Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions


‘N VERDUISTERING VAN GELOOF

David Wilkerson (1931-2011)April 19, 2019

Die vreeslose profeet Jeremia, ‘n kragtige prediker van heiligheid en bekering, het die gedagtes van God gehad en het in die vrees van die Here gewandel. As ons egter Jeremia 20 lees, sien ons waar hierdie groot man ‘n verskriklike verduistering van geloof ly.

Jeremia het by die tempelpoort gepreek toe ‘n Satan-besete priester, Pashur, nadergekom het en hom in die gesig geklap het. Toe het Pashur beveel om Jeremia weg te sleep in hom toe te sluit in ‘n openbare blok, waar hy gespot was deur die verbygaande skares. Toe hy vrygelaat is, het Jeremia God se oordeel op Pashur en sy volgelinge uitgespreek: “En jy, Pashur, en al die inwoners van jou huis sal in gevangenskap gaan” (Jeremia 20:6). Met ander woorde, “Pashur, jy en hierdie stad gaan onder!”

Dadelik nadat dit gebeur het, het ‘n duisternis van siel oor Jeremia neergedaal en hy het van moedeloosheid ineengestort. Die eens deurdringende heiligheidsprediker het nou duister gevoelens teenoor God geuiter: “Here, U het my mislei. Die woord wat U vir my gegee het, het ‘n skande geword en elke dag word ek bespot. U het my verlaat, en daarom verlaat ek U. Ek gaan nie meer u Woord spreek nie, omdat al U beloftes leeg is. My lewe en bediening het in skande geëindig. U moes my in die baarmoeder doodgemaak het” (sien Jeremia 20:7-9,17).

Het Jeremia hier te ver gegaan? Hoe kon sulke taal uit iemand kom wat daarop aanspraak maak om God te dien? Ons kry ons antwoord in die volgende hoofstuk: “Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het” (Jeremia 21:1). Die profeet se verduistering van geloof het verbygegaan en God was nooit weg nie. Hy is altyd bewus van die planne en aanvalle wat Satan gebruik teen sy mees effektiewe dienaars en Hy het geweet Jeremia sou volhard. God het verstaan dat Jeremia se geroep gekom het uit verwarring en pyn en die Skrif maak dit duidelik dat God nie ‘n enkele oomblik sy salwing van hom af weggeneem nie.

Jy mag voel dat God jou teleurgestel het. Wees gewaarsku dat die duiwel hierdie twyfel veroorsaak en hy is absoluut vasbeslote om jou visie van God se barmhartigheid en genade te blokkeer. Maar reik uit na jou Vader en rus in sy liefde met die versekering dat Hy jou nooit verlaat het nie.

Download PDF

GOD GEE KRAG VIR DIE SWAKKES

David Wilkerson (1931-2011)April 18, 2019

“Na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het” (Romeine 12:3). Alle gelowiges is ‘n deel of mate van geloof gegee en daardie deel moet opgebou word tot ‘n onwrikbare, onwankelbare geloof. Hoe gebeur dit? Soos geloof toeneen, word dit versterk op slegs een manier: deur God se Woord te hoor en te vertrou.

Die Here sou nooit vir ons vra om iets te doen wat onmoontlik is nie. Dit is moontlik vir ons om onsself op te wek om te vra, “Waarom is ek so bang? Waarom is ek op hierdie wipwaentjie van op-en-af wanhopigheid? Waarom veroorsaak die toekoms angs in my siel?” Dit is omdat ons nie ons lewens, ons families, ons gesondheid, ons werk, ons huise ten volle in God se hande oorgegee het nie. Ons maak nie die sprong van geloof wat besluit, “My Here is waaragtig en getrou. Hoewel ek Hom telke male teleurgestel het, Hy het my nooit teleurgestel nie. Kom wat wil, ek werp my lewe en toekoms in sy sorg.”

Hoe moet ons dit doen? Deur die woord wat Hy vir ons gegee het aan te gryp. Tans is die wêreld in groot onrus en God het vir ons gesê, “My Woord is in jou en jy word beskerm onder die skadu van my hand. Jy is my kind.” “Ek het die Here altyddeur voor My gesien, want Hy is aan my regterhand, dat Ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop” (Handelinge 2:25-26).

Ek dring by jou aan om hierdie kragtige woord van Jesaja jou eie te maak: “Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie... maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie” (Jesaja 40:29-31).

God slaap nooit nie en sy arm is altyd uitgestrek om jou, sy geliefde kind se onthalwe.

Download PDF

BONATUURLIKE TROOS

David Wilkerson (1931-2011)April 17, 2019

“Geseënd is die God...die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word” (2 Korinthiërs 1:3-4). Dwarsdeur die wêreld, gaan mense deur lyding en beproewings en die Here het belowe om ons daarin te troos. Let op dat hier niks gesê word oor verlossing van die stryd nie; ons word slegs gesê dat die Heilige Gees ons vertroosting gee om te kan verdra en volhard in ons beproewing.

Hierdie vertroosting, verskaf deur die Gees te midde van ons probleme, is nie bloot ‘n tydelike opheffing van die las nie. Dit is nie ‘n sug van verligting, ‘n uitsluit van bekommerde gedagtes of vrese nie. Liewer, dit is bonatuurlik. Sulke vertroosting is die ekslusiewe bediening van die Helige Gees, bewerkstelling deur geloof wanneer ons vertrou in sy liefde vir ons.

Die Skrif sê vir ons, “U sal diegene in Sion troos. U sal ‘n woord van genesing hê vir diegene wat wanhopig is en vrees” (sien Jesaja 61:2-3). In reaksie op ons geloof, beloof God se Gees om iets binne-in ons te skep wat vertroosting sal bring tydens elke denkbare probleem en angswekkende omstandigheid. Hy sal binne-in ons ‘n woord plaas wat ander kan genees, troos en bemoedig.

Die Gees sê deur Jesaja, “Ek het hulle weë gesien, en Ek sal hulle genees; en Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk... Ek skep die vrug van die lippe; vrede, vrede” (Jesaja 57:18-19). Dit is een van die mees bemoedigende beloftes in God se Woord. Die Here sê Hy sal van ons af verjaag die gees van vrees en in ons sy bonatuurlike gees van vrede gee. Jesaja herhaal die woord “vrede” hier om te beklemtoon dit is ‘n voortdurende vrede. Eenvoudig gestel, die Heilige Gees belowe, “Ek sal vrede in jou skep.”

Soos die naderende wolke vrees in die wêreld veroorsaak, mag jy lewe volgens hierdie woord van Paulus: “En laat die vrede van God...in julle harte heers” (Kolossense 3:15). Amen!

Download PDF

JESUS BID VIR ONS

David Wilkerson (1931-2011)April 16, 2019

By Pinkster, het Jesus na die dapper dissipel Petrus gedraai en aan hom geopenbaar, “Petrus, Satan het gevra dat Ek jou aan hom oorgee dat hy jou lewe kan skud.”

“En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir Hom gesê: Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar Hy antwoord: Ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy drie maal geloën het dat jy My ken nie” (Lukas 22:31-34).

Petrus het voor die ander dissipels daarin geroem dat hy ‘n onfeilbare geloof gehad het, “Here, ek sal nooit in U twyfel nie. Ek sal eerste sterf.” Satan was op die punt om ‘n bonatuurlike aanval op Petrus se geloof te orkestreer. Om te sif, beteken om “hard te skud.” Eenvoudig gestel, die duiwel wou die fondamente van Petrus se geloof toets op die ergste denkbare manier.

Petrus het sy geloof in Jesus se goddelikheid verklaar deur te sê, “U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Matthéüs 16:16), so sy geloof was eg – wat die einste rede was waarom die duiwel agter hom aangegaan het. Wanneer ons in die middel van ‘n beproewing is, is dit moeilik om te sien dat ons in die vuur is as gevolg van ons wandel met Jesus. Maar Petrus was op die punt om ‘n pilaar van God se kerk te word, en te begin om die evangelie in die wêreld in te neem tydens Pinkster, en jy kan seker wees Satan sou dit nie laat gebeur sonder ‘n geveg nie.

Jesus het geweet dat die sataniese aanslag wat teen Petrus sou kom, gerig was op sy geloof, daarom het hy sy dissipel voorberei deur vir hom te sê, “Ek het vir jou gebid.” Dink daaraan – Jesus bid vir jou! Maar baie van ons het tye van sifting beleef, maar min kan begryp dat Satan se aanvalle so erg is dat ons versoek sou word om Jesus te verloën. Wat ‘n vertroosting om te weet dat selfs indien ons ‘n tyd beleef waarin ons van ons geloof afwyk, bid Jesus vir ons, en maak ons weer sterk sodat ons, op ons beurt, teenoor ander kan getuig.

Download PDF

JESUS STEL NOOIT TELEUR NIE

Gary WilkersonApril 15, 2019

“Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld” (Johannes 17:24, my beklemtoning). Jesus het vir sy dissipels gebid – en dit sluit ons in. Hy het die Vader gevra dat ons sy heerlikheid mag sien, wat beteken dat ons Hom mag ken.   

Op sekere tye in die Ou Testament, het Jesus Homself geopenbaar in menslike of engele vorm, met verskillende resultate. Byvoorbeeld, Jakob se heup was gebreek toe hy met die Here probeer stoei het. En toe Moses vir God gesê het, “Laat my tog u heerlikheid sien” (Exodus 33:18), het die Here vir hom gesê, “Ek moet jou aangesig toemaak en jou agter ‘n rots wegsteek, en dan kan jy net die nagloed van my heerlikheid sien.” Met ander woorde, Hy moes Moses beskerm teen die volle openbaring van Homself.

In die Nuwe Testament, toe die apostel Johannes die Here se stem gehoor het en die Openbaring op die eiland Patmos ontvang het, het hy op sy aangesig neergeval. Die normale reaksie van manne en vroue wanneer hulle Jesus gesien het, was ontsag en verwondering. Ek wonder wat sal gebeur as ons Hom in al sy lieflikheid en heerlikheid sien soos Moses of Johannes.

Trouens, Jesus is lieflik in ‘n sin ver dieper as ons gewone gebruik van hierdie beskrywende woord. Ons maak ‘n aanmerking dat iemand lieflik of aantreklik is, maar Jesus is baie meer. Hy is glorieryk, wonderlik, afgesonder, uniek, besonders. Hy is ook teer, vriendelik, kosbaar, vol majesteit. Hy is merkwaardig, sterk, magtig, kragtig, wys, voortreflik. En Hy stel nooit teleur nie!

Selfs in sy menslike natuur, bly Jesus soewerein, een met God (sien Kolossense 2:10). Beskou sommige van sy lieflike eienskappe: vol geregtigheid (Johannes 8:16); volmaak regverdig (Johannes 8:46). En Hy is liefde (Johannes 13:34) – ‘n liefde wat onpeilbaar is.

Ons verdien glad nie hierdie liefde nie, maar dit is die wonder van ons wonderbare, onvergelykbare Saligmaker. Prys Hom vandag vir sy onuitspreeklike offer en geskenk van saligheid.

Download PDF

GEBED GEÏNSPIREER DEUR GOD SE GEES

Jim CymbalaApril 13, 2019

Paulus het vir die Efésiërs gesê om “met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking” (Efésiërs 6:18). Wat ‘n interessante frase en beeldspraak – bid in die Gees. Bid in, deur, en met die Heilge Gees, wat God self is!

Bykomstig tot hierdie verwysing in Efésiërs, is daar meer: “Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing” (1 Korinthiërs 14:15). Let op dat Paulus nie net met sy verstand bid nie, maar ook met sy gees, opgewek en gedring deur die Gees van God.

Waar anders sou die Gees hoofsaaklik werk as in ons menslike gees? Ook, om diegene te teë te staan wat die Liggaam van Christus verdeel, “sinnelike mense wat die Gees nie het nie,” het Judas vir sy leiers gesê dat hulle hulself moes “opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid” (Judas 20, klem bygevoeg).

Hierdie riglyne oor gebed, geïnspireer deur die Heilige Gees, mag vir sommige klink soos emosionele fanatisme. Hulle voel dit is vir daardie “ander mense” wat altyd te hard sing en hulle hande in die kerk oplig elke ses sekondes. Hulle sê, “Dit is nie hoe ek in die kerk grootgeword het nie.”

God het vir ons die Bybel gegee sodat ons biddend en nederig sy dieptes en belewenisse wat dit beloof kan naspeur. Het die Heilige Gees se krag om gebed te inspireer ietwat verdwyn gedurende die eeue ná die boek Handelinge? Sal die Gees ons vandag minder help, veral as ons Hom die nodigste het? Dit klink nie na wat ‘n genadige God sou doen nie.

Hoe sal ons met vrymoedigheid in geloof bid as die Heilige Gees ons nie help nie? Slegs as die Gees ons lei en inspireer, sal ons klim na ‘n nuwe vlak van triomferende gebed. Dan sal vestings val, geliefdes sal besoek word met God se genade, en mense rondom ons sal herinner word dat Christus ‘n lewende Verlosser is en nie net ‘n blote teologiese konsep nie.

Niks is te moeilik vir God nie. “Here, leer ons om te bid, en laat dit gebed in die Heilige Gees wees.”

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

VERBIND DEUR ‘N EWIGE EED

David Wilkerson (1931-2011)April 12, 2019

In Jesus se gebed aan die Vader, het Hy gesê: “En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons” (Johannes 17:11). Hy het in wese gesê, “Ons het ooreengekom dat Ek almal wat op My vertrou by ons verbond kon insluit. Nou, Vader, Ek vra U om hierdie geliefdes in te sluit by dieselfde verbondsbeloftes wat U aan My gemaak het.”

Wat het hierdie verbond tussen Vader en Seun met jou en my te doen? Is dit ‘n beeld van God se liefde vir sy geliefde skepping. Hy het hierdie verbond gemaak omdat Hy onwillig was om een kind aan die Satan af te staan. Dit gaan alles oor sy onsterflike liefde vir sy kinders.

Die Vader het vir sy Seun gegee, die Seun het sy lewe vir ons gegee en ons ontvang al die voordele. Met wedersydse instemming, het die Vader en die Seun hierdie verbond gemaak om die saad van Christus te bewaar en te beskerm. Dit verseker dat ons tot op die einde sal volhard en dat ons bewaar sal word.

Die belofte om ons te red en te verlos, en ons vertroue dat God dit sal nakom, het dan ‘n presedent in die verhouding tussen Vader en Seun.

Het die Vader Jesus gelei soos Hy belowe het Hy sou? Het sy Gees die Seun bemagtig en hom bemoedig en vertroos? Het Hy Hom deur al sy versoekings en beproewings gedra? Het Hy Hom bewaar van die magte van duisternis? Het Hy Hom triomferend huistoe gebring? Was God getrou aan sy deel van die verbond se terme?

Ja, absoluut! En die Vader wat sy verbondsbeloftes aan sy Seun nagekom het, het ‘n ewige eed gesweer om dieselfde vir ons te doen. Jesus het sy deel van die verbond bevestig toe Hy gesê het, “En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. Ek in hulle en U in My” (Johannes 17:22-23).

As jy in Christus bly – in Hom woon en Hom vertrou – sal jy sekerlik sy heerlikheid sien!

Download PDF

TEKENS VAN DIE KOMS VAN CHRISTUS

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

“Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid — dan oorval ’n skielike verderf hulle soos die barensnood ’n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ’n dief sou oorval nie” (1 Thessalonicense 5:3-4).

Tans is die wêreld in soveel onrus gehul, dat mense vra, “Spin die wêreld buite beheer? Sien ons die doodsnikke van die geskiedenis?” Ons verstaan nou wat Jesus bedoel het toe Hy gesê het: “En daar sal...wees...benoudheid van nasies in hulle radeloosheid...en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word” (Lukas 21:25-26).

Toe Jesus daardie waarskuwing gegee het, het Hy hierdie stelling bygevoeg: “En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ’n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (21:27-28). 

Al die verskriklike dinge wat ons sien kom oor die aarde op hierdie huidige tydstip, het te doen met die koms van Christus. Bo die hewige donkerheid wat die aarde bedek, vorm daar ‘n wolk in die hemel, en eendag binnekort, gaan Christus daardie wolk binnegaan en Homself aan die hele wêreld openbaar. “So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur” (21:31).

Die Christene in Paulus se tyd, wou hê hy moes skryf oor profetiese tye en Paulus het gereageer “dat die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God” (1 Thessalonicense 4:16). Hy het verder gegaan, die gebeurtenis beskryf en toe het hy gesê, “Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde” (4:18).

Paulus se vermaning was bedoel om ‘n bemoediging te wees. Net so, vandag, moet ons nie bekommerd of te veel begaan wees oor huidige gebeure nie omdat ons goed weet dat dit alles dui op die koms van die Here Jesus om sy kinders weg te neem.

Toe Jesus gesê het, “Hef op julle hoofde” (Lukas 21:28), het Hy bedoel dat ons ons fokus op Hom en sy spoedige terugkeer moet hou! Voorwaar, dit is ons wonderlike hoop!

Download PDF

VOOR DIE VADER SE TROON

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2019

God se dienaars moet sy teenwoordigheid binnekom, ten volle oortuig dat Hy sal verhoor. Dit is ‘n goeie ding om die beloftes van God in gebed saam met jou te bring – om daarop te staan terwyl jy Hom daaraan herinner. Hy het sekerlik nie geheueverlies nie, maar die Here hou daarvan dat ons sy beloftes voor Hom bring.

Petrus was ‘n visioen gegee en hy het gewonder wat dit kon beteken. Terwyl hy daaroor gewonder het, het God vir hom gesê, “Daar is drie manne wat jou soek. Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want Ek het hulle gestuur” (Handelinge 10:19). Hierdie gedeelte van die Skrif sê vir ons dat as God iets as waarheid verklaar, moet ons dit glo en daarop staan, sonder om ons vlees te raadpleeg. Ons kan bloot nie die betroubaarheid van God se Woord meet deur ons situasies of ons eie waardigheid te ondersoek nie. As ons dit doen, sal ons op die ou end slegs sien dat ons onwaardig is. Dan mag ons op die ou end onsself net ontmoedig om sy Woord op te eis en toe te eien.

Die Bybel sê ons is petisionarisse voor God se troon en Christus is daar as ons middelaar of advokaat. “Want daar is een God en Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus” (1 Timótheüs 2:5). “Omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree” (Hebreërs 7:25). “As iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige” (1 Johannes 2:1).

Deur die gestorte bloed van Jesus aan die kruis, het die deur na die Vader se troon vir ons oopgegaan en het ons toegang om ons versoeke persoonlik na God te bring. Ons het ook die Heilige Gees, wat ons “parakleet” is, een wat instaan as ons adviseur, advokaat, trooster, middelaar en voorspraak. Hy herinner ons aan die ewige dekrete en goddelike konstitusie wat bestaan uit God se Woord – so ons het hierdie ontsaglike beloftes.

Dit is gerusstellend om te weet dat God werklik bly is wanneer jy sy troon nader met vrymoedigheid, en Hom bind aan sy eie Woord. En Hy sal seker maak dat jy weet Hy bly is oor jou.

Download PDF

WAGTEND OP ‘N GLORIERYKE DAG

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2019

“Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei” (Johannes 14:1-2).

Baie van ons het al verskeie kere getrek gedurende ons leeftyd, maar wanneer ons by die hemel uitkom, sal ons nooit weer hoef te trek nie. Jesus sê vir ons dat Hy gegaan het om ‘n plek vir ons te berei en dit is ‘n permanente huis. ‘n Christen vrou het gevra, “As daar ontelbare menigtes mense in die hemel gaan wees, hoe is dit moontlik dat God ‘n blyplek vir almal kan maak? Hoe kan daar genoeg plek wees vir so baie wonings?

Laat ons kyk na Jesus se woorde oor die saak: “Ek gaan vir jou ‘n plek berei.” Hierdie woorde behoort iets vir ons te beteken. Sommige Bybelkenners interpreteer Jesus se betekenis hier as “baie woninge.” Dit mag of mag nie akkuraat wees nie, maar ek weet dit vir verseker: As Jesus dit bou, kan ons seker wees dit is glorieryk!

As jy die plek wat die Here vir jou berei in die hemel voor jou geestesoog sien, moenie dink aan baksteen geboue of iets soortgelyks nie. Liewer, sy inwoners is van ‘n heel ander realm. As beperkte mense, kan ons onsself nie voorstel ‘n realm waarin die liggaam deur alle materiële stowwe onverhinderd beweeg nie. (Jesus het dit gedoen na sy opstanding, en Hy sê in die hemel sal ons verheerlikte liggame soos syne wees.) Dit is ‘n realm wat geen wetenskaplike al ontdek het nie, een baie anders as enigiets wat ons kan begryp.

Die belangrikste punt wat Jesus oor die hemel maak, is, “Dit is ons tuiste! Jy gaan ewig leef waar Ek leef.” “En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (14:3). Eenvoudig gestel, daar is ‘n tuiste in die ewigheid vir elkeen van ons. Jesus het in wese gesê, “Wanneer daardie dag aanbreek – wanneer jy hier by My is – sal Ek persoonlik vir jou wys wat Ek vir jou gebou het.” Dit sal waarlik glorieryk wees!

Download PDF