Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions


DIE STRYD WAT ELKE HEILIGE BELEEF

Carter ConlonFebruary 16, 2019

As ‘n ware volgeling van Christus in hierdie uur, sal jy moet baklei teen allerhande soorte stemme rondom jou – en jy sal stry in jou gedagtes. Elke heilige, sonder uitsondering, sal betrokke wees by hierdie geheime oorlog. Ons sien in die Skrif dat selfs Koning Dawid hierdie stryd van die gedagtes beleef het.

“O HERE, hoe het my teëstanders vermenigvuldig! Baie staan teen my op … Maar U, HERE, is ’n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef…Luid roep ek die HERE aan, en Hy verhoor my van sy heilige berg. Sela.

“Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die HERE ondersteun my. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie … Staan op, HERE; verlos my, my God! ... Die heil behoort aan die HERE; laat u seën wees oor u volk!” (Psalm 3:2, 4, 5, 7, 8 en 9).

Dawid het hierdie psalm geskryf tydens ‘n seisoen van stryd teen ‘n gevoel van vorige mislukkings en huidige swakheid. Hy het ‘n verskriklike fout gemaak in sy lewe – owerspel en selfs moord – en die gevolge was ernstig.  Hoe moeilik moes dit vir Dawid gewees het om die feit te omhels dat hy steeds aan die wenkant was – dat God trots was op hom en dat die stamboom van Christus steeds deur hom sou vloei.

Ons kan almal terugkyk op ons lewens en dinge sien wat ons wens ons het beter gedoen. Ons mislukkings en swakhede kan dikwels by ons ‘n gevoel tuisbring dat ons ver is van waar ons behoort te wees en die vyand sal ons tart daaroor.

Die apostel Paulus het ‘n spesifieke seisoen in sy reis beskryf toe dit gebeur het: “Maar ons is op allerhande maniere verdruk; van buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge” (2 Korinthiërs 7:5). Met ander woorde, stemme van uittarting en gevloek het vrees binne in sy hart veroorsaak.

God het jou geroep om meer as ‘n oorwinnaar te wees – trouens, jy moet ‘n loflied vir Sy Naam op die aarde wees.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Church in 1994 op uitnodiging van die stigterspastoor, David Wilkerson en was aangestel as Senior Pastoor in 2001.

Download PDF

GEÏLLUSTREERDE PREKE

David Wilkerson (1931-2011)February 15, 2019

Soos die wêreld een ramp na ‘n ander sien gebeur en onrus toeneem, beswyk “mense se harte…van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom” (Luke 21:26). Daar is baie profetiese waarskuwings oor sulke rampe – aardbewings, hongersnood, pestilensies – en belangstelling in die wegraping en eindtye neem toe. Maar, vir talle, is God heeltemal buite rekening gelaat. Gelowiges word opgewek om te bid en gereed te maak, maar sondaars lyk of hulle hul skouers oplig. Die goddelose luister eenvoudig net nie.

Jesus het vir ons gesê dat wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, moet ons opkyk en juig, want ons verlossing is naby (see Lukas 21:28). As Christene, moet ons ons geloof “vestig” wat beteken ons moet dit “stabiliseer, onwrikbaar maak.” Die Skrif sê dit is binne ons mag om dit te doen: “Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word” (Jakobus 1:6-7).

God sê in wese vir ons, “Wanneer die wêreld na my kinders kyk in hierdie laaste dae van bewing en angs, moet hulle in staat wees om ‘n geloof te sien wat vas en onwrikbaar bly. So, gelowige, anker jou geloof! Neem ‘n vaste posisie in en moet dit nooit prysgee nie.”

Die wêreld het nie nóg preke oor geloof nodig nie. Ongelowiges moet ‘n geïllustreerde preek sien: die lewens van manne en vroue wat hulle geloof uitlewe voor die wêreld. Hulle moet dienaars van God sien gaan deur dieselfde rampe wat hulle beleef en nie daardeur onstel word nie.

“Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang” (Hebreërs 11:2). Wanneer ons ons geloofsposisie hou deur moeilike tye, het ons dieselfde bevestiging van die Heilige Gees: “Mooi so. Jy is God se getuienis voor die wêreld. Ander kan na jou kyk en sê dat daar hoop is.”

Download PDF

CHRISTUS SE BESORGDHEID OOR ONS IN ONS BEPROEWINGS

David Wilkerson (1931-2011)February 14, 2019

God het geen behae in die beproewing van sy kinders nie. Die Bybel sê Christus is simpatiek teenoor ons in al ons beproewings, en het medelye met ons gevoelens van swakheid. In Openbaring 2:9 sê Hy vir die kerk, “Ek ken jou werke en verdrukking en armoede.” Hy sê in wese, “Ek weet waardeur julle gaan. Jy verstaan dit dalk nie, maar Ek weet alles daarvan af.”

Dit is noodsaaklik dat ons hierdie waarheid verstaan, omdat die Here sy kinders toets en beproef, “Want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter soos ’n mens silwer louter” (Psalm 66:10). Die Psalmis sê, “Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die HERE hom” (Psalm 34:20).

Die Bybel sê baie oor lyding en beproewings in die lewens van gelowiges. Maar dit is belangrik vir elke Christen om te weet en te aanvaar dat God ‘n doel het met alle lyding. Geen toets kom in ons lewens in sonder dat Hy dit toelaat nie, en een van God se doelwitte agter ons beproewings is om ‘n onwrikbare geloof te produseer. Petrus skryf, “sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus” (1 Petrus 1:7). Petrus noem hierdie belewenisse “vuurgloed van vervolging” (sien 4:12).

Die goeie nuus is dat ons die gelooftoets kan slaag! Paulus skryf: “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou” (2 Timótheüs 4:7). Natuurlik het Paulus geweet hy het steeds baie werk om te doen gehad, maar hy kon opreg sê, “Ek mag Christus dalk nie verstaan soos ek wou nie, en ek is nog nie volmaak nie. Maar wanneer dit kom by geloof en God vertrou deur elke beproewing, weet ek in wie ek geglo het.”

Vestig jou oë op Jesus en prys God deur elke beproewing. Jou hart sal vol blydskap word as jy lofprysing en gejuig beoefen oor die blydskap wat op ons wag.

Download PDF

DIE BLYDSKAP OM GOD SE AANGESIG SOEK

David Wilkerson (1931-2011)February 13, 2019

“Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel” (Psalm 27:4).

Dawid getuig, “Ek het een gebed, Here, een versoek. Dit is my belangrikste doel in die lewe; dit verteer my en ek sal daarna soek met alles wat in my is.” Moenie ‘n fout maak nie, Dawid was nie ‘n askeet, wat die buitewêreld vermy en weggekruip het in ‘n eensame woestynplek nie. Nee, Dawid was ‘n passievolle man van aksie, ‘n groot kryger, met groot skares wat gesing het van sy oorwinnings tydens oorloë. Hy was ook passievol in sy gebed en toewyding, met ‘n hart wat na God gesmag het. Die Here het Dawid geseën met baie van die begeertes van sy hart en hy het alles gesmaak wat ‘n mens in die lewe sou wou hê: rykdom, krag en gesag, respek en bewondering. Boonop was hy omring deur getroue manne wat gewillig was om vir hom te sterf.

Die belangrikste van alles, Dawid was ‘n aanbidder, ‘n man wat God geloof en geprys het en Hom gedank het vir al sy seëninge. Toe Dawid gebid het dat hy in die huis van die Here mag bly al die dae van sy lewe, het hy nie bedoel om sy troon te verlaat om in die fisiese tempel van God te gaan woon nie. Nee, sy hart het gesmag na iets wat hy in die gees gesien het. Hy het kortliks gesê, “Daar is ‘n prag, ‘n heerlikheid, ‘n opgewondenheid oor die Here wat ek nog nooit in my lewe beleef het nie. Ek wil weet hoe dit is om ononderbroke gemeenskap met my God te hê. Ek wil hê my lewe moet ‘n lewende gebed wees.”

Toe Dawid vir die Here gevra en gebid het, “Hoor, o HERE, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my” (Psalm 27:7), het God met hierdie eenvoudige woorde geantwoord, “Soek my aangesig” (27:8). Dit is die sleutel! Soos jy God se aangesig soek, sal Hy jou bring tot voortdurende, ononderbroke gemeenskap met die Christus van glorie.

Download PDF

‘N LEUEN GLO

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2019

As jy na jou lewe kyk, is jy moedeloos oor mislukte verwagtinge? Jy het dalk jarelank gebid, maar die dinge waarvoor jy God geglo het, is nog nie vervul nie. Die vyand mag dalk fluister, “Jy is glad nie effektief nie; trouens, jou lewe maak geen verskil in die wêreld nie.”

As jy sulke gevoelens het, skep moed, want jy is in goeie geselskap. Baie groot dienaars van God dwarsdeur die geskiedenis het op die ou end gevoel hulle het misluk in hulle roeping. Toe die profeet Elia na sy lewe gekyk het, het hy so ‘n mislukking gevoel dat jy uitgeroep het, “Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE, want ek is nie beter as my vaders nie” (1 Konings 19:4). Hy het gevoel of alles wat hy ooit vir die Here gedoen het, tevergeefs was.

Koning Dawid het so moedeloos geword oor wat hy geglo het ‘n vermorsing was van die salwing op sy lewe, dat hy net wou wegvlieg soos ‘n voël na ‘n afgesonderde plek: “Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ’n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly!” (Psalm 55:7).

Selfs die groot apostel Paulus het van vrees gesidder by die gedagte dat hy sy lewe vermors het as ‘n nuttelose arbeider. Hy het vir die Galásiërs geskryf, “Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het” (Galásiërs 4:11).

Geliefde, die duiwel lieg vir jou en sê alles wat jy gedoen het, is tevergeefs. Ons weet uit Jesaja dat die Here jou stryd ken omdat Hy dit voor jou gestry het. Maar Jesus het vir ons die weg uit so ‘n teleurstelling aangetoon met sy stelling: “Tevergeefs het Ek My vermoei...Nogtans is my reg by die HERE, en my loon is by my God” (Isaiah 49:4).

Moenie luister na die vyand se leuens nie; in plaas daarvan, rus in die Heilige Gees, glo Hom om die werk te vervul om jou meer soos Christus te maak. Rig jou op en staan op hierdie woord: “Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie” (1 Corinthians 15:58).

Download PDF

DIE GEES HOU DIE WERK LEWEND

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

“Petrus, ’n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ’n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons ’n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd” (1 Petrus 1:2-5).

Petrus was opgewonde om te kommunikeer met die kerke van die stede waardeur hy gereis het. Hulle was verworpenes, uit hulle vaderland verban, maar Petrus het vir hulle ‘n pragtige beeld voorgehou. Sy siel was in beroering toe hy gepraat het van heiligmaking van die Gees, van gehoorsaamheid aan Jesus en die voorkennis van die Vader. Hy het gepraat van hoe God hulle sou bewaar en vir hulle ‘n erfenis gee in die Verlosser wat geopenbaar sou word “in die laaste dae.” Hulle was weergebore tot ‘n lewende hoop in Jesus. 

Heiligmaking bemagtig gelowiges deur die werking van die Heilige Gees om gehoorsaam te wees; Hy hou daardie werk lewend. Jy kan Hom dalk soms teleurstel, maar as jy gereinig is deur die bloed van Jesus, werk sy krag steeds in jou, so moenie met veroordeling en skaamte lewe nie.

Net soos hierdie “uitverkore vreemdelinge” verplaas is, mag jy dalk dinge beleef in jou lewe wat lyk soos omverwerpings en terugslae, maar jy kan seker wees dat elke keer wat God nee sê, is dit omdat Hy vir jou iets beter voorberei, iets wat jou in ‘n posisie sal stel om die doelwitte te bereik wat Hy vir jou daargestel het. Hy leef en is aan die werk – en sy beloftes is vir jou!

Download PDF

HY MAAK DIE SWAKKES SO DAPPER SOOS LEEUS

Jim CymbalaFebruary 9, 2019

Koning Dawid wou die tempel bou in Jerusalem en ‘n manjifieke gebou vir God oprig, maar die Here het vir hom gesê Hy sou nie die een wees wie dit doen nie. In plaas daarvan, het die Here sy seun Salomo gekies. Al die amptenare van Israel het in Jerusalem bymekaargekom en Dawid het God se plan aangekondig. “En Hy [God] het aan my gesê: Jou seun Salomo, hy sal my huis en my voorhowe bou” (1 Kronieke 28:6).

God se keuse was duidelik. Dit het maklik gelyk, reg? Dawid het reeds die bouplanne van God self ontvang en het meeste van die nodige boumateriale bymekaar gemaak. Al wat Salomo moes doen, was om te begin. Maar net dáár is gewoonlik die plek van mislukking. Dawid het die uitdaging verstaan wat sy seun sou beleef. Regdeur die hoofstuk sien ons hy moedig Salomo aan: “Wees sterk en voer dit uit”(vs.10). En “Wees sterk en vol moed, en voer dit uit; vrees nie en wees nie verskrik nie, want die HERE God, my God, sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die HERE voltooi het” (vs. 20).

Ten spyte van die die feit dat Salomo God se keuse was en dat hy volledige instruksies en al die nodige boumateriale gehad het, moes hy steeds die vrees oorwin wat ons kan verlam tot niksdoen. Die Boodskap, ‘n kontemporêre Bybelvertaling, gee vers 10 aan as, “En tree op!” Niemand sê dat daar nie teëstand of probleme sal wees nie, maar dit is deur die Gees se meedeling van geloof en vrymoedigheid wat veroorsaak dat ons kan dapper wees en vorentoe beweeg met die werk waarvoor God ons geroep het.

God het almal van ons geroep vir iets. Jesus het gesê insake die oomblik waarop Hy weer sal kom: “Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie” (Markus 13:33). Maar weens vrees, het ons nie altyd uitgegaan en opgetree nie.

Die Heilige Gees se krag is groter as ons skaamheid of bedeesdheid en Hy is groter as ons vrees of verwerping of mislukking. Sy krag maak die swakste so dapper soos ‘n leeu (sien Spreuke 28:1).

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

ONTHOU DIE DEERNIS VAN JESUS

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2019

Dit is moontlik om te sê, “Ek glo God kan die onmoontlike doen,” maar sukkel om die wonderwerke van die Here vir onsself te aanvaar weens ‘n twyfelagtige hart. In Matthéüs kry ons Jesus waar Hy in ‘n boot klim om te vaar na “’n verlate plek alleen” (14:13). Hy het pas ‘n boodskap gekry dat Johannes die Doper onthoof was en Hy was so aangeraak deur die nuus dat Hy dit nodig gevind het om alleen te wees om te bid. Toe die menigtes egter hoor dat Jesus vertrek het, het hulle “Hom van die stede af te voet gevolg” (dieselfde vers).

Duisende mense het van oral af gekom in allerhande fisieke toestande. Die siekes was na Hom gedra op draagbare of op wiele in tuisgemaakte waentjies. Blinde mans en vroue was gelei deur die skare en die kreupeles het gehink op tydelike kieries en krukke. Hulle het almal een oorheersende doel gehad: om naby aan Jesus te kom en ‘n genesende aanraking te kry!

En wat was Christus se reaksie op hierdie ongelooflike toneel? “En toe...het Hy...innig jammer vir hulle gevoel, en Hy het hulle siekes gesond gemaak” (Matthéüs 14:14). En toe, aan die einde van daardie wonderlike dag en nadat Hy al daardie wonderwerke gedoen het, het Jesus besluit om die groot skare kos te gee (sien Matthéüs 14:16-21).

Later, op die seilboot na Dalmanútta, was die dissipels moeg van hulle lang dag en het begin om te stry omdat hulle net een brood tussen hulle gehad het (sien Markus 8:14). Verbeel jou! Petrus, Jakobus, Johannes en die ander was bekommerd oor brood nadat hulle pas gekom het van die grootste brood-voeding in die geskiedenis! Jesus kon dit nie glo nie en het hulle bestraf, “Hoe verstaan julle dan nie?” (8:21).

Hierdie boodskap is vir almal wat op die randjie van uitputting is en oorweldig word deur jou huidige situasie. Jy is ‘n getroue dienskneg, gee ander kos, vol vertroue dat God die onmoontlike vir sy kinders kan doen, maar jy huisves dralende vertwyfelinge oor sy gewilligheid om in jou eie stryd toe te tree.

Die Heilige Gees roep jou om die deernis van Jesus te onthou, die oorvloed van die brood en die vissies te onthou en te weet dat Hy nie wil hê dat een van julle moet beswyk nie. 

Download PDF

GRYP GOD AAN MET GELOOF

David Wilkerson (1931-2011)February 7, 2019

“Maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Lukas 18:8). Waarom sou Jesus so ‘n vraag vra? Dit dui op gebrek aan geloof, nie net by die wêreld se mense nie, maar onder God se kinders.

Geloof is een van die mees bespreekte onderwerpe in die kerk. Groot werke word gedoen en massiewe projekte word onderneem, alles in die naam van geloof. So, wat bedoel Jesus deur te vra, “Wanneer die basuin uiteindelik blaas, sal Ek enigsins geloof vind?” Ons kry ‘n ontnugterende leidraad in Hebreërs: “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie” (Hebreërs 3:12).

Een van die bekendste gevalle van ongeloof, word gevind in die storie van Sagaría, die vader van Johannes die Doper. Hier was ‘n toegewyde, goddelike priester wat gely het weens één episode van ongeloof. Die Skrif sê Sagaría was “regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel” (Lukas 1:6). Hy het getrou bedien en was ‘n gerespekteerde, getroue dienskneg, maar toe die engel Gabriël die boodskap gebring het dat hy ‘n seun sou hê, was Sagaría vervul met twyfel en hy het toegegee aan ongeloof. God was nie tevrede met Sagaría se ongeloof nie en Hy het hom met stomheid geslaan: “En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie” (Lukas 1:20).

Slegs één sonde het Israel uit die Beloofde Land uitgehou – ongeloof! “Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie” (Hebreërs 3:19). “Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie” (Hebreërs 4:11).

Ons God het ontsaglike beloftes aan ons gemaak en Hy begeer dat ons Hom by daardie beloftes hou. Ek moedig jou aan om besit te neem van sy wonderlike Woord en in sy beloofde rus in te gaan. Dan sal jou lewe ‘n skitterende getuienis wees vir hierdie geslag.

Download PDF

TOE PETRUS JESUS TELEURGESTEL HET

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2019

Op een of ander stadium mag jy dalk agterkom dat jou verhouding met die Saligmaker koel en verwyderd van Hom is. ‘n Kykie na die apostel Petrus se lewe openbaar dat hy Christus drie keer verloën het en selfs sover gegaan het om sy vir beskuldigers te sê, “Ek ken Hom nie” (Lukas 22:57). Hierdie dissipel was seker van sy verhouding met Jesus en het vir homself en ander gesê, “Ek sal nooit koud word in my liefde vir Christus nie. Ander mag wegloop, maar ek sal sterf vir my Here” (sien Matthéüs 26:35).

So, wat het Petrus by hierdie punt uitgebring? Dit was trots, die gevolg van selfregverdigende roem en hy was die eerste onder die dissipels om die stryd gewonne te gee. Hy het sy roeping verlaat, na sy ou loopbaan teruggekeer en vir die ander gesê, “Ek gaan visvang.” Wat Petrus in werklikheid gesê het, was, “Ek kan dit nie hanteer nie. Ek het gedink ek kon nie faal nie, maar ek het God erger teleurgestel as enige iemand anders deur Jesus te verloën. Ek kan nie meer die stryd hanteer nie.”

Teen hierdie tyd, het Petrus sy verloëning van Jesus bely en was ten volle herstel in die Verlosser se liefde. Hy was vergewe, genees en die Gees was op hom geblaas, maar hy was steeds ‘n uitgerafelde man van binne, onseker van homself. Hy het steeds gemeenskap gehad met Jesus en die dissipels en trouens, na ‘n tyd van visvang saam met sy vriende, het hy Jesus op die strand gesien en hulle het ‘n deurslaggewende gesprek gehad.

“Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei” (Johannes 21:15). Let op dat Jesus hom daardie keer nie herinner het om te waak en te bid of om pligsgetrou te wees om God se Woord te bestudeer nie. Nee, Petrus was beveel om “die lammers te laat wei.” Hierdie eenvoudige frase is ‘n sleutel om te waak teen verwaarlosing in ons geestelike lewens. Jesus het in wese gesê, “Ek wil hê jy moet vergeet van jou mislukking en die behoeftes van my kinders aanspreek. Soos die Vader My gestuur het, so stuur ek jou.”

As jy strewe om te bid, die Woord te bestudeer, ‘n heilige lewe te leef en Christus passievol lief te hê, maak seker dat jy nie diegene wat hartseer is in Christus se Liggaam – die lammers – ignoreer nie.

Download PDF