Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Ander Liefhê tot Herstel

David Wilkerson (1931-2011)December 12, 2019

“[Jesus het] van die maaltyd opgestaan en sy bo-klere uitgetrek en ’n doek geneem en dit om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in ’n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het” (Johannes 13:4-5). Sommige toegewyde Christene volg hierdie voorbeeld na en maak ‘n gewoonte daarvan om “voete was” dienste te hê. Hoewel dit sekerlik prysenswaardig is, is daar ‘n dieper betekenis om uit hierdie praktyk te leer. Trouens, nadat Jesus die dissipels se voete gewas het, het Hy vir hulle gevra, “Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het” (13:12).

Jesus het ons ‘n voorbeeld gegee van wat Hy die meeste van ons begeer – “die handdoek opneem.” Daar is verskeie verborge lesse wat ons van ons Here kan leer as ons na hierdie frase kyk. Die Woord sê vir ons: “Dien mekaar deur die liefde” (Galásiërs 5:13). En, “[Wees] aan mekaar onderdanig ... in die vrees van God” (Efésiërs 5:21). Dikwels lees ons oor sekere waarhede in die Bybel omdat ons nie hulle betekenis verstaan nie en deur dit te doen, mis ons hulle krag. Hoeveel van ons weet werklik wat dit beteken om mekaar met liefde te dien? En hoe is ons veronderstel om aan mekaar onderdanig te wees in die vrees van God? As ons beter verstaan wat Jesus gedoen het toe Hy die dissipels se voete gewas het, sal ons hierdie konsepte van diens en onderdanigheid verstaan. Jy sien, dit beteken baie meer as om bloot opdragte van ander te neem of om verantwoording te doen aan ‘n hoër gesag. Liewer, hierdie heerlike waarhede word slegs ontsluit in die konteks van “die handdoek opneem.”

‘n Ander les wat Jesus onderrig het toe Hy die die dissipels se voete gewas het, was hoe om eenheid van gemeenskap in die liggaam van Christus te verkry. Toe Petrus daarvan af weggedeins het dat Jesus sy voete was, het die Here gesê, “As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie” (Johannes 13:8). Jesus het sy barmhartigheid en liefde betoon deur Petrus se gevoelens van nutteloosheid, angs en wanhoop weg te was.

Deur die stof van die dissipels se voete af te was, het Jesus ook die vertroosting van weggeneemde oortredinge geleer. Talle Christene is vandag in dieselfde toestand as Petrus, nadat hulle oorval is deur ‘n sonde. As jy barmhartig wil wees – om ‘n handdoek op te neem om ‘n broer of ‘n suster te herstel – hoef jy nie die besonderhede van hulle sonde te weet nie. Jesus het nie vir een van sy dissipels gevra waarom hulle vuil geword het nie, Hy wou hulle net reinig. Sy liefde vir hulle was onvoorwaardelik, net soos dit vir jou is. En net soos behoort te wees vir diegene wat ons met sy liefde ontmoet.

Download PDF

‘n Geloofsreaksie

David Wilkerson (1931-2011)December 11, 2019

Jy mag deur die ergste storm van jou lewe gaan – ‘n finansiële stryd, besigheidsprobleme, laster, familieprobleme of ‘n persoonlike tragedie. Rusteloosheid hou jou wakker in die nag, ‘n wolk hang oor jou. Wanneer jy wakker word, is die dowwe pyn steeds met jou en jy roep uit, “God, hoe lank sal U toelaat dat ek hierdeur gaan? Wanneer sal dit ophou?”

Laat ons vir ‘n oomblik na Israel se ervaring by Ráfidim kyk: “Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die HERE, van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laer opgeslaan in Ráfidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie ... Maar die volk het daar gesmag na water” (Exodus 17:1-3). Die Skrif dui aan dat God Israel na die droogste plek in die hele woestyn gelei het – geen stroom, geen put, nie ‘n straaljie water nie – waar Hy hulle laat dors word het. Die volk het teenoor Moses gekla maar God het ‘n plan gehad! Hy sou nie toelaat dat hulle sterf nie; Hy het ‘n reservoir vol water gehad wat Hy lank voor dit gereed gemaak het

Waarom het God dit gedoen? Hy het vir ‘n geloofreaksie van Israel gewag. Hy het in wese gesê, “Ek het jou deur al hierdie dinge geneem maar jy het geweier om te leer. Sal jy My nou vertrou?”

Talle Christene word op hierdie oomblik getoets en beproef as gevolg van werkloosheid. Hulle spaargeld is besig om te kwyn en die situasie lyk hopeloos. Ander verduur ander vorme van lyding. Dit is nooit maklik nie. Hierdie getroue, angsbevange mense kom kerk toe en hef hulle hande op in lofprysing tot die Here. Hulle glimlag en gee drukkies aan hulle broers en susters in Christus, maar hulle gaan deur verskriklike pyn en onsekerheid.

Geliefde, een rede waarom jou beproewing uitgerek word, is omdat God wil hê dat jy Hom met kinderlike vertroue en vrymoedigheid nader. Wanneer ‘n geestelike droogheid binnegaan, wil God hê dat jy na Hom moet kyk: “Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is” (Jeremia 17:7). As jy jou totale vertroue in sy Woord en sy getrouheid plaas, het God belowe om jou te seën – en Hy kan nie lieg nie!

Download PDF

Geloof vir die Onmoontlike

David Wilkerson (1931-2011)December 10, 2019

Moses het die kinders van Israel uit Egipte gelei en toe hulle by die Rooi See kom, het die leier sy staf oor die water uitgehou en dwarsdeur die nag het ‘n sterk oostewind die see verdeel. Die water het met ‘n wal aan elke kant opgestaan sodat die Israeliete op droë land kon deurgaan. Toe die Egiptenaars hulle agternagesit het, het die water hulle oorweldig en hulle almal het verdrink. Lees die verhaal in Exodus 14:15-31.

Moses en die kinders van Israel het in die Here gejuig, met sy suster Miriam wat die koordanse gelei het (sien 15:20-21). Maar selfs na hierdie ontsaglike oorwinning, was dit nie lank nie of ongunstige omstandighede het veroorsaak dat die volk teen Moses en Aäron gemurmureer het. Dit is jammer dat die meeste van hierdie mense wat die plae van Egipte gesien en God vir verlossing geprys het by die Rooi See, dit nie gemaak het tot in die Beloofde Land nie. In plaas daarvan, het hulle in ‘n ellendige woestyn gesterf – alles as gevolg van twyfel.

Geliefde, ons Beloofde Land vandag is Jesus Christus lewend binne-in ons. Hy is ons erfdeel! Solank ons in sy getrouheid rus, geniet ons sy teenwoordigheid. God het nooit vir ons bedoel om vasgevang te raak in ‘n woestyn van leegheid en droogte nie. Deur sy Seun, het Hy oorvloedige lewe vir ons beskik – ‘n lewe vry van vrees en angs as ons ons vertroue in Hom plaas.

Op hierdie oomblik, is jy dalk in die stryd van jou lewe. Die vyand kom teen jou van oral af en hoewel jy weet dat jy ‘n magtige God aan jou kant het, is al wat jy kan sien die stryd voor jou. Jy vra vir God, “Waarom het U my in hierdie gemors laat beland? Ek kan dit nie maak nie.”

Die Woord verseker jou dat jy ‘n rustige plek in Christus se volheid kan binnegaan. “Laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ’n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water” (Hebreërs 10:22). God wil hê jy moet by ‘n plek van vrede uitkom. Hy wil hê jy moet werklik rus in sy krag en vermoë om jou van alle strikke, beproewings en versoekings te verlos – as jy Hom sal vertrou!

Download PDF

Die Oes is Nou Gereed

Gary WilkersonDecember 9, 2019

Die apostel Paulus sê vir ons dat ons deur God geroep is om ‘n wedloop te hardloop. Petrus verwys ook na hierdie resies as hy vir ons sê om die lendene van ons verstand te omgord (sien 1 Petrus 1:13). Hy sê ons moet onsself voorberei vir die kompetisie deur ons geloof en vertroue in die Here te versterk.

Ons almal het ‘n hemelse roeping wat vooraf deur God bepaal is. Miskien het die Heilige Gees vir jou ‘n visie gegee van wat jou roeping is. Maar daar is waarskynlik ‘n groot gaping tussen jou hoë roeping en die vervulling daarvan. Soms laat daardie gaping jou moed verloor en dit is die rede waarom Paulus ons vermaan rakende die verstand – om ons te herinner aan ‘n sekere waarheid oor God.

God smag daarna om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is. Op hierdie oomblik mag dit lyk of jy gebrek ly. Maar God sê in wese dat jy méér kan doen as mense wat skynbaar alles het: “Jy mag dink jy het nie wat jy nodig het nie, maar jy het nie die wêreld se middele nodig nie. As jy My sal vertrou om my doel in jou lewe te bereik, sal jy dit vinniger sien gebeur as wat jy kan dink. Ek sal dit kragtiger, met meer gesag doen – en Ek sal verheerlik word deur jou lewe.”

God wil vir jou voorsien wat jy nie vir jouself kan voorsien nie. Trouens, Jesus sê vir ons die Vader wil graag ons oes verdubbel. In Johannes 4:35, het Jesus en sy dissipels naby ‘n paar graanlande verbygeloop. Hy het na die lande gewys en vir sy volgelinge gesê, “Julle sê mos partykeer: ‘Oor vier maande kan ons begin oes.’ Ek het vir julle nuus. Maak julle geestelike oë oop en kyk om julle. Kyk mooi na die ‘lande’. ‘Oestyd’ is hier. Kyk net hoe ryp staan die ‘oes’” (DB).

Jesus se les van die oeslande sê vir almal wat Hom sal volg: “Nou is die tyd!” Hy sê in wese, “Daar is geen gewag in my koninkryk nie, so moenie dat enige verskonings jou aandag aftrek nie. Nou is die tyd om My te volg en jou wedloop sonder huiwering te hardloop!”

Download PDF

Moed om die Vyand in die Oë te Kyk

Carter ConlonDecember 7, 2019

Jesus het eenkeer gesê, “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê” (Johannes 10:10).

Ek en jy kyk ook vandag ‘n dief in die oë – een wat gekom het om ons toekoms, ons families, ons blydskap, ons hoop en ons effektiwiteit op die aarde te steel. Jesus herinner ons egter dat Hy vir ons ‘n weg gemaak het om ‘n oorvloedige lewe te hê. En daarom moet ons verstaan dat ons die mag het om die vyand agter te laat.

Die duiwel wil jou probeer oortuig dat oorwinning net buite jou bereik is. Hy is egter ‘n leuenaar! God het jou geroep en jou toegerus, om die duiwel te oorwin. Dawid, die psalmdigter het dit op hierdie manier gesê: “Want met U loop ek ’n bende storm, en met my God spring ek oor ’n muur ... En U het my met krag omgord vir die stryd; U het my teëstanders onder my laat buk” (Psalm 18:30,40).

Paulus leer ons in die boek van Efésiërs: “Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel” (Efésiërs 6:10-11). Met ander woorde, “Wees sterk in jou innerlike wese. Lewe in die regte verhouding met God.” Ek spoor jou aan om jou Bybel te ken, want dit is jou wapentuig!

Jy kyk die duiwel nie alleen in die oë nie. Vra die Here om vir jou ‘n visioen te gee van wie jy werklik in Christus is, ‘n visioen van waarom selfs “die duiwels glo ... en hulle sidder” (Jakobus 2:19). Die profeet Elisa het eens iets soortgelyk gebid om sy bang dienskneg te bemoedig. “Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.”

Moenie bewe wanneer jy die vyand in die oë kyk nie! Jy het die wapentuig van Christus, die gemeenskap van broers en susters wat daar is om jou te help, en Jesus, die groot Generaal. Jy is nooit alleen nie!

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Church in 1994 op uitnodiging van die stigterspastoor, David Wilkerson en was aangestel as Senior Pastoor in 2001.

Download PDF

Vrede vir Jou Siel

David Wilkerson (1931-2011)December 6, 2019

God het aan Sy volk ‘n heerlike, onbegryplike rus beloof wat vrede en versekering vir die siel insluit. Die Here het hierdie wonderlike rus vir die kinders van Israel aangebied – ‘n lewe van blydskap en oorwinning, sonder vrees, skuld of veroordeling – maar tot by die tyd van Christus, het geen gelowige geslag ooit ten volle in hierdie geseënde belofte gelewe nie. Soos die Bybel dit baie duidelik maak, hulle het dit nooit ontvang nie, weens hulle ongeloof: “...dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie” (Hebreërs 3:19).

Solank as wat hierdie Christene omring word deur hulle gelowige vriende en alles goed gaan, kan hulle selvoldaan van die oorwinningslewe praat. Maar wanneer die vyand sy woeste winde van teëspoed oor hulle waai, word hulle terneergedruk, geruk en gepluk, met geen krag om te weerstaan nie. Baie word deur versoeking oorweldig en val. Wat beteken dit dus om te rus in jou verlossing en die rotsvaste vrede en sekuriteit te hê wat vir alle Christene beskikbaar is in Christus?

Jesus sê, “Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en jule sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig” (Matthéüs 11:28-30).

Jesus praat hier van die dissipline om te leer wie Hy is en wat Hy aan die Kruis bewerkstellig het. Hy sê in wese, “Wanneer jou siel tot ruste gekom het, kan jy my juk op jou neem.” Jy lees dalk jou Bybel en bid ‘n bietjie elke dag, maar dit is nie genoeg nie. Jy moet die fundamentele waarheid waarop alle ander gebou word verstaan en toe-eien – die leerstelling van geregtigheid (vryspraak) deur geloof. Dit beteken vergifnis vir jou sonde en om deur God aanvaar te word as regverdig in Christus, deur geloof.

“Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom” (2 Korinthiërs 5:21).

Dierbare heilige, bid dat God hierdie kosbare waarheid ‘n werklikheid sal maak in jou gees sodat jy nie bekommerd sal wees elke keer as die vyand iets teen jou siel bring nie. Staan vas in die kruis van jou Verlosser, wat volkome rus vir jou beskik!

Download PDF

Watter Storie Vertel Jou Gesig?

David Wilkerson (1931-2011)December 5, 2019

Koning Dawid het met vrymoedigheid gesê, “Ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig” (Psalm 42:12). En hy herhaal dieselfde stelling in Psalm 43:5.

Jou aangesig is ‘n advertensiebord wat adverteer wat in jou hart aangaan. Al die blydskap of onrus wat binne-in jou is, word weerspieël op jou gelaat – jou gesigsuitdrukking, jou liggaamstaal en jou stemtoon. Byvoorbeeld, wanneer iemand se gedagtes oorlaai is met die sorge van ons lewe, sal die skouers dalk hang, die wenkbroue kan frons, die gesig kan afgetrokke lyk.

Baie van ons moet oppas vir ons gesigsuitdrukkings omdat ons die verkeerde boodskap na die wêreld stuur. Jou gesig is die indeks van jou siel en weerspieël wat in jou hart aangaan.

Die  teenwoordigheid van Christus in jou hart het inderdaad ‘n direkte impak op jou gesig! Dit beïnvloed jou wandel en jou woorde. Bekommernis kan ook ‘n mens se gesig verhard, net soos wat groot sonde kan doen. Ons almal weet dat as Christene, moet ons nie bekommerd wees nie – ons Here is ten volle bewus van al ons behoeftes en probleme – en tog word ons soms bekommerd.

Wat sê jou gesig vir ‘n verlore, verwarde geslag? Toe Stéfanus voor die vyandige, woedende mans in die Sanhedrin gestaan het, het “sy gesig [geskyn] soos die gesig van ‘n engel” (Handelinge 6:15). Tussen hierdie ongelowiges, het Stéfanus met die skynsel van Jesus gestaan en die verskil was vir almal duidelik. In teenstelling daarmee, was hierdie mans in die raad van die sinagoge so kwaad vir Stéfanus, dat hulle “...teen hom op die tande gekners” het (7:54). “Die goddelose trek ‘n onbeskaamde gesig” (Spreuke 21:29). Sonde en woede word weerspieël op ‘n mens se gesig net so duidelik as blydskap en vrede.

As God se kind, weet jy dat die Here vir jou omgee en jou onvoorwaardelik liefhet (1 Petrus 5:7). Sy hart is te alle tye in beroering oor jou en jy kan in sy heerlike vryheid leef. Dit behoort jou gesig te laat ophelder!

Download PDF

Nader God in Gebed

David Wilkerson (1931-2011)December 4, 2019

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek” (Hebreërs 11:6).

Ons hoor dikwels lering oor hoe ons na God behoort te kom met geloof, maar daar is dinge wat mens nie moet doen wanneer jy tot Hom in gebed kom nie. Byvoorbeeld, moenie God nader en verwag dat Hy enigiets goed moet doen tensy jy met kinderlike geloof in sy beloftes kom nie. Die Woord van God is duidelik: “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word” (Jakobus 1:6).

Geliefde, dit is vir jou onmoontlik om God te behaag sonder geloof! Abraham was ‘n man wat ‘n geloof ontwikkel het wat nie getwyfel het aan dit wat God aan hom belowe het nie: “En sonder om te verswak in die geloof het hy ... nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het” (Romeine 4:19-21).

Moenie na God kom met enige offe nie. Enige belofte van God is ‘n openbaring van sy wil. Neem byvoorbeeld God se belofte om “julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig” (Judas 24). Jy sou nie vir God vra of dit sy wil is om jou te bewaar vir struikeling as Hy reeds belowe het om dit te doen nie. God gee waarlik aan ons groot en kosbare beloftes sodat ons sal leer om Hom met vrymoedigheid te vertrou: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons ... genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 4:16).

Moenie na God toe kom totdat jy gereed is om vir presies dit wat jy vra te glo nie. “Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry” (Markus 11:24). As jy God vir brood vra, sal Hy dit nie omruil met ‘n klip nie. As jy Hom vir ‘n vis vra, sal Hy jou nie verras met ‘n slang nie (sien Matthéüs 7:9-10).

Glo God vir jou fisieke toestand, jou finansiële situasie, jou familie, jou geestelike groei. Eien sy beloftes toe – dit is alles joune! Amen!

Download PDF

Leiding van die Heilige Gees

David Wilkerson (1931-2011)December 3, 2019

God se doel vir sy kinders is dat ons onsself aan die beheer en heerskappy van die Heilige Gees sal oorgee: “As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel” (Galásiërs 5:25). Met ander woorde, “As Hy in jou lewe, laat Hy jou leiding gee!”

Die vroeë Christene het nie in verwarring gelewe nie, want hulle was deur die Gees gelei. Hulle het die Heilige Gees geraadpleeg en Hy het hulle gelei. Om in die Gees te lewe, beteken met ‘n duidelike doel en helder besluitneming.

Ons sien baie voorbeelde daarvan om deur die Heilige Gees gelei te word in die Nuwe Testament. ‘n Goeie voorbeeld is Petrus: “En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom ...” (Handelinge 10:19). Op ‘n ander plek lees ons, “En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel...” (11:12). Die Heilige Gees het leiding gegee en Petrus het geluister.

Daar is talle voordele van hoe om in die Heilige Gees te lewe. Een voordeel vir diegene wat vra: Hy sal vir jou leiding, waarskuwings of wat ook al nodig is, gee. “Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei” (Johannes 16:13). Jesus praat nie hier bloot van profesie en toekomstige gebeure nie, Hy praat van jou lewe. Die Heilige Gees sal jou lei in baie praktiese sake van jou daaglikse lewe.

Om in die Gees te lewe, beteken ook om nooit oorwin te word deur demoniese magte nie, alhoewel Satan sal probeer om jou te intimideer. Paulus het sulke teistering deur die krag van die Gees bestry: “Paulus, vervul met die Heilige Gees” het die bose gees aangespreek en al die magte van die duisternis tot ‘n val gebring (sien Handelinge 13:9-11). Daar kom ‘n tyd wanneer jy in die krag van die Heilige Gees moet opstaan en sê, “Genoeg! Ek beveel jou in die Naam van Jesus om te wyk!”

Maar die hoogste vorm van wandel in die Gees, is om Hom toe te laat om jou die diep, geheime dinge van God te leer. Staan stil in Sy teenwoordigheid en laat die Heilige Gees jou die hart van die Here wys. Wanneer jy dit doen, sal leiding kom en jy sal nie eens hoef te vra nie.

Stel jou hart daarop in om Hom vandag te soek en jy sal sy stem leer ken. Begin God loof, besing, vertrou – en Hy sal vir jou verlossing sorg.

Download PDF

Beperkte Middele Beperk God Nooit

Gary WilkersonDecember 2, 2019

“En Gídeon het gekom by die Jordaan, en hy en die driehonderd man wat by hom was, het oorgetrek, moeg en besig om te agtervolg” (Rigters 8:4).

Gideon se lewe is ‘n volmaakte voorbeeld van hoe God onmoontlike omstandighede vir sy dienaars skep sodat Hy sy heerlikheid aan hulle kan toon. Die Here het hierdie skaam man gelei om Israel aan te voer in ‘n oorlog teen ‘n oorweldigende vyand: 100,000 Midianiete, in vergelyking met Israel se weermag van 22,000 – wat toe verminder is na ‘n spesiale gevegseenheid van slegs 300 manskappe. Dit was nie net ‘n oorweldigende meerderheid teen hulle nie, dit het aan die onmoontlike gegrens. God het die situasie tot die uiterste gedryf – ver bokant Gídeon se vermoë – om Homself te verheerlik.

Ek sien vier belangrike lesse vir ons vandag in Gideon se storie.

  1. Beperkte hulpbronne beperk God nooit. Ons Here het dit baie duidelik gemaak: Ons moet “heeltemal in” wees wanneer ons Hom volg. En dit beteken om alle vertroue op self te laat vaar – alle vertroue op ons eie vermoëns en hulpbronne – en Hom vertrou om te voorsien. God beperk dikwels ons middele doelbewus om te verseker dat Hy al die eer kry.
  2. Moedeloosheid kan hinder, maar kan nooit God se uiteindelike plan vir oowinning stop nie. Die toneel is makliker om te verstaan as jy jouself in Gideon se skoene plaas. Soms kom ons mees telleurstellende, sielsdreinerende, energietappende ervarings nie van die gevegsfront van die lewe nie, maar van ons eie geestelike familie. Gideon het die moedeloosheid van die volk in die gesig gestaar, maar hy het nie toegelaat dat dit hom daarvan weerhou om vorentoe te beweeg nie.
  3. Genade vir ‘n oorwinning word verleen aan diegene wat moeg is. Selfs in die aangesig van uitputting, het Gideon geweet dat God op die punt was om oorwinning te bring. Mag dieselfde waar wees van ons: Soos ons aanhou om die Here deur ons eie moeilike omstandighede te vertrou, dan – net soos dit met Gideon gebeur het – kan ons weet dat God se volslae oorwinning op pad is.
  4. God stop nie by ‘n halwe oorwinning nie. Sy plan is altyd vir ons volle verlossing – en soms kom dit slegs in die laaste halfuur, wanneer ons gefrustreerd en moeg is, en nie meer een tree kan gee nie.

Die werklikheid is dat elke stryd wat ons beleef ‘n eksterne doel het. Dit is nie net die nederlaag van die vyand nie – dit is die verheffing van Jesus. Wanneer ons God bo ons eie vermoë vertrou, voorsien Hy al die krag om die stryd af te handel – en Hy doen dit op so ‘n manier dat Hy al die eer kry.

Download PDF