Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Vertrou op God se Krag om te Verlos

Carter ConlonNovember 21, 2020

Toe Jesus aan die vader van die duiwelbesete seun gevra het hoe lank hy so was, het die man geantwoord: “Van sy kindsdae af” (Markus 9:21). Met ander woorde, dit was lank. Dit was hierdie lang, deurlopende probleem wat die vader se begeerte om God se hulp te soek, aangewakker het. God sal die moeilike tyd in ons lewens gebruik om ‘n begeerte te skep om Hom te soek en vertroue in sy verlossing te hê.

Neem byvoorbeeld Elia. Jakobus 5:17 sê: “Elia was ‘n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie.” Elia het geweet dat sy gebed ongekende swaarkry vir die volk sou meebring. Maar dit was nodig omdat die koning van Israel die volk op ‘n sondige pad gelei het. In wese wou Elia hê dat die volk hulle tot God moes bekeer en hy was bereid om daarvoor te bid, selfs al sou dit beteken dat dit drie en ‘n half jaar sou neem om verhoor te word. Elia het basies gesê: “Wat dit ook al verg, Here, wat dit ook al verg!”

God kon onmiddellik ná Elia se gebed sê dat dit gedoen was – dit was verhoor. Maar daar was ‘n tydperk tussen die gebed en die verhoring. Jy kan bid vir familielede wat nie gelowig is nie en God kan sê: “Dit is gedoen! Ek het jou gebed verhoor en die antwoord is op pad ... maar dit gaan ‘n rukkie neem. Ek moet toelaat dat hulle deur probleme gaan, sodat hulle begeerte na die wêreld kan verander na My.”

As jy die hele aangeleentheid in 1 Konings 18 lees, weet jy dat Elia se gebed onmiddellik verhoor is toe hy dit gebid het, maar God het ‘n spesiale tydsberekening vir Elia gehad om te sien dat sy gebed heeltemal vervul word. Net so, as jy bid, neem dit ook tyd, moet dus nie opgee nie! Drie en ‘n half jaar van valse troos sou van Israel weggeneem moes word en hulle moes moeilike tye deurgaan om te besef dat hulle God nodig het.

Terug by die duiwelbesete seun, toe die dissipels na Jesus gekom en gevra het: “Waarom kon ons nie die duiwel uitdryf nie?” Jesus het vir hulle gesê dat hierdie soort duiwelbesetenheid slegs uitgedryf word met aanhoudende gebed en vas. Met ander woorde: “Moenie opgee as jy nie dadelik verhoor word nie.” Wat God belowe het, sal Hy doen!

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Kerk in 1994 en was aangestel as Senior Pastoor in 2001. In Mei 2020 het hy oorgegaan in ‘n voortgesette rol as Algemene Opsiener van Times Square Church, Inc.   

Download PDF

‘n Geloof Wat Getuig Besit

David Wilkerson (1931-2011)November 20, 2020

Hierdie boodskap is vir elke Christen wat op die rand van uitputting en oorweldig is met jou huidige situasie. Jy is ‘n getroue dienaar, het ander gevoed en is vol vertroue dat God die onmoontlike vir sy kinders kan doen. Jy het egter steeds voortslepende twyfel oor God se gewilligheid om in jou huidige stryd in te gryp.

 Dink aan diegene in die liggaam van Christus vir wie jy woorde van geloof en hoop gegee het, mense wat skynbaar hopelose situasies beleef het. Jy het hulle aangemoedig, “Byt vas! God doen wonderwerke en sy beloftes is waar. Moenie ophou hoop nie, want Hy sal jou hulpgeroep antwoord.”

Jesus maak hier ‘n stelling gemaak teenoor gelowiges van elke geslag: “Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae my My bly en niks het om te eet nie; en Ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie” (Matthéüs 15:32). Hy sê in wese vir ons, “Ek sal meer vir my kinders doen as om hulle gesond te maak. Ek sal seker maak dat hulle genoeg brood het om te eet. Ek is begaan oor alles wat in hulle lewens aangaan.”

Ons almal glo God kan wonderwerke doen. Ons glo in al die wonderwerke waarvan ons in die Skrif lees. Maar dit is egter nie genoeg nie. God se vraag aan al sy kinders op hierdie oomblik is: “Glo jy Ek kan ‘n wonderwerk vir jou doen?” En nie net een wonderwerk nie, maar ‘n wonderwerk vir elke krisis en in elke situasie wat ons beleef.

Ons geloof in moeilike tye verkry vir ons “‘n goeie getuienis.” “[Deur hulle geloof] het die mense van die ou tyd getuienis ontvang” (Hebreërs 11:2). Die Griekse woord hier vir “ontvang” beteken “om getuienis te dra, om ‘n getuienis te word.” Ons voorouers in die Here het ‘n standvastige, geankerde geloof gehad. En hulle onwrikbare geloof het vir die wêreld ‘n getuienis van God se getrouheid te midde van swaar tye geword.

As jy in Hom rus deur die storms heen en jou geloofsposisie behou, dan verkry jy ‘n “goeie getuienis.” En jy dien as ‘n baken van hoop vir hulle rondom jou. Diegene wat jou lewe dophou – by die huis, by die werk en in jou straatblok – ontdek dat hoop vir hulle beskikbaar is.

Ons God het vir ons alles voorsien wat nodig is om ons geloof in stand te hou, selfs as teenspoed toeneem. Aan ons is die getuienis gegee van die Heilige Gees, wat in ons bly, en God het sy Woord ten volle in die Skrif geopenbaar. Hierdie dinge sal ons ondersteun en vir ons ‘n goeie getuienis verskaf, selfs as die wêreld sidder.

Download PDF

Verlange na Jesus om te Kom

David Wilkerson (1931-2011)November 19, 2020

God se kinders het ‘n groot uitstorting van die Heilige Gees nodig, ‘n bonatuurlike aanraking wat selfs groter is as die een by Pinkster. Jesus se volgelinge by Pinkster hoef nie kernwapens te gevrees het nie. Hulle het nie gesidder terwyl die ekonomie op die rand van ineenstorting gewankel het nie.

Dit is duidelik dat ons die Heilige Gees krag nodig het om hierdie laaste dae te trotseer. Trouens, die roepstem wat vandag nodig is, was in Jesaja se dae gehoor: “Ag as U maar die hemele wou skeur, wou neerdaal ... om u Naam aan u teëstanders bekend te maak” (Jesaja 64:1-2).

Hierdie roepstem was geuiter deur ‘n profeet wat bedroef was oor die traagheid van God se volk, ‘n man wat duidelik geweet het wat nodig was: ‘n bonatuurlike besoek van die Here. Jesaja het in wese gesê, “Here, ons kan nie aangaan soos tevore met dieselfde dooie godsdienstige roetine nie. Ons het ‘n aanraking van U nodig wat ons nog nie voorheen beleef het nie.”

Christus se kerk is geseën met meer werktuie vir evangelisasie as enige ander geslag. Ons het meer media uitgange vir die evangelie – meer boeke, webwerwe, TV en radioprogramme – as ooit tevore. In een nasie na die ander, kan ‘n Christen egter in ‘n kerk wat in die Bybel glo, inloop en daar uitkom sonder om die teenwoordigheid van Jesus te beleef.

Eenhonderd-en-twintig gelowiges het in ‘n gehuurde bokamer in Jerusalem bymekaargekom in ‘n tyd baie soos Jesaja s’n – ‘n tydperk van groot godsdienstige waarneming met talle wat van oral oor Israel na die tempel gestroom het. Daar was groot vertoon maar tog was hierdie byeenkomste leweloos, met die mense wat bloot belangeloos die rituele nagevolg het.

Hoe kon dit wees? Dit was die geslag wat onder die vurige prediking van Johannes die Doper gesit het en Jesus self het onder hulle gewandel en wonderwerke gedoen. Tog was hulle leweloos, droog en leeg. Jesus het nooit opgegee op sy volk nie, maar teenoor sy dissipels geprofeteer, “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom” (Handelinge 1:8). Die honderd-en-twintig dissipels wat in die Bovertrek saam was, was “eendragtig bymekaar” (2:1). En ons weet wat gebeur het. Die Heilige Gees het op hulle neergedaal en elke berg van teenstand het verdwyn. Baie was gered en die kerk is gevestig.

Op hierdie oomblik, hoor die Here sy kinders se roepstem oor die wêreld. En Hy stort sy Heilige Gees uit met sy eie roepstem: “Ja kom, Here Jesus” (Openbaring 22:20). Terwyl die Gees neerdaal en ons harte aanroer, laat die volgende ook ons roepstem wees: “Kyk, Jesus kom. Laat ons uitgaan en Hom tegemoet gaan!”

Download PDF

Wys jou Lewe Geloof in Christus?

David Wilkerson (1931-2011)November 18, 2020

Die skrywer van Hebreërs sê vir sy lesers, “Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees” (Hebreërs 5:12). Dit is ernstige, onverskrokke woorde. Met wie praat die skrywer hier? Kortliks, wie vermaan hy? Die boek Hebreërs dui aan hy praat met gelowiges wat goed geskool is in Bybelse waarhede. Met ander woorde, hulle wat hierdie brief lees, het onder kragtige prediking van vele gesalfde bedienaars gesit. Dink aan alles wat hierdie Christene geleer is:

  • Hulle het van Jesus se priesterskap en sy voorbidding vir hulle voor God se troon geweet.
  • Hulle het geweet van sy uitnodiging om met vrymoedigheid na die troon te gaan om genade in hulle tyd van nood te ontvang.
  • Hulle is geleer dat ‘n bonatuurlike rus tot hulle beskikking was.
  • Hulle was geleer dat die Here meegevoel gehad het met hulle swakhede.
  • Hulle het geweet dat Christus in alle opsigte soos hulle versoek was, maar nie gesondig het nie.
  • Hulle was vermaan, “As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou” (3:6).
  • Hulle het duidelike waarskuwings ontvang van hoe ongeloof die Heilige Gees bedroef: “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie” (3:12).

Al hierdie dinge word gevind in die eerste vier hoofstukke van Hebreërs en nou, in hoofstuk 5, praat die skrywer met hulle wat bymekaargekom het: “Na al hierdie gesonde lering het julle traag geword om te hoor, het julle steeds iemand nodig om julle te leer.”

Is dit op jou van toepassing? Dink aan alles wat aan hierdie huidige geslag Christene geleer is. Hoeveel preke het ons gehoor wat ons uitgedaag het om die Here in alles te vertrou? Hoeveel keer het ons gehoor van God se fenominale beloftes? Nietemin, hoe dikwels word ons terneergedruk wanneer ‘n beproewing kom?

Geliefde, wat sê jou lewe vir diegene rondom jou? Hoe lees die boek van jou lewe? Is jy ‘n leraar in moeilike tye en bedien jy ander deur jou voorbeeld? Dit is onmoontlik om geloof te behou sonder om met vrymoedigheid na die troon te kom met gebed vir alles wat jy nodig het. Ek moedig jou aan om daagliks na die Here te gaan vir al die genade wat jy nodig het. Hy roep jou om na vore te kom as een van sy leraars!

Download PDF

God se Teenwoordigheid in ‘n Donker Uur

David Wilkerson (1931-2011)November 17, 2020

“En Hy [God] antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy [Moses] vir Hom: As U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie” (Exodus 33:14-15).

Moses het geweet dat dit God se teenwoordigheid onder hulle was wat hulle onderskei het van alle ander nasies. Dieselfde is waar vir God se kinders vandag. Die enigste ding wat ons onderskei van ongelowiges, is God se teenwoordigheid “met ons,” wat ons lei, rigting gee en sy wil in en deur ons werk. Sy teenwoordigheid dryf alle vrees en verwarring uit.

Moses se gesindheid was in wese, “Ons pas slegs een beginsel toe. Die enigste manier vir ons om gelei te word en te oorleef in hierdie tye, is om God se teenwoordigheid met ons te hê. As sy teenwoordigheid met ons is, kan niemand ons verwoes nie. Maar sonder Hom, is ons hulpeloos en gereduseer tot niks. Laat al die nasies van die wêreld maar vertrou op hulle magtige leërs, ysterwaens en vaardige soldate. Ons sal op die geopenbaarde teenwoordigheid van die Here vertrou.”

Beskou Koning Asa, die man wat God se volk in ‘n wonderbaarlike oorwinning oor die Kusiete (Etiopië) se miljoen-manskap leër gelei het. Hy het getuig dat dit God se teenwoordigheid was wat die vyand laat spaander het: “HERE, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, HERE onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom .... En die HERE het die Kusiete voor Asa en Juda verslaan” (2 Kronieke 14:11-12).

Toe Asa sy triomfantlike leër teruggelei het na Jerusalem, het die profeet Asárja hom by die stad se hek ontmoet en vir hom hierdie boodskap gegee: “Luister na my, Asa... Die HERE is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat ... Maar as hulle in die nood hul tot die HERE, die God van Israel, bekeer het en Hom gesoek het, het Hy Hom deur hulle laat vind” (2 Kronieke 15:2-4). Die Here het Asa baie duidelik herinner: “Asa, dit was my teenwoordigheid wat jou die oorwinning laat behaal het en moet dit nooit vergeet nie.”

Ek kan my nie indink hoe ongelowiges enigsins enige vrede kan hê in gevaarlike tye sonder die teenwoordigheid en gerusstelling van Jesus nie. Vrees en angs hang nou oor die mensdom soos ‘n swart wolk. Dank God vir die nabyheid van Jesus in hierdie verskriklike uur. Hy juig oor jou en wil saam met jou deur alles gaan.

Download PDF

Heilig Soos Jesus

Gary WilkersonNovember 16, 2020

“Omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Petrus 1:16, 1953). Daar is twee elemente van Jesus se lewe wat bedoel is om ook deel van ons lewens te wees. Dit is, ons is geroep om heilig en gesalf te wees. Sommige Christene mag geïntimideer voel wanneer hulle dit hoor. “Ek lewe ‘n sedelike lewe en ek doen my bes om godvresend te wees – maar heilig? En gesalf? Hoe kan dit wees met al my mislukkings?”

Maar hier kom dit direk uit Petrus se pen. Die enigste manier hoe dit ooit kan plaasvind, is as Jesus vir ons sy eie heiligheid en salwing gee en dit is presies wat Hy gedoen het, deur sy volmaakte offer vir ons. Christus het ‘n vlekkelose lewe op hierdie aarde geleef en deur sy volmaakte lewe op aarde, was sy betaling van ons sondes en die sondes van die hele wêreld volkome en oneindig.

Christus se werk vir ons – sy kruisiging, dood en opstanding – het meer gedoen as net om ons van sonde te reinig. Daardeur het Hy ook aan ons sy geregtigheid gegee. Dink na oor wat ‘n verstommende ding dit is: Terwyl al ons sondes op Hom gekom het, het al sy geregtigheid op ons gekom.

Een van die sondes waarvan God ons gereinig het, is ons diep geloof dat ons gedrag ons regverdig maak. Ons kan nooit ons weg na ‘n hoër vlak van geregtigheid verdien nie; ons is deur Hom alleen geregverdig. Dit is waar ons oorwinning lê. Soos Paulus getuig, “Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof” (Filippense 3:9).

Jy kan dalk heilig voel op dae wanneer jy goed doen, aanbid en in alles van God bewus is. Maar moenie dit misgis vir ‘n staat van heiligheid nie. Jy kan nooit heiliger wees as wat Jesus se bloed jou maak nie. So, deur sy krag, is ons sy waardige getuies, nie net in goeie tye nie, maar ook in slegte tye.

Jesus het gesê, “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo — die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan” (Johannes 14:12).

Die sleutel tot ons geloof is dat Hy reeds aan die werk is. Aanvaar sy heiligheid, maak nie saak wat jy van jouself dink nie en ontvang sy salwing om die werke waarvoor Hy jou toegerus het te volbring. Hy sal elke deur oopmaak en jy sal Hom onverwagte wonders sien doen!

Download PDF

Van Wanhoop tot Bestemming in Jesus

Claude HoudeNovember 14, 2020

Jesus sien en weet wat ons kan verwoes. Hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste bladsy van ons bestaan. Hy word nooit verstom deur ons foute, ons geheime en ons mislukkings nie. Hy “ontdek” nooit iets oor ons nie – Hy het alle kennis en alle liefde en Hy verloor nooit moed met ons en ons toekoms nie.

Dit word pragtig geïllustreer in die verhouding tussen Jesus en die vrypostige Petrus. Petrus het dapper ewige lojaliteit verklaar toe hy gesê het dat hy Jesus nooit in die steek sou laat nie: “Selfs al laat ander U in die steek, ek sal by U bly, selfs tot my dood toe!” (sien Lukas 22:33).

Later, het Petrus natuurlik ontken dat hy die Here ken en het so ver gegaan om sy Naam te laster om te bewys dat hy nie saam met Hom gewandel het nie. Toe hy die verskriklike geluid van die haan wat kraai, hoor, het dit gevoel of ‘n dolk in Petrus se siel gesteek het en hy het bitterlik geween toe hy besef het hy het in die satanies strip getrap. Hy het weggestrompel en beplan om alles te laat vaar om terug te gaan na sy vissersboot toe – om terug te keer na die nette van sy verlede, in ‘n toestand van diepgaande gelatenheid, gevangenskap en wanhoop.

Diegene wat Petrus geken het, kon vir jou sê dat hy ‘n “grootprater” was wat klaaglik misluk het as dinge op die spits gedryf word – net nog ‘n storie van vermorste potensiaal. Maar Jesus was vurig oor die visie dat Petrus ‘n man van God sou word, ‘n man van moed en ewige invloed. En nou het Jesus die somber bedreiging, demonies, donker, dreigend en verwoestend oor Petrus sien hang.

Jesus is nie naïef soos ‘n liefdevolle mammie wat soms blind is as gevolg van onrealistiese liefde wat veroorsaak dat sy al haar objektiwiteit oor “haar baba” verloor nie. Nee, in teendeel, Jesus het duidelik bonatuurlik voorspel deur die Heilige Gees dat Petrus verander sou word vir triomf: van geween tot aanbidding; verloëning tot verlossing; swakheid tot geloof; laster tot seën; verwoesting tot herlewing; van amper dood tot gesag en bestemming!

En dit is hoe Jesus jou sien! Hy sien nooit net wat jy is of wat jy tans is nie, Hy sien wat jy kan word deur geloof in Hom. “Want nie wat dit méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan” (1 Samuel 16:7).

Claude Houde is the hoofpastoor van Eglise Nouvelle Vie (Nuwe Lewe Kerk) in Montreal, Kanada. Onder sy leierskap het Nuwe Lewe Kerk gegroei van ‘n handjievol mense tot meer as 3500 in ‘n deel van Kanada met min suksesvolle Protestante kerke.

Download PDF

Die Vader se Welbehae

David Wilkerson (1931-2011)November 13, 2020

“Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen ... laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid” (Hebreërs 10:19-20,22).

Daar is twee kante aan Christus se werk op Golgota. Die een kant bevoordeel die sondaar, terwyl die ander die Vader bevoordeel. Ons is goed vertroud met die menslike voordeel. Die kruis van Christus het ons vergifnis van ons sondes verskaf; die mag om oorwinning oor alle slawerny en heerskappy oor sonde te hê; en ‘n bron van barmhartigheid en genade gegee. En natuurlik word ons die belofte van die ewigheid gegee.

Tog is daar nog ‘n voordeel van die kruis waarvan ons min weet. En hierdie een is tot voordeel van die Vader. Ons verstaan ​​baie min van die vreugde van die Vader wat deur die kruis moontlik gemaak is.

As ons net vir vergifnis op die kruis fokus, mis ons ‘n belangrike waarheid wat God vir ons bedoel het rakende die kruis. Daar is ‘n vollediger begrip hier en dit het te doen met sy blydskap. Hierdie waarheid gee vir God se kinders veel meer as net verligting. Dit bring vryheid, rus, vrede en blydskap.

God se behae kom in sy genot van ons geselskap. Die wonderlikste oomblik in die geskiedenis was toe die tempelvoorhangsel in twee geskeur het, op die dag dat Christus gesterf het. Op daardie oomblik het die aarde gebewe, die rotse het geskeur en die grafte is oopgemaak. Op die oomblik dat die tempelvoorhangsel geskeur het, wat die mens van God se heilige teenwoordigheid skei, het iets fenomenaal gebeur. Van toe af, kon die mens nie net in die teenwoordigheid van die Here ingaan nie, maar kon God ook na die mens toe uitkom!

Voor die kruis was daar geen toegang tot God vir die algemene publiek nie; net die hoëpriester kon die allerheiligste binnegaan. Nou sê die Vader, “Dit is my geliefde Seun in wie Ek behae het. Julle is sy liggaam en Hy is julle Hoof, en daarom verbly Ek My ook in julle. Alles wat Ek my Seun gegee het, gee Ek aan julle. Sy volheid is julle s’n.

Download PDF

God se Liefde Wankel Nooit Nie

David Wilkerson (1931-2011)November 12, 2020

“Weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose ... My hart krimp inmekaar in my binneste ... Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my ... Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ’n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly!” (Psalm 55:4-7). Dawid praat hier van ‘n sataniese aanval wat so erg was dat dit sy krag en geduld gedreineer het en hom wou laat vlug. Hy het gekerm, “Daar is pyn in my siel, druk wat nooit ophou nie. Dit is ‘n stryd wat nooit eindig nie en dit maak my bang. Here, moenie langer vir my wegkruip nie, luister tog na my klag en maak vir my ‘n uitweg.”

Wat was die oorsaak van Dawid se verskriklike stryd? Dit was ‘n stem: “Weens die geroep van die vyand” (55:4). In Hebreeus is die betekenis hier “die stem van ‘n man.” Dit was Satan wat gepraat het, saam met sy demoniese onderdrukkers.

Wat het Dawid hieraan gedoen? Hy het die Here om hulp aangeroep en hom gevra om die vyand se beskuldigings stil te maak: “Verwar, Here, verdeel hulle spraak” (55:9). “Die hele dag verdraai hulle my woorde; al hulle gedagtes is teen my, om kwaad te doen  ... Hulle val aan, lê en loer ... op my lewe” (56:6-7).

Dawid se getuienis maak dit vir ons almal duidelik: dit is oorlog. Ons kom te staan teen bose magte in die stryd om ons geloof teen die vader van die leuens. En die enigste manier waarop ons kan baklei, is om die Here om hulp te roep.

Soos ander heilige diensknegte van God, het Dawid deur sy stryd gekom en was hy magtiger gebruik as ooit tevore. Geliefdes, dieselfde vreugde wag op ons net buite ons geloofsverduistering. Dit is egter wanneer ons op ons laagste is – op die diepste punt van ons ongeloof – dat God sy diepste werk in ons doen en ons voorberei om hom te verheerlik.

Is jy onlangs gesif en het dit gelyk asof jou geloof in ‘n donker uur misluk? Ek doen ‘n beroep op jou om drie dinge te doen: (1) Rus in God se liefde vir jou. (2) Weet dat, ongeag hoe diep jou ongelowige gedagtes is, die Here sien waardeur jy gaan en dat sy liefde vir jou nooit sal wankel nie. (3) En doen soos Dawid gedoen het en roep dag en nag tot die Here: “Here, God van my heil, in die môre kom my gebed tot u. Neig u oor tot my smeking. ”

Download PDF

Hou Vas aan die Realiteit van God se Beloftes

David Wilkerson (1931-2011)November 11, 2020

Vandag leef ons in angswekkende tye soos min van ons al ooit beleef het. Slegs ‘n persoonlike woord van die Here kan ons regtig deur sulke tye lei met die blywende hoop wat ons nodig het. En God was nog altyd getrou om sy kinders deur die geskiedenis heen ‘n woord te gee.

In die Ou Testament lees ons herhaaldelik hierdie frase: “Die woord van die Here het gekom...” Die Bybel sê oor Abraham: “NÁ hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom” (Genesis 15:1). Ons lees van Josua: “Volgens die woord van die HERE wat Hy Josua beveel het” (Josua 8:27). En so was dit ook met Dawid en die profete.

Jy kan nie die geloofstryd voer sonder om die gerusstellende stem van die Here vir jou te hoor nie. Toe Dawid en sy krygers teruggekom het uit die oorlog en vind dat hulle dorpie geplunder en hulle gesinne ontvoer was, het hulle beangs uitgeroep: “Hoe kon dit gebeur? Waarom sou God dit toelaat?” Toe het hulle “hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie” (1 Samuel 30:4).

Hierdie toneel uit Dawid se lewe wys vir ons dat daar beslis ‘n tyd is om te huil wanneer die rampspoed tref. Maar toe bemoedig hy homself. “Dawid het homself versterk in die HERE sy God” (30:6). In plaas daarvan om toe te gee aan vrees, het David besluit om sy vrese teë te staan. Ek glo dat hy dit gedoen het deur te onthou van al God se verlossings in sy lewe in die verlede. Elke oorwinning het plaasgevind as gevolg van sy onwrikbare geloof.

“Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos” (Jesaja 35:4).

Terwyl die wêreld gons – as dit lyk asof alles heeltemal buite beheer raak – is God besig om ons te red. Hy gebruik selfs die chaos van wêreldgebeure om sy verlossing te bewerkstellig. Hy is getrou om te red en sy volk te bewaar, deur elke ramp heen.

Wat die volk van God betref, ons het die inwonende Heilige Gees om ‘n woord uit die hemel tot ons te spreek. Ek glo dat die uitdaging vandag vir elke gelowige is om die Skrif te bly lees totdat die Heilige Gees maak dat dit lyk asof God se beloftes vir hulle persoonlik uit die bladsye spring. Ons kan weet wanneer dit gebeur, want ons sal die sagte, rustige stem van die Gees hoor fluister: “Hierdie belofte is joune. Dit is God se Woord wat net aan jou gegee is om jou deur hierdie moeilike tye te dra.”

Download PDF