Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Hoop Wanneer Jy Voel Jy Misluk

David Wilkerson (1931-2011)September 25, 2020

Voel jy ooit asof jy nie veel in die lewe bereik het nie en dat baie beloftes onvervul bly? Indien wel, is jy in goeie geselskap; trouens, jy staan tussen geestelike reuse.

Baie vername dienaars van God dwarsdeur die geskiedenis het op die ou end gevoel asof hulle in hulle roeping misluk het. Die profeet Elia het na sy lewe gekyk en uitgeroep, “Here, neem my huistoe! Ek is nie beter as my vaders nie en almal van hulle het U teleurgestel. Asseblief, neem my lewe! Alles was verniet” (sien 1 Konings 19:4).

David Livingstone, een van die wêreld se vrugbaarste sendelinge, het die Afrika kontinent oopgemaak vir die evangelie, baie saad gesaai en was deur God gebruik om Engeland vir sending op te wek. Maar, tydens sy drie-en-twintig jaar op die sendingveld, het Livingstone dieselfde verskriklike vertwyfelinge beleef as ander vername dienaars. Sy biograaf het hom aangehaal in sy neerslagtigheid: “Al my werk lyk of dit verniet is.”

George Bowen se boek, Love Revealed, is een van die beste boeke oor Christus ooit geskryf. As ‘n enkellopende man, het Bowen weggeloop van rykdom en roem om ‘n sendeling in Bombay, Indië, te word in die middel 1800’s. Hy het gekies om onder die heel armstes te woon en op die strate in snikhete weer te preek en evangelie literaruur te versprei en te ween oor die verlorenes.

Hierdie verstommend toegewyde man het na Indië gegaan met baie hoop vir die bediening van die evangelie. Maar in sy veertig plus jaar van bediening, het Bowen nie een bekeerling gehad nie. Dit was eers na sy dood dat sendinggenootskappe ontdek het dat hy een van die mees geliefde sendelinge in die land was.

Soos so baie voor hom, het Bowen ‘n verskriklike gevoel van mislukking beleef. Hy het geskryf, “Ek is die mees nuttelose wese in die kerk ... ek sal graag by Job wil sit en met Elia simpatiseer. My arbeid was alles verniet.”

Dit is nie ‘n sonde om sulke gedagtes te hê nie, of om terneergedruk te wees met ‘n gevoel van mislukking nie. Maar dit is gevaarlik om toe te laat dat hierdie leuens uit die hel jou siel infekteer en siek maak. Jesus het vir ons die weg uit sulke neerslagtigheid gewys met hierdie stelling: “Tevergeefs het Ek my vermoei ... Nogtans is my reg by die HERE, en my loon is by my God” (Jesaja 49:4). Christus sê in wese, “Die Vader alleen oordeel oor alles wat ons gedoen het en hoe effektief ons was.”

Die Here wil hê dat jy al daardie “gedagtes van mislukking” laat staan en weer aangaan om te werk. Niks is verniet nie! Hy gaan oorvloedig meer doen as wat jy kan dink of vra!

Download PDF

Staan as a Getuienis van God se Getrouheid

David Wilkerson (1931-2011)September 24, 2020

“Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog” (Psalm 78:9).

In Psalm 78, lees ons van Efraim, die grootste stam in Israel. Efraim was die mees bevoorregte stam van almal: talryk en sterk, knap met die gebruik van wapens en goed toegerus vir oorlog. Ons lees egter dat toe hierdie magtige stam teenstand beleef het, het hulle moed verloor en omgedraai, al was hulle beter bewapen en magtiger as hulle vyand. Hulle het hulle voorgeneem om te veg en te oorwin, maar toe hulle die vyand sien, het hulle die aftog geblaas.

In hierdie gedeelte verteenwoordig Efraim die talryke gelowiges wat deur die Here geseën en begenadig is. Hulle is goed opgelei, toegerus met ‘n getuienis van geloof en gewapen vir die stryd teen wat ook al kom. Maar as toenemende beproewings en probleme te veel lyk en nie meer hanteer kan word nie — draai hulle om en laat vaar hulle hul geloof.

Die Skrif sê dat Efraim God se getrouheid bevraagteken het: “En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Sou God ‘n tafel kan dek in die woestyn? Kyk, Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het — sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? (Psalm 78:19-20).

“Ondanks dit alles het hulle verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie … en hulle was nie getrou in sy verbond nie” (78:32, 37). Uiteindelik, was die gevolg: “[Hulle] het die Heilige van Israel gekrenk” (78:41).

Efraim se gebrek aan geloof en hulle lafhartigheid het die ander stamme beïnvloed. Dink net daaraan hoeveel skade dit berokken het toe die ander stamme dit gesien het: “As hierdie bevoorregte mense nie kon bly staan nie. Watter hoop is daar vir ons?”

Geliefdes, ons mag Efraim nie veroordeel nie, want ons is dalk skuldiger as wat hulle was. Dink daaroor na: ons het die Heilige Gees wat in ons woon. Ons het ook die Bybel, die volle geopenbaarde Woord van God, vol beloftes om ons te lei.

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy ‘n beloner is van die wat Hom soek” (Hebreërs 11:6). Wanneer ons ons geloofsposisie behou in swaar tye, het ons dieselfde bevestiging van die Heilige Gees: “Mooi so! Jy is God se getuie.”

As teenspoed toeneem en die wêreld in groter nood beland, moet die gelowige se reaksie ‘n getuienis van onwankelbare geloof wees. Daar is hoop vir hulle wat op God vertrou.

Download PDF

Soek die Heerlikheid van Jesus

David Wilkerson (1931-2011)September 23, 2020

Jesus het na die aarde gekom as ‘n mens, God in die vlees, sodat Hy ons pyn kon voel, versoek kon word net soos ons en om die Vader aan ons te toon. Die Skrif noem Jesus die afdruksel van sy wese (wat beteken, die presiese gelykenis of ewebeeld) van God. Hy is dieselfde wese en inhoud van God die Vader (“die afskynsel van sy heerlikheid en die adruksel van sy wese” [Hebreers 1:3]), Kortliks, Hy is “dieselfde as” die Vader in alle opsigte.

Tot op hierdie dag, is Jesus Christus die aangesig van God op aarde. En as gevolg van Hom, kan ons ononderbroke gemeenskap met die Vader hê. Deur die Kruis, het ons die voorreg om “sy aangesig te sien” en om Hom aan te raak. Ons kan selfs lewe soos Hy en getuig, “Ek doen niks tensy ek dit van die Here sien en hoor nie.”

“Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, HERE” (Psalm 27:8). God het daardie antwoord vir Dawid gegee toe daardie godvresende man omring was deur ‘n leër afgodedienaars. Vandag, wanneer God sê, “Soek my aangesig,” het sy woorde groter implikasies as enige ander tyd in die geskiedenis.

As die liefhebbers van die bloedbevlekte Christus van Gólgota, moet ons enigste allesoorheersende begeerte in die lewe wees om Hom te soek. Ons een opdrag is om in voortdurende, ononderbroke gemeenskap met die heerlikheid van Christus te wees – om in die Woord die lieflikheid van Jesus te soek en te vra totdat ons Hom ken en Hy ons volle vervulling word.

En ons doen dit met een doel: sodat ons soos Hy mag wees! Dat ons die afdruksel van sy wese kan wees, sodat diegene wat die ware Christus soek, Hom in ons kan sien. Alle evangelisasie, alle wen van siele, alle sendinguitreike is nutteloos, tensy ons Jesus se aangesig sien en voortdurend na sy beeld verander word. Geen siel kan aangeraak word behalwe deur sulke Christene nie. En Jesus het ons geroep om sy aangesig aan ‘n verlore wêreld, wat verward is oor wie Hy is, te weerspieël.

Soos ons dinge rondom ons meer en meer chaotiese sien raak, fluister die Heilige Gees, “Moenie moedeloos word nie! Jy weet hoe dit alles gaan eindig. Die hemele sal oopgaan en die Koning van die konings en Here van die here sal verskyn.”

Elke knie sal buig op daardie dag wanneer ons sy aangesig aanskou!

 

Download PDF

Soek die Here voor Jy Besluit

David Wilkerson (1931-2011)September 22, 2020

“Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei” (Johannes 16:13).

Ons weet dat Jesus heeltemal afhanklik van die Vader was en Hy is ons voorbeeld van oorgawe en vertroue. Trouens, Hy maak dit duidelik dat so ‘n lewe vir ons moontlik is. As ons dit werklik uitgeleef het, sou God teen hierde tyd die Kaptein van ons siele gewees het. Maar is Hy? Dikwels, sodra ons volgende krisis opduik, kla en bevraagteken ons God se getrouheid en gee ons toe aan twyfel en vrees en vertrou ons op ons vernuf om ‘n uitkoms te vind.

 Baie Christene lees die Bybel gereeld en glo dit is God se lewende, geopenbaarde Woord vir hulle lewens. Hulle lees wat God herhaaldelik vir sy volk in vorige geslagte gesê het. Dieselfde Christene lewe egter asof God vandag nie meer met sy kinders praat nie.

‘n Hele geslag gelowiges het geleer om besluite heeltemal op hulle eie te neem, sonder om te bid of God se Woord te raadpleeg. Baie besluit eenvoudig self wat hulle wil doen en vra dan vir God om hulle dade te onderskryf. Hulle beweeg kragtig vorentoe en hulle enigste gebed is, “Here, as dit nie U wil is nie, keer my dan.”

Malcolm Gladwell het ‘n topverkoper boek geskryf, genaamd: Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Die teorie wat voorgestel word, is, “Vertrou jou instinkte. Blitsige besluite is bewys om die beste te wees.” Dink aan al die gejaagde “blitsige taal” wat ons elke dag hoor: “Dit is die aanbod van die eeu! Jy kan oornag ‘n fortuin maak! Maar jy het net ‘n kort tydjie waarin jy dit kan doen, so doen dit – nou!” Die dryfkrag daaragter is, “Gou-gou, gou-gou, gou-gou!”

Die vraag wat ons onsself behoort te vra, is, “Het ek daaroor gebid? Het ek die wysheid van die Here oor die saak gesoek? Het ek goddelike raad gekry?”

Wat is jou gewoonte? Hoeveel belangrike besluite het jy geneem waar jy die saak eerlik na God geneem en opreg gebid het? Die rede waarom God volle beheer oor ons besluitneming wil hê, is om ons van rampe te red – wat presies is waar die meeste van ons “blitsige besluite” in elk geval beland.

God het belowe om sy wil duidelik te maak aan almal wat Hom soek. Wanneer jy Hom volle beheer van jou lewe gee, sal jy sy stem hoor sê, “Dit is die pad, geliefde. Loop nou daarin met vertroue want Ek het alles onder beheer.” Hoe wonderlik om so ‘n liefdevolle Vader te hê!

Download PDF

Vertrou Jy op God se Gees?

Gary WilkersonSeptember 21, 2020

Die krag van die Heilige Gees kom na ons toe op verskillende maniere. Eerstens, soos Jesus sê, leer niemand Hom ken tensy hulle deur die Gees weergebore is nie. Daarom, in ‘n sekere sin, woon God se Gees in elke Christen.

Tweedens, is ons geroep om in die Gees te bly, om intiem met Hom in gebed te wees. Derdens, moet ons voortdurend gevul wees met die Gees, en voortdurend van sy fontein van lewende water drink. Niks hiervan beteken dat die Gees ons verlaat nie, maar liewer, dat óns ‘n aandeel in ons verhouding met Hom het.

Laastens, daar is ‘n uitstorting van die Gees wat ons met krag vul, iets wat bo ons vermoë is om op te wek. Jy mag dalk wonder, “As ek deur die Gees gebore is en die Gees in my bly, en ek drink voortdurend van die Gees, waarom moet die Gees op my uitgestort word?” Ons het Hom nodig omdat Hy ons help om ons behoefte vir God te verstaan. Ons sou nooit die werke van sy koninkryk kon doen met ons eie passie of ywer nie. Dit moet van Hom af kom.

Ons dink dalk God kies die vurige persoon, die een wat almal ywerig sal maak vir God. Maar die Here soek ‘n smagtende hart – een wat Hy met sy eie gedagtes, hart en Gees kan vul. Dit beteken dat selfs die mees sagmoedige onder ons kwalifiseer.

Jesus het toe Hy die uitstorting van die Gees beskryf het, gesê: “Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte” (Lukas 2:49). Dit dui op ‘n uitwendige werking van die Gees in ons lewens, iets wat van buite onsself kom. Alle ander werke van die Gees binne-in ons is innerlik – wedergeboorte, inwoning, ons vol drink.

Daar kom ‘n tyd in elke gelowige se lewe wanneer die Gees in ons moet werk op ‘n manier buitekant ons. Ons het Hom nodig om die werk te doen wat nodig is: om te praat, aan te raak en te verlos. Dit is presies wat gebeur het toe die dissipels nie ‘n duiwel kon uitdryf nie. Jesus het vir hulle gesê, “Hierdie geslag kom slegs uit deur gebed en vas” (sien Markus 9:29). Met ander woorde, dit vereis algehele afhanklikheid van God. Ons moet sê, “Ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Dit het God se krag nodig.”

Die dissipels moes bid en vas net om een duiwel uit te dryf. Ons staan teen ‘n hele kultuur wat slegs deur gebed en vas verander kan word!

Download PDF

Gelei deur die Waarheid in ‘n Bedrieglike Era

Carter ConlonSeptember 19, 2020

In hierdie tyd waarin daar 'n magdom stemme en valse profete voorkom, moet ons besef hoe noodsaaklik dit is om 'n gesonde verstand te hê om God se stem duidelik te kan onderskei en ons onsself deur die waarheid te kan laat lei. As jy kies om jou met jou hele hart tot God te bekeer, sal Hy sy Woord en sy stem aan jou begin openbaar. “En jou ore sal ’n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan” (Jesaja 30:21).

God sal jou 'n gesonde verstand gee as jy dit begeer. Hy sal jou dieper in die Skrif lei en jy sal gevestig word in die weë van God en in staat wees om waarheid te kan onderskei. Jy sal gou op die punt kom waar jy nie meer in jou gedagtes stry nie en nie meer deur jou eie natuurlike denke beheer word nie. Dit beteken dat jy nie gelei sal word deur dit wat ander mense sê of wat jy in die nuus sien nie. Vrees sal jou nie oorval met elke slegte berig wat jy hoor nie, want jy sal weet wat reg is en wat die Bybel sê.

Jy sal onthou wat God vir jou gesê het, en soos jy wandel in dit wat Hy sê, sal jy lewe om dit vervul te sien. Die hel kan sy diepste, donkerste vyande teen jou stuur, maar jy sal die vertroue hê dat een woord van waarheid die hele spul op die vlug kan laat slaan. “As God vir ons is, wie kan teen ons wees?” (Romeine 8:31). Of wanneer daar vrese oor voorsiening vir die toekoms ontstaan, sal jy skielik die woorde van Dawid onthou: “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie” (Psalm 37:25).

Die grootste verskil tussen mense met 'n gesonde verstand en diegene daarsonder, sal deur die leiding van God in hul lewens bewys word. Dawid het geskryf, “Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen” (Psalm 23:2). Diegene met 'n gesonde verstand sal gelei word deur die liefdevolle stem van hul Verlosser, en hulle sal gerusstellende beloftes kry, ongeag wat hulle in die komende dae sal beleef.

Krag, liefde en 'n gesonde verstand – dit is wat van God kom, en dit kom slegs van God af. Vertrou Hom vir die krag om alles te wees waarvoor Hy jou geroep het. Besluit in jou hart om sy wil te vind en God sal sy deel doen om jou te vul met die Heilige Gees wat enige gees van vrees sal oorwin.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Kerk in 1994 en was aangestel as Senior Pastoor in 2001. In Mei 2020 het hy oorgegaan in ‘n voortgesette rol as Algemene Opsiener van Times Square Church, Inc.

Download PDF

Christus se Krag in Jou Storm

David Wilkerson (1931-2011)September 18, 2020

“Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur die engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as as ons so ʼn groot saligheid veronagsaam” (Hebreërs 2:1-3).

Die Bybel gee ernstige waarskuwings teen aan die slaap raak in die middernaguur. Ons eerste belang behoort ons persoonlike wandel met Christus te wees. Ons moet vra, “Hoe kan ek die gevolge ontvlug as ek Jesus verwaarloos en van Hom af wegdryf?”

Dawid, die outeur van soveel Psalms, het ook van sy stryd moeg geword. Hy was so moeg in sy siel, so beleër en vol probleme dat hy net verlang het om na ʼn plek van vrede en veiligheid te ontvlug: “My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewinge kom oor my, en angs oordek my. Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ʼn duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! Gou sou ek vir my ʼn skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm” (Psalm 55:5-9).

Soos Dawid, smag baie van ons daarna om weg te breek wanneer ons tye vreesagtigheid en moegheid beleef. Ons wil wegbreek na een of ander plek wat ver van mense af is, weg van ons probleme, stryd en gesukkel, waar dinge stil en rustig is. En so, keer baie mense binnewaarts en leef in voortdurende moedeloosheid, op die punt om die stryd gewonne te gee om God te vertrou om hulle deur te dra.

Op hierdie oomblik, is die Ligaam van Christus in die middel van ‘n “volmaakte storm.” Die hel het oopgebars en Satan het ‘n volskaalse aanval teen die seëvierende kerk geloots. Baie gelowiges blaas die aftog en wil heeltemal uit die stryd tree. Hulle het besluit, “Ek kan dit nie meer verdra nie! Ek sal Jesus nie verlaat nie, maar ek gaan ‘n makliker manier vind.”

Hier is ‘n waarheid wat elke gelowige moet begryp: ons vind die krag en heerlikheid van Christus hoofsaaklik te midde van die storm! Ons almal onthou hoe Jesus Homself geopenbaar het toe dit gelyk het asof die boot wil sink (sien Markus 4:35-41). Net soos Hy vir sy dissipels gedoen het, verskyn Hy te midde van ons storm, kalmeer die winde en die golwe. Trouens, sy krag word die meeste vir ons gegee in ons tye van swakheid.

Paulus getuig, “Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring” (2 Korinthiërs 12:9).

Download PDF

Gehate as Gevolg van Jesus se Opdrag

David Wilkerson (1931-2011)September 17, 2020

Jesus sê vir die kerk, “Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het” (Matthéüs 5:10-12).

Waarom haat die wêreld die ware kerk, sy herders en gemeentelede? ‘n Ware Christen is liefdevol, vredevol, vergewensgesind en gee om. Diegene wat Jesus se woorde gehoorsaam, is self-opofferend, nederig en vriendelik.

Algemene wysheid sê vir ons dat dit nie natuurlik is om diegene te haat wat vir jou lief is, jou seën en vir jou bid nie. Waarom word Christene dan so gehaat? Jesus sê eenvoudig, “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat dit My voor julle gehaat het ... As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg” (Johannes 15:18,20).

Die kerk, bedienaars en gelowiges word gehaat as gevolg van hulle opdrag, wat meer is as net om vir verlore mense te sê, “Jesus het jou lief.” Jy mag terugdeins van verbasing as ek jou daaraan herinner wat ons opdrag is. Eenvoudig gestel, as Christene moet ons van goddelose wegneem wat die kosbaarste vir hulle is: eie-geregtigheid. Dit is om hulle in vryheid, wat vir hulle soos slawerny lyk, in te bring.

Jesus het gesê, “Ek [het] julle uit die wêreld uitverkies” (Johannes 15:19).  Dit tref die hart van waarom ons gehaat word. Toe ons gered was, het ons “uit die wêreld” gekom en ons opdrag aanvaar om daarop aan te dring dat ander ook “uit die wêreld” moet kom.

“Omdat julle nie van die wêreld is nie...daarom haat die wêreld julle” (Johannes 15:19). Christus sê, in wese, “Die wêreld haat julle omdat Ek julle uit julle toestand geroep het. En dit beteken dat Ek julle uit hulle gemeenskap uitgeroep het. Ek het julle egter nie net uitgeroep nie, Ek het julle daarna ook gestuur om al die ander uit te roep.”

Hier is ‘n bemoedigende boodskap. Hoewel die wêreld Christus se ware dissipels haat en vervolg, vind ons toenemende liefde en goddelike geneentheid tussen die lede van sy kerk. Trouens, terwyl die wêreld rondom ons meer chaoties raak, word die ontsaglike liefde van ons mede gelowiges kosbaarder.

Soos Christus gesê het, “Soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê” (Johannes 13:34).

Download PDF

Hoe dit Lyk om ‘n Vyand Lief te Hê

David Wilkerson (1931-2011)September 16, 2020

“Maar julle moet julle vyande liefhê ... sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees ... want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is ... Spreek vry, dan sal julle vrygespreek word. Gee, en aan julle sal gegee word ... want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word” (Lukas 6:35-3).

Volgens Jesus, is ‘n vyand iemand wat jou vervloek, jou haat of vervolg (sien Mattéüs 5:44). Volgens sy definisie, het ons vyande, nie net in die wêreld nie maar soms in die kerk. Paulus het gesê, “Beklee julle dan ... met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar” (Kolossense 3:12-14).

Verdra en vergewe is twee verskillende sake. Verdra beteken om alle dade en gedagtes van wraak te verwerp. Dit sê, “Moenie sake in jou eie hande neem nie. In plaas daarvan, verdra die onreg. Lê die saak neer en laat dit vaar.”

Saam met verdra, moet ons uit die hart vergewe. Dit sluit twee ander gebooie in: jou vyande liefhê en vir hulle bid. Jesus het nooit gesê dat die werk van vergifnis maklik sou wees nie. As Hy gebied, “Wees lief vir jou vyande,” beteken die Griekse woord vir “liefde” nie toegeneentheid nie, maar “sedelike begrip.” Eenvoudig gestel, om iemand te vergewe, beteken nie om menslik toegeneentheid op te wek nie; liewer, dit beteken om ‘n morele besluit te neem om haat uit ons harte te verwyder.

Toe Saul Dawid agtervolg het met die doel om hom dood te maak, het Dawid ‘n geleentheid gehad vir maklike wraak toe hy sy agtervolger aan die slaap in ‘n grot gekry het waarin Dawid self weggekruip het. Dawid se manne het hom aangepor, “Dit is God se werk! Hy het Saul in jou hande oorgegee, so maak hom nou dood en wreek jouself.” Maar Dawid wou nie; in plaas daarvan, het hy ‘n stuk van Saul se kleed afgesny sodat hy later kon bewys dat hy hom doodgemaak het.

Sulke wyse optredes is God se manier om ons vyande te beskaam. Dit was die geval toe Dawid vir Saul die stuk van sy kleed gewys het.

“Jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen terwyl ek aan jou kwaad gedoen het” (1 Samuel 24:18). As gevolg van Dawid se optrede, het Saul se bitter hart teenoor Dawid versag.

Dit is die krag van vergifnis: dit beskaam haatdraende vyande, omdat die menslike hart nie ‘n suiwer liefdevolle reaksie kan begryp nie.

Download PDF

God se Teer Barmhartigheid Teenoor die Wat Ly

David Wilkerson (1931-2011)September 15, 2020

“Die geknakte riet sal Hy nie verbreek ... nie” (Jesaja 4:3).

‘n Riet is ‘n lang steel of plant met ‘n hol stam en word gewoonlik in moerasagtige gebiede of naby ‘n bron van water gevind. Dit is ‘n sagte plant en daarom buig dit maklik wanneer sterk winde of vinnige waters aankom. Die riet kan egter net so ver buig voor dit uiteindelik breek en deur die vloed meegesleur word.

Soos ‘n riet in kalm weer, het Amerika eens trots en fier gestaan, vol planne en belofte. Ons hele samelewing het God vereer en die Bybel was voorgehou as die maatstaf van ons wette en regstelsel.

In ons voorspoed, het ons egter soos antieke Israel geword: trots en ondankbaar. En ons het in ‘n kort tyd baie ver geval toe God uit ons hofstelsels en uit ons skole gedwing is en sy Naam bespot en belaglik gemaak is. Ons samelewing het sy morele kompas totaal en al verloor en die gevolg is dat die Amerika wat eens trots gestaan het, nou lamgelê is, net soos ‘n geknakte riet.

As ons kry wat ons verdien, sal Amerika in puin lê, verwoes deur anargie. Maar Jesaja sê dat ons liefdevolle Jesus nie ‘n geknakte riet sal breek nie. Ons Verlosser het in ‘n samelewing ingekom wat deur skynheiligheid en heersende sonde geteister was. Hy het oor Jerusalem geween en geprofeteer dat sy huis verlate sou word. Tog het Hy daardie nasie nog sewentig jaar van die verkondiging van die evangelie gegee. Daardie jare was vol Gees-gesalfde getuies wat wonderwerke gedoen, hoop en bekering verkondig en ‘n kragtige oproep tot die koninkryk uitgereik het. Jesus sou eenvoudig nie die geknakte riet, wat Israel geword het, verbreek nie.

Beskou die Here se teerheid teenoor sy eie volk. “Groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle almal gesond gemaak” (Matthéüs 12:15). Die woord “geknak” het ‘n aantal definisies: seergemaak, verpletter deur onvervulde verwagtinge. Baie van God se kinders het vandag ‘n woord nodig oor ons Verlosser se teer barmhartigheid, omdat hulle self geknakte riete geword het.

Geliefde, hierdie Christenwandel is oorlog. Dit beteken oorloë, moegheid, wonde en ‘n wrede vyand wat daarop uit is om jou te vernietig. Dit maak nie saak hoe geknak jy is, of hoe laag jy omgebuig is deur jou vloedstroom van beproewing nie. God het aan jou ‘n belofte gemaak: “Jy sal nie breek nie. Ek sal nie toelaat dat jou vlam doodgaan nie. Jou geloof sal nie geblus word nie.”

Hier is jou boodskap van verlossing: Staan op en vertrou! Die tyd het vir jou aangebreek om te glo dat Jesus met jou in jou storm is en dat Hy jou die krag sal gee om dit te verdra.

Download PDF