Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Hedendaagse Afgodery

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2020

In hierdie gesofistikeerde eeu, vind ons dit moeilik om die afgodery van die Ou Testament te verstaan. Dit is ongelooflik om te lees van intelligente mense wat so verblind was dat hulle handgesnede beelde van hout, klip of edele metale aanbid het. Maar dit was die sonde van afgodery wat God se verskriklike toorn oor sy mense gebring het. “En jy, bid nie vir hierdie volk nie ... want Ek sal jou na jou nie luister nie” (Jeremia 7:15).

Dit is God se verklaring teen alle afgodery in die Ou Testament. Maar Hy haat afgodery net soveel vandag. ‘n Nuwe soort afgodery versprei tans deur Amerika. Daar is berigte dat God in verskillende dele van die land werk maar jy moet oppas waarheen jy gaan en onder watter gees jy sit. Jy moet onderskeiding hê sodat jy nie meegesleur word deur ‘n afgodery wat jou sal laat afdwaal van die kruis van Christus nie.

Die kruis – insluitend sy vereistes en hoop – is aan die hart van die evangelie en enige boodskap of aanbidding moet daarop gesentreer wees. Sonder die kruis, is kaf al wat oor is – ‘n verdraaide evangelie wat ‘n belediging vir die Here is. Daar is bedienaars wat intens, welsprekend, aangenaam en baie vindingryk is, maar hulle verkondig “’n ander evangelie.”

Paulus het die dit begin sien gebeur in sy tyd: “Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees” (Galásiërs 1:6-8).

Prys God vir ware bedienaars van Christus wat met vrymoedigheid die evangelie van die kruis verkondig. Dit is die skansmuur teen afgodery in die laaste dae!

Download PDF

Eis Algehele Oorwinning

Gary WilkersonJanuary 20, 2020

Toe die profeet Elísa op sy sterfbed was, het die koning van Israel, Joas, hardop gehuil omdat Israel se groot profetiese lig op die punt was om dood te gaan. Hy het Elísa se groot geloofswerke in herinnering geroep en geween, “My vader, my vader, wa van Israel en sy ruiters!” (2 Konings 13:14). Toe Elísa vir ‘n oomblik bygekom het, het dit hoop gebring vir Joas se hart. Daarna het die profeet die koning beveel: “Neem ‘n boog en pyle” (13:15).

Elísa het hom beveel om die pyle in die lug te skiet, wat Joas gedoen het en toe het Elísa  hom beveel om met die pyle op die grond te slaan. Joas het dit gedoen en het met die pyle drie keer op die grond geslaan. Toe, tot die koning se grootste verbasing, het Elísa in woede uitgebars, “Jy moes vyf of ses maal geslaan het; dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het; maar nou sal jy die Arameërs drie maal verslaan” (13:19).

Dit mag voorkom asof dit nogal ‘n vreemde toneel in Elísa se lewe was, maar hy het die geloof van ander opgebou tot op die heel einde. Hy het in wese vir die koning gesê, “Hoe durf jy so min van God verwag! Jy kon Aram vyf of ses keer verslaan het, maar jy was tevrede met net drie keer.”

Elísa se woorde is vandag steeds op elke gelowige van toepassing. Ons Here wil hê dat ons verder as beperkte oorwinnings gaan. Deur die Godstories  in die Woord, moet ons met geloof op geloof bou – oorwinning op oorwinning – om gedurig te smag dat Hy optree. Ons moenie tevrede wees om te skik nie. Elísa sê in wese vir ons, “God wil vir jou so baie oorwinnings gee as wat jy in besit wil neem. Hou aan om die grond met geloof te slaan!”

Dit mag dalk klink soos ‘n hartelose vereiste maar dit is eintlik diep deernisvol. Daar is ‘n Godstorie vir elke sukkelende paartjie, vir elke finansiële krisis, vir elke spanningsvolle werksituasie, vir elke vervreemde ouer en kind. Onthou, God gee nie gedeeltelike oorwinnings nie, maar algehele triomf!

God het jou omring en al die magte van die hemel is tot sy beskikking om jou te beskerm en vir jou te voorsien. Mag God jou geloof so opwek dat jy die grond sal aanhou slaan met oortuiging en vertroue. En, onthou, elke beproewing waardeur jy gaan, is ‘n geleentheid om die wêreld te verander deur  jou Godstorie.

Download PDF

Oorwinning Wat Soos Nederlaag Lyk

Carter ConlonJanuary 18, 2020

Ons lees in die Woord van God dat sonde in die laaste dae sal toeneem en die liefde van baie sal verkoel. Wie kan ontken dat dit besig is om vandag te gebeur? Die samelewing spiraal amper daagliks in dieper duisternis af en ‘n mens kan baie maklik koud word teenoor alle vorme van liefde. Uiteindelik, sal baie Christene moedeloos word, trouens, sommige het reeds moed verloor.

Die boek Lukas vertel vir ons van ‘n keer toe twee dissipels “op pad na ’n dorp wat agt myl van Jerusalem af was, met die naam van Émmaüs. En hulle was in gesprek  met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie” (Lukas 24:13-16). Hierdie twee was so verdiep in hulle eie redenasies – hulle eie assessering van wat pas plaasgevind het met die kruisiging van Jesus – dat hulle nie kon agterkom dat die Here self saam met hulle kom loop het nie.

Toe Jesus die mans vra waarom hulle hartseer was, het hulle geantwoord en vertel “hoe ons owerpriesters en owerstes Hom oorgelewer het tot die doodstraf en Hom gekruisig het. En ons het gehoop ...” (24:20-21). Jesus was reeds uit die dood opgewek maar wat eintlik ‘n groot oorwinning was, was in hulle oë steeds niks anders as ‘n nederlaag nie.

Dit is presies dieselfde dilemma waarteen ons moet waak. Ons dink ons weet wat God van plan is om te doen en ons formuleer in ons gedagtes die hele prentjie van hoe alles veronderstel is om te ontvou. Maar as dit nie ontwikkel op die manier wat ons dink dit moet nie, begin ons teen moedeloosheid stry.

Die mans op die pad na Émmaüs was swak ingelig, maar hoopvol. Dit is toe dat die Here aan hulle verskyn en in wese gesê het, “Ek gaan Myself nie op julle afdwing nie, maar as julle wil, sal Ek vir julle die Skrifte openbaar en vir julle dinge wys wat nog nie in julle gedagtes opgekom het nie” (sien 24:27).

Is jy gewillig dat God die Skrifte aan jou openbaar en vir jou sy weë wys? Onthou, God se weë is hoër as joune en wat soos nederlaag mag voorkom, is eintlik oorwinning! Soos hierdie dissipels, vra Jesus om by jou te bly en vir jou te wys waar ware krag gevind word.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Church in 1994 op uitnodiging van die stigterspastoor, David Wilkerson en was aangestel as Senior Pastoor in 2001.

Download PDF

Leer om die Tong te Tem

David Wilkerson (1931-2011)January 17, 2020

Die woorde wat ons spreek, weerspieël wat in ons harte is. “Want uit die oorvloed van die hart praat die mond” (Matthéüs 12:34). Jou tong spreek slegs wat in jou hart is.

Onthou jy toe jy as kind iets stout gesê het? Jou moeder was gou om jou reg te help en jou miskien op een of ander manier te tugtig, reg? Maar noudat jy ‘n volwassene is, moet jy die vermaning van die Skrif dat ons ons tonge moet tem ernstig opneem. “Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif” (Jakobus 3:8).

As Christene, moet ons die onbetwisbare feit in die oë kyk dat die hart onrein en besoedel is en dikwels praat ons goddelose dinge. “Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mense bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word” (Mattéüs 12:35-37).

Dit is die woorde van Jesus en ons moet dit ter harte neem. Enigeen wat wil leef om die Here te behaag, moet voortdurend in sy teenwoordigheid ingaan totdat Hy ‘n visie van God se heiligheid verkry. Alle genesing, alle ware seëninge, alle oorwinnings begin by sy troon waar ons God in sy heiligheid sien.

Die geheim vir oorwinning oor enigiets in jou lewe is nabyheid aan Jesus – intimiteit met Hom – om Hom te ken! Om sy teenwoordigheid te nader sal openbaar wat in jou hart is. As jy skinder of toelaat dat onvriendelike dinge uit jou mond kom, gaan na die Here en vra Hom om jou te help. En vra die Heilige Gees om jou onder veroordeling te bring elke keer wanneer jy iets roekeloos of onnadenkend of onvriendelik sê.

Mag die gebed van jou hart wees, “Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my Verlosser” (Psalm 19:14).

Download PDF

Jesus se Werk Voor die Troon

David Wilkerson (1931-2011)January 16, 2020

Die Bybel sê vir ons dat toe Christus opgevaar het na die hemel, het Hy die bediening van Hoëpriester vir almal, wat in geloof na Hom toe kom, opgeneem het. “Maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie [onveranderlik]" (Hebrews 7:24). Jesus is onveranderlik – dieselfde gister, vandag en vir ewig! So lank as wat jy leef, sal Hy jou Hoëpriester in die hemel wees en om jou onthalwe voorbidding doen.

Jesus sit aan die regterhand van die Vader, in die setel van gesag: “Ons het so ‘n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele” (Hebreërs 8:1). Ons Hoëpriester het al die mag en gesag tot sy beskikking.

Jesus is op hierdie oomblik in die Vader se teenwoordigheid waar Hy ons aanklaer, die duiwel, konfronteer, “Ek bestraf jou, Satan! Hierdie een is myne omdat hy besprinkel is met my bloed. Hy is veilig, sy skuld is ten volle betaal en Hy is vrygemaak!”

In die Ou Testament was dit die plig en voorreg van die hoëpriester om uit die Allerheiligste te kom en die mense te seën. Die Here het Moses beveel: “So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee” (Númeri 6:23-26).

Die laaste daad in die volgorde van die hoëpriester se bediening wanneer hy uit die Allerheiligste kom, was om sy hande op te hef en die volk te seën. En dit is die onveranderlike bediening van ons Hoëpriester volgens God se voorskrif. Jesus sê, “Ek sal jou met My bloed bedek. Ek sal vir jou intree voor die Vader. En Ek sal uitkom en jou seën!”

Die seën van die Ou Testament hoëpriester was tydelik – God se beloftes om die gewasse, vee, stede en al die mense se werke te seën. Maar die seën wat Jesus ons skenk is geestelik van aard: “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus” (Efésiërs 1:3).

Juig, dierbare heilige! Wanneer jy swak, gebroke en bedroef is of treur oor jou sonde, kan jy gerus wees – jou Hoëpriester is seën jou met alle geestelike seëninge. Kom na Hom toe met geloof. Hy verheug Hom daarin om jou te seën!

Download PDF

Simpatie in Lyding

David Wilkerson (1931-2011)January 15, 2020

Daar is ‘n “Heilige Gees skool van simpatie” wat bestaan uit beproefde heiliges wat baie gely het en versoekings, beproewings en mishandeling verduur het. Die Bybel praat van “die gemeenskap aan sy lyde” (Filippense 3:10) – ‘n gemeenskap van gedeelde lyding. Jesus het hierdie skool gestig en Hy het bewys dat dit moontlik is om alle soorte swaarkry te verdra en te gradueer as ‘n oorwinnaar.

Jesus was verwerp, wantrou, mishandel, bespot en valslik beskuldig. Hy het geweet wat dit was om eensaam, honger, arm, ongeliefd, beskaamd, gelaster en getart te word; Hy was ‘n leuenaar, ‘n bedrieër en ‘n valse profeet genoem. Sy eie familie het Hom nie verstaan nie; sy mees betroubare vriende het geloof in Hom verloor; sy eie dissipels het Hom verlaat en gevlug; en, laastens, Hy was op gespoeg, bespot en vermoor.

Jesus het sekerlik medelye met al ons hartseer en lyding omdat Hy self deur dit alles gegaan het. “Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde” (Hebreërs 4:15).

Jy mag Jesus dalk nou meer liefhê as ooit tevore, maar jy gaan dalk ook deur hartseer en beproewings. Jy kan baie seker wees dat God ‘n goddelike doel agter elke beproewing het. Die Jode het geglo dat as God tevrede met jou was, sou jy altyd geseënd wees en nooit ly nie. As gevolg hiervan, wou Paulus wou hê dat bekeerlinge nie verward moes wees oor al die sorge wat om hom gewemel het nie. Berigte van Paulus se groot lyding het deur al die kerke heen versprei en daarom het hy geskryf, “Sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie; want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word” (1 Thessalonicense 3:3-4).

Dit is nie lyding wat ons leer nie; liewer, dit is om te verstaan en te aanvaar dat dit uit sy hand kom, vir sy doel, vir ons ten goede. Onthou, God se Woord sê, “Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom” (Psalm 34:20).

Moenie verras wees as jy ly nie! Maar wees verseker dat God Homself getrou sal bewys en dat Hy altyd lewe uit die dood skep. Jesus het gesê, “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Johannes 16:33).

Download PDF

Verlossing Deur Sy Bloed

David Wilkerson (1931-2011)January 14, 2020

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade” (Efésiërs 1:7) Jesus se bloed verlos ons van sonde en die mag van die duisternis. Baie mense is verlos en vrygespreek deur die bloed van Jesus, maar hulle lewe nodeloos steeds in vrees en veroordeling.

“Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God” (1 Johannes 3:21). Die gestorte bloed van Jesus reinig ons van boosheid sodat ons gewetens on nie langer veroordeel nie. Jou gewete doen ‘n bose werk wanneer dit jou nie dring tot gehoorsaamheid aan die evangelie nie. Dit doen ook kwaad as dit jou onnodig veroordeel, jou aankla en jou heeltyd herinner hoe jy God gefaal het en depressie en vrees veroorsaak.

“Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het” (Romeine 8:37). Gelowiges in Christus moet krygers wees wat hulle moet beroep op die krag en gesag van Christus se bloed wanneer hulle deur die vyand aangeval word. Sommige mag dalk hulle beste vriend of berader inroep, of sidder van vrees en veroordeling, maar die Here wil hê ons moet onmiddellik op die Woord van God staan en die bloed van Jesus pleit. Ons kan inderdaad meer as oorwinnaars deur Hom wees.

Gelowiges in Christus is gewillig om in die lig te wandel en laat die Heilige Gees toe om alle duisternis in hulle te openbaar (sien 1 Johannes 1:7). Johannes praat duidelik van iemand wat verlief is op die Woord van God en nie bang is vir vermaning nie. Iemand wat sê, “Here, skyn u Heilige Gees lig in elke hoekie van my hart. Ek wil in die lig wandel.”

Jou hemelse Vader wil hê jy moet die oorwinning van Jesus se bloed in jou lewe verkondig en Hom nou begin prys vir die belofte van daardie groot dag van verlossing wat kom. “Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel” (Jesaja 61:10).

Download PDF

Om God vir Jou Voorsiening te Vertrou

Gary WilkersonJanuary 13, 2020

Baie Christene het tans te doen met groot struikelblokke in hulle lewens: verlies van werk, spanningsvolle huwelike, siekte en kinders wat met geloof sukkel. Hulle dink, “Ek kan nie verby die berg voor my sien nie. As ek nie ‘n deurbraak kry nie, is dit verby met my!”

Dit maak nie saak hoe ellendig die omstandighede in jou lewe is nie, God is reg in die middel van al hierdie dinge. Hy hou daarvan om te wys hoe Hy sorg en voorsien vir hulle wat Hom liefhet en hulle vertroue in Hom stel. ‘n Volmaakte voorbeeld hiervan, word gevind in die wonderwerk van Elisa en die arm weduwee wat behoeftig en desperaat was. In daardie dae, as jy nie jou verpligtinge kon nakom nie, het krediteure jou kinders sowel as jou besittings geneem.

“En ‘n sekere vrou uit die vroue van die profete-seuns het na Elísa geroep en gesê: U dienaar, my man, is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het; nou het die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem” (2 Konings 4:1). Elísa kon haar verwys het na die tempel vir hulp maar hy het in ‘n ander rigting gelei gevoel. Hy was op die punt om God in aksie in haar lewe te openbaar.

Die vrou het slegs een fles olie in haar huis gehad en die profeet het haar beveel, “Gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure; leen nie te min nie” (4:3). In die Skrif verteenwoordig olie God se seën en voorsiening. Elisa het haar verder opdrag gegee, “Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is” (4:4).

Die weduwee het die leiding van die profeet gehoorsaam en terwyl sy die olie uit haar eie fles gegiet het, het dit die geleende flesse gevul, een na die ander, totdat hulle almal vol was. Dit was ‘n onophoudelike voorsiening van olie!

As God vir ons sê dat Hy in ons nodige behoeftes sal voorsien, is dit nie net ‘n klein bietjie nie. God het alles wat ons nodig het – absoluut alles. Die flesse in hierdie storie verteenwoordig ons kapasiteit vir geloof; hoe meer “flesse” ons na God bring, hoe meer vul Hy ons. Hierdie verhaal herinner ons om Hom te vertrou vir ons voorsiening, of dit nou materieel, emosioneel of geestelik is.

Nie net was hierdie weduwee se behoefte aangespreek nie, maar nou het sy ‘n kragtige getuienis van ‘n verstommende verlossing vir haar bure gehad. Haar storie kan joune wees as jy God vertrou vir sy oorvloedige voorsiening in jou lewe.

Download PDF

Bewus van die Heilige Gees

Jim CymbalaJanuary 11, 2020

Petrus was ‘n vername dissipel en tog het hy die Here drie keer verloën. Na die verloënings, het Petrus in die nag ingeloop en geween. Hy het nie sy verhouding met Jesus op daardie oomblik verloor nie, maar hy het die pyn van sy verraad en die verlies van ‘n innige vriendskap met iemand wat hy innig liefgehad het, akuut gevoel. Die Gees het in hom gewerk om die pyn wat tot bekering en herstel lei te bring.

Paulus het gewaarsku, “En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing” (Efésiërs 4:30). As die Gees bedroef word, is Hy verontwaardig en hartseer. Hoewel ons weet ons saligheid word nie verloor deur ons sonde nie, word ons ook pynlik daarvan bewus dat daar ‘n demper op ons verhouding geplaas is. Gemeenskap met God word geaffekteer en ons voel ‘n ongemaklike leegheid. Die son is steeds daar en dit skyn, maar ons voel nie meer sy warmte nie. Dit is asof ‘n wolk dit keer.

Die Christelike lewe is ‘n geheimenis. Ons leef die lewe – dit is ons stem, liggaam, en verstand – maar dit is glad nie werklik ons nie. Dit is Christus wat in ons leef deur die Heilige Gees. Johannes, dieselfde apostel wat ‘n brief van bemoediging geskryf het om gelowiges aan te moedig om nie te sondig nie, het ook een van die heel beste beloftes in die Bybel ingesluit: “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Johannes 1:8-9).

‘n Stukkie goue waarheid wat ek baie jare gelede gehoor het, is die sleutel daarvan om bewus te wees van en in aanraking te bly met die Heilige Gees: “Om bewus te wees van die Heilige Gees, los 90 persent van ons probleme op.” Ons moet ons gedagtes dissiplineer om bewus te bly van die teenwoordigheid van die Heilige Gees.

Christus se plan was om “my” met “Hom” te vervang deur die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dit is soortelyk aan ‘n “liggaamlike oorname” – maar dit lei tot ‘n lewe vol vrede en blydskap.

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

Vermy Jy Gemeenskap Met Jesus?

David Wilkerson (1931-2011)January 10, 2020

Hoe sou jy voel as jy ‘n wonderlike maaltyd voorberei het, gaste oorgenooi het wat gesê het hulle sou kom, en toe, nadat alles voorberei en gereed was om te bedien, niemand opgedaag het nie? Die meeste van ons sal nogal verwerp en teleurgesteld voel. Dit is egter wat gebeur het in hierdie gelykenis wat Jesus aan sy dissipels vertel het in Lukas 14.

“Maar Hy [Jesus] antwoord hom: ’n Sekere man het ’n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi” (Lukas 14:16). Die storie gaan verder en wys dat toe alles gereed was, het die man se dienaars uitgegaan om die mense te roep. Maar in plaas van gretig wees om die geleentheid by te woon, het almal ‘n verskoning gehad en die samekoms afgewys.

Hierdie gelykenis is belangrik want Jesus is die gasheer, die fees waarvan gepraat word, is die evangelie en die tafel wat gedek is, is die kruis. Jesus se uitnodiging is vir almal: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee” (Matthéüs 11:28).

Eenvoudig gestel, ons Here nooi ons uit tot intimiteit met Hom. Ons word gedring om in sy teenwoordigheid in te kom en met Hom maaltyd te hou, om Hom te leer ken, om sy geselskap te geniet. Hy sê, “Kom en vind ‘n tafel gedek vir jou. Alles is nou gereed en jy sal volle versadiging in My vind.”

Trouens, al ons honger – alles te doen met heiligheid en goddelikheid – is met Jesus verbind. “Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug” (2 Petrus 1:3). Die tafel is gedek. Die ete is gereed!

Talle gelowiges maak allerhande verskonings om te vermy om in nouer gemeenskap met Jesus te kom. Hulle het baie tyd gedurende die week om heeltyd hierheen en daarheen te gaan vir hulle familie. Dit mag dalk hulle kinders, besigheidstrewes, of loopbaanambisies wees. Die lys is lank. Maar wanneer dit daarby kom om tyd te maak vir die dinge van die Here, is daar min tyd oor. Dit is ‘n gevaarlike manier om te lewe.

As ‘n ware liefhebber van Jesus, beskerm jou tyd met Hom. Beskou alles wat jou van jou kosbare tyd in Jesus se teenwoordigheid beroof, as inbreuk daarop.

Download PDF