Dutch Newsletters | World Challenge

Dutch Newsletters

Jezus, Heilig en Gezalfd

Gary WilkersonNovember 19, 2018

Het Accepteren van Onze Hoge Roeping om te Delen in de Vreugde van de Heer

Er zijn twee elementen van Jezus’ leven welke bedoeld zijn om ook deel van ons leven te zijn. Deze zijn, dat we geroepen zijn om heilig te zijn en om gezalfd te zijn. Sommige Christenen zijn misschien geïntimideerd wanneer ze dit horen. “Zeker, ik leef een moreel leven , en doe mijn best om godsvruchtig te zijn— maar heilig? En gezalfd ? Hoe kan dat geschieden met al mijn fouten?”

Download PDF

De belangrijkste kwestie in dit uur

David WilkersonMay 12, 2008

Over de gehele wereld hebben christenen het gevoel dat we in de laatste dagen leven. De steeds groterwordende crisissen, angsten, tekenen van hevig schudden, al deze dingen laten het duidelijk zien, zelfs aan wereldse verslaggevers. Nu is de vraag van dit uur voor iedere volgeling van Jezus: "Zal mijn geloof dat wat gaat komen, kunnen doorstaan?"

Download PDF

Standvastig en vertrouwend tot aan het einde

David WilkersonMay 12, 2008

"Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang;"

Download PDF

Een eclips van geloof

David WilkersonApril 21, 2008

Jezus zei: “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.”

“Hij zeide tot Hem: Here, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Hij zeide: Ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben, dat gij Mij kent.” (Lukas 22:31:34).

Download PDF

Het evangelie van de verschoppelingen

David WilkersonAugust 3, 2007

Lucas 15 is genoemd: "Het evangelie van de verschoppelingen". Eeuwenlang is dit hoofdstuk beschouwd als Gods Woord voor diegenen die zijn gevallen. Het is een boodschap voor allen die van Christus zijn afgedwaald, die eens waren gevonden, maar nu verloren zijn, die misschien gebonden zijn door een zonde waarmee ze zijn behept.

Wat is precies een verschoppeling? In Lucas 15 zijn de verschoppelingen zij die verworpen zijn door de maatschappij en door de kerk. Ook zijn het zij die zich verworpen voelen door God vanwege een morele fout.

Download PDF

God aan zijn eigen woord binden

David WilkersonApril 9, 2007

De Heer heerst over de hele schepping met majesteit en kracht. Zijn wetten beheersen het hele universum – de gehele natuur, elk land en alle bezigheden van mensen. Hij heerst over de zeeën, de planeten, de hemellichamen en al hun bewegingen. De bijbel vertelt ons:

“Die door zijn sterkte voor eeuwig heerst, wiens ogen de volken gadeslaan” (Ps. 66:7). “De Here is Koning. Met Majesteit heeft Hij Zich bekleed; de Here heeft Zich bekleed, Hij heeft zich met kracht omgord... Uw troon staat van oudsher, van eeuwigheid zijt gij. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar” (Ps. 93: 1-2, 5).

Download PDF

Een mikpunt van satans jaloersheid

David WilkersonMarch 19, 2007

Als je een christen bent die God zoekt met je hele hart, dan ben je een mikpunt.

Deze boodschap is voor gelovigen die door een tijd gaan van zware beproeving. Ik spreek tegen hen die door zware beproevingen gaan en geestelijk uitgeput zijn, fysiek en geestelijk. We leven in een tijd van grote stress, waarin beproevingen plotseling tot ons kunnen komen en ons overweldigen, vermoeid doen worden en in verwarring brengen.

Download PDF

Die verschrikkelijke dag waar niemand over wil praten

David WilkersonFebruary 5, 2007

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Download PDF

Wat Is Er Toch Gebeurd Met Prediking Over Berouw?

David WilkersonJanuary 15, 2007

In New York City kun je kerk na kerk bezoeken, van statige kathedralen tot kleine bijeenkomsten, maar je zult zelden een woord gepredikt horen over berouw. Hetzelfde is waar van vele evangelische kerken in Amerika en wereldwijd. Je kunt bijeenkomst na bijeenkomst bezoeken, maand na maand, en nooit iets horen over berouw.

Download PDF

Als de mensen vrede en veiligheid roepen….

David WilkersonDecember 4, 2006

"Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou" (1 Thess.5:3-4). Op dit ogenblik is de wereld zó in opschudding dat de mensen vragen: "Zien we nu het einde van de geschiedenis komen? Zou het kunnen dat we vlak voor een nucleaire holocaust staan? Is de wereld helemaal uit controle geraakt?"

Download PDF