Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Neem Oorwinning in Besit

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2019

God terg nie sy kinders nie as Hy belowe, “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Romeine 8:28). En Hy lieg nie as Hy belowe, “Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep ... Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede” (Psalm 34:16,18).

As ons tot God uitroep om genade en hulp, kom die hele hemel in beweging om ons onthalwe. Dit sou ‘n ontsaglike gesig vir menslike oë wees as die Here ons in die geestelike wêreld sou laat insien; om die goeie dinge te sien wat Hy voorberei vir diegene wat Hom aanroep en vertrou.

Maar, wanneer ons oorweldig word deur omstandighede buite ons beheer, draai ons dikwels van ons ware Bron van vrede en oorwinning af weg. Ons haas ons om die laste van ons harte af te kry by vriende, herders, beraders en familielede, terwyl ons oral soek na simpatieke raad in plaas van te vlug na die binnekamer van gebed.

Omdat ons nie geduld het nie; omdat ons leef en optree volgens ons gevoelens; omdat ons vlees nie vertragings kan hanteer nie; omdat ons nie die onsigbare bewyse van die geheime werkinge van God kan sien nie – maak ons soos die Israeliete en draai van Hom af weg om dinge te maak gebeur om ons vlees te behaag.

O, die ongeëwenaarde genade van God – om die mees onwaardige, die swakste van almal te kies – om sy instrumente te wees. God se beloftes aan ons is groot en kosbaar: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet” (1 Korinthiërs 2:9).

God is steeds op die troon en wag vir jou om sy Naam aan te roep, so moenie die majesteit en getrouheid van die liefdevolle Vader ignoreer nie. Die Woord sê vir ons waar die oorwinning lê, so glo en neem dit in besit.

Download PDF

Die Slang in Jou Tuin

Gary WilkersonAugust 19, 2019

“Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en — dit was baie goed” (Génesis 1:31). In Génesis hoofstukke 1 en 2, lees ons van God se wonderlike skepping. Adam en Eva het soete gemeenskap met hulle Vader in die Tuin van Eden gehad – maar daar was ook ‘n slang in die Tuin. “Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het” (Genesis 3:1). Hierdie geslepe, bedrielike skepsel het Eva verlei, wat haar man in die plan ingebring het en hulle het toegegee aan sy stem.

Toe sonde en skande die wêreld binnegedring het, was die gemeenskap met die Vader verbreek (sien Génesis 3:1-19). En van daardie tyd af tot nou toe, was daar altyd “’n slang in die tuin” – een of ander uitdaging, teëstand of beproewing beplan om ons weg te trek van die Vader af. God kon dit van die begin af verbied het maar dit was deel van sy plan. Die bekende frase “toets jou staal” beteken om te kyk hoe sterk jy is en om jou ware karakter te wys. Tensy die toets kom, sal jy nie weet hoe sterk jy in Jesus Christus is, hoeveel krag Hy in jou vrygestel het en wat die gesag is wat jy in sy Naam het nie.

Ons sien dit gedemonstreer toe God sy vyande in die land Israel agtergelaat het om hulle te toets. “En dit is die nasies wat die HERE laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaän nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel — net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet — om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie” (Rigters 3:1-2). God kon die Israeliete bemagtig het om die Kanaäniete te vernietig sodat die ander vyande hulle nie kon aanval nie, maar Hy het daardie teëstanders in die land gelos om hulle uit te daag.

Wat is die vyand in jou lewe – die slang in jou tuin? Angs en vrees? ‘n Gevoel van verwerping? Eensaamheid en afsondering? Boesemsonde? God wil al hierdie dinge genees met sy onvoorwaardelike liefde. Storms mag kom, vyande mag jou teëstaan, slange mag in jou tuin wees, maar Jesus sal jou vul met sy liefde, sy vrede, sy blydskap en sy oorwinning!

Download PDF

Gaan Haastig in die Teenwoordigheid van God in

Tim DilenaAugust 17, 2019

Nadat Josua die leierskap van die kinders van Israel by Moses oorgeneem het, het hy hulle in belangrike oorwinnings gelei – veral, Jerigo en Ai. Aangesien God baie verstommende wonderwerke vir die Israeliete verrig het, was Josua leierskap foutloos met die uitsondering van een baie swak oordeelsfout. Die slinkse Gibeoniete het saamgesweer en hom gemanipuleer om ‘n besluit te maak sonder om God daaroor te raadpleeg (sien Josua 9:3-13). “Toe neem die manne van hulle padkos; maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle ‘n verbond gesluit” (Josua 9:4-15).

Josua was verplig om die verbond wat hy gesluit het te eerbiedig en die gevolge was baie erg. Die Israeliete het gaan oorlog voer teen die Amoriete, maar Josua se krygers het meer daglig nodig gehad om hulle vyand te verslaan. Josua het tot God gebid en ‘n wonderwerk ontvang wat ongeëwenaard is tot op hierdie dag – die son het stilgestaan! “En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en ná hom, dat die HERE na die stem van ’n man geluister het nie; want die HERE het vir Israel gestry” (Josua 10:14).

Baie van ons het al oorhaastige besluite gemaak sonder om die wysheid van God te raadpleeg. Dit is waarom God by ons aandring: “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak” (Spreuke 3:5,6). Die Woord sê ook, “Selfs ywer is sonder kennis nie goed nie; en hy wat haastig is met die voete, trap mis” (Spreuke 19:2). As jy gedwing word om gou ‘n besluit te neem, maak seker om eers haastig in die teenwoordigheid van die Here in te gaan.

Dus, in hoofstuk 9 sluit Josua ‘n verbond sonder om te bid maar dan in hoofstuk 10 roep hy uit na God en God antwoord hom op ‘n skouspelagtige manier. Waarom? Omdat Josua sy Vader in sy slegte besluit ingenooi het en God hom genadig was en ingegryp het.

God sal dieselfde vir jou doen. Hy sal jou slegte keuses neem en dit verander in iets wonderbaarliks as jy jou tot Hom sal wend en sy aangesig soek.

Pastoor Tim het in ‘n middestad gemeente in Detroit bedien vir dertig jaar voor hy by Brooklyn Tabernacle in New York Stad bedien het vir vyf jaar. Hy en sy vrou Cindy bedien tans in Lafayette, Louisiana.

Download PDF

Oë Gevestig op Jesus

David Wilkerson (1931-2011)August 16, 2019

“En Jesus het dadelik sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en voor Hom uit te vaar na die oorkant, terwyl Hy die skare wegstuur. En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen. En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe; want die wind was teen hulle” (Matthéüs 14:22-24).

Ná die wonderwerk van die vyfduisend voed, het Jesus die mense weggestuur en die dissipels beveel om ook weg te gaan. Dit was ‘n uitputtende dag en die Meester het ‘n bietjie rus gesoek. Maar die dissipels se boot was deur ‘n storm oorval, en hoewel hulle gesoute matrose was, het die geweld van die storm ontsteltenis veroorsaak. Hulle mag dalk ‘n bietjie troos gevind het in die feit dat Jesus naby was, maar hulle het nie verwag wat volgende sou gebeur nie.

“Jesus [het] na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ’n spook!” (Matthéüs 14:25-26). Eintlik was die dissipels vreesbevange, maar Petrus het ‘n dapper stap van geloof geneem en die boot verlaat. Een kyk na sy Redder was genoeg vir hom! “En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit u is, beveel my om op die water na U te kom” (Matthéüs 14:28). So, met sy oë vas op Jesus gevestig, het Petrus daardie stap uit die boot geneem. Hy het nie met sy geloof gepronk of iemand probeer verkleineer nie, hy wou bloot nader aan sy Here wees.

Hoewel dit waar is dat Petrus gesink het toe hy sy oë van die Here afgehaal het, het hy ‘n plek in Christus ontdek bo die stormagtige, bruisende see. Hy het bo-oor dit, wat hom bedreig het, geloop om by Jesus uit te kom. Die geloof wat hom bo dit alles kon hou vir ‘n rukkie, kon hom onbepaald hou. Maar hy het sy oë van Christus afgehaal en toegelaat dat die onrus rondom hom, hom sy vertroue laat verloor het.

Die storie van Petrus herinner ons dat hoe erger die krisis is, hoe yweriger moet ‘n Christen Christus najaag. Mag jy in sy aangesig kyk te midde van jou krisis en bid, “Trek my nader aan U, Here. Laat alles in my lewe my na U toe dryf!”

Download PDF

Ons Word Wat Ons Aanskou

David Wilkerson (1931-2011)August 15, 2019

Stéfanus het ‘n geopende hemel en ‘n verheerlikte Mens gesien op die troon, wie se heerlikheid in hom weerspieël was aan almal wat daar naby gestaan het. “Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan” (Handelinge 7:55-56).

Stéfanus verteenwoordig dit wat ‘n ware Christen veronderstel is om te wees: iemand wat vol is van die Heilige Gees met oë gevestig op die Mens in die hemel. Iemand wat daardie heerlikheid op so ‘n manier weerspieël dat almal wat dit sien, verstom sal staan en met verwondering vervul sal wees.

Stéfanus was in ‘n hopelose toestand, omring met godsdienstige waansin, bygelowigheid, vooroordeel en jaloesie. Die woedende skare het met wilde oë bloeddorstig teen Hom gestamp en die dood het vlak voor Hom opgedoem. Watter onmoontlike omstandighede! Maar deur op te kyk na die hemel, het Stéfanus sy Here in die hemel aanskou en skielik het sy verwerping hier op aarde niks vir hom beteken nie. Nou was hy verhewe bo dit alles.

Een glimp van die Here se heerlikheid, een visie van sy kosbare heiligheid en Stéfanus kon nie langer seergemaak word nie. Die klippe, die woedende gevloek, was alles skadeloos teen hom weens die blydskap wat voor hom gestel was. Net so, plaas een glimp van Christus se hemelse posisie jou bokant al jou omstandighede. Deur jou oë op Christus te hou en bewustelik na Hom uit te reik elke oomblik wat jy wakker is, gee jou vrede en kalmte soos niks anders kan nie.

Stéfanus het die strale van die verheerlikte Mens in die hemel gesien en het dit weerkaats na ‘n Christus-verwerpende samelewing – “met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou ... word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is” (2 Korinthiërs 3:18).

Hoe waar is dit dat ons word waarna ons kyk. Stéfanus het ‘n lewende spieël geword waarin mense die heerlikheid van Jesus weerspieël kon sien. Net so moet ons! Wanneer die vyand kom soos ‘n stroom, moet ons die wêreld om ons beide verstom en veroordeel met ons heerlike, kalm vertroue in Christus. Dit word gedoen deur ons gedagtes op ons Verlosser te hou.

Download PDF

‘n Stem in die Woestyn

David Wilkerson (1931-2011)August 14, 2019

Johannes die Doper het sy bediening kort en onomwonde gedefinieer. Hy het gesê, “Ek is die stem van een wat roep in die woestyn” (Johannes 1:23). Hierdie dienskneg van die Allerhoogste wat, volgens die Skrif, die grootste was “onder die wat uit vroue gebore is” (Matthéüs 11:11), was die beste, mees geseënde van al die profete en ‘n gerespekteerde prediker van geregtigheid.

Die skares het saamgedrom om sy snydende boodskappe te hoor en talle is gedoop en het sy dissipels geword. Sommige het gedink hy was Christus en ander het hom beskou as Elia wat uit die dood uit opgestaan het. Maar deur dit alles heen, het Johannes geweier om verhef of bevorder te word. Hy was ontledig van selfsug en hy het voortdurend weggedeins van die kollig af.

In sy eie oë, was hierdie grootste van alle profete, nie waardig om ‘n man van God genoem te word nie – slegs ‘n stem. ‘n Woestynstem, trouens, beskeie, ingetrokke en glad nie begaan oor eer nie. Hy het homself onwaardig geag om selfs sy Meester se skoene aan te raak. Sy hele lewe was toegewy aan “die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem” (Johannes 1:29). Watter magtige teregwysing vir ons in hierdie eeu van die bevordering van persoonlikhede, die najaag van invloed, egotisme en soeke na eer. Johannes kon dit alles gehad het, maar hy het uitgeroep, “Hy moet meer word, maar ek minder” (Johannes 3:30).

Die geheim van Johannes se blydskap was dat sy vreugde nie in sy bediening of in sy werk was nie, ook nie in sy persoonlike bruikbaarheid of verreikende invloed nie. Sy enigste blydskap was om te staan in die teenwoordigheid van die Bruidegom, en homself in sy stem te verbly.

Oral hoor ek Christene sê, “Ek wil hê God moet my gebruik. Ek wil hê my lewe moet iets beteken vir die Here. Ek wil Hom dien in ‘n voltydse kapasiteit.” Hoewel dit baie prysenswaardig is, moet dit kom met die gewilligheid om blydskap en vervulling te vind in toegewyde gemeenskap met die Here, sowel as in diens.

Wy jouself toe aan die hoë roeping van God in Christus op jou lewe, leef getrou vir Hom en vertel ander van die Lam van God. Die grootste belonings sal waarskynlik gaan aan diegene wat verborge en onbekend is en die Here verheerlik met hulle eenvoudige getuienis van sy getrouheid.

Download PDF

Laat die Stryd in God se Hande

David Wilkerson (1931-2011)August 13, 2019

Die Here “wat die oorloë laat ophou” (Psalm 46:10). Watter welkome nuus aan die kind van God wat verpletter en verskeur is deur oorlogvoering. Die stryd in ons siel is sy stryd en net Hy alleen kan dit laat ophou. Ons liefdevolle Vader sal nie toelaat dat die vlees of die duiwel ons boelie totdat ons die aftog blaas nie.

Die Hebreeuse woord vir oorlog gebruik deur Dawid in Psalm 46:10 is milchamah, wat beteken, “om te voed op, verteer, verslind, vreet, oorwin.” Dit is afgelei van ‘n stamwoord wat kos of brood vir ‘n dier voorstel. Die gebruik hier is eintlik wonderlik en rede tot groot gejuig. Dit beteken God gaan die vyand keer om ons te verteer, om ons te verslind.

Die goeie nuus van die evangelie is dat ons ‘n God van absolute liefde dien – ‘n God van barmhartigheid wat begeer om Sy geliefdes te lei na ‘n plek weg van alle onrus. God se uiteindelike plan vir al sy kinders is oorvloedige lewe. Hy het nooit bedoel dat ons deur die lewe gaan gefokus op ons sondes en mislukkings nie. Maar ons kan nie ons plek inneem en saam met Christus in die hemel sit, todat ons onsself ten volle met sy dood en opstanding vereenselwig het nie.

Die Heilige Gees het binne-in ons ‘n wete geplaas dat ons nooit waarlik kan lewe totdat ons sterwe nie. Ons het ‘n afspraak met die dood, ‘n bestemming wat met die kruis van Christus verband hou. Kyk bietjie na waar jy is, met al jou vrese, leegheid, eensaamheid, mislukkings en kompromie. Jy skiet ver te kort aan wat jy weet ‘n seëvierende Christelike lewe moet wees. Tog weet jy God se Woord praat duidelik van oorwinning, van rus en vrede, van vryheid van sonde se heerskappy.

Nadat die Woord vir ons sê dat dit God is wat oorloë laat ophou, word daar die volgende bygevoeg: “Laat staan en weet dat Ek God is” (Psalm 46:11). Hoe terdeë konsekwent is die Woord van God! Hy laat oorloë ophou en totdat Hy sy werk voltooi het, moet ons ons eie pogings laat vaar en dit in sy hande los.

Hoe wonderlik om te weet dat ons ons toekoms en herstel in die hande van Christus ons Here en Verlosser kan toevertrou. “Wees stil” vandag en laat sy waarheid vrede in jou siel bring.

Download PDF

Maak Gereed vir Oorlog

Gary WilkersonAugust 12, 2019

“Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen ... die bose geeste in die lug ... terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges” (Ephesians 6:10-12, 18).

In die eerste vyf hoofstukke van sy brief aan die kerk in Éfese, het Paulus die wonderlike dinge wat die Heilige Gees gedoen het, erken en gejuig oor die geestelike groei wat plaasgevind het in hulle lewens. In hierdie afsluitende hoofstuk, gee hy ‘n boodskap van waarskuwing aan hulle oor die teëstand wat op pad was – en dat hulle gereed moes wees.

Geïnspireer deur die Heilige Gees, het Paulus die Efésiërs baie noukeurig in geestelike oorlogvoering opgelei. Eerstens, hy het hulle gewaarsku dat die magte van die duisternis teen hulle sou kom om hulle te beroof van hulle erfdeel – en hy het die woord teen verskeie kere herhaal. Dit was nie as die vyand teen hulle sou kom nie, maar wanneer en hoe dikwels en hoe erg. Daarom het hy vir hulle vertel hoe om sterk in die Here te wees en op Hom te vertrou omdat dit nooit voldoende is om in ‘n mens se eie krag te probeer veg nie.

In Efésiërs 6:14-17, beskryf Paulus die hele wapenrusting van God wat hulle volkome sou toerus:

  • Die gordel van waarheid
  • Die borswapen van geregtigheid
  • God se skoene vir jou voete
  • Die skild van geloof
  • Die helm van verlossing
  • Die swaard van die Gees

Jy moet verstaan dat jy teen die geestelike magte van die bose stry. Jy is ‘n burger van die hemel, ‘n Christen wat in die waarheid glo en vir die waarheid sal stry. Om die lewe van ‘n oorwinnaar te leef, neem “die hele wapenrusting van God” op en maak gereed vir konflik. Bestudeer God se Woord, bid in die Gees, en jy sal in staat wees om ná die stryd as die oorwinnaar te staan en al die eer aan die Allerhoogste God te gee.

Download PDF

DIE BEHOEFTE VIR CHRISTELIKE GEMEENSKAP

Jim CymbalaAugust 10, 2019

“Laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom (Hebreërs 10:25).

Dit is ‘n seën om saam met ander gelowiges te aanbid. Om lofliedere te sing tot die Here, om te hoor hoe sy kosbare Woord uitgelê word, ons stemme in gebed op te hef saam met ander Christene, liefhê en liefgehê te word – dit is die middele wat die Here gebruik om ons harte te versterk.

In Paulus se tyd was daar mense wat openbare aanbidding vermy het vir een of ander rede. Net so, het hulle hedendaagse eweknieë min begeerte om in God se huis te wees saam met sy kinders. Dit is ‘n slegte ding, maak nie saak wat die rasionalisering is nie. Wanneer ‘n gelowige begin om ‘n kerk minder of sporadies by te woon, kan dit ‘n teken wees van geestelike probleme. Daar is baie rasionaliserings: “Ek werk so hart dat ek net te moeg is.” “Ons het meer gesinstyd nodig.” “Ek kan God aanbid in my kombuis.” Of selfs die immergewilde, “Die kerk is vol skynheiliges.”

Moenie dat teleurstelling of kerkpolitiek jou daarvan weerhou om geestelike vernuwing te beleef nie. Mense wat min aptyt het om saam met ander gelowiges te wees, het in werklikheid min aptyt vir Christus. Om ‘n gesonde deel van die kerkliggaam te wees, impliseer altyd twee dinge: ‘n begeerte om verbind te bly en die nederigheid om ons behoefte aan ander gelowiges te erken. As die apostel Paulus gevra het vir gebed en verlang het na gemeenskap met gelowiges, behoort ons ook. Ons almal het die bemoediging van broers en susters in Christus nodig om ons te help op ons pad.

Gereeld kerk bywoon is nie ‘n saak van wettiesheid nie, maar geestelike logika, veral as ons “die Dag” sien nader kom. Binnekort sal Jesus weer kom en al die sorge van die lewe wat ons neertrek sal verdwyn in ‘n millisekonde. Wat die meeste saak maak, is ons geloof in Christus, ons toename in genade, die vrug wat ons produseer tot sy eer, en die vervulling van sy wil vir ons lewens. Baie van ons geestelike ontwikkeling gebeur wanneer ons in wisselwerking tree met ander lede van die liggaam van Christus op ‘n gereelde basis, so wees pligsgetrou om saam met medegelowiges te vergader.

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

Bewaar deur die Krag van God

David Wilkerson (1931-2011)August 9, 2019

Daar is ‘n opwindende Ou Testament storie wat die beste illustreer wat dit beteken om deur die krag van God bewaar teword. Ons kry dit in 1 Konings 6.

Bénhadad, Koning van Aram, het oorlog verklaar teen Israel en teen hom opgemars met ‘n groot leër. Soos sy magte vorentoe beweeg het, het hy dikwels sy krygsraad na sy private kwartiere geroep om die volgende dag se strategie te beplan. Maar die profeet Elisa, deur die Heilige Gees gelei, het aangehou om boodskappe vir die Koning van Israel te stuur wat elke beweging van die vyandige troepe in elke besonderheid geopenbaar het. Op verskeie geleenthede het die Israeliete nederlaag ontvlug as gevolg van Elisa se waarskuwings.

Bénhadad was woedend en hy het sy dienaars byeengeroep. “Wys my wie die verraaier is! Wie openbaar ons planne aan die Koning van Israel?” Een van sy dienaars het vir hom gesê, “Nee, my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek” (2 Konings 6:12).

Bénhadad het dadelik leërmagte gestuur om Elisa te vang. Hulle het in die nag na Dotan gegaan en die stad omsingel met die doel om die ou profeet te verras. Maar Elisa se dienskneg het vroeg wakker geword en gesien daar was “’n leër met perde en strydwaens rondom die stad.” Vreesbevange het hy na Elisa gehardloop en gevra wat hulle moes doen. Elisa het gesê, “Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa” (2 Konings 6:16-17).

Elisa, soos die psalmis, kon staande bly te midde van ‘n krisis en met absolute sekerheid sê: “Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie” (Psalm 3:7).

Laat jou gebed dié van Elisa wees: “Here, open my oë dat ek die berge vol met die perde en waens van vuur kan sien – die Here van die leërskare!” Geliefde, daar is hoop! Die Here van die leërskare is met ons. Hy alleen is ons bewaarder. Hy sal nie sy kinders laat gly of val nie. Ons word in die palm van sy hand gehou. Wees verseker dat Hy jou sal bewaar, lei, en verkwik op ‘n nuwe manier vandag.

Download PDF