Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

‘n Oproep vir Gewone Mense

Carter ConlonOctober 19, 2019

My hart juig met die gedagte dat dwarsdeur die skriftuurlike geskiedenis, wanneer God iets deurslaggewends wou doen, het Hy dikwels die persoon gekies wat die minste in staat was om dit te laat gebeur. Toe Hy ‘n profeet na die volk wou stuur, het Hy gesoek na ‘n onvrugbare baarmoeder in ‘n vrou genaamd Hanna. Toe Hy sy volk uit die hande van die Midianiete wou verlos, het Hy aan Gideon verskyn – die geringste in sy vader se huis in die stam van Manasse. Toe Hy ‘n wonderlike belofte aan ‘n man genaamd Abraham wou gee, en vir hom gesê het dat hy nakomelinge sou hê wat so ontelbaar soos die sterre in die lug sou wees en dat die hele wêreld deur hom geseën sou wees, het Hy gewag totdat Abraham geen moontlike manier gehad het om dit in sy eie krag te kon doen nie.

Nadat Salomo by die voltooiing van die tempel gebid het, het die Here in die nag aan hom verskyn en gesê, “Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir My as ’n offerhuis verkies. As ... my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek” (2 Kronieke 7:12-15).

Ek sien iets van die karakter van God in hierdie gedeelte van die Skrif: sy gewilligheid om te doen wat ons nie vir onsself kan doen nie. Jy sien, die koninkryk van God handel oor mans en vroue wat alles word wat God vir ons bestem het om te wees; om dinge in besit te neem wat nie binne ons natuurlike vermoë is nie; om dinge te verstaan waarvan ons natuurlike verstand niks weet nie; en in vryheid te leef wat geen mate van natuurlike inspanning vir ons kan bring nie. Die koninkryk van God gaan oor wonderwerke en genade!

Die Here wag vir gewone mense soos jy en ek om te iets rakende sy hart te ontdek. Kom na Hom ter wille van die verlorenes van hierdie dag en word ‘n belangrike deel van sy hele plan.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Church in 1994 op uitnodiging van die stigterspastoor, David Wilkerson en was aangestel as Senior Pastoor in 2001.

Download PDF

Triomferende Geloof

David Wilkerson (1931-2011)October 18, 2019

In Númeri 13 en 14, vind ons die taal en definisies van ware geloof en ongeloof. Die tien spioene wat opgegaan het na die land het teruggekeer met ‘n verslag oor wat hulle gesien het. “En hulle het hom vertel en gesê: Ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het; en waarlik, dit loop oor van melk en heuning, en dít is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien” (Númeri 13:27-28). Dus was die verslag beide positief en negatief.

Die volk was paniekerig en het met vrees en ongeloof uitgeroep, “Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons” (sien 13:31). Maar Kaleb, ‘n stil stem van geloof, het net die teenoorgestelde benadering gehad: “Laat ons gerus optrek en dit in besit neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig” (13:30).

Die hele gemeente het saamgestem, “Laat ons teruggaan na Egipte en slawerny. Ons die kan die Beloofde Land nie binnegaan nie. Daar is te veel sterk vyande” (14:1-4). Maar weereens, het geloof deur Josua en Kaleb gepraat: “Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning” (14:7-8).

God wil weet wat in jou, as ‘n ware gelowige, se hart is. Is dit vrees of reuse en ‘n begeerte om terug te gaan na Egipte toe? Hy wil ‘n volk hê wat geloof sal gebruik om alles te vernietig wat hulle weghou van die volheid van Jesus.

Die vyand het geen mag om God se kinders te verhoed om te ontvang wat Hy vir hulle het nie. Satan mag tans dalk ‘n reus van ‘n probleem teen jou gebruik – nie om jou onder te hou nie maar om jou uit te hou. Alle hel woed teen jou om jou te weerhou om die volheid van Christus, ‘n plek van rus, ‘n lewe van vertroue en ‘n wandel van vrede onder sy heerskappy in besit te neem.

Laat jou geloof triomfeer en verkondig, “Ek sal nie vrees vir dit wat ‘n mens aan my kan doen nie. My vyande het geen krag nie want God is met my. Ek neem dit wat Hy vir my het in besit!”

Download PDF

Sal Jy Sy Leiding Volg?

David Wilkerson (1931-2011)October 17, 2019

“Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie” (Psalm 32:8-9).

In hierdie twee kort verse gee God vir ons een van die grootste lesse rakende leiding in die hele Skrif. Eerstens is daar ‘n kosbare belofte, ‘n fondament waarop ons ‘n groot geloof kan bou. Hierdie fondament is sy gewilligheid om ons in alles te lei en te rig! In die begin van die hoofstuk, sal jy ontdek dat hierdie belofte aan spesiale mense gebied word – hulle wie se sonde bedek is en in wie daar geen bedrog is nie; wat die Here se hand swaar op hulle het; wat goddelik is en bid op ‘n tyd waarin hulle gehoor kan word; wat verborge is en bewaar word van probleme; en wat liedere van verlossing sing.

Maar die Woord van God sê ‘n mens kan ‘n gelowige wees wat al die skriftuurlike voordele van ‘n kind van God het en steeds ‘n hardkoppige muil wees wanneer dit daarby kom om hom aan sy leiding te onderwerp. God het van Israel gesê, “Veertig jaar het Ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie” (Psalm 95:10).

God in in wese gesê, “Na al daardie lang jare waartydens julle my liefdevolle leiding en wonderbaarlike verlossing beleef het, het hulle steeds nie die vaagste benul gehad van hoe Ek optree nie! En hulle het nooit eens probeer om my beginsels van leiding te verstaan nie.”

God wil ‘n volk hê wat Hom goed genoeg ken om te reageer op sy geringste aanmoediging, maar die meeste gelowiges bring nie genoeg tyd in sy teenwoordigheid deur om Hom op hierdie manier te ken nie. Die Israeliete was hardkoppige kinders, te selfgesentreerd om God met hulle toekoms te vertrou. Hulle wou ‘n vinnige, maklike uitweg uit hulle moeilike situasies hê en hulle het niks geleer uit die bonatuurlike leiding wat hulle uit slawerny geneem het tot by die rand van die Beloofde Land nie.

Geliefde, God sou ons baie eerder lei met sy oog as met ‘n stang en ‘n toom. Hy wil hê om moet ‘n vaste kennis hê van sy weë en ‘n ononderbroke versekering van sy hand van leiding op ons.

Download PDF

Die Hart van God Aanroer

David Wilkerson (1931-2011)October 16, 2019

Ons weet wat dit beteken wanneer dit gesê word dat mense “die aanraking van God” op hulle het. Hulle mag eenvoudige manne of vroue volgens die wêreld se standaarde wees, maar hulle was alleen met God en hulle praat met gesag en oortuiging van die Heilige Gees. Die profeet Daniël was so ‘n man.

Daniël was gedissiplineerd, dapper, besonderlik begaafd; ‘n gewone gelowige kan voel dat hy nie teen hom kan opweeg nie. Maar Daniël is ‘n voorbeeld van ‘n vername man wat volkome menslik was en die swakhede van die menslike toestand gehad het. Sy storie is bedoel om ons te leer hoe om God aan te raak – en deur Hom aangeraak te word.

Daniël verteenwoordig God se heilige oorblyfsel in ‘n goddelose tyd, en sy ballingskap in Babel illustreer ons huidige stryd in ‘n hedendaagse Babel. Hy wys ons vandag hoe om te volhard om God te soek totdat sy hand ook op ons is.

As Daniël getrou kon bly aan God in ‘n tyd van afvalligheid en afgodery, kan ons vandag ook, maak nie saak hoe goddeloos die tye word nie. As hy nie net sy geloof kon behou nie maar so besig met die Here kon wees dat God afgekom en Hom aangeraak het, is dit ook moontlik vir ons vandag. Dieselfde God wat Daniël aangeraak het, sal ons aanraak!

Daniël se gebedslewe het hom verander in ‘n man met so ‘n groot geloof dat toe hy in die leeukuil laat afsak is, hy nie ‘n woord geuiter het nie. Sy geloof in God het die bekke van die leeus toegesluit en, in plaas van deur hulle verslind te word, het Daniël gaan slaap en in die Here gerus. Toe hy uit die leeukuil gehaal is, het die die koning sy verlossing aan sy geloof toegeskryf: “So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het” (Daniël 6:23).

Wil jy ‘n besonderse aanraking van God op jou hê? Dan moet jy die volgende voorbeeld van Daniël se gebed beskou: “En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas, en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy ... En ek het tot die Here my God gebid” (Daniël 9:3-4).

Download PDF

God se Geskiedenis van Goedertierenheid

David Wilkerson (1931-2011)October 15, 2019

Die profeet Jesaja het dikwels gepreek oor God se wraak teen sonde. Hy het gepraat van die dag van toorn en wanhoop wat kom oor diegene wat in opstand leef, maar te midde van sy mees skrikwekkende boodskappe oor die Here se dag van toorn, het Jesaja gestop en uitgeroep, “Ek sal die goedertierenhede van die Here prys ... na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenhede” (Jesaja 63:7).

Te midde van al die sonde, afvalligheid en rebellie in Israel, het Jesaja diep in sy eie hart gekyk en ‘n openbaring onthou van hoe God werklik is. Hy het in wese uitgeroep, “Here, wees ons genadig en red ons weer. Ons het teen U gerebelleer en u Heilige Gees bedroef, maar U is waarlik vol goedertierenheid.”

God se goedertierenheid is een aspek van die Here se karakter waarvan baie Christene min kennis dra. Toe Dawid teruggekyk het na God se vorige handelinge met sy geliefde kinders, sê hy vir ons dat dit moontlik is om die goedertierenheid van die Here te verstaan. Die sleutel om hierdie aspek van God se karakter te kan verstaan, was eenvoudig en ongekompliseerd – God het sy barmhartigheid gegee omdat die volk die Here aangeroep het. “Honger, ook dors was hulle; hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die HERE aangeroep” (Psalm 107:5-6). Toe God se kinders van Hom afvallig geword het en verlore was omdat hulle gesondig het, het hulle Hom aangeroep en “Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak” (Psalm 107:20).

Weereens, toe God se volk raadop was, wat het hulle gedoen? “Toe het hulle die HERE aangeroep in hulle benoudheid” (107:28) en Hy het hulle uit hulle benoudheid gelei en die stormagtige see stil gemaak.

Die Here het Dawid geleer dat hy na sy geskiedenis van handelinge met die kinders van Israel kon kyk en sy natuur ontdek. Hierdie les geld vir ons vandag. “Wie wys is, laat hom op hierdie dinge ag gee, en laat hulle let op die goedertierenheid van die HERE” (Psalm 107:43).

Jy het ‘n liefdevolle, teer Vader wat omgee oor jou. Hy het al jou trane opgevang; Hy sien elke behoefte; Hy ken al jou gedagtes – en Hy het jou lief!

Download PDF

Nie Meer Vreemdelinge Nie

Gary WilkersonOctober 14, 2019

God het die mens geskep om gemeenskap met Hom te hê. Sy ewige voorneme was dat die mens deel sou hê aan sy Drie-enige gemeenskap van liefde, aanvaarding, teerheid en ware kennis van mekaar. Sonde het die wêreld binnegekom en hierdie hele verhoudingskonsep vernietig, en saam met sonde, het skande, vervreemding, skeiding en hopeloosheid gekom. Maar toe het Christus op die toneel verskyn!

Onthou “dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het ... so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God” (Efésiërs 2:12-14,19).

Paulus het gepraat van die persoonlike verandering wat kom deur die krag van die kruis van Jesus Christus. Maar hy praat ook daarvan om vrede en herstel te bring vir gebroke interpersoonlike verhoudings. Waar jy eens in vyandskap, vrees, skeiding en angs met ander omgegaan het, kan jy nou met versoening, vrede en liefde lewe. Jy word regverdig gemaak in Christus, en daardie muur van woede en veragting is weg. Van nou af sal jy in liefde en vrede en aanvaarding en vryheid en genesing wandel. Woorde wat teenoor jou gesê word, mag dalk steeds seermaak, maar jy sal nie ‘n muur van vyandskap oprig soos jy in die verlede gedoen het nie.

Die Woord van God adresseer dit op hierdie manier: “As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense” (Romeine 12:18). Met ander woorde, God sal vir jou genade gee om te vergewe en barmhartig te wees teenoor ander, maar dit mag dalk nie goed ontvang word nie. Nietemin, jy kan onthou “dat jy sonder Christus was,” maar dit is in die verlede. Jy is nou ‘n lid van die huishouding van God en jy is vry as gevolg van die offer van Christus. In hierdie wonderlike nuwe posisie, lewe jy nou in sy oorwinning!

Download PDF

Gelukkig Wanneer die Pad Rof is

Tim DilenaOctober 12, 2019

“My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos: Wanneer ’n mens se geloof ’n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter enduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kortkom nie.” (Jakobus 1:2-4, Die Lewend Bybel).

Jakobus gee ons ‘n gebod hier: “Wees bly wanneer die pad rof is.” Hy redeneer verder en sê dat as jy hierdie imperatief gehoorsaam, het jou geduld die geleentheid om te groei en dan sal jy vir enigiets reg wees!

Almal soek ‘n manier om ‘n gelukkig lewe te leef. Trouens, toe Yale Universiteit ‘n klas in sy kurrikulum aangebied het genaamd, “Hoe om ‘n Gelukkige Lewe te Leef,” het helfte van die studentekorps aangemeld om daarvoor in te skryf. Daardie klas, Psych 157, het die gewildste klas in die geskiedenis van die skool geword.

‘n Ander weergawe van Jakobus 1:2 lees, “Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val” (1953). Die Woord ag beteken letterlik om vooruit te dink. Moenie vasgevang raak in die nou, die huidige nie; dink na oor wat jy in die toekoms sal beleef. Dit is belangrik, want Jakobus bedoel, “Ek wil hê jy moet besef dat die einde van waarheen jy gaan ‘n doel het. Iets goeds is aan die ander kant.”

Petrus het gesê, “Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — ’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge” (1 Petrus 1:6, 1953). Wat ons van beide Jakobus en Petrus kan leer, is dat die hemel nie net ‘n plek is nie. Die hemel is ‘n motivering vir ons op hierdie oomblik, ‘n toekomsgedagte terwyl ons in die huidige stryd is. As ons die materiële en fisieke dinge groter ag as die geestelike dinge, sal ons alles nie as “louter vreugde” beskou nie.  As ons slegs vir die huidige leef en die toekoms vergeet, dan sal beproewings ons bitter maak, nie beter nie.

Dit is lewensbelangrik om verstaan dat wanneer jy getoets word, neem jou beproewings nie van jou nie, hulle vorm in jou – wat redelik verstommend is.

Pastoor Tim het in ‘n middestad gemeente in Detroit bedien vir dertig jaar voor hy by Brooklyn Tabernacle in New York Stad bedien het vir vyf jaar. Hy en sy vrou Cindy bedien tans in Lafayette, Louisiana.

Download PDF

God se Heilige Wolke

David Wilkerson (1931-2011)October 11, 2019

Die wolk, daardie mistige bedekking wat dikwels op God se kinders neerdaal, is nie ‘n klad in God se handskrif nie. Saam met Jesus, kom wolke as deel van die sluier van sy heerlikheid. Wolke is nie werklik ons vyande nie; hulle bedek nie sy aangesig nie; hulle is nie waarskuwings van ‘n naderende storm nie. Wanneer jy verstaan dat wolke instrumente van goddelike liefde is, behoort hulle nie langer gevrees te word nie.

Jy sal nooit jou beproewings en lyding verstaan totdat jy die betekenis van heilige wolke verstaan nie.

“En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei...” (Exodus 13:21).

Kan jy God se volk voorstel waar hulle dag vir dag in daardie aaklige woestyn na ‘n wolk staar? Ek is seker die vyande van Israel het rondgegaan en gesê, “As hulle God so magtig is, waarom het hulle nie heeltyd sonskyn nie; waarom ly hulle daagliks onder daardie onheilspellende wolk? Oral waar hulle gaan, verskyn die wolk.”

Moenie bekommerd wees nie, my vriende. Daardie wolk wat ander gedink het so onwelkom was, was hulle daaglikse gids. Wanneer die wolk beweeg het, het hulle beweeg; wanneer dit gaan stilstaan het, het hulle stilgestaan.

God het goeie rede om ons wolk te laat talm. God het sy kinders beproef, om te sien of hulle voor Hom sou uithardloop en vergeet van sy leiding. Hy wag totdat ons aan die einde van ons geduld kom en gewillig is om uit te roep, “Here, ek sal wag in hierdie wildernis vir ewig, as dit u wil is. Ek sal dit op u manier doen; ek sal nie beweeg voor U my sê nie.”

As jy sou weet wat die goeie dinge is wat uit jou wolk sal kom, sou jy nie vir die verwydering daarvan vra nie.

Ek is oortuig dat elke ware Christen die presiese koers wat God vir hom gekies het, sou kies, as hy alles geweet het wat God weet. Die lewe is soos ‘n pragtige tapisserie, maar die Meesterwewer wys slegs een string op ‘n slag. As jy die wonderlike plan kon sien waaraan Hy werk, sou jy juig in plaas van terugdeins.

Download PDF

Kalmte te Midde van ‘n Krisis

David Wilkerson (1931-2011)October 10, 2019

Koning Dawid het gesê, “Groot dinge het U gedoen, Here my God — u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel” (Psalm 40:6).

“Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God!” (Psalm 139:17).

God het aan jou gedink voor jy gebore was! Hy het aan jou gedink toe jou lewe in ‘n sel ingeblaas was – toe jy steeds in die baarmoeder was. Dit is moeilik om te verstaan dat ons Vader so baie van ons sou dink. Hy dink aan ons wanneer ons in die bed gaan lê en wanneer ons opstaan. Hy dink aan ons met elke tree wat ons gee. Hy weet van en verstaan elke gedagte wat ons dink: “Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk” (Lukas 5:22).

Die hemel is bevolk met hoogs intelligente wesens – engele, serafs, gérubs – wat getuies is van die getrouheid van ons God. Hulle weet van al die beloftes wat Hy gemaak het aan ons rakende sy aandag aan die kleinste besonderhede van ons lewens. As God in een van hierdie beloftes sou misluk, sou die hele hemel in chaos wees en in duie stort, want die hemelse leërskare sou sê, “God het nie sy Word nagekom nie! Hy kan nie vertrou word nie.” Die feit dat die hele hemel egter God prys, hulle krone voor sy voete neerwerp, is bewys dat hulle sy getrouheid sien en daarin glo. God kan vertrou word om alles te doen wat Hy gesê het Hy sal doen.

Die wêreld soek nie vir meer leerstellige bewyse van die werklikheid van God nie. Die wêreld soek Christene wat elke krisis, probleem en moeilikheid kan hanteer en rustig kan bly te midde van dit alles. Die wêreld moet sien dat God se kinders volkome op hulle Here vertrou.

Geliefde, vertrou op die Here met jou hele hart. Vryheid van vrees en bekommernis kom wanneer jy met vrymoedigheid rus in die Een wat jou geskep het!

Download PDF

Vryheid van Vrees en Bekommernis

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2019

Terwyl ek op ‘n plaaspad in New Jersey geloop het, het ek ‘n goeie gesprek met my Here gehad. Ek het gehuil, “Here, ek kan nie met allerhande vrese en bekommernisse lewe nie. Ek wil, ongeag wat die toekoms ook al inhou, met rus, blydskap en eenvoudige vertroue leef!”

Die Heilige Gees spoor my aan: “Die sleutel tot vryheid van alle vrees en bekommernis word gevind in twee woorde – mossies en hare. Onthou wat ek gesê het in Matthéüs 10:28-33. “Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel” (verse 29-30).

Dit klink so elementêr, so heel eenvoudig – maar wat Jesus vir ons hier sê, is baie deurslaggewend.

Uit 9,000 voëlspesies, het God die mossie uitgesonder om na te verwys in sy Woord. Mossies is wonderlik gemaak, hulle dun bene is sterk en spesiaal toegerus om mee te vlieg. Trouens, die hedendaagse wetenskap kan steeds nie hulle ingewikkelde vlerkstelsel, wat hulle in staat stel om tot drieduisend myl te migreer, namaak nie. God het elke been, elke veer ontwerp – en Hy het almal getel.

Elke haar op ons hoof is getel deur ons Vader in die hemel. Tussen 100,000 en 150,000 hare bedek die gemiddelde menslike hoof en selfs diegene wat bles is, het die vellus-tipe hare wat onsigbaar is vir die menslike oog. God maak hare bruikbaar – wenkbroue om sweet uit ons oë te hou en wimpers om ons ooglede te beskerm wanneer stof of klein insekte te naby kom. Klein haartjies in die ore en neus hou inkomende deeltjies uit. Elke haar is ‘n silinder van selle wat diep in die vel ingaan om die bloedvate te bereik wat dit voed.

 Dit is geen wonder dat Dawid gesê het, “Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke!” (Psalm 139:14). As ons dink aan die ingewikkelde ontwerp van God se skepping, behoort dit ons selfs meer oplettend te maak oor ons hemelse Vader se wakende sorg oor ons. “Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel” (Matthéüs 6:34). Hy weet wat ons nodig het en sal dit met blydskap voorsien.

Download PDF