Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions


JESUS SE PLAN VIR ONS LEWENS

Gary WilkersonJune 24, 2019

“Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie” (Matthéüs 5:13).

As dit ons enigste missie in die lewe is om ‘n diep, persoonlike verhouding met Jesus te hê, sal ons God se groter doel misloop. Jesus het ons agtergelaat in ‘n verdraaide, afvallige wêreld met ‘n ander doel in gedagte – om ligte in ‘n donker plek en tyd te wees. Ons het dalk nie die begeerte om te leef in ‘n sonde-gevulde kultuur soos Amerika wat meer en meer teen God uitvaar nie, maar Jesus het ‘n plan vir ons lewens. Die rede waarom ons nou hier is – die rede waarom ons bestaan – is tot sy eer! Ons is hier om sy getuies te wees, om ‘n verskil te maak, om sy lewende sendbriewe te wees vir ‘n wêreld wat desperaat smag na liefde.

Baie van die Amerikaanse kultuur het in die kerk ingesypel – insluitend die verhewe strewe na geluk. Ons aanbid en tree op asof God vir ons bestaan eerder as andersom. Ons gehoorsaamheid aan sy Woord is nie om sy guns en seën te ontvang nie, maar om in ‘n verhouding met liefde teenoor Hom te groei. Ons moenie die nastrewe van materiële en vleeslike satisfaksie bo ‘n heilige, liefdevolle God stel nie.

Paulus het gesê van die Christene in Kreta was daar “baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is; hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderstebo deur te leer wat nie betaam nie, ter wille van vuil wins” (Titus 1:10-11). In Kreta het die kerk net so vleesgedrewe geword soos in die groter kultuur en Paulus moes die valse leerstellings, wat voorsiening gemaak het vir mense se vlees, konfronteer.

Te dikwels vandag lyk die kerk meer sóós die wêreld as anders. Besluit in jou hart om God se aangesig te soek en jou lewe te laat verander deur die evangelie. Jy is hier vir ‘n goddelike doel: om van die Vader te hoor en uit te reik na ander met Heilige Gees oortuiging en krag. Jy is die sout van die aarde!

Download PDF

OM GOD LIEF TE HÊ, IS OM HOM TE VERTROU

David Wilkerson (1931-2011)June 14, 2019

“En een van hulle, ’n wetgeleerde, het ’n vraag gestel om Hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete” (Matthéüs 22:35-40).

Jesus het in wese vir hom gesê, “Al wat Ek ooit van jou sal vra, stam van hierdie twee dinge af.” As absolute liefde vir God so belangrik is, moet Hy ons wys hoe om Hom lief te hê. Baie ware gelowiges het al uitgeroep, “Ek weet regtig nie hoe om Hom lief te hê nie.”

Heel dikwels dink ons ons liefde vir God is iets wat ons vir Hom doen, soos lofprysing en aanbidding of die binnekamer binnegaan om met Hom te praat. Of ons dink dat om Hom lief te hê, beteken om heilig en goedhartig te wees en teenoor die ongereddes te getuig. Maar, nee, om God lief te hê, is om Hom God in ons en deur ons te laat wees – dit is iets wat Hy vir ons doen. Ons deins weg van hierdie konsep af asof dit selfsugtig is, maar dit is nie. Ons het Hom die meeste en beste lief wanneer ons toelaat dat Hy deur ons vloei en alles wat Hy sê Hy is, te doen en te wees.

Christene roep uit tot Hom, vastend en biddend met groot trane. “Here, Ek het U lief! Ek het U lief!” Maar liefde spreek God nie net aan as een of ander afgesonderde, onaantasbare Wese wat niks anders nodig het as lofprysing nie. God het nodig om ons lief te hê! Hy het sy kinders nodig om van Sy krag te trek, om sy hulpbronne te gebruik.

Neem die kosbare beloftes van God in besit en laat hulle werk in jou alledaagse lewe. Dit is nie liefde om alles te ignoreer wat Hy belowe het om te wees en te doen deur ons nie. Dit is nie liefde om deur die lewe te gaan, gejaagd, eensaam, bekommerd, depressief en ons eie laste te dra nie. So gaan God se lewe van triomferende, oorwinnende rus binne. Jesus het reeds die duiwel aan die kruis oorwin!

Download PDF

DIE PROBLEEM MET EENDAG

David Wilkerson (1931-2011)June 13, 2019

Een van die mees tragiese woorde in enige taal is eendag.  Dit som die onvervulde hoop en drome van hierdie hele geslag op. Soveel is verslaaf, eensaam, hartverskeurd, ontnugter, verwerp en wag op ‘n wonderwerk om te gebeur. Maar niks gaan gebeur nie tensy hulle stappe neem om dit te laat gebeur.

Vier melaatse manne het buite die stad Samaria gesit. Die Assiriese leër was vasbeslote om hulle te laat sterf van die honger. Hierdie manne kon van honger gesterf het, maar hulle het besluit om iets te doen aan hulle hopelose situasie. Hulle het gevra, “Wat bly ons hier totdat ons sterwe? ... as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om in die laer van die Arameërs in te gaan; maar toe ... was daar niemand nie” (2 Konings 7:3-5). Toe hulle die laer binnegegaan het, het hulle kos, goud, silwer, klere – alles wat hulle harte begeer het ontdek, want die Here het ingegryp (sien verse 7-8).

Daar is iets tragies verkeerd met die manier waarop die meeste van ons die Christelike lewe leef. Ons leef dit glad nie op die manier waarop God dit bedoel het nie! Beskou die woorde wat God gebruik om die lewe te beskryf wat Hy voorsien het vir alle gelowiges: oorvloedig en seëvierend; vervullend, vreugdevol; die vrede van God en geen duisternis nie; vryheid, wysheid, blydskap en seëninge; krag, kalmte, versekering en oorwinning!

Dink nou aan die negatiewe woorde wat rondgeslinger word deur Christene vandag: tred hou, depressie, bang, angstig, slapeloos, eensaam, neerslagtig, leeg, rusteloos; swak, skuldig, veroordeel; verdruk, vasbyt, senuagtig, verslae, uitgebrand.

God het nooit bedoel vir Sy kinders om te leef asof Hy die aarde verlaat het en aan Satan beheer oorgegee het nie. Die mees getroues onder ons raak moeg en selfs die sterkste verloor soms moed. Maar dit moenie toegelaat word om so aan te gaan nie!

Christus kom terug vir ‘n triomferende, oorwinnende kerk wat seëvier oor al die krag van die vyand. “Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei” (2 Korinthiërs 2:14).

Geliefdes, staan op vandag en lewe in oorwinning want “in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het” (Romeine 8:37).

Download PDF

DESPERAAT HONGER VIR GOD

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2019

Ons vind ‘n direkte uitdaging vir ons kleinheid in een enkele vers waar Jesus ons roep om ons eng klein kringetjie te verlaat en oorgebring te word in die heerlike koninkryk van vryheid en bruikbaarheid in. “Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe” (Johannes 12:25). Oor en oor roep Jesus ons, “Jou wêreld is te klein; vra vir ‘n groter, meer betekenisvolle lewe.”

Wat ‘n teenstelling – haat die lewe om dit te vind; verag dit om dit te ontdek! Dit klink nie redelik nie en, tog, die sleutel tot oorvloedige lewe is reg hier in die woorde van Jesus. Dit is sy uitdaging aan ons klein wêreld!

Jesus het ook gesê: “As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie” (Lukas 14:26). Christus bedoel sekerlik nie haat in terme van ‘n klassieke woordeboek interpretasie: om te verag of verafsku, nie.

Dit is nie die lewe of mense wat ons haat nie, want dit is dit is onskriftuurlik. Nee, ons moet leer om die manier waarop ons die lewe leef, ons beheptheid met die verkeerde dinge, te haat. Die lewe is sekerlik meer as huise, gordyne, rekeninge, kinders se skoling, ouers se welstand en familieverhoudinge.

Dink aan die mees geestelike persoon wat jy ken, daardie geestelike reus wat nooit paniekerig word nie, wat lyk asof hy altyd so vriendelik en versekerd is, so toegewyd aan God, so rein en heilig. Hy sal jou vertel van ‘n tyd wat hy by hierdie krisis uitgekom het, van hoe hy sy wêreld met sy kleinlikhede, sy jaloesie, sy slawerny gehaat het. Hy het geleer om te haat wat hy geword het, soveel so, dat hy vasbeslote was om te verander. Hy het desperaat honger geword vir die lewe van God!

Jy kan nie groei totdat jy jou huidige onvolwassenheid haat nie. Ek moedig jou aan om tot God uit te roep, “Here, bring my oor in U heerlike koninkryk van krag en oorwinning in! Gee vir my die lewe van bruikbaarheid en blydskap wat so baie ander geniet!”

“Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde” (Kolossense 1:13).

Download PDF

BEWARING TEEN DIE AFVAL

David Wilkerson (1931-2011)June 11, 2019

Die apostel Paulus praat van ‘n groot afval wat oor die aarde kom in die laaste dae. Wat is afval? Dit is ‘n “verwerping van die waarheid wat eens geglo en verkondig is.” Eenvoudig gestel, dit is ‘n afval weg van God se waarheid af. Paulus skryf van die afval wat kom: “Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie — deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees — asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf” (2 Thessalonicense 2:1-3).

Ons geestelike vaders in die Nuwe Testament kerk was dienaars wat hulle lewens daaraan gewy het om die evangelie te verdedig. Van die begin af, het die dissipels en apostels die hele raad van God gepredik en Christus as Messias verkondig tot die dae van hulle dood. Die Here het sy gawes en seëninge op hulle neergereën en die kerk het gegroei en het in gees en in waarheid gefloreer.

Uit die wortels van daardie vroeë kerk, het ‘n boom met baie takke uitgespruit wat ons bewegings, denominasies, organisasies en broederskappe noem – soos Baptiste, Metodiste, Lutherane, Pinksterlinge, Episkopale en ander. Die meeste van hierdie takke het ontstaan deur heilige dienaars van Christus, waarvan sommiges gemartel is vir hulle toewyding aan die suiwer Woord van God.

God haat die louwarm evangelie van halwe waarhede wat nou oor die hele aardbol versprei. Jesus het gekom na ‘n wêreld wat totaal afvallig was en sy koms was ‘n rein daad van barmartigheid, onverdiend deur enigeen. ‘n Groot oes van siele moet steeds inkom in hierdie hedendaagse eeu en honger gelowiges van alle nasies sal die stem van die Here herken. Hulle ontwaakte harte sal reageer, “Here, bring my terug na my eerste liefde vir U.”

Indien jy al vir ‘n lang tyd met die Here gewandel het, mag dit nodig wees om jou te herinner om tot Hom te nader en ‘n vernuwing van jou eertse liefde te ontvang, sodat jy nie “afvallig raak” en deel van hierdie groot afval word nie. Geliefde, Hy wag om jou te omhels en jou in ‘n nuwe posisie met Hom te bring.

Download PDF

‘N STRYD BEDOEL OM TE STRY

Gary WilkersonJune 10, 2019

Die boek Job beskryf baie vrae wat hierdie lydende gelowige vir sy hemelse Vader gevra het tydens sy tyd van groot verdrukking. Waarom het hy deur soveel lyding gegaan? Waarom was sy lewe so betekenisloos nadat dit so vrugbaar en voorspoedig was? Wat was die doel met dit alles? God se reaksie op Job is kreatief en uniek omdat Hy hom antwoord met hierdie vraag: “Kan jy die krokodil [leviatan] met ‘n hoek uittrek?” (Job 40:20). In antieke tye, was ‘n leviatan ‘n groot seeskepsel, of selfs ‘n slangagtige watermonster en hier dui dit op ‘n stryd van mitiese proporsies.

God roep mense om te veg teen die chaos en wanorde wat selfs hele stede oorgeneem het. Die stryd is gewigtig, diep en bestaan omdat ‘n man of vrou van God nie opgestaan en gesê het, “Dit is bedoel om teëgestaan te word. Dit is bedoel om teen te veg. Ons kan nie dit aanvaar asof die leviatan vrylik kan heers sonder ‘n stryd nie.”

Die Bybel is vol oorlogsanalogieë. God belowe ons oorwinning, wat beteken daar is iets om te oorwin – en triomf beteken daar is ‘n potensiaal vir nederlaag. Maar ons moet gereed wees om ernstig oorlog te voer, gewapen met die regte toerusing. “Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle ... staande kan bly” (Efésiërs 6:13).

Jy het dalk ‘n leviatan in jou lewe, of dit nou in jou eie hart en verstand, of in jou familie is. Jy glo God vir ‘n wonderwerk maar jy raak moeg vir die stryd en weet nie hoe om te oorwin nie. Wanneer jy moeg is, moenie opgee nie; wanneer jy bebloed is, moenie opgee nie; wanneer jy moedeloos raak, moenie opgee nie. En as jy onderstebo geslaan word, moenie onder bly nie – maar druk deur met die krag van sy mag. “Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare” (Sagaría 4:6).

Die Here is magtig in die stryd en geen duisternis van die hel kan teen Hom staande bly nie. Hoe geseënd om te weet dat die Heilige Gees in jou woon en jy nie alleen is nie – so staan sterk in die Here!

Download PDF

DIE EEN WAT GEBED VERHOOR

Jim CymbalaJune 8, 2019

Benewens die beskrywing van God as Skepper, Trooster en Koning, noem die Bybel Hom ook die “Hoorder van Gebed.” Dit is een van die dierbaarste beskrywings van die Here in die Skrif maar die minste bekend:  “O Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom!” Of meer letterlik, “Hoorder van Gebed, na U sal alle mense kom” (Psalm 65:2).

As God nie ons geroep en gebede gehoor het nie, sou ons wêreld nie ongelooflik eensaam en depressief gewees het nie? Gelukkig is die Here nie een of ander ver weg Skepper wat die wêreld in beweging laat kom het en toe voortgegaan en dit geïgnoreer het nie. Hy is die “Hoorder van Gebed” wat dure voorsiening gemaak het dat sy kinders met “vrymoedigheid na die genadetroon [kan] gaan” (Hebreërs 4:16).

God hou daarvan om ons gebede te verhoor, maar die Bybel spreek van bepaalde beginsels wat ‘n suksesvolle nadering tot Hom bepaal. Net soos God ‘n geordende heelal geskep het met fisiese wette wat dit beheer, so is dit met gebed. Gebed is nie ‘n lukrake toevallige onderneming nie.

Die groot hervormer Martin Luther het met vrymoedigheid gesê dat God niks doen tensy dit in antwoord op gebed is nie. Dit is waarskynlik baie naby aan die waarheid wat die Skrif bevestig. Oor en oor, soos God met sy mense handel, sien ons hierdie siklus:

Doel – Belofte – Gebed

Die Psalmdigter beweer dat die Here se verlossing op hande is, omdat “die bestemde tyd ... gekom” het en dan voeg hy vinnig by dat God “Hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie” (Psalm 102:14,18).

Ons moet besef dat die beloftes waarvan ons Bybels oorloop, net in ons eie lewens sal oorloop, as ons dit deur gebed toeëien. God wil hê ons moet veilig voel in ons verhouding met Hom. Hy wil hê ons moet met sekerheid weet dat ons as deel van sy familie die ewige lewe besit. Omdat ons sy kinders is, kan ons met sekerheid in gebed ons behoeftes na Hom bring. Ons kan dieselfde vertroue hê om te vra vir dinge as toe ons vir ons verlossing gevra het.

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

GLO GOD SE BELOFTE VAN OORWINNING

David Wilkerson (1931-2011)June 7, 2019

God het besluit om sy doel hier op aarde te bereik deur eenvoudige mense te gebruik. Een van die mees bemoedigende skrifte in die Bybel is 2 Korinthiërs 4:7: “Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.” Dan gaan Paulus verder om daardie erdekruike te beskryf – sterwende mense, in alles verdruk, verdwaas, vervolg, terneergedruk.

God gebruik nooit die hoës en die magtiges nie maar in plaas daarvan, gebruik Hy die swakkes van hierdie wêreld om die wyse te beskaam. “Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam ... sodat geen vlees voor Hom sou roem nie” (1 Korinthiërs 1:26-29).

Die swakheid waarvan God praat is ons menslike onvermoë om sy gebooie in ons eie krag te gehoorsaam. Die Woord beskryf ‘n lang lys van manne wat God liefgehad het en magtig gebruik is deur Hom, maar wat amper tot in die grond in gedryf was deur hulle swakhede:

  • Jesaja, die groot gebedskryger, was ‘n mens net soos die res van ons, swak en verwond.
  • Dawid, die man na God se hart, was ‘n moorddadige owerspeler wat geen sedelike reg tot enige van God se beloftes gehad het nie.
  • Petrus het die Here God van die hemel verloën – en die Een gevloek wat hom die liefste gehad het.
  • Josef het sy verlore broers geterg in onvolwasse vreugde – totdat dit amper teen hom geboemerang het.

Het jy misluk? Laat jou hart al die beloftes van oorwinning in Jesus aanvaar. Laat jou geloof dan vir jou hart sê, “Ek mag dalk nog nie wees wat ek wil wees nie, maar God is aan die werk in my en ek sal daar uitkom soos suiwer goud. Ek dra alles op aan Hom wat my van struikeling kan bewaar en my foutloos voor die troon van God kan laat staan – met buitengewone groot blydskap!

Download PDF

GEKWESTE TROTS

David Wilkerson (1931-2011)June 6, 2019

Vir al die gepraat in die kerk van vergifnis, restitusie, en genesing, is daar baie min wat werklik gedemonstreer word deur Christene. Ons almal hou daarvan om aan onsself te dink as vredemakers, ophelpers van die gevallenes, en dat ons altyd vergewe en vergeet. Maar selfs die mees geestelikes is skuldig daaraan om nie die gees van vergifnis te toon nie.

Ons vind dit moeilik om te diegene te vergewe wat ons trots skade gedoen het; of iemand wat ondankbaar is; of iemand wat ons mislei. En die meerderheid Christene weet glad nie hoe om kritiek te hanteer nie. Ons gebruik allerhande metodes om ons wrewel weg te steek, en word meesters om ons verdedigende houding uit te druk in meesterlike welsprekendheid. Ja, gekweste trots is ‘n verskriklike ding.

Dikwels, voor ons ander kan vergewe, moet ons leer om God te vergewe. Hoewel God nooit teen enigeen gesondig het nie, keer dit ons nie om ‘n wrok teen Hom te hê nie. Ons kom in sy teenwoordigheid in om te bid, maar ons het negatiewe gevoelens teenoor Hom omdat ons dink Hy het nie gedoen wat ons gedink het Hy moes nie. ‘n Gebed mag dalk onverhoor bly vir weke, maande – selfs jare. Of ‘n onverwagte siekte duik op of tragedie eis ‘n geliefde – en geloof begin te wankel.

Onthou, die Woord van God maak dit baie duidelik dat ‘n mens wat twyfel nooit iets van God sal ontvang nie: “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie — so ’n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë” (Jakobus 1:6-8).

Jesus het hierdie geneigdheid in sy kinders verstaan om wrokke teen die hemel te hou wanneer berge nie beweeg word op skedule nie. Hy het Petrus gewaarsku nie om iets te vra in God se teenwoordigheid nie tensy hy vergewensgesind was. “En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe” (Markus 11:25).

As jy ‘n geheime wrok in jou hart teen ‘n ander persoon of teen die hemel het, laat die Gees van vergifnis deur jou vloei. God is getrou!

Download PDF

WAT VERHINDER GOD SE WERK IN ONS?

David Wilkerson (1931-2011)June 5, 2019

“Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon” (2 Krinthiërs 12:9). Die apostel Paulus het swak geword as gevolg van swaarkry en ellendes maar toe hy terneergedruk was, het hy nie moed verloor nie. Hy het gejuig in die proses om swak gemaak te word omdat dit die geheim was tot sy krag by Christus, en uit daardie swakheid het hy sterk geword.

Sommiges mag ‘n onvervullende werk hê, ‘n swakheid, ‘n toestand van diepe eensaamheid of egskeiding. Daardie dinge is geldige redes om moedeloos te wees maar die een ding wat heeltyd God se werk in ons lewe verhinder, is eenvoudig die self.  Toe Jesus gesê het ons moet sy kruis opneem en Hom volg, het Hy ons gevra om onsself te verloën (sien Lukas 9:23). Ons trots sê, “Ek kan dit self doen.” Maar Jesus sê, “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie” (Johannes 15:5).

Jesus kyk na hierdie wêreld, vol verwarde kinders wat probeer om hulle eie geregtigheid op te rig, en Hom op hulle eie manier te behaag, terwyl Hy vra vir kruise. Die kruis is bedoel om ons te breek en ons van alle menslike pogings te stroop. Hy kan nie oorneem nie todat ons opgee het en uitroep na Hom, “Vader, ek kan nie nog ‘n tree gee nie! My krag is weg! Help!”

Geliefde, moenie aan jou beproewing dink as oordeel van God en moenie jouself veroordeel nie. Eintlik is dit waardeur jy gaan ‘n bewys van sy liefde vir jou, wat jou tot uiteindelike oorwinning en volwassenheid bring. Jy is in Christus se eie skool van dissipelskap, so juig dat as jy swak word en soos jy jouself aan Hom onderwerp, sal jy sy oorweldigende krag beleef.

Download PDF