Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Krag om in Gebed te Oorwin

Jim CymbalaJuly 4, 2020

Die apostel Paulus, skrywer van die grootste deel van die Nuwe Testament, het in Romeine ‘n buitengewone belydenis gemaak: “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge” (Romeine 8:26). Let op die sleutelfrases:

  • “Ons weet nie reg wat ons moet bid nie.” Dit is geskryf in die eerste persoon as meervoud – Paulus het homself daarby ingesluit! Het die magtigste apostel in die geskiedenis het nie geweet hoe om behoorlik te bid nie?
  • “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp.” Is ons almal geestelik so swak dat ons hulp van God nodig het om bloot op die regte manier te bid?
  • “Die Gees self tree vir ons in.” Alle krag is in die Heilige Gees, insluitend die genade om reg te bid sodat God kan hoor en verhoor.

Die Gees help ons om te bid, om weg te kom van die gewoel van hierdie lewe en alleen by God uit te kom. Hy openbaar ons lewensbelangrike behoefte aan daaglikse genade deur God se krag met ons menslike swakheid te kontrasteer. Hy trek ons ​​saggies na ons Bron toe en help ons harte om opreg voor God se troon te kniel, te glo en te smeek.

Ons ervaar talle kere situasies in die lewe wat baie ingewikkeld is en ons weet nie waarvoor ons moet bid nie – daar is geen ooglopende regte of verkeerde keuse nie. Miskien ontstaan ​daar ​‘n geleentheid vir ‘n korttermyn sendingreis of ‘n opstandige kind kom in die moeilikheid met die wet. Wat is God se wil in daardie situasies? Hoe moet ons bid? Dit is waar die Heilige Gees ons help deur God se wil te openbaar en die geloof aan ons te gee om in die regte rigting te bid.

Die gebed van geloof skuif berge (Markus 11: 23-24; Jakobus 5:15). Die Gees alleen maak die krag van God so werklik aan ons innerlike mens dat ons in staat gestel word om met vrymoedige versekering te vra, te soek en te klop. Dit is nog ‘n rede waarom die diepste waarhede en geheime van gebed nooit deur lesings, bandopnames of boeke geleer kan word nie.

Gebed word geleer deur te bid en die hart leer gewoonlik vinniger as die kop. “Die geloof kom dus deur te hoor en te hoor deur die woord van God” (Romeine 10:17). Die Heilige Gees bind gebed en geloof in ons saam en veroorsaak lewensveranderende resultate.

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

Die Gevare van Verborge Sonde

David Wilkerson (1931-2011)July 3, 2020

In Josua 7 vind ons dat die hele volk Israel in gebed ween. Die dorpie Ai het hulle pas verslaan en agtervolg. As gevolg hiervan, het Joshua ‘n biduur vir die hele dag lank belê en die mense het voor God se versoendeksel vergader om Hom te soek.

Die nederlaag by Ai, het Joshua totaal verstom. Die Israeliete het pas van 'n groot oorwinning oor die magtige Jerigo gekom en klein, nietige Ai moes ‘n maklike oorwinning gewees het. Maar nou was hulle verslaan en hy kon dit nie verstaan ​​nie. Josua het gebid, “Here, waarom het dit gebeur? U reputasie as Verlosser sal geminag word.”

Hierdie gebed kom miskien geestelik voor, maar die Here was nie gelukkig omdat Hy geblameer was nie en Hy het die vergadering kil stopgesit: “Staan op; waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat Ek hulle opgelê het” (Josua 7: 10-11).

Die implisiete betekenis is: “Julle kan die hele nag en die hele dag lank bid, maar totdat julle met julle sonde afreken, sal julle aanhou om voor julle vyande nederlaag te ly.” Die sonde waarna die Here verwys het, was Agan se ongehoorsaamheid aan die duidelike boodskap van God deur diefstal te pleeg (sien 7:1). En nou het die Here vir Israel gesê: “Staan op van julle knieë af. Ek sal nie julle gebede verhoor voordat julle die vervloekte ding uit julle midde verwyder het nie.” As die Skrif sê: “Weet dan dat julle sonde julle sal uitvind” (Númeri 32:23). Dit verwys na meer as openbaring aan die publiek. Dit behels elke area van jou lewe, insluitend gebed en gemeenskap met Hom. Jesus het gesê dat die Vader geregtigheid onder die Nuwe Verbond sowel as die Oue vereis: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie” (Matthéüs 6:14-15).

Jy mag miskien glo dat jy met Christus se geregtigheid vervul is. Jy kan ure lank bid, die Bybel elke dag bestudeer en armes bedien. Maar as jy sonde teen iemand herberg, dan mors jy jou krag. Is daar iemand in jou lewe wat jy moet vergewe? Is jy kwaad vir iemand? Die Here is gereed om vandag elke gebed te beantwoord en Hy wil jou seën soos nog nooit tevore nie. Maar jy moet sy Woord volkome glo en aanvaar wat Hy oor sonde sê. Dan sal jy weet dat God jou gebede verhoor en dat Hy gou na jou toe sal kom!

Download PDF

God Sal Nooit Opgee op Jou Nie

David Wilkerson (1931-2011)July 2, 2020

“Want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar” (Psalm 37:28).

Wanneer God iemand aanraak en van hom besit neem, is dit vir ‘n leeftyd. Die Here sal nooit dit wat Syne is aan Satan afstaan nie. Jy kan foute maak, misluk of in vernietigende sonde verval, maar wanneer God ons eers besit, sal Hy nooit, nooit moed verloor met ons nie. Ook, as Hy jou besit, berei Hy jou voor vir toenemende bruikbaarheid.

Dink terug aan die tyd toe God na jou toe gekom het en jou siel bonatuurlik aangeraak het. Hy het jou na Homself geroep en jou met sy Gees vervul, terwyl Hy ‘n ooreenkoms met jou gemaak het: “Ek eis jou op. Jy is my eiendom.” Skielik het God beheer van jou lewe oorgeneem en niks sou daardie feit verander nie. Jy het God se gekoopte eiendom geword: “Die gemeente van God ... wat Hy deur sy eie bloed verkry het” (Handelinge 20:28).

Die Skepper van die heelal het jou met die prys van sy eie bloed gekoop en niks het mag oor daardie bloed nie. Satan self kan probeer om jou in ‘n verskriklike strik te vang, maar net as hy dink hy het jou, sê God, “Nee, duiwel, jy kan hom nie kry nie. Hy is myne. Ek het hom gekoop en jy moet my eiendom laat staan.” God bewaar jou en berei jou vir sy beste voor.

Dawid was ook ‘n man wat deur God besit was. Hoewel hy ‘n reus doodgemaak het, ‘n gesalfde psalmdigter en ’n groot koning was, het hy ‘n verskriklike drang in sy hart gehad. Op die hoogtepunt van God se seën en guns, was hy oorval deur ‘n verskriklike aanval van wellus. Hy het in sonde verval met ‘n ander man se vrou en uiteindelik die vrou se man laat vermoor in die oorlog. Dawid het ontsettende gevolge vir sy sonde gely, maar God het hom deur die hele vuurproef bewaar. Trouens, Dawid was voorberei vir ‘n selfs groter bediening ná sy val. Sy stem was regdeur die land gehoor soos nog nooit tevore nie en vandag lees ons sy gesalfde woorde in die Psalms. Die waarheid wat God aan Dawid geopenbaar het tydens sy beproewing, word steeds vandag verkondig.

Onthou, die Here sal nooit opgee op jou nie, maak nie saak watter stryd jy beleef nie. Jy is die Here s’n, so ontvang sy liefde, krag, vergifnis en vryheid! “Want die HERE sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie” (Psalm 94:14).

Download PDF

Laaste Dae Heerlikheid

David Wilkerson (1931-2011)July 1, 2020

Die profeet Eségiël getuig, “Hy het my deur die waters laat deurgaan” (Eségiël 47:3). In ‘n visoen, het God die profeet op ‘n wonderlike reis deur die water geneem. Met ‘n meetsnoer het die Here 1,000 el, ongeveer ‘n derde van ‘n myl gemeet. Die Here en Eségiël het toe in die water, wat omtrent enkeldiep gevloei het, begin loop.

Die Here het die profeet aangemoedig om vorentoe, dieper en verder in die rivier te gaan. Na nog 1,000 el, het die water tot op by hulle knieë gekom – en dit het steeds gestyg. Sien jy wat hier gebeur? Eségiël het in die toekoms ingeloop tot by ons tyd.

Christene van vandag leef in die laaste 1,000 el van die rivier in hierdie visioen. Ons is in die laaste maat van water en Eségiël sê dat toe hy aan die kant van hierdie maat ingestap het, was die water vir hom te diep, te oorweldigend. “’n Stroom wat ek nie kon deurgaan nie! Want die waters het opgerys – waters om in te swem” (Eségiël 47:5). Met ander woorde, die water was oor sy kop.

Al die Ou Testamentiese profete het ‘n beperkte visie van Christus gehad. Jesus self sê vir ons, “Voorwaar Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie” (Matthéüs 13:17). Die Here openbaar in hierdie profetiese visioen dat in die heel laaste dae, die kerk van Jesus Christus heerliker en meer oorwinnend wees as in sy hele geskiedenis. Die Here se ware liggaam sal nie verswak en stotter nie; dit gaan nie afneem in getalle of in geestelike gesag nie. Nee, sy kerk sal uitgaan in ‘n gloed van krag en heerlikheid. En dit sal die volste openbaring van Jesus, wat enigiemand nog ooit geken het, geniet.

Eségiël skryf, “Na hulle soorte sal daar visse in wees soos die visse van die Groot See, ‘n menigte” (47:10). Eségiël sê dat ‘n liggaam in stygende waters van die Here se teenwoordigheid sal swem en God se teenwoordigheid onder sy volk sal toeneem tot op die heel einde.

Te midde van al die dood en verwoesting wat ons sien gebeur, weergalm die Here se profesie, “My rivier gaan styg en alles sal lewe waar my rivier vloei.” Jy sien, die rivier van lewe, wat sy hoogtepunt sal bereik net voor die Here se koms, bring lewe waar dit ook al gaan.

Download PDF

Aangespoor tot Liefde

David Wilkerson (1931-2011)June 30, 2020

Die meeste preke oor Pinkster fokus op die tekens en wonders wat deur die apostels gedoen is, of die 3,000 siele wat gered was in een dag, of die verdelende tonge van vuur wat verskyn het. Maar ons hoor nie van een gebeurtenis wat die grootste wonder van alles geword het nie. Hierdie gebeurtenis het menigtes teruggestuur na hulle lande met ‘n duidelike, onmiskenbare indruk van wie Jesus is.

Oornag, het duisende te-koop bordjies voor huise regdeur Jerusalem en die omliggende gebied verskyn. Die Skrif sê, “En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het ... Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het” (Handelinge 2:44-45; 4:34-35).

Dink aan die toneel in Jerusalem! Menigtes huise, erwe en lanbougrond is skielik verkoop, sowel as huishoudelike goedere soos meubels, klere, gereedskap, potte en panne en kunswerke.

Toeskouers moes vra, “Wat gaan aan? Weet hierdie mense iets wat ons nie weet nie?” Enige gelowige sou reageer, “Nee, ons is volgelinge van Jesus en toe ons ons harte vir die Messias gegee het, het sy Gees ons verander. Nou doen ons die werke van God en samel geld in vir die armes en hulpeloses.”

Hoe het die Heilige Gees hierdie skielike verandering van hart teweeggebring in pas gedoopte gelowiges in Jerusalem? Dit was omdat hulle harte aangespoor was deur die woorde van Jesus: “Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom” (Matthéüs 25:35-36).

Hierdie gelowiges het geweet dat hulle nooit weer op dieselfde manier sou kon lewe nie. Skielik het hulle gesien hoe ernstig hierdie saak van die voorstelling van Christus waarlik is en dit het hulle in hulle huise ingedryf om alles te vind wat hulle nie nodig gehad het nie en dan daardie goedere na die strate te neem om te verkoop. Eenvoudig gestel, Christus se Woord het hierdie gelowiges ‘n nuwe gesindheid van liefde en besorgdheid vir die armes gegee.

As jy uitroep om God se aanraking en graag ‘n nuwe passie vir Jesus wil hê, sal jy op ‘n wonderlike reis geneem word deur die Heilige Gees. Op een of ander stadium op daardie pad, sal jy die uitdaging van Jesus om vir ander te sorg, teëkom.

Download PDF

Aangeblaas tot ‘n Vlam

Gary WilkersonJune 29, 2020

Wanneer dit by ons wandel met Christus kom, wys die Bybel vir ons dat daar ‘n deurslaggewende verskil tussen ‘n vonk en ‘n fakkel is wat ons kan sien wanneer ons die lewens van Saul en Dawid beskou. Saul het ervarings met God gehad wat in hom ‘n groot ywer opgewek het en hom tot aksie aangespoor het. “En die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy dié woorde hoor, en hy het baie kwaad geword. En hy het ‘n paar beeste geneem en hulle stukkend gesny en met boodskappers deur die hele gebied van Israel gestuur om te sê: Wie nie agter Saul en agter Samuel aan uittrek nie – so sal met sy beeste gedoen word!” (1 Samuel 11:6-7).

Elke keer na die talle oomblikke van salwing in sy lewe, het Saul weggedryf van sy passie vir die Here af. Een welbekende geleentheid van ongehoorsaamheid was toe God Saul beveel het om Agag, die vyand, wat die koning gevang het, dood te maak en al die buit wat hulle in die oorlog gebuit het, te vernietig. Maar Saul het Agag laat leef en sommige van die buit gehou en deur dit te doen, het hy die Heilige Gees se werk in sy lewe geblus (1 Samuel 15:8-10).

Aan die ander kant, het God Dawid opgerig om Israel se volgende koning te wees. Soos Dawid se reputasie vir dapper gehoorsaamheid gegroei het, het die vrug van sy gehoorsaamheid gegroei en dit het Saul jaloers gemaak. Op een stadium, was Saul van plan om Dawid dood te maak en het hom vasgekeer in ‘n grot. Maar die Here was hom genadig en het Hy Saul gekeer voor hy sy plan kon uitvoer. Eenvoudig gestel, Saul was geneig om afvallig te raak, maar steeds het die Here se genade na hom toe teruggekeer.

Dawid het dieselfde geestelike ervarings as Saul gehad waarin hy deur God aangeraak en gesalf is, maar die vonk wat Dawid ontvang het, was aangeblaas tot ‘n vlam. “Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die Here het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword” (16:13). Die frase “van dié dag af” – toon die verskil tussen Dawid en Saul se lewens aan. Toe Dawid die vonk van God ontvang het, het hy dit bewaar, dit gestook en brandstof gegee. Hy was vasbeslote, “Ek wil hê dat hierdie vonk verander in ‘n brandende fakkel vir die Here.”

Bid saam met my vandag, “God, dankie dat U my aanraak met die Heilige Gees. Salf my met krag om uit te reik na diegene rondom my en met genade om die dwingende liefde van Jesus uit te straal.”

Download PDF

Leer om te Vlieg deur Eers te Loop

Tim DilenaJune 27, 2020

“Maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie” (Jesaja 40:31).

Dit is een van die wonderlikste verse in die Bybel, maar ons lees dit heeltemal verkeerd. Ons konsentreer op “hulle vaar op met vleuels soos die arende” en slaan die wandel en hardloop gedeeltes oor. Maar om soos ‘n arend te vlieg is nie ons doel nie. Trouens, die meeste dae voel ons nie lus om te vlieg nie – maar ons kan een tree op ‘n slag saam met ons Verlosser gee.

Paulus sê: “Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie” (Galasiërs 5:16). Let op dat hy sê, “wandel” in die Gees, nie vlieg in die Gees nie. Ons begin nie met ‘n naelloop of in die lug soos die arend nie.

Die Christendom is ‘n lewenswandel van geloof, nie ‘n naelloop van geloof nie. Dit klink miskien vervelig, maar dit is effektief. “Want ons wandel deur geloof” (2 Korinthiërs 5:7). Wandel beteken om basiese, eenvoudige dinge te doen om God te eer – dinge soos om te besluit om te bid, kerk toe te gaan, vir jou geliefdes te sê dat jy hulle liefhet, ontbyt vir jou gesin te maak, jou Bybel op te tel om te lees. Elke daad van gehoorsaamheid is ‘n tree en elke tree sal in jou Geeswandel verander.

As jy een klein stappie van gehoorsaamheid neem, seën God dit. Jy voel dalk nie lus om jou hande op te steek in aanbidding tot die hemelse Vader nie, maar jy doen ‘n bietjie moeite omdat jy Hom liefhet – en God doen die res. Jy voel miskien nie lus om uit te reik na iemand nie, maar jy doen dit omdat jy deernis het en Jesus wil behaag.

Paulus beveel ons om net een tree op ‘n slag te neem. Sit een voet voor die ander en hierdie treë word ons wandel. Die wat loop, is die wat uithou. Diegene wat probeer hardloop en vlieg, word gewoonlik moeg en word nooit weer gesien nie. Dietrich Bonhoeffer, Duitse predikant en teoloog, het dit goed gestel: “Een daad van gehoorsaamheid is beter as eenhonderd preke.”

Besluit vandag dat God jou stap vir stap sal lei terwyl jy jou wandel met Hom nastrewe. Wandel deur geloof (2 Korinthiërs 5:7); hardloop die wedloop met uithouvermoë (Hebreërs 12: 1); en sweef dan soos ‘n arend (Jesaja 40:31).

Nadat hy ‘n middestad gemeente in Detroit vir dertig jaar lank bedien het, het Pastoor Tim vir vyf jaar by Brooklyn Tabernacle in New York Stad en vir vyf jaar in Lafayette, Louisiana bedien. Hy het Senior Pastoor van Times Square Kerk geword in Mei 2020.

Download PDF

Verkry Blydskap in die Donkerste Tye

David Wilkerson (1931-2011)June 26, 2020

“En die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg” (Jesaja 35:10). In hierdie gedeelte, sê Jesaja vir ons dat te midde van die donker tye wat kom, sommige van God se uitverkorenes wakker sal word en die Gees van Christus in besit sal neem. Wanneer hulle dit doen, sal die Heilige Gees veroorsaak dat ‘n gees van blydskap en vreugde so diep in hulle bly dat geen toestand of omstandigheid of mens hulle blydskap sal kan steel nie.

Daar is miskien geen blydskap in ons goddelose samelewing, onder die goddelose of selfs in dooie, formele kerke nie. Maar Jesaja spreek ‘n boodskap van hoop vir die regverdige: “Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is!” (51:7). God praat hier met almal wat Hom ken en gehoorsaam.

Ons wat Christus se geregtigheid ken, moenie leef soos diegene sonder hoop nie. Ons is geseën met beide die liefde en die vrees van God, en sy wil vir ons in die donkerste tye, is om sy blydskap te verkry. Selfs as ons oordeel oral rondom ons sien val, moet ons sing, jubel en juig – nie omdat oordeel gekom het nie, maar ten spyte daarvan.

God herinner sy volk dat Hy, “van die dieptes van die see ’n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes” (51:10). Hy het in wese gesê, “Ek is steeds die Here, die werker van wonderwerke, en my arm is steeds sterk om jou te verlos.” Wat wil God dus hê moet sy kinders weet in die lig van hierdie waarheid? Hy sê dit alles in een vers, Jesaja 51:11.

  • “So sal dan die losgekooptes van die HERE teruggaan en na Sion kom met gejubel.” Met ander woorde, “Ek gaan ‘n volk hê wat na My terugkeer met vertroue, geloof en vrymoedigheid.”
  • “En ewige vreugde sal op hulle hoof wees.” Die blydskap van God se volk sal nie net vir ‘n Sondagoggend, of ‘n week of ‘n maand wees nie. Dit sal hou tot aan die heel einde.
  • “Kommer en gesug vlug weg.” Dit beteken nie dat al ons lyding sal ophou nie, maar dit beteken dat ons vertroue in die Here ons bo alle pyn en beproewing sal uitlig.

God het deur die eeue afgekyk en gesê, “Ek gaan ‘n volk hê wat blydskap verkry.” Jy kan dit in besit neem en dit sal joune wees – vir ewig!

Download PDF

Voltydse Bediening aan Jesus

David Wilkerson (1931-2011)June 25, 2020

God begeer dat elke gelowige betrokke moet wees in voltydse bediening – maar wat is voltydse bediening? Dit beteken nie bloot om ‘n kerk te lei, as ‘n evangelis te reis of na ‘n vreemde land as ‘n sendeling gaan nie. Die Skrif sê dat ons almal geroep is as priesters vir die Here; in die Here se oë, is voltydse bediening tot Hom.

Jy sal nie menslike applous, ‘n plan, ‘n opdrag, of betrokkenheid met een of ander groot werk nodig hê nie. Die enigste bediening wat jou siel versadig, is jou gebed en aanbidding tot die Here omdat jy weet dat alle bediening uit die bediening aan die Saligmaker spruit. Wanneer jy jouself volkome oorgegee het aan een ding – om die Here te bedien – dan sal jy gereed wees vir dit wat God as voltydse bediening sien.

In die dae wat kom, sal passiewe, louwarm gelowiges in hulle gewetens gebrandmerk word. Dit sal nie ‘n verharding teenoor God wees nie; hulle sal ‘n gedaante van godsaligheid hê en hulle sal glo dat hulle veilig is, maar die tyd sal kom wanneer hulle hoegenaamd geen gevoel sal hê nie. En daarom sal hulle geen vrees, skok of bekommernis oor die ewigheid hê nie. Hulle sal ophou groei in Christus en maklike teikens van Satan word.

Paulus beskryf wat met diegene gebeur wat weier om volwasse in Christus te word: “Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe” (Efésiërs 4:18-19). Kortliks, sulke mense word gemaklik oor die dinge van God en ignoreer alle oproepe op wakker te word en Hom te soek.

Ek moedig elke jong gelowige aan: as jy louwarm en apaties teenoor Jesus geword het, word wakker! Moenie dat die vuur van die Heilige Gees jou lewe verlaat nie. Soek die Here en word ‘n voltydse bedienaar tot Hom en strewe Hom na met jou hele hart. Deur dit te doen, sal jy die krag van Christus hê om die dae wat kom met vertroue en vrede in die oë te kyk.

Download PDF

Reageer op God se Oordeel

David Wilkerson (1931-2011)June 24, 2020

“Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here HERE het gespreek, wie sal nie profeteer nie?” (Amos 3:8).

Van al die Ou Testament profete, praat Amos die duidelikste oor ons tyd. Die profesie wat hy bring, fokus op ons geslag, asof dit uit vandag se hoofberigte kom. Amos se boodskap is inderdaad ‘n dubbele profesie. Dit was nie net bedoel vir God se volk in hulle tyd nie, maar ook vir die kerk nou, in ons tyd.

Amos beskryf God as ‘n brullende leeu, gereed om Israel met oordeel te tref. Die Here het Amos gebruik om Israel op te wek met die boodskap dat God op die punt was om oordeel oor sy volk te bring as gevolg van hulle oorweldigende boosheid en verdorwenheid.

Natuurlik oordeel God nooit ‘n volk sonder om eers profetiese stemme op te rig om hulle te waarsku nie. “Want die HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie” (Amos 3:7). Nou, terwyl Amos die wolk van oordeel sien saampak het, was hy verplig om te spreek: “Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie?” (3:6). Amos se boodskap hier is ysingswekkend: “God het ‘n waarskuwingsbasuin vir sy volk geblaas maar niemand gee ag daarop nie.”

Dit is jammer dat te veel Christene Bybels ongeletterd geword het en oop is vir misleiding en dat ons nasie plesiermal geword het. Maar God het steeds ‘n heilige, afgesonderde oorblyfsel, diegene wat nie vasgevang is in wêreldse strewes nie;  hulle is gebroke voor die Here en het ‘n heilige eerbied vir Hom.

Dink aan die gebeure wat op hierdie oomblik in ons land plaasvind. Min wil ‘n boodskap hoor wat met oordeel te doen het, hoewel ons land met vrees vervul is. Mense sê selfs, “Ek kan dit nie meer hanteer nie.” Maar die Here praat wanneer Hy wil en sy Gees gee vir ons krag om sy Woord te hoor wat deur sy gesalfde dienaars verkondig word. Ons Here sal getrou sy kinders bemagtig om wat ook al mag kom, te verdra.

So, wat moet gelowiges doen? Luister na Amos se waarskuwing en doen wat sy boodskap sê: Soek die Here met jou hele hart; laat jouself deur sy Woord beoordeel te word; en bely en laat jou sonde staan. Dan sal God jou seën met onderskeiding en kan jy in volkome versekering van sy teenwoordigheid en beskerming lewe.

Download PDF