diep geroerd terwijl hij sprak over de heiliging door de Geest, gehoorzaamheid aan Jezus en de voorkennis van de Vader. Hij sprak over hoe God hen zou bewaren en hen een erfenis zou geven in de Heiland die in "in de laatste tijd" zou worden geopenbaard. Ze werden opnieuw geboren tot een levende hoop in Jezus.

Heiliging stelt gelovigen in staat om, door de werking van de Heilige Geest, gehoorzaam te zijn; Hij houdt dat werk levend. Je kunt Hem soms teleurstellen, maar als je gereinigd bent door het bloed van Jezus, werkt Zijn kracht nog steeds in je, dus wandel niet in veroordeling en schaamte.

Net zoals deze 'uitverkoren ballingen' werden verdreven, zul jij wellicht dingen in je leven onder ogen zien die kenteringen en tegenslagen lijken. Je kunt er echter zeker van zijn dat elke keer dat God nee zegt, het is omdat Hij iets beters voorbereidt, iets dat je op de juiste plaats brengt en Zijn doelen voor jou realiseert. Hij leeft en werkt - en Zijn beloften zijn voor jou!

Download PDF

JE HOOGSTE DOEL BEREIKEN

Gary WilkersonNovember 26, 2018

"Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal;" (Handelingen 26:16).

“Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere" (1 Korinthe 1:1-2).

Deze twee verzen zijn exemplarisch voor het grote doel dat God voor Paulus had, toen Hij voor het eerst aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Het eerste wat Jezus doet wanneer Hij op het punt staat ons leven te veranderen, is aan ons verschijnen. Misschien niet in fysieke vorm, maar Hij begint het verschil in de wereld te maken en onze wereld op zijn kop te zetten. Nadat Hij ons heeft verteld "ons op te richten en op onze voeten te staan", begint Hij ons Zijn nieuwe doel te onthullen.

Er is ons een tijd op aarde gegeven (zie Hebreeën 9:27), maar we zijn niet alleen gered om in de hemel te komen als we sterven. Nee, God heeft een doel met ieder van ons. Jezus gaf Paulus een specifiek doel in zijn leven, in Handelingen 26:16 zien we namelijk dat hij "dienaar en getuige" zou zijn.

Als christen ben je geroepen om te dienen en een getuige van Jezus Christus te zijn voor de mensen om je heen. Wat heeft God voor je gedaan? Wat heb je God zien doen voor anderen?

Op een ander moment zei Jezus: "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen." (Mattheüs 28:19 en 20). Omdat je een dienaar van Christus bent, is Hij altijd bij je, je toerustend om een ​​getuige te zijn voor degenen die je tegenkomt. Dat is jouw hoogste doel!

Download PDF

EEN OPROEP OM ONZE HARTEN OP GOD TE RICHTEN

David Wilkerson (1931-2011)November 23, 2018

Jeremia de profeet was een man die zijn hart erop zette om de Heere te zoeken en het Woord van God kwam tot hem. Keer op keer lezen we van de profeet: "Het woord van de Heere kwam tot Jeremia."

Veel commentatoren noemen Jeremia de huilende profeet, en dat is ook zeker zo. Maar hij bracht ons ook het gelukkigste, meest lofwaardige evangelie in heel het Oude Testament. Hij voorspelde immers de komende heerlijkheid van het Nieuwe Verbond: "Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe." (Jeremia 32:40). "Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE." (Jeremia 31:14).

Dat is goed nieuws! Het Nieuwe Verbond is vol van genade, vreugde, vrede en goedheid. Maar de geschiedenis achter elk van Jeremia's woorden hier omvat een diepe gebrokenheid.

Jeremia schreef: "Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart! Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen, want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw." (Jeremia 4:19).

Jeremia weende met heilige tranen die niet de zijne waren. Inderdaad, de profeet hoorde God eigenlijk spreken over Zijn eigen gebroken hart. Ten eerste waarschuwde de Heere Jeremia dat Hij een oordeel over Israël zou zenden. Toen zei Hij tegen de profeet: "Ik zal een geween en een rouwklacht aanheffen over de bergen, een klaaglied over de weiden van de woestijn" (Jeremia 9:10). Het Griekse woord voor "weeklagen" betekent hier huilen. God zelf weende over het oordeel dat over Zijn volk zou komen.

De Heere deelt Zijn eigen gedachten en gedachtenwereld met ons. Wij leven in bijzondere tijden en ik spoor je aan om je hart erop te zetten om God te zoeken met al je ijver en vastberadenheid. Ga naar Zijn Woord met steeds toenemende liefde en verlangen. Hij zal trouw zijn aan Zijn eigen Woord en je leiden naar alles wat Hij je wil openbaren.

Download PDF

ALSOF JEZUS ZELF BAD

David Wilkerson (1931-2011)November 22, 2018

Macht claimen in Christus' naam is geen gecompliceerde, verborgen theologische waarheid. Bibliotheken staan vol met boeken die uitsluitend zijn geschreven over het onderwerp van de Naam van Jezus. De auteurs schreven die boeken om gelovigen te helpen de diepe implicaties te begrijpen die in Christus' Naam verborgen zijn. Maar toch zijn de meeste van deze boeken zo "diep", dat ze over de hoofden van de lezers heengaan.

Ik geloof dat de waarheid die we proberen te begrijpen over de naam van Jezus, zo eenvoudig is dat een kind het kan begrijpen. Het is eenvoudig dit: wanneer we onze verzoeken in Jezus' naam doen, moeten we er volledig van overtuigd zijn dat het hetzelfde is alsof Jezus zelf een verzoek aan de Vader zou doen. Hoe kan dat waar zijn?

We weten dat God Zijn Zoon liefhad. Hij sprak met Jezus en onderwees Hem gedurende Zijn tijd op aarde, en God hoorde niet alleen alle verzoeken die Zijn Zoon deed, maar Hij beantwoordde ze ook. Kortom, de Vader heeft Zijn Zoon nooit enig verzoek onthouden.

Vandaag zijn allen die in Jezus geloven, bekleed met het Zoonschap. En onze hemelse Vader ontvangt ons even innig als Hij Zijn eigen Zoon ontvangt. Waarom? Het is vanwege onze geestelijke vereniging met Christus. Door Zijn kruisiging en opstanding heeft Jezus ons één gemaakt met de Vader. “Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt… Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad." (Johannes 17:21 en 23).

Simpel gezegd, we zijn nu familie - één met de Vader en één met de Zoon. We zijn geadopteerd, met de volledige erfrechten die een kind bezit. Dit betekent dat alle kracht en alle middelen van de hemel ons ter beschikking worden gesteld - door Christus. En omdat we bekleed zijn met Christus’ Zoonschap, weten we dat ook onze verzoeken door de Vader worden gehoord. Hij beantwoordt onze verzoeken, net zoals hij die van de Zoon beantwoordde.

Wat een ongelooflijke autoriteit hebben we gekregen als we bidden in Jezus' Naam.

Download PDF

HET VERDRIET VAN EEN HALFSLACHTIG HART

David Wilkerson (1931-2011)November 21, 2018

Je hebt misschien een situatie waar je over aan het bidden was, maar je leek geen antwoord te krijgen. Je kunt zeggen: "Ik bad in vertrouwen, ik geloofde God, maar Hij hoorde mij niet. Ik wachtte en wachtte, maar Hij antwoordde nooit. Hoe kan ik mijn leven aan God overgeven als Hij mijn gebeden niet beantwoordt? "

Je bent dan misschien niet boos op God, maar je hebt zeker het vertrouwen verloren, waardoor je je hart in elk geval niet volledig aan Hem overgeeft. Daarom ben je gestopt met bidden en geniet je niet meer van de volheid van Zijn zegeningen.

Jacobus bespreekt deze situatie heel duidelijk: "wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt." (Jakobus 1:6). De King James-versie gebruikt het woord 'wankelen', wat ook wel besluiteloosheid betekent. Terwijl de mensen hun verzoeken deden, brachten ze diep in hun hart God voor het gerecht. In hun hart zeiden ze: "Heere, als U mij antwoordt, zal ik U dienen. Ik zal U alles geven! Maar als U geen antwoord geeft, zal ik mijn leven op mijn manier leiden.”

God kan niet worden omgekocht. Hij kent onze harten en Hij weet wanneer we halfslachtig zijn in onze toewijding aan Zijn Zoon. Hij behoudt de macht die in Christus is voor degenen die zich volledig aan Hem hebben overgegeven.

Echt geloof beschouwt alle problemen en pijn van Gods mensen wereldwijd, alle hopeloze situaties, en plaatst deze droevige dingen aan de ene kant van de weegschaal. Het geloof plaatst Christus dan aan de andere kant van de weegschaal en het verheugt zich wanneer Christus alle zonden en kwellingen van de wereld overweldigt.

God heeft het nooit zo bedoeld dat we de duivel onze harten en huizen laten inhalen. Integendeel, Hij verwacht een ​​verklaring van ons die luid en duidelijk is. We moeten onze positie in Christus innemen en roepen: "In de naam van Jezus Christus!"

Het wordt tijd dat elke gelovige opstaat ​​en verklaart: "Ik heb lang genoeg met angst geleefd en in de naam van Jezus Christus zal ik niet langer vrezen voor dood, mensen of de duivel."

Download PDF

EEN LEVEN CONFORM HET WOORD VAN GOD

David Wilkerson (1931-2011)November 20, 2018

Wanneer ik lees over de heldendaden van godvrezende mensen in het Oude Testament, brandt mijn hart. Deze dienaren waren zo gepassioneerd voor de zaak van Gods Naam. Zij deden krachtige werken die de geesten van de meeste christenen vandaag de dag verbijsteren.

Ezra was zo’n heilige, een man van God die zijn hele natie opwekte voor God. De Schrift zegt dat God Zijn hand op Ezra gelegd had en Ezra getuigde daarvan: "Ik vatte moed omdat de hand van de HEERE, mijn God, over mij was…" (Ezra 7:28). God strekte Zijn hand uit, omhulde Ezra en veranderde hem in een andere man.

Waarom zou God dat doen? Er waren in die tijd honderden schriftgeleerden in Israël en ze hadden allemaal dezelfde roeping om Gods Woord te bestuderen en aan de mensen uit te leggen. De Schrift geeft ons het antwoord: "Ezra had namelijk zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen." (Ezra 7:10). Ezra heeft er bewust voor gekozen om boven alles Gods Woord te onderzoeken en te gehoorzamen. En hij is nooit van die beslissing afgeweken.

Ezra had geen bovennatuurlijke ervaring waardoor hij de Schriften liefhad. God vertelde hem niet: "Je zult 50.000 mensen gaan leiden om zich te bekeren en Mijn werk te doen, maar om dat te doen zul je kracht, standvastigheid, zuiverheid en geestelijke autoriteit nodig hebben. Maar dit komt alleen door mijn Woord te kennen en te gehoorzamen. Morgen word je wakker met een steeds groter wordende honger om het Woord te bestuderen.”

Nee, dat is absoluut niet de manier waarop het gebeurde. Ezra was ijverig in het doorzoeken van de Schriften, lang voordat God Zijn hand op hem legde. Hij stond toe dat hij onderzocht werd door het Woord, erdoor gewassen, en als gevolg daarvan heeft God hem gezalfd.

Zeker, Gods zalving is bovennatuurlijk, maar Hij legt Zijn hand op diegenen die zichzelf volledig geven aan het kennen en gehoorzamen van Zijn Woord. Dat is waar de zalving begint. Niemand kan Gods aanraking verwachten als Hij geen passie heeft voor de Schrift.

Download PDF