Dutch Devotionals | World Challenge

Dutch Devotionals

GEZWOREN MET EEN EEUWE EED

David Wilkerson (1931-2011)April 12, 2019

In Jezus' gebed tot de Vader zegt Hij: "En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij." (Johannes 17:11). Hij zei: "We kwamen overeen dat ik iedereen die op Mij vertrouwt, in ons verbond zou brengen. Nu, Vader, ik vraag U om deze geliefden te brengen onder dezelfde verbondsbeloften die U Mij hebt gedaan."

Wat heeft dit verbond tussen Vader en Zoon te maken met jou en mij? Het is een beeld van Gods liefde voor Zijn geliefde schepping. Hij sneed dit verbond door omdat Hij niet bereid was om maar één van Zijn kinderen ​ aan Satan te verliezen. Het gaat allemaal om Zijn onsterfelijke liefde voor Zijn volk.

De Vader heeft Zijn Zoon gegeven, de Zoon heeft Zijn leven gegeven en wij ontvangen alle voordelen. Met wederzijdse instemming hebben de Vader en de Zoon dit verbond gesloten om het zaad van Christus te bewaren en te behouden. Het zorgt ervoor dat we tot het einde toe volhouden en dat we veilig worden bewaard.

De belofte om ons te redden en te verlossen, en ons vertrouwen dat God zich hieraan zal houden, heeft een precedent in de relatie tussen Vader en Zoon.

Leidde en gidste de Vader Jezus, zoals Hij beloofde? Bekrachtigde Zijn Geest de Zoon, terwijl Hij Hem bemoedigde en troostte? Heeft Hij Hem door al Zijn verleidingen en beproevingen heengebracht? Beschermde Hij Hem tegen de machten van de duisternis? Gaf Hij Hem Zijn thuiskomst in heerlijke overwinning? Was God trouw aan Zijn deel van de verbondsvoorwaarden?

Ja absoluut! En de Vader die Zijn verbondsbeloften aan Zijn Zoon nakwam, heeft een eeuwige eed gezworen om hetzelfde voor ons te doen. Jezus bevestigde dit deel van het verbond toen Hij zei: "En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad." (Johannes 17:22-23).

Als je in Christus blijft – bij Hem schuilt en op Hem vertrouwt – dan zul je Zijn heerlijkheid zien!

Download PDF

TEKENEN VAN DE KOMST VAN CHRISTUS

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

"Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen." (1 Thessalonicenzen 5:3-4).

Op dit moment is de wereld in zo'n beroering dat mensen vragen: "Loopt het uit de hand? Zien we het einde van de geschiedenis?" We begrijpen nu wat Jezus bedoelde toen Hij zei: "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden." (Lukas 21:25-26).

Toen Jezus die waarschuwing gaf, voegde Hij deze mededeling toe: "En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." (Lukas 21:27-28).

Alle angstaanjagende dingen die we nu over de aarde zien komen, hebben te maken met de komst van Christus. Na al de grove duisternis die de aarde bedekt, wordt er een wolk in de hemel gevormd, en spoedig zal Christus die wolk binnengaan en zichzelf aan de hele wereld openbaren. "Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is." (Lukas 21:31).

De christenen in de dagen van Paulus wilden dat hij over profetische tijden schreef en Paulus antwoordde: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan." (1 Thessalonicenzen 4:16). Hij ging verder met het beschrijven van deze gebeurtenis en toen zei hij: "Zo dan, troost elkaar met deze woorden." (Thessalonicenzen 4:18).

De vermaning van Paulus was bedoeld als aanmoediging. Evenzo moeten we vandaag niet piekeren of ons zorgen maken over de actualiteit, omdat we heel goed weten dat dit alles wijst op de komst van de Heere Jezus om Zijn volk weg te nemen.

Toen Jezus zei: "kijk dan omhoog" (Lukas 21:28), vertelde Hij ons dat we onze aandacht op Hem gericht moeten houden en dat Hij spoedig terug zal keren! Werkelijk, dit is onze prachtige hoop!

Download PDF

VOOR DE TROON VAN DE VADER

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2019

Gods dienaren moeten in Zijn aanwezigheid komen, volledig overtuigd dat Hij hen zal antwoorden. Het is goed om de beloften van God met je mee te brengen in gebed - om op die beloften te staan, terwijl je Hem aan Zijn eigen beloften herinnert. Zeker, Hij heeft geen geheugenverlies, maar de Heere houdt ervan als wij Hem aan Zijn eigen beloften herinneren.

Petrus kreeg een visioen en hij vroeg zich af wat het zou kunnen betekenen. Terwijl hij erover nadacht, zei God tegen hem: "Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20). Dit gedeelte van de Bijbel vertelt ons dat wanneer God verklaart dat iets waar is, we het moeten geloven en erop staan, zonder ons vlees te raadplegen. We kunnen eenvoudigweg de betrouwbaarheid van Gods Woord niet meten door onze situatie of onze eigen waardigheid te onderzoeken. Als we dat doen, zullen we uiteindelijk alleen zien dat we onwaardig zijn. Dan kunnen we onszelf het ercht ontzeggen om Zijn Woord te claimen en het onszelf toe te eigenen.

De Bijbel zegt dat we een bedelaars zijn bij Gods troon en dat Christus daar is als onze Bemiddelaar of Pleitbezorger. "Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus." (1 Timotheüs 2:5). "Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten." (Hebreeën 7:25). "En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." (1 Johannes 2:1).

Door het vergoten bloed van Jezus aan het kruis, staat de deur naar de troon van de Vader open voor ons en hebben we toegang om persoonlijk onze verzoeken bij God te brengen. We hebben ook de Heilige Geest, die onze "parakleet" is, onze adviseur, pleitbezorger, trooster, bemiddelaar en voorspraak. Hij herinnert ons aan de eeuwige verordeningen en de goddelijke grondwet waaruit Gods Woord bestaat - dus hebben wij deze ongelooflijke beloften.

Het is geruststellend om te weten dat God waarlijk verheugd is als je Zijn troon met vrijmoedigheid nadert en Hem aan Zijn eigen Woord houdt. En Hij zal ervoor zorgen dat jij zeker weet dat Hij blij met je is.

Download PDF

IN AFWACHTING VAN EEN HEERLIJKE DAG

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2019

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken." (Johannes 14:1-2).

Velen van ons zijn een aantal keren verhuisd, maar als we eenmaal in de hemel zijn, zullen we nooit meer behoeven te verhuizen. Jezus vertelt ons dat Hij is gegaan om ons een plaats te bereiden en dat dit een permanent thuis is. Een christelijke vrouw vroeg: "Als er ontelbare menigten in de hemel zouden zijn, hoe zou God dan een woning voor iedereen kunnen maken? Hoe zal er plaats genoeg zijn voor zoveel woningen?"

Laten we eens kijken naar de woorden van Jezus over het onderwerp: "Ik ga een plaats voor jullie gereedmaken." Deze woorden zouden iets voor ons moeten betekenen. Sommige Bijbelgeleerden interpreteren de betekenis van Jezus hier als "vele woningen." Dat is al dan niet juist, maar ik weet één ding zeker: als Jezus het bouwt, kunnen we er zeker van zijn dat het iets heerlijks is!

Als je je voorstelt waar de Heere zich op jou voorbereidt, beeld je geen bakstenen gebouwen of iets dergelijks in. Integendeel, zijn woonplaatsen zijn in een andere werkelijkheid. Als beperkte mensen kunnen we ons geen werkelijkheid voorstellen waarin het lichaam ongehinderd door alle materiële stoffen gaat. (Jezus deed dit na zijn opstanding, en Hij zegt dat in de hemel onze verheerlijkte lichamen op de Zijne lijken.) Dit is een werkelijkheid die geen enkele wetenschapper heeft ontdekt, zo anders dan alles wat wij kunnen bevatten.

Het belangrijkste punt dat Jezus over de hemel maakt, is: "Dit is thuis! Je gaat eeuwig leven waar Ik woon." "En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." (Johannes 14:3). Eenvoudig gezegd, er is een huis in de eeuwigheid voor ieder van ons. Jezus zei in wezen: "Wanneer die dag komt - wanneer je hier bij Mij bent - zal Ik je persoonlijk laten zien wat Ik voor je gebouwd heb." Werkelijk, dat zal heerlijk zijn!

Download PDF

VRIJGEVIGHEID: GEVEN AAN ANDEREN

Gary WilkersonApril 8, 2019

Hoe kunnen we een beeld van Jezus zijn voor mensen die honger en dorst hebben? Eén van de belangrijkste manieren is volgens mij om een ​​geest van vrijgevigheid te hebben. Zodat we vrijgevig zijn aan mensen in nood.

"Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, namelijk dat, te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid." (2 Korintiërs 8:1-2). Paulus zei: "Ik wil dat je weet van deze genade van God." Paulus spreekt tot zijn kerk over vrijgevigheid, een genade om aan anderen te geven, zelfs in een tijd van zware beproeving. Hij begon met te zeggen dat de Macedonische kerk leed, maar ze konden opstaan ​​en tegemoet komen aan de behoeften van anderen, zelfs in hun eigen crisissituaties, dankzij Gods genade.

Dit lijkt een tegenstrijdigheid te zijn. In een tijd van grote beproeving - in dit geval was het een hongersnood - konden de mensen grote blijdschap in hun hart hebben. En ze toonden ook grote vrijgevigheid tijdens hun extreme armoede. Ze wachtten niet tot ze overvloed hadden voordat ze begonnen te geven. Nee, ze gaven vanuit hun behoeftigheid en hadden een "overvloed aan vreugde" om dat te doen.

Vers 3 zegt: "Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging." Deze mensen gaven niet uit een gevoel van plicht of verplichting. Ze deden het omdat het in hun hart lag om dat te doen.

Wanneer de Geest van God je hart aanraakt, kun je de behoeften van anderen zien. Hij opent je ogen voor de realiteit dat je je geen zorgen hoeft te maken over je eigen financiën en dat je feitelijk in perioden dat je zelf gebrek hebt, met anderen kunt delen. Met andere woorden, je kunt de genade van vrijgevigheid beoefenen dankzij Zijn kracht die in jou werkt.

Moge de Heilige Geest ons gevoelig maken voor de behoeften van anderen, ongeacht onze eigen situatie, hetzij positief danwel negatief.

Download PDF

​LEG DE KWESTIE IN GODS HAND

David Wilkerson (1931-2011)March 29, 2019

Jezus zei: "En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard." (Mattheüs 10:38). En ook: "Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." (Mattheüs 16:24). Paulus verklaarde ook: "Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld." (Galaten 6:14).

Veel gelovigen worstelen lang en hard om gehoorzaam te zijn aan de Heere, ernaar strijdend om een ​​heilig leven te leiden en zuiver te zijn. Ze kunnen naar een plaats van eenzaamheid gaan - die plaats waar niemand op deze aarde kan helpen - en ze weten dat tenzij de Heere komt om hen te veranderen, het niet kan worden gedaan.

Het is goed om te begrijpen dat Jezus zelf God was in het vlees, maar toch had hij de aanwijzingen van de Vader nodig.

"Toen antwoordde Jezus en zei tegen hen: "Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert… Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft. (Johannes 5:19-20 en 30).

Als Jezus zelf al hulp en leiding nodig had bij elke stap, hoeveel machtelozer zijn wij dan zonder dezelfde liefde en leiding van de Vader? Jezus zei dat onze Vader ons heeft liefgehad en daarom heeft hij ons 'alle dingen die Hijzelf doet' getoond. Als we in Christus zijn en Zijn Vader onze Vader, dan zijn ook wij erg geliefd. In deze tijden van gevoelens van verlatenheid, worden we volledig afhankelijk van Hem.

Geef je wil over en stop met worstelen en streven. Leg de kwestie volledig in Gods handen - Hij zal het van je overnemen. Zijn Geest neemt je weg van de dood en voedt je op in nieuwheid van leven. Deze waarheid is de enige hoop voor degenen onder jullie die je hart verloren hebben in je worsteling om in gehoorzaamheid te wandelen.

Download PDF

SATANS OORLOG TEGEN DE KERK

David Wilkerson (1931-2011)March 28, 2019

Het boek Openbaring vertelt ons dat Satan in de laatste dagen zal opstaan ​​in woede en oorlog zal voeren 'met het overblijfsel'. Dit overblijfsel is natuurlijk het lichaam van Christus, bestaande uit allen “die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben" (Openbaring 12:17).

Wij, in de kerk van Christus, praten vaak over geestelijke oorlogvoering. De oorlog die wordt beschreven in Openbaring is een wereldwijde aanval die Satan tegen het Lichaam van Christus heeft gelanceerd: "En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk." (Openbaring 13:7).

Elke gelovige is een soldaat in het grote leger van de Heere en Satan voert zijn demonische oorlog tegen dit leger. De apostel Paulus stelt dat op elk slagveld: " Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken." (2 Korintiërs 10:3-4).

Er zijn veel "oorlogsgebieden" over de hele wereld. In Amerika bestaat Satans oorlog tegen de kerk uit de voortdurende stroom van sensualiteit en materialisme. Zijn wapens in deze oorlog zijn liefde voor geld en verslaving aan plezier. Maar er is een ander slagveld in deze oorlog: de privé-oorlog van individuele kinderen van God.

Elke gelovige op aarde wordt geconfronteerd met zijn of haar eigen oorlog. De Bijbel zegt: "Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel… een tijd van oorlog en een tijd van vrede" (Prediker 3:1 en 8). Op dit moment geniet je misschien van een tijd van vrede. Ik dank God voor zulke seizoenen in het leven, wanneer er vreugde is. Als jou tijd van strijd komt, kan het gaan om worstelingen waarvan alleen jij en God weten.

We kennen allemaal het verhaal van koning David, een rechtvaardige man die God trouw diende, maar toch in de zonde van overspel viel. David had berouw, stortte bittere tranen en schreeuwde in angst tot God. Je kunt zijn belijdenis lezen in Psalm 38 en vooral in Psalm 69. Hij ontdekte dat Gods genade echt voldoende was en hij zei: " Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde" (Psalm 46:10).

In elk privé-conflict dat je tegenkomt, hou je ogen en je gedachten hierop gericht: Gods genade en goedertierenheid falen nooit.

Download PDF

DE HEERE KOESTERT ZIJN KERK

David Wilkerson (1931-2011)March 27, 2019

Job vraagt: "Wat is de sterveling dat U hem groot maakt, en dat U Uw hart op hem richt? Dat U hem elke morgen opzoekt, dat U hem elk ogenblik beproeft?" (Job 7:17-18, cursivering van DW).

Hebreeën 12:1 vertelt ons dat de wereld omringd is door een wolk van getuigen die met Christus in heerlijkheid zijn. Waarvan getuigt deze grote wolk - en voor wie is hun getuigenis bedoeld? Ze spreken tot onze generatie, door hun leven en hun woorden zoals vastgelegd in de Schrift. Ik geloof dat ze drie dingen tegen ons zeggen:

  1. Ze zijn getuigen dat Gods hart nog steeds bezig is deze verloren wereld te redden. God is nog steeds aan het werk, zijn Geest uitstortend op alle vlees en mannen en vrouwen in elk land in beweging zettend.
  2. Gods hart is nog steeds gericht op het liefhebben en behouden van Zijn kerk. Zelfs met toenemende af- en terugval, koestert de Heere Zijn lichaam.
  3. Gods hart rust nog steeds op elk van Zijn kinderen. De Heere zal nooit een enkele van Zijn dienaren achterlaten. De Schrift zegt ons: "Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen." (1 Petrus 3:12).

De apostel Petrus is een uit deze wolk van getuigen en hij begrijpt waarom God zo geduldig is. Hij vloekte Jezus, zwerend dat hij Hem nooit kende. Petrus zou zeggen dat God Zijn oordeel over deze generatie achterhoudt, ook al zijn er nog steeds massa's mensen die Hem vervloeken en verloochenen, net als hijzelf.

De apostel Paulus is ook één uit deze wolk van getuigen en hij getuigt van Gods onbeperkte liefde. Paulus vervloekte de naam van Christus - hij was een terrorist, hij jaagde op Gods volk en sleepte ze weg om gevangen gezet of gedood te worden. Maar hij deed het allemaal in onwetendheid. Paulus zou tegen ons zeggen dat God geduldig is met deze huidige generatie omdat er velen zijn die in onwetendheid zondigen, net zoals hij deed. Ze zijn nog niet blootgesteld aan de boodschap van het evangelie.

Hoe geruststellend om te weten dat Gods ogen altijd op ons gericht zijn en Zijn hart erop gericht is om elk van Zijn kinderen lief te hebben.

Download PDF

EEN TOENAME VAN GODS AANWEZIGHEID

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2019

God doet vandaag iets nieuws in Zijn kerk. Dit geweldige werk van de Geest kan niet op slechts één locatie worden gevonden. Het gebeurt wereldwijd, maar je hoeft niet ver te reizen om het te zien. Inderdaad, Gods "nieuwe ding" kan zo dichtbij zijn als een nabijgelegen kerk.

God voedt voorgangers en mensen op die Zijn ware zegen zullen aangrijpen. Deze zegen is verkeerd voorgesteld en verontreinigd door de moderne kerk, en nu wil de Heere het vernieuwen voor de mensen die Hij roept. God vertelde Mozes dat er maar één formule voor Zijn zegen was (zie Numeri 6:22-27) en andere methoden van zegen zijn onaanvaardbaar voor Hem. De zegen die Hij beschrijft aan Mozes is drievoudig:

  • "De HEERE zegene u en behoede u!" (Numeri 6:24). Dit spreekt over de behoudende kracht van Christus. Het is het begin van alle zegeningen: de kennis dat we door Christus zelf worden bewaard. Gods volk in de eindtijd zal de verbondsbeloften van God vastgrijpen om hun een nieuw hart te geven, een heilige vrees.
  • "De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!" (Numeri 6:25). Dit beschrijft een kerk met een zuiver in plaats van een dichtgeschroeid geweten. Tenslotte kan God je Zijn "aangezicht" - dat is de glorie van Zijn genade - niet laten zien tot je veilig bent in Hem. Dit impliceert gunst; je bent niet langer een vreemdeling van God maar begunstigd in Zijn ogen.
  • "De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!" (Numeri 6:26). Dit spreekt over  een toename van Gods aanwezigheid. Hier is een teken van het nieuwe dat God aan het doen is: een ootmoedig en nederig volk dat Gods aanraking van liefde en zekerheid ontvangt. Die intieme aanraking houdt hen in nederig in gebed en zij horen Zijn stem duidelijk. Ondertussen wordt er in hen een zuivere bediening geboren.

Dienaren die in Gods tegenwoordigheid zijn geweest, zijn niet rusteloos of gedreven. Ze zijn begiftigd met grote vrede en vanwege die vrede tonen ze het aangezicht van Christus. Wat geweldig om te weten dat we vrij in Zijn aanwezigheid kunnen zijn.

Download PDF

LIEFHEBBEN ZOALS JEZUS DEED

Gary WilkersonMarch 25, 2019

Wanneer we onze levensstijl als Jezus’ volgelingen beschouwen, passen de meesten van ons niet in het Nieuwe Testament-model. Christus zond Zijn twaalf discipelen uit om het goede nieuws te verkondigen, de zieken te genezen en gewillige voorwerpen te zijn om Zijn koninkrijk op aarde tot stand te brengen (zie Marcus 16:15-18). Later zond Hij zeventig discipelen uit met dezelfde instructies (zie Lucas 10:1-16). Hij zei tegen elk van deze groepen: "Alles wat Ik je geleerd heb te doen - het evangelie prediken, de ellendigen genezen en Mijn koninkrijk tot stand brengen - je moet het in Mijn naam doen. Ga nu de wereld in en doe wat Ik je heb geboden.”

Dat is het Nieuwe Testament-model. Maar de kloof daartussen en de manier waarop we ons geloof beleven, is enorm. Aan de ene kant is er Gods wonderkracht, en aan de andere kant is daar onze levensstijl. Wat weerhoudt ons ervan de werken van Jezus te doen? Ik geloof dat dit het is: we moeten ondergedompeld worden in Zijn liefde.

Er is één barrière die ons er meer dan enige andere van weerhoudt moedig te blijven liefhebben zoals Jezus deed. Deze barrière is angst! Wanneer we ons voorstellen dat we de werken van Jezus doen, zijn we bang voor mensen, voor wat ze zouden denken en voor falen. De apostel Johannes spreekt hier rechtstreeks over: "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde." (1 Johannes 4:18).

Paulus somt de gaven op die voortkomen uit het bevrijd zijn van angst: "Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid." (2 Timotheüs 1:7). Niets in ons menselijke vermogen kan ons vervullen met een geest van kracht en liefde en een gezonde geest. Dit zijn gaven van God en Hij geeft ze aan iedereen die erom vraagt. Wanneer hij ons bevrijdt van angst, zijn we in staat om mensen lief te hebben met Zijn liefde en hen te dienen in hun diepste behoeften. Zijn liefde verandert alles!

Download PDF